Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3

Dr Marcin Kraska powołany na Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania

Dr Marcin Kraska powołany na Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania

Decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz, dr Marcin Kraska został powołany z dniem 14 września 2018 roku na stanowisko Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dr Marcin Kraska jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), przez wiele lat pełnił rolę Kierownika w Centrum Elektronicznej Gospodarki w ILiM...

więcej

ECR Forum już 4 października!

ECR Forum już 4 października!

Wielkimi krokami zbliża się ECR Forum, wyjątkowo inspirująca konferencja i doroczne spotkanie menedżerów łańcucha dostaw branży FMCG i DIY. Ósma edycja ECR Forum: Collaboration in digital transformation odbędzie się 4 października br. w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie. Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę Partnera branżowego tego wydarzenia.   Spotkanie jest znakomitym...

więcej

19 września odbyło się szkolenie „EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-fa…

19 września odbyło się szkolenie „EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura”

Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizował 19 września 2018 r. szkolenie stacjonarne pt. „EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura”.W trakcie szkolenia omówione zostały podstawy elektronicznej wymiany danych stosowanej we współpracy handlowej i praktyce gospodarczej, a także aktualne kwestie związane z e-fakturowaniem w Polsce. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zdobyć wiedzę teoretyczną i...

więcej
A+ A A-
Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz GS1 Polska

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego

 

Dane Zamawiającego:
Instytut logistyki i Magazynowania, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052866, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.)
NIP: 777-00-20-410
REGON 000018603
KRS 0000052866
telefon: 618504900
fax: 618526376
www.ilim.poznan.pl

Adres do korespondencji:
Instytut logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na:

Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz GS1 Polska.

 

Powyższe usługi świadczone będą w ramach następujących czterech zadań:

1. Pozycjonowanie serwisów internetowych ILiM na wskazany zestaw słów kluczowych. Wskaźnikami realizacji (odrębnie dla każdego z serwisów) zadania mogą być:

- pozycje w wynikach wyszukiwania (1-10),

- liczba unikalnych odwiedzin (powyżej liczby bazowej wyznaczonej przed rozpoczęciem świadczenia usługi).

2. Prowadzenie zoptymalizowanych kampanii Adwords dla produktów i usług Zamawiającego – rozliczanych w modelu CPA (Cost Per Action).

3. Prowadzenie akcji mailingowych – rozliczanych w modelu CPA.

4. Monitoring obecności i zachowań klientów na stronach Zamawiającego oraz segmentacja klientów ILiM w jednej z wybranych form:

- udostępnianie automatycznych narzędzi wsparcia marketingowo-sprzedażowego,

- udostępnienie cyklicznych raportów dla wybranych działów ILiM.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań, z tym zastrzeżeniem, że każde z zadań musi być odrębnie wycenione.

 Dodatkowe wymagania dotyczące warunków realizowania przedmiotowego zamówienia:

1. Wykonawca zapewni wsparcie przy wyborze słów kluczowych do pozycjonowania stron WWW w ramach zadania nr 1 dla uzyskania optymalnych wyników (w zależności od charakteru strony mogą to być: zwiększenie ruchu na stronie, uzyskanie formularzy zgłoszeniowych, sprzedaż produktów),

2. Wykonawca gwarantuje, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby kontaktu bezpośredniego, przedstawiciel Wykonawcy pojawi się osobiście w siedzibie  ILIM raz w miesiącu.       Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 przedstawiciel Wykonawcy, w razie potrzeby przeprowadzenia konsultacji, będzie dostępny telefonicznie.

3. Zamawiający wymaga, aby fakturowanie odbywało się w cyklu miesięcznym na podstawie przedstawianych raportów potwierdzających osiągnięcie uzgodnionych wskaźników (pozycja na liście wyszukiwarki, liczba unikalnych odwiedzin, itp.).

 

Znak sprawy: ......................................................................................................

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 Kodeksu cywilnego.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2014 r.  

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

W sprawach merytorycznych: adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

W sprawach proceduralnych: Magdalena Wróż – 61-850-49-11, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena - 100 %
 2. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za wybrane zadania (od 1 do 4).
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
 4. Zmawiający wybierze ofertę, która będzie spełniać wszystkie wymogi przedstawione w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

SPOSÓB ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin i forma płatności: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego - rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. Płatność nastąpi po zakończeniu wszelkich prac i odbiorze ich przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, w oparciu o protokół odbioru.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O realizację usługi mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wstępnej oceny technicznej stron WWW w zakresie spełnienia wymagań SEO, usability i potencjału do jej promocji [zwane dalej: „Oceną techniczną”].

3. Na ofertę składają się poniższe dokumenty:

 1. Wypełniony formularz oferty, załącznik nr 1 [zwany dalej: „Formularzem oferty”] wraz z Oceną techniczną.
 2. Dokument potwierdzający uprawnienia osób do podpisania oferty, o ile nie wynikają one z innych dokumentów, dołączonych do oferty.

 

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, do dnia 27.01.2014 r. do godz. 13.00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Oferta powinna zawierać opis: Oferta cenowa na: Świadczenie usług marketingu internetowego.

 

MIEJSCE I TERMIN ROZPATRZENIA OFERT

Informację o wyborze ofert Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w Formularzu ofertowym adres.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj