Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Konkurs na stanowisko Dyrektora ILiM

 

1. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora

2. Komunikat I

3. Komunikat II

 

 

 

Rada Naukowa
Instytutu Logistyki i Magazynowania
z siedzibą w Poznaniu przy  ul. E. Estkowskiego 6

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. nr 215, poz. 1412)

--------------------

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania

--------------------

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:  
1) posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
2) korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
4) posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
5) osoba kandydująca nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

--------------------

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:  
1) informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych,
2) koncepcji rozwoju instytutu badawczego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym,
3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia,
4) oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

--------------------

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Logistyki i Magazynowania:
1) statut Instytutu Logistyki i Magazynowania,
2) regulamin organizacyjny Instytutu Logistyki i Magazynowania,
3) sprawozdanie finansowe Instytutu Logistyki i Magazynowania za rok 2013,
4) Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy,
5) Regulamin Pracy Instytutu Logistyki i Magazynowania

będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania, w Poznaniu, przy ul. E. Estkowskiego 6, od dnia ukazania się ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, (tj. od  12 września 2014 r.), do ostatniego dnia składania zgłoszeń   (tj. do 12 października 2014 r.), po złożeniu  przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II.1 oraz pkt II. 3 – II.6 niniejszego ogłoszenia.

--------------------

IV. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania, w Poznaniu przy ul. E. Estkowskiego 6, w Dziale Spraw Pracowniczych (budynek A, pok. 223, II piętro), od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 15:00, lub wysłać listem poleconym.

--------------------

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia  do Instytutu Logistyki i Magazynowania.


 

KOMUNIKAT I

 

Komisja konkursowa powołana przez Radę Naukową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania (Uchwała Nr 16/2014 z dnia 09.09.2014 roku) w składzie:

  1. Marcin Kardas – przedstawiciel MNiSzW,
  2. Henryk Nastalski – przedstawiciel MG,
  3. Iwona Szwach – przedstawiciel KEJN,
  4. Marcin Kraska – przedstawiciel ILiM,
  5. Ilona Kużaj-Aydar – przedstawiciel ILiM,

w dniu 21.10.2014 roku dopuściła do II etapu konkursu następujących kandydatów:

- Marcin Hajdul,
- Grzegorz Szyszka,
- Andrzej Wartecki,
- Jacek Żak.


 

KOMUNIKAT II

 

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa w drugim etapie konkursu dokonała oceny Kandydatów uwzględniając m.in. opracowaną i przedstawioną koncepcję rozwoju instytutu badawczego pn. Instytut Logistyki i Magazynowania oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną.


Komisja Konkursowa podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Gospodarki kandydatury Pana Grzegorza Szyszki na stanowisko Dyrektora instytutu badawczego pn. Instytutu Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu.


 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj