Etapy realizacji - opis metodyki

Podstawowe informacje o systemie WMS Qguar Standard-BOX

Podstawowym przeznaczeniem systemu WMS Qguar Standard-BOX jest wspomaganie zarządzania procesami logistycznymi w magazynach. Procesy te są z natury rzeczy zmienne, mogą być skomplikowane lub proste. System WMS Qguar Standard-BOX, podobnie jak każdy inny system klasy WMS oferuje dla Państwa magazynu funkcje pozwalające informatycznie obsłużyć zarówno proste jak i skomplikowane zadania, które zostały przez system wykreowane i udostępnione magazynierom.

Ze względu na fakt, że system jest oparty na algorytmach informatycznych opracowanych przez firmę Quantum software SA, jego funkcjonalność jest w kompatybilna z funkcjonalnością systemu WMS Qguar PRO oraz innymi programami firmy Quantum.

Zatem specyfikowanie w tym miejscu jego funkcjonalności mija się z celem. 900 stron dokumentacji użytkowej systemu świadczy o jego niezwykle dojrzałym zakresie funkcjonalnym.

Warto jednak pokreślić, że system WMS Qguar Standard-BOX ściśle nadzoruje każde przemieszczenie każdej pozycji magazynowej od momentu przyjęcia jej do magazynu aż do jej wydania z magazynu. Nic w magazynie się nie dzieje, o czym „nie wiedziałby” system WMSQguar Standard-BOX. Monitorowanie ruchu pozycji magazynowych odbywa się z uwzględnieniem wszystkich jej cech fizycznych i może być proste lub złożone tak, jak proste i złożone są procesy w Państwa magazynie.


Dlaczego zatem Qguar Standard-BOX a nie po prostu Qguar? Jest to ten sam system, ale wdrażany w oparciu o różne metodyki. WMS Qguar Standard-BOX to również kilkuletnie doświadczenia ILiM we wdrażaniu standardów GS1 na bazie autorskiego systemu MaGS1.   


Aby skutecznie osiągnąć oczekiwany poziom wdrożenia, trzeba najpierw zidentyfikować i opisać rzeczywistość występującą w Państwa magazynie. Ta rzeczywistość jest definiowana dwojako:

 • w postaci danych statycznych, czyli: miejsca magazynowe, nośniki, towary itp.
 • w postaci danych dynamicznych, czyli: przyjęcia, kompletacje, wysyłki, inwentaryzacje itd.

Wdrażając system wg metodyki wdrożeniowej ILiM wspólnie modelujemy rzeczywistość, opisujemy istniejące zjawiska, sytuacje, rzeczy itp. Wynika to z faktu, że w magazynie obcujemy z fizycznymi towarami składowanymi w fizycznych miejscach. Opisaną rzeczywistość przygotowaną do jej zaimplementowania  w systemie dzieli już niewielka odległość od jej "widzenia" systemowego (visibility). Odpowiednie ustawienie odpowiednich parametrów sterujących algorytmami systemu WMS Qguar Standard-BOX pozwala na szybkie jego uruchomienie w zgodności z Państwa oczekiwaniami. 


Dążymy do tego, aby wszystkie pozycje magazynowe składowane w Państwa magazynie obsługiwanym systemem Qguar Standard-BOX były oznakowane zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi Systemu GS1, który jest obecnie najczęściej stosowanym standardem identyfikacji wykorzystywanym przez ponad 1.500.000 firm ze 150 krajów. Jest to dla Państwa rozwiązanie najkorzystniejsze, ponieważ jest otwarte i niezmienne na wiele lat. Produkty składowane w Państwa magazynie i oznakowane wg GS1 są produktami globalnymi.

 

Poprawiono: środa, 05, listopad 2014 10:41

Odsłony: 564

Cechy systemu WMS Qguar Standard-BOX

System WMS Qguar Standard.BOX obsługuje przyjęcia/wydania do/z magazynu wszelakich jednostek magazynowych, które można zidentyfikować po odczytaniu kodu kreskowego GS1, wyrażającego GTIN lub SSCC. Jest to niespotykany na rynku systemów WMS uniwersalizm, pozwalający zastosować system WMS Qguar Standard.BOX w dowolnej branży. WMS Qguar Standard.BOX bezbłędnie obsłuży każde przyjęcie/wydanie dowolnej jednostki magazynowej, oznakowanej numerem GTIN lub SSCC.

Pomimo, że system WMS Qguar Standard.BOX z natury rzeczy bezbłędnie akceptuje standardy GS1, nie oznacza, że nie obsłuży identyfikatorów wewnętrznych występujących w Państwa firmie. Na identyfikatorach wewnętrznych system będzie działał równie efektywnie. 


Główne cechy systemu WMS Qguar Standard.BOX: 

 • Realizuje funkcje magazynowania w sposób płynny i przyjazny użytkownikowi.
 • Obsługuje zarówno podstawowe i zaawansowane operacje magazynowe.
 • Realizuje traceability.
 • Wspomaga zarządzanie przestrzenią składowania.
 • Wspomaga realizację procesów kompletacyjnych.
 • Redukuje błędy wydań.
 • Działa w czasie rzeczywistym.
 • Umożliwia bezkonfliktową, jednoczesną realizację zadań przez wielu magazynierów.
 • Obsługuje hierarchię opakowaniową składowanych pozycji magazynowych.
 • Jednym skanowaniem kodu kreskowego identyfikuje pozycje magazynowe poprzez:
 • międzynarodowy numer GS1 (GTIN),
 • symbol wewnętrzny,
 • symbol partii,
 • datę ważności,
 • adres lokalizacyjny,
 • właściciela towaru.
 • Jednoznacznie identyfikuje jednostki logistyczne o jednorodnej i mieszanej zawartości poprzez międzynarodowy numer GS1 (SSCC), uwzględniając:
  • symbol partii,
  • datę wytworzenia,
  • datę ważności,
  • adres lokalizacyjny,
  • właściciela towaru,
  • unikalny numer wysyłki.
 • Wspomaga zarządzanie ruchem towarów wg FIFO, FEFO.
 • Generuje etykiety transportowe GS1 oraz zgodne z dowolnym systemem operatora logistycznego.
 • Możliwe jest zintegrowanie z dowolnym systemem zewnętrznym (ERP) poprzez standardowy interfejs wymiany danych.

 


Co zrobić, aby zawsze mieć rzeczywiste dane o stanie magazynowym?

 

 • Należy zaprojektować prawidłową identyfikację danych o składowanych materiałach.
 • Przemyśleć, co można poprawić w istniejącej organizacji pracy magazynu.
 • Upowszechnić w firmie wykorzystywanie międzynarodowych oznaczeń GS1 na dostarczanych, składowanych i ekspediowanych pozycjach opakowaniowych.
 • Dobrać odpowiednie do nowej organizacji urządzenia do automatycznej identyfikacji.
 • Zainstalować dobrane urządzenia.
 • Wdrożyć.
 • Eksploatować.
 • Zauważyć po pewnym czasie, że:
  • zmniejszyła się liczba błędów wydań,
  • zwiększyła się wydajność magazynu,
  • uporządkowane zostały przebiegi procesów magazynowych,
  • uzyskano wiedzę o rzeczywistym stanie magazynowym składowanych jednostek opakowaniowych,
  • nowi pracownicy szybko adaptują się do pracy w magazynie,
  • podział powierzchni magazynowych został usystematyzowany,
  • bezpraca w magazynie już wydaje się być niemożliwa... 

Poprawiono: środa, 05, listopad 2014 10:57

Odsłony: 588

Usługi przedwdrożeniowe


Wdrożenie systemu klasy WMS powinno być poprzedzone analizą możliwości jego zastosowania w istniejącej przestrzeni magazynowej. Pozwoli to na lepsze przystosowanie organizacji pracy magazynu do wykorzystywania nowych technologii jego obsługi.

Instytut Logistyki i Magazynowania oferuje kilka prostych produktów, które pozwolą na pozyskanie odpowiedniej wiedzy o informatycznym wspomaganiu zarządzania magazynem jeszcze przed zakupem systemu. 

Oferujemy następujące działania (kliknij na nazwę usługi):

Poprawiono: środa, 05, listopad 2014 10:50

Odsłony: 783

Metodyka wdrożenia systemu WMS Qguar Standard-BOX

System WMS Qguar Standard-BOX wdrażany jest w oparciu o autorską metodykę postępowania począwszy od podjęcia decyzji Klienta na współpracę z nami aż do zakończenia prac wdrożeniowych. Ogólna zasada działania naszego zespołu wdrożeniowego jest opisana w dokumencie pt. "Metodyka wdrażania WMS Qguar Standard-Box [00] - QuickStart".


Metodyka QS umożliwia wymianę informacji z przedstawicielami Klienta w taki sposób i na takim poziomie szczegółowości, aby wiedza konsultantów ILiM o zastanym środowisku magazynowym była wystarczająco szeroka jeszcze przed zaimplementowaniem systemu. Rozpoznane w trakcie wstępnej analizy operacje magazynowe są każdorazowo poddawane projektowaniu korygującemu, pozwalającemu na ich ewentualne uproszczenie dzięki wykorzystaniu standardowej funkcjonalności systemu WMS Qguar Standard-BOX.


Metodyka QS jest zbiorem uzgodnień i opisanych zasad postępowania, szablonów stosowanych etykiet identyfikacyjnych, drukowanych dokumentów magazynowych połączonych z wiedzą i praktyką konsultantów z ILiM. Wiedza ta jest w trakcie wdrażania przekazywana osobom, które będą realizować operacje magazynowe z wykorzystaniem systemu WMS Qguar Standard-BOX.


Wiedza o procesach istniejących w magazynie Klienta gromadzona jest w kilku niżej wymienionych dokumentach. Treści tych dokumentów są każdorazowo dostosowywane do sytuacji istniejącej i oczekiwań Klienta. Stanowią podstawę do efektywnego wdrożenia systemu w wersji standardowej oraz dedykowanej.

•    Metodyka wdrażania Qguar [10] – Pytania wstępne
•    Metodyka wdrażania Qguar [20] – Specyfikacja procesów
•    Metodyka wdrażania Qguar [30] – Uzgodnienia wdrożeniowe
•    Metodyka wdrażania Qguar [40] – Raporty
•    Metodyka wdrażania Qguar [50] – Plan testów
•    Metodyka wdrażania Qguar [51] – Testy - przyjęcie z produkcji
•    Metodyka wdrażania Qguar [52] – Testy - przyjęcie zewnętrzne
•    Metodyka wdrażania Qguar [53] – Testy - wydania zewnętrzne
•    Metodyka wdrażania Qguar [90] – Słownik pojęć


Po podpisaniu wszystkich dokumentów uzgodnieniowych przez Kierowników Projektu ze strony ILiM oraz ze strony Klienta, będą one jedynym świadectwem, na podstawie którego zostaną dokonane zmiany i doraźne dostosowania systemu WMS Qguar Standard-BOX do oczekiwań Klienta z uwzględnieniem możliwości technicznych ich wykonania.

Poprawiono: środa, 05, listopad 2014 10:58

Odsłony: 588

Dlaczego warto wdrożyć system WMS Qguar Standard-BOX?

Funkcjonowanie systemu WMS Qguar Standard-BOX opiera się na algorytmach informatycznych systemu WMS Qguar Pro, który został przystosowany do obsługi procesów magazynowych weryfikowanych i usprawnianych w magazynach przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM).

ILiM oferuje kompleksowe usługi związane z usprawnianiem procesów magazynowych łącznie z dostawą i wdrożeniem narzędzia informatycznego te usprawnienia realizującego.
Procesy zachodzące w magazynach są przez ILiM rozpatrywane, jako globalne, czyli zachodzące w wąskich lub rozległych łańcuchach dostaw, w których należy śledzić pochodzenie towarów dla zachowania wysokiego bezpieczeństwa ostatecznych konsumentów.

Z tego względu system WMS Qguar Standard-BOX funkcjonujący w Państwa magazynie, który jest jednym z ogniw łańcucha dostaw, bazuje na założeniu, że efektywne śledzenie pochodzenia towarów będzie miało miejsce wtedy, gdy 100% opakowań z towarami będzie oznakowane kodami kreskowymi, wyrażającymi globalnie nadawane numery GTIN (Global Trade Item Number – Globalny Numer Jednostki Handlowej) i/lub SSCC (Serial Shipping Container Code – Seryjny Numer Jednostki Logistycznej) przemieszczanym i składowanym pozycjom magazynowym.

Kody kreskowe zarezerwowane wyłącznie dla standardów GS1 są tzw. kodami bezpiecznymi, ich zawartość jest nadzorowana przez międzynarodowa organizację GS1. Inne kody kreskowe mogą być więc przez system WMS Qguar Standard-BOX automatycznie ignorowane, ponieważ nie zapewniają bezpieczeństwa dla zintegrowanych łańcuchów dostaw. Odpowiednie ustawienie jednego z parametrów zdejmuje to ograniczenie, jeżeli Państwo tego sobie zażyczą.

Ważnym aspektem oferty ILiM jest to, że system WMS Qguar Standard-BOX stanowi „łatwą drogę” do szybkiego uzyskania efektów prac usprawniających Państwa magazyn. System oferowany jest, jako WMS Qguar Standard-BOX, ale ze względu na fakt, że oparty jest na algorytmach informatycznych systemu WMS Qguar Pro, istnieje możliwość bezkonfliktowego rozwoju Państwa magazynu do wersji WMS Pro, jeżeli Państwo osiągną rozwojowy punkt krytyczny i wystąpi konieczność dokonania rozszerzeń funkcjonalnych systemu. Kompatybilność rozszerzeń jest gwarantowana przez partnera informatycznego ILiM. 


Bazując na doświadczeniach wdrożeniowych firmy Quantum software SA można określić wskaźniki możliwe do osiągnięcia po wdrożeniu systemu WMS Qguar Standard-BOX. 

Wskaźniki mierzalne

 • Czas realizacji wysyłki ulegnie zmniejszeniu o 20-30%
 • Możliwość redukcji personelu magazynowego o 10-20%
 • Osiągnięcie stopnia realizacji zamówień klientów na poziomie 99,4-99,8%
 • Zmniejszenie ilości reklamacji o 30-40%
 • Osiągnięcie zgodności stanu rzeczywistego ze stanem w systemie (w inwentaryzacji rocznej) na poziomie 99,7-99,9%
 • Skrócenie czasu przeprowadzania inwentaryzacji rocznej o 70-80% przy użyciu terminali RF.
 • Skrócenie czasu przystosowania do pracy nowego pracownika magazynowego do kilku godzin.

Wskaźniki trudno mierzalne

 • Znacznie lepsza kontrola nad datami przydatności artykułów.
 • Możliwość zdobycia nowych klientów, którzy jako warunek rozpoczęcia współpracy stawiają odpowiedni poziom infrastruktury informatycznej.
 • Zwiększenie stopnia zadowolenia klientów.
 • Lepsze przystosowanie do sezonowych zmian koniunktury dzięki dużej elastyczności w zatrudnianiu personelu.
 • Podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa.
 • Otwarcie na rynki globalne.

Poprawiono: środa, 05, listopad 2014 10:58

Odsłony: 468

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania