Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
FOR-EMC: Forum of laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive (Forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę na temat kompatybilności elektromagnetycznej)

FOR-EMC (FP5 01.01.2003-2005)

Projekt był uruchomiony w ramach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Celem sieci było utworzenie warunków umożliwiających skuteczne wdrażanie Dyrektywy EMC na poziomie laboratoryjnym w Krajach Kandydujących jak również zainicjowanie stałej współpracy pomiędzy laboratoriami badawczymi i kalibrującymi w Europie (włączając obecne i przyszłe Kraje Członkowskie jak również Kraje Stowarzyszone).

Forum tworzyło sieć laboratoriów EMC na skalę europejską. FOR-EMC składało się z instytucji z 21 krajów. Łącznie było 26 instytucji (12 z Unii Europejskiej, 1 z Kraju Stowarzyszonego i 13 z Krajów Kandydujących). Wszystkie wykonywały badania i pomiary kompatybilności elektromagnetycznej. Laboratoria działały lub były w procesie przygotowawczym w celu osiągnięcia kompetencji technicznych umożliwiających ocenę zgodności z wymaganiami dyrektywy 89/336/EEC. Sieć tematyczna laboratoriów EMC miała na celu zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami rozszerzonej Unii Europejskiej, a w szczególności przygotowanie laboratoriów badawczych z Krajów Kandydujących we wdrażaniu dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej.
Koordynator Projektu: Krzysztof Sieczkarek, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, Polska

Skład sieci tematycznej FOR-EMC
Koordynator Projektu: Institute of Logistic and Warehousing
Laboratory of Automatic Identification Techniques, Poland

Główni Wykonawcy: York EMC Services Ltd - United Kingdom, Ce-test qualified testing - The Netherlands, Telecom Italia Lab S.p.A. - Italy, Nemko AS - Norway, eLABs - France, The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) - Germany

Członkowie: Slovenian Institute of Quality and Metrology - Slovenia, SEMKO Ab ITS - Intertek Testing Services - Sweden, EMC S. r. l. - Italy, ARC Seibersdorf research GmbH - Austria, Research Institute of Post and Telecommunications - Slovakia, Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology - Slovakia, Institute of Telecommunication and Acoustics, Wroclaw University of Technology - Poland, The Electrotechnical Institute - Poland, Industrial Research Institute For Automation and Measurements - Poland, Technical University of Lodz, Department of Applied Electrical Engineering & Instrument Transformers - Poland, Hungarian Institute for Testing and Certification of Electronical Equipment Ltd. - Hungary, University of Iasi, Fac.of EE Laboratory for EMC, - Romania, Tallinn Technical University - Estonia, UAB Elektromagnetinio suderinamumo mokslinio tyrimo centras - Lithuania, Technical Centre of Telecommunications and Post Prague - Czech Republic, Bolls Raadgivning - Denmark, National Centre for Scientific Research "Demokritos" - Greece, Centro Espanol de Metrologia - Spain, SGS FIMKO - Finland

ESSENCE - Proste eUsługi dla wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej

(Easy eServices to Shape and Empower SME Networks in Central Europe)

Celem projektu ESSENCE jest zwiększenie dostępu przedsiębiorstw Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc w rozwijaniu i obsłudze sieci zaopatrzenia oraz optymalizacji transportu. Ponadto powinny przyczynić się do obniżenia kosztów oraz poprawy wydajności, zarówno wewnętrznej, jak i względem partnerów handlowych.

Czytaj więcej: ESSENCE - Proste eUsługi dla wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej

MODULUSHCA (7 Program Ramowy)

MODULUSHCA to innowacyjny projekt naukowo badawczy finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, powstały przy współpracy europejskich i północnoamerykańskich akademickich środowisk logistycznych, jak również przedstawicieli sektora biznesowego. Celem prac jest opracowanie koncepcji rozwoju sieci dystrybucyjnych towarów szybkorotujacych (FMCG) z perspektywą do 2030r., której wdrożenie pozwoli na osiągniecie zdecydowanej obniżki kosztów logistycznych.

Inspiracją jest spostrzeżenie, że transport jest dziedziną, w której dochodzi do olbrzymiej niegospodarności wynikającej z niepełnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdów. Składa się na to szereg przyczyn, jak: pośpiech wywołany wyśrubowanymi wymogami odbiorców co do szybkości dostaw, zażarta konkurencja niepozwalającą na uzyskiwanie efektu synergii w procesach transportowych i logistycznych, czy też trudności w uzyskaniu ładunków powrotnych.

Według logistyków zaangażowanych w realizację projektu możliwe są do osiągnięcia zdecydowane obniżki kosztów działania w transporcie dzięki wdrożeniu różnego rodzaju innowacji, jak np.:

 • opracowanie zestawu modularnych pojemników, dzięki którym będzie można w pełniejszy sposób załadować samochody, wagony, kolejowe czy tez kontenery morskie. Pojemniki te wyposażone będą w urządzenia zezwalające na śledzenie ich w trakcie transportu. System ten zastąpi palety, upraszczając zarazem operacje załadunku towarów.
 • nakłonienie wielkich koncernów z sektora FMCG do wspólnego wykorzystywania pojazdów, magazynów przeładunkowych czy też centrów dystrybucyjnych w celu maksymalnego wykorzystania zasobów. W najdalej idących koncepcjach można też doprowadzić do wspólnego wykorzystywania powierzchni produkcyjnej, aby skrócić łańcuchy dostaw towarów na rynek.
 • wdrożenie informatycznych systemów optymalizacyjnych wspomagających personel logistyczny w racjonalnym załadunku towarów, planowaniu i realizacji dostaw.

Aby zweryfikować przyjęte w projekcie MODULUSHCA wizjonerskie założenia rozwoju sieci dystrybucyjnych, wszystkie opracowywane przedsięwzięcia innowacyjne zostaną przetestowane przez czołowych światowych producentów.

REAL BRIDGE (Eureka)

Projekt REAL-Bridge stawia sobie za cel rozwinięcie systemu baz danych w różnych językach i systemach znaków dla celów euroazjatyckiego transportu towarów. Rezultatem projektu będzie zebranie i przetworzenie danych, baz danych, list kodów (stacji, towarów, wagonów, kontenerów), narzędzi do określania szlaków kolejowych, odległości, parametrów infrastruktury, wypełniania listów przewozowych, wymiany danych dotyczących śledzenia wagonów oraz mapę kolei euroazjatyckiej.

Konsorcjum składa się z dwóch partnerów, a ich współpraca, transfer wiedzy i doświadczenia zagwarantują wyższą i bardziej konkurencyjną pozycję rynkową dla każdego z nich:

 • JERID (MSP, Czechy): europejski lider wśród dostawców informacji, danych i systemów oraz usług IT w kolejowym transporcie towarowym w Europie i w Azji,
 • Instytut Logistyki i Magazynowania (IB, Polska): polskie centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce z dużym doświadczeniem w branży IT oraz wdrażaniu globalnych standardów identyfikacji i komunikacji w ramach Systemu GS1,

Projekt przyczyni się do umocnienia rozwoju transportu kolejowego i kontenerowego, jako ekologicznej i wspieranej alternatywy dla transportu drogowego. Utworzony system informacyjny będzie kolejnym kluczowym elementem wspierającym transport kolejowy i będzie porównywalny do podobnych rozwiązań dla transportu drogowego, który jednak wypada o wiele mniej korzystnie pod względem ekologicznym niż inne sposoby transportu. Wybór systemu transportowego CIM/CMGS jest dla spółek Azji i Europy najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym spełnienie wymogów prawnych i celnych oraz sposobem na transportowanie towarów na długie dystanse drogą lądową pomiędzy Azją i Europą.

 

 

 

ENCLOSE (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns)

ENCLOSE (Efektywność energetyczna usług logistyki miejskiej dla małych i średnich miast historycznych w Europie) jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu IEE - Intelligent Energy Europe. Projekt rozpoczął się w maju 2012r. i jego głównym celem jest podnoszenie świadomości na temat wyzwań związanych z efektywnością wykorzystania energii oraz zrównoważoną logistyką miejską w małych i średnich miastach o historycznej zabudowie oraz możliwościami osiągnięcia znaczących usprawnień i korzyści poprzez wdrożenie i funkcjonowanie odpowiednich i skutecznych działań i rozwiązań w zakresie specyfiki logistyki miejskiej.

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu był liderem pakietu WP2 - Stan obecny, potrzeby i wyzwania – w którym, z jednej strony zbadano obecną sytuację logistyki w europejskich miastach historycznych, a z drugiej – zdefiniowano główne cele i potrzeby miast projektu ENCLOSE, ich operatorów logistycznych oraz stojące przed nimi wyzwania, szanse i priorytety.

Podczas Konferencji Finalnej zaprezentowane zostaną rezultaty prac partnerów dotyczące następujących obszarów:

 • - plany zrównoważonej logistyki miejskiej (Sustainable Urban Logistics Plan – SULP) w praktyce,
 • - pojazdy elektryczne i "miękkie rozwiązania" dla usług logistycznych miast,
 • - miejskie centra konsolidacji - różne podejścia i planowany rozwój,
 • - wpływ logistyki miejskiej i wymiana/promocja wiedzy uzyskanej z projektów unijnych,
 • - zarządzanie transportem i rozwiązania logistyczne w perspektywie Smart City.


Pełen program Konferencji oraz opis projektu dostępny jest na stronie internetowej ENCLOSE www.enclose.eu
Udział w Konferencji jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji do 17.10.2014 na stronie www.enclose.eu

 

Pliki do pobrania:

Agenda Konferencji Finalnej ENCLOSE

 

e-CODEX - e-Justice Communication via Online Data EXchange

 

 

 

Projekt „e-Justice Communication via Online Data Exchange" o akronimie e-CODEX jest pilotażowym projektem wielkoskalowym (Large Scale Pilot) realizowanym w ramach ICT Policy Support Programme – Competitiveness and Innovation Framework Programme.

Okres realizacji projektu to 01.12.2010 – 31.01.2015. Instytut Logistyki i Magazynowania przystąpił do projektu w wyniku naboru prowadzonego w 2012r. i został partnerem projektu z dniem 01.11.2012 r. Obecnie konsorcjum liczy 29 partnerów reprezentujących 24 kraje. Liderem konsorcjum oraz koordynatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości Landu Nadrenia Westfalia (Niemcy).

Celem projektu jest poprawa dostępu dla obywateli i przedsiębiorców do transgranicznych procedur prawnych oraz zwiększenie interoperacyjności pomiędzy administracją wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach UE. Dzięki zastosowaniu ICT procedury prawne takiej jak m.in.: drobne roszczenia czy europejski nakaz zapłaty staną się bardziej transparentne, efektywne i ekonomiczne.

W ramach projektu powstaną moduły, które będą używane w poszczególnych krajach członkowskich UE oraz pomiędzy tymi krajami w zakresie wsparcia realizacji procedur transgranicznych w obszarze prawa. Projekt umożliwi zaangażowanym partnerom wzajemną wymianę doświadczeń, stworzenie interoperacyjnego rozwiązania i przetestowanie go w ramach pilotażu. W ramach stworzonego pilota powstaną różnorodne rozwiązania w szczególności w zakresie bezpiecznego przesyłania dokumentów, identyfikacji, zarządzania dostępem, standardów dokumentów. Te rozwiązania pozwolą na stworzenie bezpiecznego środowiska dla użytkowników, które umożliwi dostęp do szerokiego zakresu usług prawnych w ramach całej Europy. Ponadto stworzone rozwiązania przyczynią się do rozwoju europejskiej platformy interoperacyjnej w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów w obszarze prawa.

Polska strona e-CODEX: www.e-codex.pl

 

 

 

EMPIRIC – Interreg CE

Projekt EMPIRIC dotyczy problematyki wzrostu znaczenia korytarza transportowego łączącego Adriatyk (wybrzeże Słowenii oraz obszar wybrzeża włoskiego włączając Ravennę i region Emilia Romagna) z Morzem Bałtyckim. Wzrost ten wynika z dynamicznego rozwoju krajów Europy Centralnej i związanego z nim rosnącego popytu na transport. To rosnące zapotrzebowanie na transport jest w głównej mierze zaspokajane przez usługi transportu drogowego z uwagi na brak adekwatnej infrastruktury kolejowej oraz konkurencyjnych usług multimodalnych. Sytuacja ta powoduje powstawanie negatywnych skutków dotyczących zrównoważenia transportu oraz efektów środowiskowych. Porty położone nad Adriatykiem tracą na swojej pozycji konkurencyjnej. W związku z tą sytuacją coraz istotniejsze stały się prace związane z rozwojem infrastruktury oraz rozwojem bardziej efektywnych usług multimodalnych.

Projekt ma za zadanie wspierać przygotowania inwestycji oraz definiowanie wspólnych dla obszaru narzędzi zwiększających atrakcyjność multimodalnych usług transportowych oraz połączeń infrastrukturalnych pomiędzy regionami biorącymi udział w projekcie. Międzynarodowy wymiar tych badań związany jest z koniecznością analizy kwestii związanych transportem multimodalnym obejmujących pełen zakres oddziaływania tych usług wykraczający poza wymiar regionalny, krajowy. Działania projektu obejmą rynkowe badania identyfikujące strumienie towarowe, które mogłyby korzystać z transportu multimodalnego, ocenę oddziaływania nowej, poprawionej infrastruktury multimodalnej i usług na konkrecyjność transportu multimodalnego w obszarze Europy Centralnej, a także transfer wiedzy związanej z e-infrastrukturą i modelami biznesowymi dla żeglugi śródlądowej. Użytkownikami byliby dostawcy usług logistycznych oraz operatorzy transportowi.

 

 

 

ECOTALE (Interreg IVC)

 

 

 


Cel ogólny projektu to wspólny rozwój lepszych i efektywniejszych rozwiązań wspomagających działania na rzecz zrównoważonego transportu i obniżenia zewnętrznych kosztów transportu poprzez ścisłą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami, regionami i centrami badawczymi. Celem projektu jest integracja tradycyjnego podejścia bazującego na „ekonomicznej” (lub bazującej na rynku) internalizacji kosztów zewnętrznych poprzez wprowadzenie kryteriów i polityk dla szerszej internalizacji uwzględniającej kwestie planowania przestrzennego i środowiskowego.

serwis internetowy projektu: www.ecotale.eu

 

 

 

POLITE (Interreg IVC)

Współczesna technika umożliwia bardzo szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się informacji. Często jednak informacja ta nie trafia wprost do zainteresowanych podmiotów lub trafia do nich ze zbyt dużym opóźnieniem. Odpowiednio skierowana informacja, często gromadzona w zamkniętych systemach informatycznych, wymaga odpowiedniego upublicznienia. Jednym z obszarów, w których występuje potrzeba informacji, a nie zawsze jest ona zaspokojona na czas, jest transport publiczny. Wiele wyborów podróżnych podejmowanych jest w środowisku szumu informacyjnego czy medialnego, bez precyzyjnych danych, dostępnych zazwyczaj na serwerach firm transportowych. Infomobilność, rozumiana jako ogólnodostępny system informacji dotyczący transportu publicznego, staje się potrzebą chwili. Pewne źródło aktualnych informacji może stać się antidotum na zatłoczenie dróg, zwiększając atrakcyjność transportu publicznego.

Projekt POLITE skierowany jest właśnie na infomobilność, a konkretnie problem zapewnienia podróżnym odpowiednich informacji i danych dotyczących usług, dostępnych w danym regionie na różnych szczeblach geograficznych, oferowanych przez transport publiczny. POLITE promuje działania publiczne mające na celu poprawę świadomości podróżnych w zakresie możliwości wyboru środków transportu oraz zwiększenia wykorzystania usług transportu publicznego.

POLITE promuje doskonalenie wiedzy i wymianę dobrych praktyk dotyczących infomobilności oraz inteligentnych rozwiązań w zakresie transportu publicznego. Wymiana ta koncentruje się na praktykach czy planach bardziej i mniej doświadczonych partnerów projektu. Część partnerów została zakwalifikowana do „dawców” dobrych praktyk, część do ich „biorców”. Strona polska, jako biorca, uzyska dostęp do wyników badań naukowych czy praktycznych wdrożeń zidentyfikowanych przez „dawców” oraz innych „biorców”, co umożliwi upowszechnienie i praktyczne wykorzystanie w kraju pozyskanej wiedzy.

 

 

 

WINN - European Platform Driving KnoWledge to INNovations in Freight Logistics

W październiku 2012 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej rozpoczął się projekt WINN. Celem projektu jest budowa Europejskiej Platformy Technologicznej umożliwiającej współpracę jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki oraz stworzenie ram i mechanizmów współpracy oraz pobudzenie dyskusji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzrostu wydajności i konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego jako czynnika wpływającego na wzrost gospodarczy.

Działania platformy obejmą m.in. tematykę związaną z:

 • obniżeniem ilości transportowanych towarów (ton/km) poprzez optymalizację łańcuchów dostaw;
 • promocją rozwiązań intermodalnych, dostępnych korytarzy transportowych i stosowaniem transportu kolejowego, morskiego, wodnego;
 • zwiększeniem wskaźnika wykorzystywanej powierzchni ładunkowej;
 • zastosowaniem jednolitych łańcuchów logistycznych poprzez usprawnienie przepływu informacji (standardy komunikacyjne), zmniejszenie ilości wymaganych operacji;
 • zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych pozwalających na optymalne zarządzanie komodalnym transportem towarowym (koncepcje e-freight, iCargo).

Większość z powyższych obszarów współpracy związane jest z rozwojem i zastosowaniem innowacji w zakresie technologii (rozwój narzędzi ICT), organizacji (innowacyjne koncepcje, podejście) i regulacji prawnych (dostosowanie regulacji prawnych do wymogów innowacyjnych rozwiązań) oraz wymaga szerokiej współpracy pomiędzy biznesem (przedsiębiorstwami), administracją publiczną i jednostkami badawczymi na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. 

Europejska Platforma Technologiczna będzie otwarta dla wszystkich sieci, klastrów i innych platform o zasięgu regionalnym, krajowym i europejskim działających w obszarze logistyki. Partnerzy projektu mający dostęp do istniejących sieci od początku włączą je do platformy WINN dając tym samym silne podstawy do dalszego jej rozwoju. Głównym celem platformy WINN jest zapewnienie forum do dyskusji i nawiązania współpracy pomiędzy dostawcami rozwiązań ICT, a ich użytkownikami w obszarze transportu towarowego i logistyki.

Więcej na: www.winn-project.eu

 

 

Amber Coast Logistics (ACL) - współpraca logistyczna regionów wokół Morza Bałtyckiego

  Amber Coast Logistics ACL - jest wspólnym przedsięwzięciem regionów z Morza Bałtyckiego, który wspiera skoordynowany rozwój centrów logistycznych, a tym samym sprzyja połączeniu obszarów o niskiej dostępności w południowej i wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) z europejską siecią transportową oraz międzynarodowymi przepływami handlowymi.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności wyżej wymienionych regionów oraz wsparcie procesów logistycznych zarówno lądowych jak i morskich w celu wzmocnienia powiązań gospodarczych między krajami wschodzącymi takimi jak Białoruś, Rosja i Ukraina z państwami członkowskimi UE w regionie Morza Bałtyckiego.

Główne założenia ACL :


- Projekt obejmuje badanie potencjału regionów uznanych za regiony o niskiej dostępności logistycznej i jak poprawa infrastruktury logistycznej regionu może wpłynąć na jego rozwój. Badania i analizę korytarzy transportowych, które w całości lub części przebiegają przez regiony o niskiej dostępności.


- W ramach projektu przeprowadzone zostaną również pracy rozwojowe związane z implementacją innowacyjnych narzędzi IT do elektronicznej wymiany danych w ramach wybranego łańcucha transportowego.


- Ważnym elementem projektu jest transfer wiedzy poprzez organizowanie nie tylko warsztatów i konferencji ale również wymianę personelu gdzie osoby związane z logistyką i transportem jednego regionu będą mogli naocznie ocenić rozwiązania i infrastrukturę logistyczną w innym regionie.


Projekt jest realizowany w ramach programu Baltic Sea Region Programm 2007-2013


Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach na stronie http://www.ambercoastlogistics.eu

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj