Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Poszukujesz innowacji? Jesteś zainteresowany badaniami EMC?

Wybierz się 12 marca br. do Poznania na bezpłatne seminarium organizowane wspólnie z firmą Würth Elektronik.

Tematyka jest związana z szeroko pojętą kompatybilnością elektromagnetyczną. Blok tematyczny  firmy Würth Elektronik będzie prowadzony w języku angielskim. W drugiej części zaproponujemy prezentację Laboratorium EMC ILiM, będzie również możliwość zwiedzenia laboratorium, gdzie wykonywane są badania.

 

Szczegółowy plan dostępny jest na stronie firmy Würth Elektronik. 

Finalna konferencja projektu Amber Coast Logistics

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na finalną konferencję projektu AMBER COAST LOGISTICS - „Sektor transportu i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego: wyzwania, koncepcje i zalecenia” , która odbędzie się 27 lutego 2014 r., w siedzibie niemieckiego Unilever, w Hamburgu.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki działań mających na celu wspieranie rozwoju multimodalnych centrów logistycznych w południowym i wschodnim regionie Morza Bałtyckiego. Poprawa dostępności obszarów odległych i wspieranie rozwoju potencjału logistycznego w regionie będących głównymi celami projektu. Ponadto zaprezentowane zostaną wyzwania dla łańcuchów transportowych wschód-zachód i bariery administracyjne.


W wyniku projektu zdefiniowane zostały działania służące przezwyciężeniu obecnego stanu, oraz nakreślono zintegrowany korytarz transportowy w regionie Morza Bałtyckiego.


Konferencja została podzielona na trzy sesje:
I.    Tematy skupiające się na status quo na rynku transportu w południowo-wschodnim regionie Morza Bałtyckiego.
II.     Nowe koncepcje służące wzmocnieniu komunikacji Wschód-Zachód.
III.     Rekomendacje do wykorzystania od strony praktycznej i z perspektywy politycznej.


- Agenda spotkania do pobrania


Konferencja skierowana jest do:

  • Przedstawicieli Portów oraz sektora transportu i logistyki;
  • Krajowych urzędów i instytucji, samorządów lokalnych i regionalnych, organów regulacyjnych;
  • Przedstawicieli instytucji i organów europejskich;
  • Przedstawicieli środowisk akademickich, badawczych i naukowych;Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej projektu

Dyrektywa EMC – bezpłatne badania urządzeń elektronicznych na znak CE

Uwaga: Nabór wniosków do Programu Bon na innowacje został skrócony do 6 marca 2014 r. o godz. 16.30

 

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza mikro i małe przedsiębiorstwa do skorzystania z usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut w ramach Programu Bon na innowacje (edycja 2014), finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Bonu na innowacje można sfinansować badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC na znak CE oferowane przez Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytutu Logistyki i Magazynowania.


Finansowanie badań
Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach Programu jest przeznaczone na zakup usługi, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy.  
Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o wsparcie kolejny raz.
Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Usługę dla przedsiębiorcy może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa.


Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3 041 500 zł.


Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, iż rzeczywisty koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii wynosi maksymalnie 15 000 zł. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem (tj. kwoty podatku od towarów i usług, wartości usługi netto przekraczającej kwotę 15 000 zł). Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).


Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.


Nabór wniosków trwa od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 16.30. W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3 dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat usług wykonywanych w ramach Programu zainteresowane firmy prosimy o kontakt z pracownikami Laboratorium Urządzeń Elektronicznych ILiM:

www.ilim.poznan.pl/LA
Tel 618504994, 618504989
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Instytut Logistyki i Magazynowania
Laboratorium Urządzeń Elektronicznych.
ul. Estkowskiego 6, Poznań

Proces tworzenia innowacji w Instytucie Logistyki i Magazynowania

Pod koniec 2013 roku w Instytucie Logistyki i Magazynowania uruchomiono przestrzeń kreatywną działającą w ramach tzw.  Laboratorium Innowacji. Inspiracją dla stworzenia takiego miejsca był d.School na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii gdzie w ramach Programu TOP 500 Innovators staż odbyli pracownicy Instytutu*. Miejsce to ma inspirować, sprzyjać kreatywnej pracy oraz wzmacniać ducha pracy zespołowej wśród pracowników Instytutu. Dzięki warsztatom organizowanym w przestrzeni kreatywnej liczymy na wykreowanie pomysłów na nowe obszary badań, projekty badawcze a także na znalezienie nowych zastosowań istniejących produktów. Planujemy wykorzystywać to miejsce do spotkań z firmami i instytucjami, z którymi wspólnie realizujemy projekty zarówno naukowe, jaki i komercyjne. Dzięki wewnętrznym warsztatom organizowanym w przestrzeni kreatywnej będziemy doskonalić miękkie umiejętności pracowników Instytutu, w tym wizualne techniki kreatywnego myślenia. Filozofia działań opiera się na wywodzącej się z Doliny Krzemowej koncepcji Design Thinking  (myślenia projektowego) oznaczajacej:

- metodę pracy  projektowej skoncentrowanej na ostatecznym użytkowniku,
- proces składający się z trzech wymiarów obejmujących inspirację, ideację i implementację,
- implementację polegającą na szybkim tworzeniu prototypów weryfikowanych przez użytkownika, stanowiących źródło kolejnych inspiracji i pomysłów.

* Opiekunami przestrzeni kreatywnej są - mgr Jacek Pucher (0 61 850 48 82)  oraz dr Piotr Nowak (0 61 850 49 36).

Zaprojektuj etykietę oraz e-etykietę zgodną z nowymi przepisami UE

Instytut Logistyki i Magazynowania wraz z IGI FOOD CONSULTING oraz Brandbank Polska zapraszają 5 lutego 2014 r. przedstawicieli branży spożywczej na szkolenie: Zaprojektuj etykietę oraz e-etykietę zgodną z nowymi przepisami UE.

Od 13 grudnia 2014, każdy produkt spożywczy, musi być w przejrzysty sposób opisany obowiązkowymi informacjami wymienionymi w Rozporządzeniu UE nr 1169/2011.

Konieczna będzie modyfikacja oznakowania większości obecnych na rynku produktów, jak również obowiązkowe stanie się podawanie szeregu informacji na temat żywności sprzedawanej m.in. za pośrednictwem Internetu. W efekcie powstaną tzw. wirtualne etykiety, bardzo zbliżone w swojej treści do tradycyjnych.

Zapraszamy do praktycznego przećwiczenia procesu tworzenia opisu dla produktu i tworzenia etykiety (w tym również e-etykiety). Zapisz się na szkolenie

Szkolenie prowadzą trenerzy, którzy w swojej codziennej pracy wdrażają Rozporządzenie UE 1169/2011.

Instytut Logistyki i Magazynowania wdraża faktury w formie elektronicznej

Instytut Logistyki i Magazynowania wprowadza z dniem 1 stycznia 2014 możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia komfortu współpracy.

Dzięki fakturom w wersji elektronicznej:


- Poprawiamy płynność finansową (faktura jest dostępna niezwłocznie po wystawieniu. Ponad połowa firm uważa, że jedną z głównych korzyści faktury elektronicznej  jest skrócenie czasu dostarczenia dokumentu do odbiorcy);
- Usprawniamy procesy biznesowe (oszczędzamy miejsce i wysiłek Pracowników związany z archiwizowaniem. Eliminujemy ryzyko zagubienia dokumentu);
- Wspieramy działania proekologiczne (z fakturą wystawioną w formie elektronicznej oszczędzamy papier oraz zużywaną energię. Drukujemy tylko te dokumenty, które są nam naprawdę niezbędne!);
- Działamy zgodnie z dyrektywą unijną (faktury w formie elektronicznej wystawiane przez ILIM spełniają wymogi określone w  Rozporządzeniu Ministra Finansów i są traktowane na równi z papierowymi. Wystawiane przez nas faktury w formie elektronicznej są w pełni akceptowane przez urzędy skarbowe).

Nasze działania są wynikiem wydanej przez Radę UE dyrektywę unijną 2010/45/UE z 13 lipca 2010 roku, której celem jest m.in. ułatwienie i przyspieszenie dostępu oraz obniżenie kosztów związanych z obiegiem faktur. Działania te są zgodne z ustawą z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 11 marca 2004 r. Nr 11, poz. 1054, z późn. zm. art. 106m - 106n).


Przyjęty przez Instytut Logistyki i Magazynowania model faktur w formie elektronicznej zakłada, że faktury z tytułu świadczonych usług oraz sprzedaży towarów będą wystawiane w formacie PDF (Portable Document Format), a następnie przesyłane do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uzgodniony adres e-mail.

"Logistyka" wśród najwyżej punktowanych czasopism naukowych!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w opublikowanym pod koniec ubiegłego roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikacie, dotyczącym wykazu punktowanych czasopism naukowych za rok 2013, czasopismo "Logistyka" uzyskało 10 punktów (wcześniej 4 punkty) i znalazło się tym samym w gronie najwyżej punktowanych tytułów na ministerialnej "liście B". Czasopismo "Logistyka" jest wydawnictwem Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Otrzymaliśmy nagrodę "Ambasador Innowacyjności 2013"

Instytut Logistyki i Magazynowania wspólnie z CallFreedom otrzymał statuetkę oraz tytuł Ambasadora Innowacyjności 2013 w konkursie organizowanym przez CATI.

Nagrodzono produkt T-Traco, realizowany wspólnie właśnie z firmą CallFreedom.

Nagroda Innowacyjności w Transporcie i tytuł Ambasadora Innowacyjności 2013 jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, instytucji i innych podmiotów, które wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój transportu, jako podstawowego elementu gospodarki Polski i Unii Europejskiej, budują pozytywny wizerunek systemu transportowego i logistyki oraz przyczyniają się do wzrostu globalnej konkurencyjności gospodarki Polski.

 

T-Traco to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające globalne monitorowanie środków transportu, ładunków oraz komunikację z kierowcami z pominięciem wysokich opłat roamingowych. T-Traco wykorzystuje do komunikacji aplikację mobilną działającą na klasycznych smartfonach lub przenośnych terminalach.

 

- Więcej informacji o T-Traco

- Więcej informacji o nagrodzie "Ambasador innowacyjności"

 

 

Grudniowa obniżka cen na e-szkolenia z logistyki

Tylko do końca grudnia wszystkie szkolenia e-learning z logistyki można kupić z 20% rabatem.

Wystarczy 5 kroków, aby zdobyć nowe umiejętności i Certyfikat ukończenia szkolenia:

  1. Kliknąć http://e-bit.edu.pl/promocja-grudzien.
  2. Wybrać interesujący kurs:
  1. Zapłacić
  2. Zrealizować szkolenie on-line
  3. Odebrać Certyfikat

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnymi cenami naszych e-szkoleń z logistyki http://e-bit.edu.pl/promocja-grudzien.

26-28 listopada: Targi Transportu i Logistyki

Instytut Logistyki i Magazynowaniach  objął patronatem Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie! Już 26 listopada Instytut Logistyki i Magazynowania zaprezentuje swoje usługi i produkty wszystkim odwiedzającym targi Trans-Poland.


Szczegółowy wykaz wystawców oraz rejestracja (bezpłatna!) dostępna jest na stronie: http://trans-poland.pl/home/

Kolejny pracownik Instytutu ze stopniem doktora habilitowanego

Jest nam miło poinformować o pomyślnym wyniku  kolokwium habilitacyjnego  dr. Macieja Stajniaka - pracownika Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Kierownika Katedry Podstaw Logistyki Wyższej Szkoły Logistyki.

Kolokwium odbyło się 21 listopada br. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Za pozytywną oceną wystąpienia habilitanta głosowali wszyscy uczestnicy kolokwium.

Maciej Stajniak jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Specjalizuje się w zarządzaniu  transportem przedsiębiorstw. Kieruje też projektami międzynarodowymi oraz konsultingowymi z zakresu transportu w systemach logistycznych. Prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem logistycznym. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz jest autorem wielu publikacji z zakresu logistyki i transportu.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj