Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
COMCIS - Collaborative Information Services for Container Management

Przedmiotem projektu COMCIS (7PR) była harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji pozwalająca na planowanie przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu. Projekt opierał się na koncepcji e-Freight obecnie standardzie wymiany informacji. Dzięki wykorzystaniu standardu e-Freight możliwa jest wymiana informacji między przedsiębiorstwami, współdzielenie w łańcuchu dostaw i wykorzystanie różnych rodzajów transportu. Celem projektu było opracowanie rozwiązania zapewniającego interoperacyjność stosowanych systemów informatycznych oraz stworzenie szeregu usług w zakresie wymiany informacji, które będą mogły być wykorzystane na rynku.  


W ramach przeprowadzonych w projekcie pilotaży, testowo wdrożono  w wybranych przedsiębiorstwach konkretne rozwiązania związane z optymalizacją procesów transportowych. Wykorzystane w projekcie systemy to:

 • Logit 4SEE (z projektu Freightwise),
 • Smart-CM Neutral Layer and ICS-SEAP (z projektu Smart-CM),
 • SICIS (z projektu Integrity),
 • Port Community Systems (np. Portbase z portu w Rotterdamie)
 • inne platformy do współdzielenia zasobów w łańcuchach dostaw (Kassetts, T-Scale).

Dzięki interoperacyjności stosowanych systemów, użytkownik miał możliwość dysponowania informacjami, dzięki którym miał mozliwość właściwszego doboru środków transportu oraz redukcji czasu realizacji wybranych procesów logistycznych. Główne projekty pilotażowe zostały przeprowadzone w ramach istniejących strumieni ładunków i łańcuchów logistycznych w oparciu o rzeczywiste dane wśród takich przedsiębiorstw jak DHL oraz europejskie porty w Antwerpii i Rotterdamie.   


COMCIS miał na celu:

 • demonstrację informacyjnego łańcucha logistycznego: zaagregowanie różnych źródeł danych i ich konsolidację w informacje wspierające podejmowanie decyzji i przyspieszające realizację procesów transportowych.
 • wsparcie planowania i doboru najlepszych opcji w łańcuchu, wzrost wydajności i szerszy wybór dostępnych środków transportu.
 • wsparcie procesów celnych pozwalające na płynny ruch ładunków,
 • dostarczenie prostych rozwiązań, aplikacji dostępnych przez strony internetowe dla sektora MSP.

 

iCargo - Intelligent Cargo in Efficient and Sustainable Global Logistics Operations

iCargo jest czteroletnim projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską w ramach  7 Programu Ramowego. Projekt realizowany jest przez 29 partnerów, z obszaru logistyki i ICT, w tym operatorów logistycznych,  stowarzyszeń branżowych, jednostek badawczych i administrację publiczną.

Celem projektu jest budowa architektury (systemu) pozwalającej na efektywną współpracę pomiędzy istniejącymi systemami przedsiębiorstw, aplikacjami i ładunkami w łańcuchu dostaw. Współpraca w ramach wspólnego systemu, usprawnia synchronizację i lepsze wykorzystanie powierzchni ładunkowej, obniżając koszty transportu i emisję CO2. Poprzez poprawę interoperacyjności pomiędzy systemami różnych przedsiębiorstw i koncentrację na ładunku w procesie logistycznym projekt ma na celu zwiększenie stosowania rozwiązań ICT i rozwój nowych usług logistycznych, które:

 • zsynchronizują ruch pojazdów i operacji logistycznych pomiędzy różnymi rodzajami transportu oraz jego uczestnikami w celu obniżenia emisji CO2,
 • dostosują się do zmieniających warunków poprzez dynamiczne metody planowania z udziałem inteligentnych ładunków, pojazdów i systemów infrastruktury, oraz
 • połączą usługi, zasoby i informacje od różnych uczestników łańcucha dostaw w otwarty ekosystem zarządzania transportem towarów.

 

W ramach projektu realizowane są trzy projekty pilotażowe:

 

Morska-Drogowa-Powietrzna-Kolejowa usługa transportowa

Celem pilota jest rozwój Morsko-Drogowo-Powietrzno-Kolejowej usługi transportowej pomiędzy dostawcami z północnej Europy i Włoch znajdującymi się w miastach. Wśród przedsiębiorstw uczestniczących w pilocie są przewoźnicy oraz operatorzy kolejowi i morscy. Dzięki technologiom wypracowanym w iCargo możliwe będzie dynamiczne przeplanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich operacji łańcucha transportowego uwzględniające kwestie ochrony środowiska.

 

Zielony Korytarz pomiędzy Szwecją a Kontynentem Europejskim

Pilot ma na celu integrację tzw. „zielonych połączeń morskich” z konkurencyjnymi lądowymi połączeniami komodalnymi pozwalającą na lepsze wykorzystanie transportu morskiego m.in. poprzez bieżące informowanie dostawców usług logistycznych o ruchu ładunków, dzięki czemu będą mogli wypełnić przestrzeń ładunkową spóźnionych ładunków innymi już czekającymi na transport. W ramach tego pilota zbadana zostanie integracja informacji dot. zarządzania ruchem w procesach logistycznych.

 

Wpółpraca pomiedzy Dostawcą-Odbiorcą Usług Logistycznych na Kontynencie

Celem pilota jest stworzenie innowacyjnej usługi door-to-door w obszarze kontynentu dla przedsiębiorstw produkcyjnych poszukujących ekologicznych, i zarazem konkurencyjnych rozwiązań  w łańcuchach dostaw, pozwalających na:

 • prezentację informacji dot. zamówienia/przesyłki pozwalającej na zwiększenie wskaźnika załadunku oraz synchronizację działań transportowych i magazynowych,
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym poziomu zanieczyszczenia w transporcie drogowym, jako wsparcie decyzji przy planowaniu łańcucha dostaw.
Projekty partnerskie
Projekty partnerskie realizowane od 2004 roku,
w których Instytut jest lub był aktywnym partnerem.

Projekty te obejmowały następującą problematykę:

1
ENLoCC (INTERREG IIIC; 01.2004-12.2006)

Projekt ENLoCC (INTERREG IIIC; 01.2004-12.2006), tworzący Europejską Sieć Centrów Kompetencji w Logistyce, którego partnerami poza Polską są jednostki z Niemiec (Badenia-Wirtembergia), Włoch (Emilia-Romagna) i Austrii (Karyntia), zajmuje się problemami logistyczno-transportowymi w regionach biorących udział w projekcie. Jego celem jest stworzenie i wdrożenie długoterminowej strategii współpracy centrów kompetencji w logistyce z różnych regionów Europy.
http://www.enlocc.net/en/index.php

2
CO-DESNET (FP6; 09.2004 - 08.2006)

Projekt CO-DESNET (FP6; 09.2004 - 08.2006), skupiający 21 jednostek z Europy oraz jedną z Izraela, ma na celu szerzenie europejskiej wiedzy naukowej na temat zagadnień tworzenia i zarządzania Współpracującymi Sieciami Popytu i Dostaw, tzn. rozległych sieci obejmujących przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe działające w jednej branży. W rezultacie prac projektowych powstanie Wirtualny Instytut z rozbudowanym portalem internetowym. http://www.codesnet.polito.it

3
BASIM - Autostrady Informacyjne Morza Bałtyckiego

Projekt BASIM - Autostrady Informacyjne Morza Bałtyckiego (Interreg IIIB; 09.2004-06.2006) zrzeszający 27 partnerów z państw nadbałtyckich zajmuje się promocją transportu morskiego oraz multimodalnego w regionie. Projekt dąży do stworzenia podstaw dla przyszłych inwestycji mogących rozwiązać istniejące problemy związane z nadmiernym natężeniem ruchu oraz podstaw usprawnienia komunikacji i współpracy.

4
ECO4LOG (INTERREG III C; 02.2004 - 12.2006)

ECO 4 LOG Wśród oczekiwanych wyników projektu ECO4LOG (INTERREG III C; 02.2004 - 12.2006), realizowanego przez 10 partnerów, jest stworzenie wspólnych rozwiązań dla poprawy transgranicznego zarządzania intermodalnym transportem towarowym w krajach Unii Europejskiej położonych wzdłuż osi Brandenburgia - Saxonia - Austria. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez wzmocnienie współpracy jednostek publicznych oraz przedsiębiorców krajów członkowskich w tym zakresie, wymianę wiedzy o procesach logistycznych oraz stworzenie software'u wspierającego współpracę.
http://www.eco4log.de

5
e-Mensa

Projekt e-Mensa - Technologie platform elektronicznych w Europejskim łańcuchu dostaw żywności (FP6; 02.2005 - 07.2006), ma za zadanie odpowiedzieć na problemy Europejskiego łańcucha dostaw branży spożywczej w zakresie kooperacji pomiędzy partnerami. Platforma technologiczna, która powstanie w wyniku prac w projekcie, będzie miejscem, gdzie uczestnicy łańcucha dostaw oraz naukowcy będą współpracować nad nowymi technologiami znajdującymi zastosowanie w łańcuchu dostaw celem usprawnienia jego procesów zarządczych. W projekcie udział bierze 10 partnerów.

6
e-Thematic - Sieć tematyczna o e-fulfilment (FP5; 07.2002 - 06.2005)

Projekt e-Thematic - Sieć tematyczna o e-fulfilment (FP5; 07.2002 - 06.2005), ma na celu łączenie europejskich projektów badawczych w tematyce e-logistyka i e-fulfilment, identyfikację pojawiających się aplikacji i technologii, poszukiwanie modelowych rozwiązań z firm czy instytucji badawczych, jak i opracowywanie zgodnych standardów dla europejskich badań nad tematyką e-fulfilment. Podejmując powyższe zadania e-Thematic ma wpłynąć na przezwyciężenie segmentacji i rozproszenia europejskiego rynku odnośnie rozwiązań w zakresie e-logistyki i e-fulfilment, rozwijających się dotychczas jedynie na szczeblu krajowych, czy regionalnych grup roboczych. Partnerami projektu jest 10 jednostek z Europy.
http://www.e-thematic.org

7
Projekt FIAP - Wdrożenie Planu Działań dla Integratorów Frachtu

Projekt FIAP - Wdrożenie Planu Działań dla Integratorów Frachtu (przetarg KE; 12.2004 - 12.2005) Biała Księga prezentująca Europejską politykę transportową do 2010 roku podkreśla rolę "integratorów frachtu" oferujących optymalne rozwiązania w zakresie przewozu towarów w oparciu o mieszane gałęzie transportu. Projekt ma na celu rozwiązanie kwestii prawnych i technicznych, w tym przygotowania Dyrektywy dotyczącej zharmonizowania wymagań technicznych wobec przewozów w UE. Koordynatorem projektu jest firma ECORYS z Holandii, a partnerami 11 jednostek z Europy.

8
G-PVLBS - Wirtualny Niemiecko-Polski Logistyczny System Brokerski

Projekt G-PVLBS - Wirtualny Niemiecko-Polski Logistyczny System Brokerski (Eureka, 07.2002-03.2005), w którym uczestniczy 9 jednostek z Polski i Niemiec, tworzy platformę wymiany informacji o towarach w ruchu transgranicznym dla sektora MSP z Brandenburgii, Wielkopolski i Śląska (w późniejszych etapach rozszerzenie) dla firm logistyczno transportowych jak i przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych.
http://www.vdp.pl

9
InLoC - Sieci Zintegrowanych Centrów Logistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego

Projekt InLoC - tworzący Sieci Zintegrowanych Centrów Logistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego (Interreg IIIB, 08.2004 - 10.2006), służy zwiększeniu konkurencyjności i podniesieniu atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego poprzez współpracę w zakresie planowania przestrzennego, usprawnienia komunikacji i połączeń transportowych. InLoC ma na celu stworzenie lepszych warunków przeprowadzania operacji logistycznych. Wynikiem działań projektu ma być utworzenie innowacyjnych sieci współpracy wszystkich uczestników sieci transportowych. Projekt skupia 34 partnerów.
http://www.inloc.info

10
NeLoC (INTERREG IIIB; 02.2002 - 03.2004)

Projekt NeLoC (INTERREG IIIB; 02.2002 - 03.2004) - miał na celu Sieciowanie Centrów Logistycznych w Rejonie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu dążono do podniesienia roli centrów logistycznych w rozwoju regionalnym oraz rozwinięcia lokalnych i międzynarodowych łańcuchów logistycznych z podkreśleniem rozwiązań intermodalnych. Planowano stworzenie trwałej sieci, składającej się z istniejących i mających powstać centrów logistycznych oraz wzrost współpracy w zakresie logistyki pomiędzy krajami Morza Bałtyckiego.

 

11
SIT (FP5: 01.2003-09.2004)

Projekt SIT (FP5: 01.2003-09.2004); Partnerami Sieci Tematycznej Bezpieczeństwa i zabezpieczeń w transporcie intermodalnym, były instytucje i organizacje działające na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa transportu, operujące na gruncie europejskim i amerykańskim, a nadzór sprawowały DG TREN i US DOT. Celem działania sieci było stworzenie platformy wymiany informacji w zakresie regulacji prawnych i nowoczesnych technologii, umożliwiającej skuteczną realizację założeń polityki UE, zmierzającej do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom ze strony aktów terrorystycznych i wandalizmu.

12
SRlog, (INTERREG IIIC; 06.2004 - 12.2005)

Projekt SRlog, (INTERREG IIIC; 06.2004 - 12.2005), którego partnerami poza Polską są jednostki z Finlandii i Szwecji, ma za zadanie odkrycie mocnych stron regionów uczestniczących w projekcie STIMENT z punktu widzenia wykorzystania towarowych przewozów kolejowych przez przedsiębiorstwa sektora MSP. W rezultacie zostaną określone najbardziej korzystne lokalizacje dla "hubów" i centrów logistycznych oraz docelowe branże poszukujące tego typu usług oraz sposoby współpracy zarówno wewnątrz regionów uczestniczących w projekcie jak i pomiędzy nimi.
http://www.srlog.pl

13
3H - TRIPLE HELIX (INTERREG IIIC; 09.2004 - 02.2006)

Głównym celem projektu 3H - TRIPLE HELIX (INTERREG IIIC; 09.2004 - 02.2006) jest stworzenie dla regionów projektu STIMENT modelu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami R&D, regionalnymi władzami oraz instytucjami finansowymi. Rozwiązania zaproponowane w modelu mają przyczynić się do wypracowania metod zachęcania firm sektora MSP do współpracy z pozostałymi, przyczyniając się tym do zwiększenie poziomu przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczy 14 jednostek z Polski, Szwecji, Włoch i Finlandii.

14
Baltic Tangent (INTERREG III B BSR; 01.01.2005-01.01.2007)

Działania projekt BT dotyczą badania wpływu szlaków komunikacyjnych i ich połączeń z głównymi korytarzami transportowymi (TEN) na rozwój Regionu Morza Bałtyckiego. Rezultatem projektu będzie kompleksowa wiedza o sposobach rozwijania i czerpania korzyści z połączenia infrastruktury transportowej ze szlakami transportowymi TEN na poziomie lokalnym, regionalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym w tej części Regionu. Wypracowana strategia i trwałe partnerstwo ma pozytywnie wpłynąć na planowanie przestrzenne, powstawanie koncepcji logistycznych i inne warunki rozwoju gospodarczego i rynku pracy państw Regionu BSR.

15
CORELOG (INTERREG III B, 09.2005- 09.2007)


Głównym celem projektu jest Koordynacja logistyki w Regionie poprzez synchronizację działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za tworzenie polityki, finansowanie i podejmowanie decyzji inwestycyjnych z działaniami interesariuszy rynku transportowego, takich jak operatorzy logistyczni, zakłady produkcyjne i dostawcy usług logistycznych. Akcje pilotażowe mają na celu lepsze zrozumienie sił wpływających na łańcuchy dostaw w Regionie.

16
InterBaltic


Projekt Interbaltic został zainicjowany przez Komisję Morza Bałtyckiego oraz wsparty przez Forum Rozwoju Bałtyku w oparciu o założenie znacznego wzrostu transportu i wszelkich działań logistycznych w regionie morza Bałtyckiego w najbliższej przyszłości. Spodziewany wzrost spowoduje rozwój biznesu wielu innych towarzyszących jemu obszarów, stąd konieczne jest podjęcie istotnych decyzji politycznych. Podstawowym zadaniem i celem projektu jest rozwój praktycznych działań w oparciu o partnerstwo sektora publicznego i prywatnego na zasadzie wspólnej platformy współpracy.
Podstawowe działania projektu obejmują:

 1. Zaprojektowanie wspólnych strategii dla działań w oparciu o dostępne informacje i analizy.
 2. Zbudowanie sieci opartej na technologii informacyjno-komunikacyjnej w zakresie planowania transportu intermodalnego w regionie.
 3. Przełożenie strategii i planów na działania w oparciu o podstawowe grupy produktów.

W projekt zaangażowanych jest 43 partnerów ze wszystkich krajów regionu morza bałtyckiego, z wyjątkiem Białorusi. Choć działania projektu zakładają udział również Białorusi i innych państw nie-partnerskich.
http://www.interbaltic.net

Akcje pilotażowe mają na celu lepsze zrozumienie sił wpływających na łańcuchy dostaw w Regionie.

17
BESTUFS II


Projekt "BEST Urban Freight Solutions" (BESTUFS) finansowany przez Komisję Europejską starał się znaleźć możliwe rozwiązania wobec problemu tak zaniedbanej kwestii logistyki miejskiej. Celem BESTUFS jest utrzymanie i poszerzanie otwartej europejskiej sieci zrzeszającej ekspertów transportu miejskiego, grup reprezentujących użytkowników, projekty, Dyrektoriaty Komisji Europejskiej, reprezentantów administracji krajowych, regionalnych i lokalnych oraz operatorów transportowych, których głównym zadaniem jest zebranie, opisanie i przedstawienie najlepszych praktyk, czynników sukcesu, a także wąskich gardeł transportu towarów w miastach.

Więcej na temat projektu.

18
FREIGHTWISE - Struktura Zarządzania dla Inteligentnego Transportu Intermodalnego

FREIGHTWISE jest zintegrowanym projektem w ramach 6 Programu Ramowego, którego celem jest podniesienie efektywności transportu w oparciu o transport intermodalny na bazie ścisłej współpracy różnych sektorów biznesowych.
FREIGHTWISE jest projektem badawczym realizowanym przez 56 partnerów z 14 krajów Europy z budżetem równym 14 mln EUR, z którego 7,9 mln EUR pochodzi z środków UE. Koordynatorem projektu jest BMT.

Podstawowym celem projektu FREIGHTWISE jest wspieranie zmiany środków transportu w ramach przepływów towarowych z transportu drogowego na transport wodny morski, wodny śródlądowy oraz transport kolejowy. Cel ten może być osiągnięty dzięki sprawnemu zarządzaniu, łatwemu dostępowi do informacji i jej wymianie pomiędzy małymi i dużymi, prywatnymi i publicznymi przedsiębiorstwami wzdłuż wszystkich sektorów biznesowych i środków transportu.

Celem FREIGHTWISE jest stworzenie wirtualnej sieci transportowej wraz ze szkicem oddziaływań przedsiębiorców, który stanie się strukturą zarządzania interakcją pomiędzy współpracującymi w Europie przedsiębiorstwami. Zostanie to osiągnięte poprzez rozwinięcie efektywnego zarządzania oraz struktury informatycznej pozwalającej na tworzenie, monitorowanie i zarządzanie łańcuchami intermodalnymi. Projekt wesprze starania Komisji Europejskiej w zakresie promowania interoperacyjności i przemysłu poprzez dostarczenie dobrych przykładów, praktycznych metod i narzędzi. FREIGHTWISE promuje politykę UE zachęcając do rozwoju otwartych i interoperacyjnych systemów, zgodnych z wymaganiami właścicieli ładunków, operatorów transportowych oraz dostawców zintegrowanych usług transportu intermodalnego. Ponadto projekt ma wesprzeć Komisję Europejską w sformułowaniu przyszłej ustawy i rozwoju inicjatyw, które mogłyby dostarczyć platformę, w oparciu o którą przemysł mógłby rozwijać rozwiązania w zakresie zarządzania przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności transportu intermodalnego.

Projekt FREIGHTWISE będzie rozwijany w oparciu o wcześniejsze prace badawczo-rozwojowe oraz wyniki licznych biznesowych studiów przypadków. Struktura FREIGHTWISE będzie zawierała czytelne i jasne koncepcje i modele do planowania i zarządzania intermodalnych łańcuchów transportowych. Na przykład, zamówienie usług intermodalnych będzie się odbywało dużo łatwiej przy zastosowaniu struktury. Wiele testów i demonstracji różnych części struktury będzie zawartych w studiach przypadków. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu FREIGHTWISE szczegółowo prezentującej informacje na temat projektu i jego ostatnich osiągnięć: www.freightwise.info

 

19
TRACEBACK - Zintegrowany system traceability dla spożywczego łańcucha dostaw

1 stycznia 2007 r. rozpoczęła się realizacja projektu TRACEBACK finansowanego z 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego UE.

Głównym celem projektu jest:

 1. Poprawa jakości życia i zdrowia Europejczyków dzięki wdrożeniu uniwersalnego systemu traceability, który zapewni bezpieczeństwo i śledzenie wszystkich parametrów oraz składników żywności.
 2. Zwiększenie zaufania konsumentów do dostawców żywności przez wprowadzenie systemu zapewniającego połączenia dla wymiany danych pomiędzy partnerami
  w łańcuchu dostaw.
 3. Poprawa konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw branży spożywczej, szczególnie sektora MSP.

TRACEBACK stworzy innowacyjny system traceability w oparciu o aspekty dotyczące:

 • połączenia przepływu dóbr i informacji z wykorzystaniem mikrourządzeń lab-on chip oraz technologii mikrobiologicznych,
 • stworzenia systemu zarządzania informacją dostosowanego do systemów istniejących obecnie w łańcuchu dostaw,
 • minimalizacji kosztów wdrożenia systemu w spożywczy łańcuch dostaw.

Koordynatorem projektu jest firma Tecnoalimenti S.C.p.A. z Włoch, natomiast wszystkich partnerów jest łącznie 28 (z 9 krajów UE, Turcji i Egiptu).

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu został Liderem Pakietu nr 3: STANDARYZACJA. Głównym celem WP3 jest zidentyfikowanie i zdefiniowanie standardów wdrażania systemu traceability do obecnie istniejących uwarunkowań handlu i produkcji żywności. Projekt TRACEBACK, ze względu na swą aktualną tematykę oraz innowacyjne podejście do analizowanych problemów związanych z zastosowaniem systemów traceability w rzeczywistości gospodarczej, będzie stanowił ważne ogniwo w nawiązaniu dialogu pomiędzy instytucjami badawczymi, a przemysłem. Szczegółowe informacje nt. projektu TRACEBACK znajdują się na stronie: www.traceback-ip.eu

 

20
Projekt unijny BRIDGE - rozwój technologii EPC/RFID - (2006-2009)

Celem rozwoju technologii EPC/RFID jak również poszerzenia jej możliwości względem potencjalnych użytkowników od 1 lipca 2006 rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej o nazwie BRIDGE (The Building Radio frequency IDentification solutions for the Global Environment - Budowanie rozwiązań identyfikacyjnych w oparciu o fale radiowe dla środowiska globalnego). Projekt BRIDGE został zainicjowany w odpowiedzi na konkurs rozpoczęty w maju 2005 w ramach obszaru European Union Information Society Technologies (IST) zgodnie z programem "Integracja i wzmocnienie europejskiego obszaru badań" 6-tego programu ramowego.

Koordynowany przez globalną organizację ds. standaryzacji danych, GS1, projekt BRIDGE łączy 31 globalnych organizacji w konsorcjum. Uczestnicy programu to uniwersytety w Europie i Chinach, włącznie z trzeba laboratoriami Auto-ID, dostawcy rozwiązań, zarówno firmy mniejsze i większe, a także duże sieci handlowe, producenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt składa się z 3 grup zagadnień skupionych wokół kwestii biznesowych, technicznych i tzw. działań horyzontalnych, które dotyczą rozpowszechniania wiedzy odnośnie EPCglobal i udostępniania narzędzi wspomagających adaptację nowej technologii na rynku.
Polska organizacja krajowa GS1 formalnie reprezentowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, również bierze udział w tym projekcie, a efektem pracy jest przenośny model demonstracyjny sieci EPCglobal, czyli prezentacyjno - edukacyjne oprogramowanie demonstracyjne, które ukazuje działanie sieci EPCglobal w rzeczywistym łańcuchu dostaw. Demo jest oparte o opracowany przez GS1 Polska model laboratoryjny. Przenośne demo jest skierowane głównie do sektora MŚP, ale także do środowisk akademickich w celu rozpowszechniania wiedzy na temat technologii EPC/RFID.
Aby poznać więcej szczegółów na temat projektu BRIDGE i pobrać aplikację portable demo należy zajrzeć na stronę:
http://www.bridge-project.eu/

21
Projekt unijny Sugar Logistics - (2008-2011)

SUGAR jest projektem mającym pomóc rozwiązać problem niewydajnego i nieskutecznego zarządzania miejskim transportem towarów, który jest bardzo istotnym elementem ogólnego systemu transportu miejskiego oraz głównym źródłem emisji zanieczyszczeń samochodowych. SUGAR promuje wymianę, dyskusję i transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Stronami Dobrych Praktyk i Stronami Transferowymi, poprzez aktualizację polityk i rozwój planowania w zakresie zarządzania miejskim transportem towarów.

Więcej o projekcie

22
Projekt unijny CASTLE - Identyfikacja najlepszych praktyk w logistyce - (2009-2011)

CASTLE to projekt finansowany w ramach Programu Interreg IVC, stworzony by spelniać regionalne potrzeby usprawnienia publicznej polityki dotyczącej transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Cele Castle wynikają z badań sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju logistyki na poziomie regionalnym w krajach UE, które wykazały, że sieć logistyczna i innowacja sektora MŚP są głównymi obszarami wymagającymi interwencji sektora publicznego.

Więcej o projekcie

23
Projekt unijny SPOCS - Jednolita procedura on-line dla usług transgranicznych - (2009-2013)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poza granicami własnego kraju stwarza duże problemy biurokratyczne i językowe. Dyrektywa usługowa Komisji Europejskiej, która weszła w życie w końcu 2009 roku ma to zmienić poprzez stworzenie w każdym kraju członkowskim punktu kontaktowego dla przedsiębiorstw, mającego na celu informować i wspierać użytkowników w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w innych krajach.

Więcej o projekcie

24
Projekt unijny KASSETTS- efektywne rozwiązania transportowe dla MŚP w Europie Centralnej - (2008-2012)

Projekt KASSETTS pracuje nad koncepcja koordynatora logistycznego - usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych i pomocy we współpracy z dostawcami usług logistycznych. Koordynator nie jest nowym operatorem logistycznym typu 3PL lub 4 PL, ale jest integralna częścią działu logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Podstawowa korzyścią jest racjonalizacja procesów transportowych dzięki zastosowaniu rozwiązań oferowanych przez koordynatora procesów logistycznych (Logistics Coordinator). Optymalizacja dokonywana jest przy uwzględnieniu szeregu ograniczeń związanych z punktami nadania czy tez odbioru.

Więcej o projekcie

25
Projekt TransBaltic - W stronę zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego - (2009-2012)

Projekt TransBaltic to projekt partnerów reprezentujących władze administracyjne licznych regionów, wspomaganych przez instytucje naukowo-badawcze, operatorów transportu, jak i zrzeszenia organizacji transportowych oraz międzynarodowe instytucje, zrzeszające kraje Regionu Morza Bałtyckiego, jak: CMPR Baltic Sea Commission, Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), Baltic Sea Chambers of Commerce Association (BCCA), Baltic Development Forum (BDF) i Baltic Port Organization (BPO). Projekt ma także wsparcie kilku ministerstw transportu krajów regionu. Koordynatorem projektu jest Region Skåne, Szwecja.

Więcej o projekcie

26
Projekt DiSCwise - (2010-2012)

Celem projektu DiSCwise jest harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji podczas planowania przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu. Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw stanowiących ogniwa łańcuchów dostaw, zatem zarówno do firm będących właścicielami ładunków, jak i dostawców usług transportowych i logistycznych. Integracja działań związanych z organizacją przewozów ma na celu wypracowanie czytelnych rozwiązań.

Więcej o projekcie

 

KOMODA - Ko-modalność - integracja i optymalizacja łańcuchów w logistyce transportu towarowego dostaw

Projekt KOMODA dotyczy optymalizacji łańcuchów logistycznych poprzez zastosowanie koncepcji ko-modalności. Celem szczegółowym projektu jest stworzenie mapy drogowej, wraz z propozycjami konkretnych działań, dzięki której powstanie w przyszłości zintegrowana platforma e-logistyczna obejmująca wszystkie gałęzie transportu i terytorium całej Europy. Platforma taka musi spełniać kilka podstawowych wymogów: być oparta na otwartych standardach, dostępna dla wszystkich oraz zdolna do komunikacji/integracji z istniejącymi aplikacjami.

Pewna liczba takich platform informatycznych jest już używanych, lecz większość z nich to wewnętrzne rozwiązania firm - niepołączone ze sobą i niekompatybilne. W przypadku takich rozwiązań, KOMODA zidentyfikuje wymogi jednostek gospodarczych co do organizacji łańcucha logistycznego oraz technicznej specyfikacji zintegrowanego systemu informatycznego. Zostaną też zidentyfikowane szanse i bariery stojące przed przyszłościową implementacją zintegrowanej platformy e-logistycznej, co powinno się przyczynić do wzmocnienia szans i zmniejszenia tychże barier. Komoda przyjmie podejście "bottom-up", z istotnym udziałem interesariuszy ze świata biznesu.
Wśród prac zaplanowano studium delfickie obejmujące uczestników łańcuchów logistycznych, zaplanowane jako narzędzie do zdobycia pełnego obrazu stosowanych aplikacji e-logistycznych wykorzystywanych w operacjach transportowych, ich źródła, dostępność, funkcjonalność, sposób i stopień wykorzystania przez przedsiębiorstwa. Badania dostępnych tekstów nt. wymogów firm transportowych uzupełnią ten obraz. Zebrane informacje o przeszkodach i szansach zostaną użyte do stworzenia ustrukturyzowanego i spójnego planu działań na rzecz innowacji i zmiany, nakierowanego na powstanie zintegrowanego systemu e-logistycznego na skalę europejską.
http://www.komodaproject.com

 

CENTRAL LOCO - Środkowoeuropejska Sieć Kompetencji w Logistyce

Głównym celem sieci jest promocja i upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w 5 i 6 Programie Ramowym pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i instytucjami wspierającymi biznes działającymi w sektorze transportu i logistyki, a także promocja najlepszych praktyk i wymiana praktycznej wiedzy w różnych dziedzinach logistyki i transportu intermodalnego.
Sieć stworzyły cztery nowe państwa członkowskie: Czechy, Węgry, Polska oraz Słowacja.
www.centralloco.net

POLLOCO - Polish Centre of Logistics Competence

POLLOCO jest akronimem Polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce (Polish Centre of Logistics Competence), uruchomionego jako projekt w ramach 5. Programu Ramowego finansowanego przez Komisje Europejską. W Polsce konkurs na tworzenie Centrów Kompetencji zyskał wyjątkowo żywy oddźwięk. W jego wyniku ok. 150 ośrodków lub zespołów w bardzo różnych obszarach działania uzyskało status Centrum Kompetencji. POLLOCO jest zaś jednym z nielicznych działających na szeroko rozumianym polu logistyki. Sieć POLLOCO służy wymianie wiedzy wspomagającej rozwój logistyki w Polsce. Koordynatorem sieci był Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Projekt zakończył się w 2005 roku.

Centrum Kompetencji lub Centrum Doskonałości (bo i taki termin jest tu zamiennie stosowany) to jednostka badawcza - akademicka, resortowa lub branżowa - lub jej część, prowadząca prace badawczo-rozwojowe w określonej dyscyplinie, współpracująca w tym kierunku z uznanymi partnerami zagranicznymi, wdrażająca wyniki swoich prac oraz upowszechniająca zdobywaną i rozwijana wiedzę w środowiskach naukowych i gospodarczych.

Centra Kompetencji to projekty realizowane przez uznane istniejące jednostki, a celem konkursu było: z jednej strony uznanie ich wiodącej roli jako centrów wiedzy i kompetencji, z drugiej zaś jako wsparcie dla wzmocnienia ich potencjału, umożliwienia lepszej odpowiedzi na potrzeby środowiska społecznego i gospodarczego kraju i regionu oraz budowy lepszej współpracy z ośrodkami w Unii Europejskiej.

Więcej na temat projektu: www.polloco.pl

Projekt DiSCwise

Celem projektu DiSCwise jest harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji podczas planowania przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu.

Działalność transportowa oraz logistyczna charakteryzuje się ogromną złożonością, rozpoczynając od dużej ilości przedsiębiorstw świadczących różne usługi związane z przewozem, przedsiębiorstw mających ładunki, ale także i procesów, dokumentów oraz przepisów. Obecnie pewne działania standaryzujące podejmowane są w ramach konkretnych obszarów tematycznych. Niestety równolegle prowadzonych jest szereg prac przez różne organizacje (np. UN/CFACT, UBL, GS1). W związku z tym nie istnieje (i zapewne nie powstanie, ze względu na różnorodność rynku) jeden standard wykorzystywany przez przedsiębiorstwa. Niemniej w oparciu o istniejące rozwiązania można dokonać harmonizacji procesów biznesowych i opracować interfejs wspomagający wymianę informacji, pomiędzy różnymi standardami, w organizacji procesów logistycznych. To właśnie jest główna idea i cel realizacji projektu DiSCwise.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw stanowiących ogniwa łańcuchów dostaw, zatem zarówno do firm będących właścicielami ładunków, jak i dostawców usług transportowych
i logistycznych. Integracja działań związanych z organizacją przewozów ma na celu wypracowanie czytelnych rozwiązań, które:

 • doprowadzą do powstania wydajnych łańcuchów dostaw skupiających małe i średnie firmy
  i umożliwiających realizacje połączeń door-to-door przy zachowaniu kosztów na akceptowalnym poziomie,
 • zwiększą skuteczność funkcjonowania dotychczasowych łańcuchów dostaw poprzez dostarczenie zaawansowanych technik zarządzania realizacją usług przewozowych,
 • uwzględnią koncepcję zrównoważonego rozwoju poprzez uwzględnienie aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych,
 • zharmonizują dostępne i wykorzystywane standardy elektronicznej wymiany danych
  w organizacji procesów logistycznych.

 

Metodyka działań

Zapewnienie efektywnej integracji małych i średnich przedsiębiorstw w wydajne łańcuchy dostaw wymaga spełnienia trzech podstawowych warunków:

 • Usługi przewozowe oferowane przez dostawców usług transportowych muszą być czytelne
  i łatwe do połączenia z innymi w celu formowania kompletnych połączeń door-to-door.
 • Nawiązywanie interakcji pomiędzy partnerami w łańcuchach dostaw musi być realizowane na bazie przejrzystych zasad i przy zapewnieniu kosztów na akceptowalnym poziomie
 • Jednostki, które już przyjęły/wypracowały standardy elektronicznej wymiany informacji w organizacji procesów logistycznych (UN/CEFAT, UBL) nie powinny być obligowane do wprowadzania zmian, w szczególności bez porozumienia z innymi organizacjami oraz bez przekazania stosownych danych do Komisji Europejskiej.

Projekt DiSCwise bazuje na wynikach projektu Freightwise finansowanego przez Komisję Europejską, który stworzył podstawy dla wymiany informacji między zainteresowanymi partnerami w sektorze transportu.

Projekt DiSCwise w swych założeniach wykorzystuje dwa sposoby optymalizacji współpracy  pomiędzy partnerami w łańcuchach dostaw:

 • Dla jednostek, które obecnie nie korzystają z informatycznych technologii umożliwiających  wymianę danych, w ramach projektu DiSCwise zaproponowane zostaną dwie aplikacje: Aplikacja Użytkownika oraz Aplikacja Dostawcy. Wykorzystanie wspomnianych  aplikacji wymaga jedynie zapewnienia dostępu do Internetu, gdyż mogą one być osiągalne za pomocą przeglądarki internetowej,
 • Dla jednostek, które obecnie wykorzystują narzędzia informatyczne umożliwiające wymianę danych, w ramach projektu DiSCwise  zaproponowane zostaną rozwiązania zapewniające komunikację  stosowanych systemów z  innymi aplikacjami.

Narzędzia oraz systemy wykorzystywane w projekcie DiSCwise bazują na idei integracji z innymi aplikacjami informatycznymi, a nie na zasadzie ich zastępowania.

 

Korzyści

Korzyści wynikające z realizacji i wdrożenia wyników projektu DiSCwise zostały podzielone na użytkowników (odbiorców) oraz dostawców usług transportowych i logistycznych. W ramach projektu DiSCwise zaproponowana zostanie metoda elektronicznego planowania oraz realizowania usług transportowych i logistycznych.

Aplikacja Użytkownika wykorzystana może być do następujących czynności:

 • Sprawdzenia dostępności produktów oraz usług transportowo – logistycznych.

Ideę tej funkcjonalności przedstawiono w prostym przykładzie na Rysunku 1, gdzie ładunek jest przewożony z Prerov w Czechach do Hamburga. Na Rysunku 1 na mapie zobrazowano dwie alternatywne możliwości transportu: jedna z użyciem jedynie transportu samochodowego oraz druga wykorzystująca połączenie transportu samochodowego oraz śródlądowego. Dla takiej sytuacji możliwe jest przedstawienie wizualizacji alternatywnych łańcuchów transportowych zawierającej informację na temat czasu, ładunku oraz innych istotnych cech usługi transportowej.

 • Optymalizacji planowania zaopatrzenia i działań logistycznych – w oparciu o dostępność produktów i usług transportowo – logistycznych przedstawione zostaną wybrane, alternatywy dla organizacji przewozów. Użytkownik będzie mógł wybrać rozwiązanie, które będzie najodpowiedniejsze z punktu widzenia założonych kryteriów optymalizacji, tj. w zależności od tego czy priorytetem jest czas, koszt czy też środowisko naturalne.
 • Wdrożenia i monitorowania wybranych rozwiązań – wybrane rozwiązanie dla organizacji przewozów będzie zastosowane, a realizacja wybranego wariantu przewozu będzie na bieżąco monitorowana, tak by zapewnić niezawodność dostaw lub w odpowiednim czasie wykryć odchylenia.

DiSCwise oferuje możliwość zamieszczania informacji o dostępności produktów oraz usług transportowo-logistycznych w Internecie, a także umożliwia dostawcom i usługodawcom prowadzenia negocjacji z klientami drogą elektroniczną.

Aplikacja Dostawcy wykorzystana może być do:

 • Prezentacji dostępnych produktów oraz usług transportowo-logistycznych dla potencjalnych klientów w ujednoliconym, standardowym formacie. Efektem wykorzystania tej funkcjonalności aplikacji jest zwiększenie przejrzystości prezentowania produktów i usług transportowych, zwiększenie ich dostępności oraz umożliwienie tworzenia łańcuchów transportowych.
 • Prowadzenia negocjacji z klientami drogą elektroniczną umożliwiając efektywne ustalanie  terminów  oraz innych warunków realizacji usług transportowych.  Negocjacje tego typu mogą być prowadzone zarówno dla pojedynczych porozumień (przypadków) jak również
  w oparciu o długoterminowe umowy współpracy pomiędzy klientami i dostawcami usług transportowych.
 • Tworzenia raportów dla klientów o bieżącym stanie transportu, miejscu towarów i jednostek ładunkowych, co w sposób wiarygodny i efektywny pozwoli osiągnąć przejrzystość procesu realizacji usług transportowych.

 

SPOCS (Jednolita procedura on-line dla usług transgranicznych)

SPOCSRozpoczęcie działalności gospodarczej poza granicami własnego kraju stwarza duże problemy biurokratyczne i językowe. Dyrektywa usługowa Komisji Europejskiej, która weszła w życie w końcu 2009 roku ma to zmienić poprzez stworzenie w każdym kraju członkowskim punktu kontaktowego dla przedsiębiorstw, mającego na celu informować i wspierać użytkowników w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w innych krajach.

Aby sprawdzić jak działają one w praktyce konsorcjum projektu SPOCS Simple Procedures Online for Cross-border Services (Jednolita procedura on-line dla usług transgranicznych) rozpoczętego w maju 2009 roku przez trzy lata będzie prowadzić projekty pilotażowe w różnych grupach zawodowych. Celem projektu jest rozpoznanie, a następnie zniesienie barier administracyjnych, które utrudniają lub uniemożliwiają firmom oferowanie swoich usług w innych krajach. Dzięki działaniom projektu procedura założenia działalności zagranicą ograniczy się do kilku prostych czynności wykonywanych przed ekranem monitora komputera.

Zadaniem Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILIM) będącego z ramienia Ministerstwa Gospodarki jednym z dwunastu partnerów projektu będzie organizacja i wdrożenie punktu kontaktowego w Polsce. Aby zapewnić możliwość elektronicznej współpracy punktów kontaktowych w krajach partnerskich,  ILIM weźmie udział w budowaniu poszczególnych komponentów współpracy systemów informatycznych, przeprowadzi pilotaż w ramach wybranej grupy zawodowej. Ponadto, zadba o podnoszenie świadomości interesariuszy projektu i ich wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań, które projekt SPOCS wprowadzi w aktualnie istniejącą wirtualną administrację.

 

Więcej na http://www.eu-spocs.eu

ILiM zaprasza do zapoznania się z wszystkimi projektami pilotażowymi tzw. Large Scale Projects czyli SPOCS, epSOS, STORK, PEPPOL, eCODEX.

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EMH5yZJbAck

 

 

TransBaltic - W stronę zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego

trans balticProjekt TransBaltic to projekt partnerów reprezentujących władze administracyjne licznych regionów, wspomaganych przez instytucje naukowo-badawcze, operatorów transportu, jak i zrzeszenia organizacji transportowych oraz międzynarodowe instytucje, zrzeszające kraje Regionu Morza Bałtyckiego, jak:  CMPR Baltic Sea Commission,  Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), Baltic Sea Chambers of Commerce Association (BCCA), Baltic Development Forum (BDF) i Baltic Port Organization (BPO). Projekt ma także wsparcie kilku ministerstw transportu krajów regionu. Koordynatorem projektu jest Region Skåne, Szwecja.

Podstawową intencją projektu jest zapewnienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej regionu Morza Bałtyckiego, poprzez wspólne opracowanie strategii rozwoju sektora transportowego zgodnej z polityką spójności w dziedzinie transportu, jak i wspólne wdrażanie koncepcji biznesowych.

Instytut Logistyki i Magazynowania jest zaangażowany w prace prowadzone w ramach wszystkich pięciu pakietów prac, ponadto jest koordynatorem prac pakietu WP5.3 zatytułowanego Zastosowanie narzędzia internetowego do planowania dostaw intermodalnych.

Więcej: http://www.transbaltic.eu/

 

WARSZTAT

"Transport – najnowsze trendy i kierunki rozwoju"

21 czerwca 2011, Warszawa, hotel WESTIN

 

Na spotkaniu poznacie Państwo najnowsze trendy i kierunki rozwoju transportu w Europie. Ponadto będziecie mieć okazję aktywnie uczestniczyć w kreowaniu rozwoju transportu oraz praktycznie skorzystać z rezultatów wypracowanych w europejskich projektach.

 

W programie warsztatów między innymi prezentacja innowacyjnych rozwiązań usprawniających komunikację w łańcuchach transportowych i pozwalających na optymalizację procesów transportowych, będących wynikiem prac projektu DiSCwise.

 

W dalszej części programu prelekcja o możliwościach rozwoju przewozów intermodalnych i szczegółowa analiza związana z kosztami i czasem przewozów na wybranych trasach, jako wynik prac projektu TransBaltic.

 

Na spotkanie zaprosiliśmy także przedstawicieli czołowych, operatorów  intermodalnych by przedstawili korzyści płynące z korzystania z tego typu usług.

 

Ponadto zaprezentujemy możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi internetowych wspomagających wymianę „zrozumiałych dla wszystkich” informacji pomiędzy firmami na przykładzie łańcucha dostaw kontenerów z Dalekiego Wschodu do Polski w oparciu o rynkowy poziom stawek frachtowych. Będzie to świetna okazja do dyskusji na temat potrzeby rozwoju „EDI dla transportu”.

 

Transport to także przepisy i regulacje prawne. Jak zatem wpłynie wprowadzenie „e-myta” w Polsce na branżę transportową w Polsce? Kto wygra, a kto przegra? Jak wpłynie to na poziom stawek w transporcie drogowym? Czy przewozy intermodalne będą bardziej konkurencyjne?

 

Odpowiedzi na powyższe pytania, jak i szereg innych możecie Państwo uzyskać na najbliższych warsztatach organizowanych wspólnie przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz ECR Polska. Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy i twórczej dyskusji.

 

Zapraszamy do hotelu WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa

 

AGENDA

Start 10:00, hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa

10:00 - 10:30 Transport w Europie – trendy i kierunki rozwoju. Marcin Hajdul, European Logistics Association, Instytut Logistyki i Magazynowania
10:30 - 11:00 Praktyczne przykłady wykorzystania transportu intermodalnego - prezentacja DB Schenker
11:00 - 11:20 Przerwa kawowa
11:20 - 11:50 Analiza optymalnego łańcucha dostaw na przykładzie korytarza transportowego przewozów kontenerowych z Dalekiego Wschodu do Polski - analiza kosztów i czasu dostaw. Leszek Andrzejewski, Instytut Logistyki i Magazynowania
11:50 - 12:15 EDI w transporcie, czyli jak rozmawiać w łańcuchu dostaw. Marcin Hajdul, European Logistics Association, Instytut Logistyki i Magazynowania
12:15 - 12:40 Praktyczne zastosowanie standardów komunikacji w planowaniu przewozów intermodalnych. Narzędzie Logit4SEE. [prezentacja w języku angielskim] Frank Knoors, Logit System AS
12:40 - 13:40 Lunch
13:40 - 14:00 E-myto w Polsce - wpływ na branżę transportową w Polsce. Raben
14:00 - 14:30 Panel dyskusyjny – transport – szanse czy wyzwania dla polskich przedsiębiorstw?

Tematy:

 • e-myto w Polsce – czy wpłynie na wzrost przewozów intermodalnych w Polsce?
 • „współpraca na drodze, konkurencja na półce” – jak Polskie firmy postrzegają europejskie trendy?
 • EDI w transporcie – czy jesteśmy na to gotowi?
14:30 - 14:45 Podsumowanie. Marcin Hajdul, European Logistics Association, Instytut Logistyki i Magazynowania
14:45  15:30 AOB, ustalenie prac grup roboczych, współpraca w europejskich projektach badawczych, itp.
   
   
   
   

 

 

 

 

FLAVIA

Celem projektu jest stymulowanie komodalnego podejścia do organizowania procesów przewozowych poprzez podjęcie szeregu działań związanych z eliminowaniem zidentyfikowanych barier ograniczających wykorzystanie przewozów intermodalnych, transfer najlepszych praktyk związanych z organizacją procesów transportowych oraz stymulowaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami procesów transportowych (dostawy usług transportowych, operatorzy terminali kontenerowych, władze publiczne, firmy korzystające z usług transportowych).

Głównym zadaniem projektu FLAVIA jest rozwiązanie problemów, związanych z transportem intermodalnym, dotyczących:

 • niewielkiego udziału transportu kolejowego oraz żeglugi śródlądowej w realizacji przewozu ładunków w stosunku do wzrastającej wymiany handlowej we wspomnianym wyżej regionie,
 • wzrostu kongestii na drogach,
 • znacznych spóźnień pociągów towarowych związanych z przekraczaniem granic,
 • wykorzystywania przestarzałych technologii w terminalach przeładunkowych,
 • barier mentalnych przedsiębiorców związanych z negatywnym nastawieniem do transportu intermodalnego.

W projekcie FLAVIA uczestniczy 15 partnerów z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz Rumunii. Szczegóły na temat projektu www.flavia-online.de

 


 

W ramach projektu FLAVIA, zakończone zostały przez ILiM prace związane z powstaniem broszury promującej przewozy kolejowe. Broszura o nazwie nazwie  "Kolej na kolej" przygotowana została w wersji pdf oraz w wersji papierowej. Dodatkowo na łamach czasopisma Logistyki prezentowane będą kolejne przykłady firm korzystających z transportu kolejowego.

 

B2B LOCO – Bałtycko – Bałkańska Sieć Kompetencji w Logistyce

Instytut Logistyki i Magazynowania wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE zapraszają na bezpłatne spotkania brokerskie pt. „Finansowanie rozwoju Transportu, Spedycji i Logistyki w ramach programów badawczych Unii Europejskiej”, które odbędą się 14 czerwca 2011 w Warszawie. Strategicznym celem spotkań jest integracja polskiego środowiska naukowo-przemysłowego na rzecz innowacyjnego rozwoju branży TSL.  Głównym punktem planowanego przedsięwzięcia są spotkania partnerskie pomiędzy uczestnikami zainteresowanymi wszelkiego rodzaju współpracą, które poprzedzone będą prezentacjami potrzeb współpracy (np. technologicznych, naukowo-badawczych) oraz prezentacji profili instytucji TSL (w tym MŚP).

W agendzie przewidziano także informacje:

 

 • o aktualnych możliwościach finansowania potrzeb badawczych branży TSL w 7. PR, Funduszach Strukturalnych oraz w inicjatywach finansujących bilateralną współpracę międzynarodową.
 • o wynikach projektów badawczych, ukierunkowanych na opracowywanie nowych technologii i rozwiązań dla branży TSL a także o doświadczeniach firm, biorących bezpośredni udział w projektach TSL finansowanych ze źródeł 7. PR.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szczególności przedsiębiorstwa, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy i udziałem w projektach badawczych. Prosimy o nadsyłanie profili Państwa instytucji oraz ewentualnych potrzeb technologicznych i badawczych.


Kontakt:
mgr Mikołaj Pyczak
tel. +48-22-828-7483 w. 159
kom. +48-664-032-135
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Projekt B2B LOCO, w którego skład wchodzi 16 partnerów z 15 krajów obejmujących obszar od Bałtyku po Bałkany, ma na celu utworzenie Sieci Kompetencji w Logistyce. Projekt służyć będzie jako platforma wymiany wiedzy, najlepszych praktyk, nowych technologii i rozwiązań w dziedzinie transportu i logistyki. Celem projektu jest zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w projektach programów ramowych poprzez ukazanie i aktywną promocję najbardziej biznesowych rozwiązań powstałych w zakończonych i obecnie trwających projektach badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Idea projektu B2B LOCO opiera się na założeniu, iż współpraca przedsiębiorstw w ramach międzynarodowej sieci z instytucjami badawczymi działającymi na rynku lokalnym, pozwoli firmom wzmocnić swoją konkurencyjność oraz osiągane rezultaty poprzez udział w projektach programów ramowych, bądź wykorzystanie najbardziej rynkowych rozwiązań powstałych w ramach tych projektów. Liczba krajów biorących udział w projekcie obejmuje zarówno starych, jak i nowych członków Unii Europejskiej, dwa kraje kandydujące oraz Izrael.

 

Grupami docelowymi planowanych działań w projekcie B2B LOCO są klastry regionalne zrzeszające różne typy przedsiębiorstw MŚP: firmy transportowe i logistyczne, firmy produkcyjne i handlowe, firmy hi-tech oraz firmy oferujące, wdrażające i promujące ekologiczne rozwiązania (green technologies). Wymienione przedsiębiorstwa często są gotowe do uczestnictwa w projektach programów ramowych, jednakże nie zdają sobie sprawy z własnego potencjału, ponieważ informacje na temat szans i możliwości wynikających z programów ramowych skierowane są głównie do środowisk naukowych.

Konsorcjum B2B LOCO zorganizuje dla przedstawicieli biznesu dwie międzynarodowe konferencje (Polska - LOGISTICS 2010, Słowenia), dwa warsztaty (Litwa, Chorwacja) oraz trzy spotkania brokerskie (Węgry, Czechy, Chorwacja). Działania te wspomagane będą elementami stałej komunikacji (strona www, biuletyny). Dodatkowo, w ramach projektu, utworzona zostanie Sieci Absolwentów, w której skład wejdzie 9 uczelni partnerskich oraz Sieć Brokerska umożliwiająca przedsiębiorcom wymianę doświadczeń, zarówno po stronie popytu, jak i podaży.

 

W rezultacie działań projektu B2B LOCO, małe i średnie przedsiębiorstwa zdobędą dostęp do zaawansowanych rozwiązań opracowanych przez konsorcja projektów ramowych oraz poznają godne naśladowania przykłady udanej współpracy pomiędzy MŚP a środowiskiem akademickim. Dodatkowo, projekt przyczyni się do wspierania procesu tworzenia partnerstw w przyszłych projektach programów ramowych oraz, w ramach działań projektowych, powstaną kanały informacyjne do przekazu istotnych informacji z zakresu transportu i logistyki.

 

Głównym źródłem informacji o projekcie, jak również wiadomości na temat transportu i logistyki jest strona projektu: www.b2bloco.eu

 

WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU

B2B LOCO przyczyni się do:

 • utworzenia stałej sieci instytucji badawczych i edukacyjnych w dziedzinie transportu i logistyki, umożliwiającej stworzenie i utrzymanie powiązań pomiędzy instytucjami a MŚP,
 • identyfikacji innowacyjnych projektów programów ramowych w dziedzinie transportu i logistyki,
 • prezentacji najlepszych praktycznych rozwiązań dla MŚP powstałych w ramach projektów programów ramowych z dziedziny transportu i logistyki,
 • przedstawienia konkretnych korzyści płynących z uczestnictwa w projektach programów ramowych dla MŚP z mniej uprzywilejowanych krajów UE oraz z krajów kandydujących,
 • wsparcia możliwości zastosowania rezultatów projektów badawczych poprzez pomoc przedsiębiorstwom we wdrożeniu opracowanych rozwiązań,
 • ukazania nowych możliwości wykorzystania przyszłych projektów programów ramowych, jako sposobności do zaangażowania MŚP w działania demonstracyjne i komercjalizacyjne,
 • udostępnienia instytucjom badawczym narzędzia w postaci forum wymiany wiedzy/ doświadczenia jak współpracować z MŚP,
 • informowania firm o dostępnych konkursach i programach pracy oraz oferowania porad nt. uczestnictwa w programach ramowych,
 • udostępnienia dokumentów/ informacji związanych z 7. PR oraz Europejską Strategią Transportu.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj