Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Struktura własnościowa i majątek

 1. Struktura własnościowa

Instytut Logistyki i Magazynowania, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Rozwoju, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

W skład majątku Instytutu wchodzą :
•    grunty i budynki,
•    infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
•    aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych.

S P R A W O Z D A N I E   F I N A N S O W E

B I L A N S

według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku (w tys. zł):

AKTYWA

31 grudnia 2015

   I. AKTYWA TRWAŁE

33 373 180,17

   Wartości niematerialne i prawne

208 037,65

   Rzeczowe aktywa trwałe

26 454 076,11

   Należności długoterminowe

0,00

   Inwestycje długoterminowe

6 711 066,41

   II. AKTYWA OBROTOWE

13 045 770,57

   Zapasy

2 505 978,53

   Należności krótkoterminowe

732 653,21

   Inwestycje krótkoterminowe

9 061 209,65

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

746 929,18

   RAZEM AKTYWA

46 418 950,74

PASYWA

31 grudnia 2015

   I. FUNDUSZ WŁASNY

23 417 227,51

   Fundusz statutowy

16 587 548,20

   Fundusz rezerwowy

1 200 000,00

   Fundusz z aktualizacji wyceny

926 337,01

   Wynik z lat ubiegłych

0,00

   Zysk netto

4 703 342,30

   II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

23 001 723,23

   Rezerwy na zobowiązania

1 522 163,87

   Zobowiązania długoterminowe

0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe

6 937 564,74

   Rozliczenia międzyokresowe

14 541 994,62

   RAZEM PASYWA

46 418 950,74

 

<- Sprawozdania finansowe ILiM na stronie Ministerstwa Rozwoju ->

 

2. Majątek

Majątek Instytutu Logistyki i Magazynowania – stan na dzień 31 grudnia 2015 roku:
Majątek trwały: 28 099 889,75 PLN
Wartości niematerialne i prawne: 277 109,17 PLN


Udziały w spółkach kapitałowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.:

Podmiot

Udział %

Ilość akcji/

udziałów

Data nabycia

Wartość nominalna pakietu
(w zł)

Wartość bilansowa pakietu
(w zł) wg bilansu spółki

Wartość ewidencyjna pakietu
(w zł) w bilansie jednostki

Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. w likwidacji

30

60

15.02.1991

6.000,00

0,00

0,00

Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o.

34

545

02.09.1997

272.500,00

272.500,00

272.600,00

Kombi Terminal Poznań S.A. w likwidacji

6

10

21.04.1995

10.000,00

681,38

0,00

 


Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
faks: 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 29 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 30 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2017 r. (Michał Koralewski)

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj