Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

CELTRAneT RESEARCH NETWORK

 

 

 

Celem działalności Sieci Naukowej CELTRANET była poprawa stanu makrologistyki w Polsce i jej dostosowanie do wymogów wynikających z integracji europejskiej. Główna przesłanką utworzenia sieci była potrzeba lepszego wykorzystania potencjału badawczego jednostek naukowych działających w obszarze szeroko rozumianej logistyki. Dzielenie się informacjami o realizowanych programach i projektach badawczych oraz kompetencjach pracowników, udostępnianie zasobów bibliotecznych, dostęp do baz wiedzy - to wszystko służy lepszym efektom pracy naukowej i badawczej. Rezultatem działań sieci jest nie tylko rozwój naukowy kadry, ale również rozpowszechnianie wyników prac mających praktyczne zastosowanie w gospodarce.

Efekty pracy Sieci Naukowej CELTRANET koncentrują się na rozwoju rozwiązań makro- logistycznych w Polsce, a zwłaszcza na:

 • projektowaniu, tworzeniu i rozwoju centrów logistycznych i ich sieci,
 • rozwoju transportu multimodalnego, nakierowanego na zmniejszenie obciążeń w transporcie drogowym,
 • rozwoju inteligentnych systemów transportowych, wspomaganych rozwiązaniami z zakresu e-logistyki (elektronicznych platform logistycznych).

Inicjatorem i koordynatorem sieci był Instytut Logistyki i Magazynowania - Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce.
Projekt był finansowany w latach 2005-2007 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl
Materiały konferencyjne "Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2006"
"Logistyka w Polsce - Raport 2005"

 

 

 

MULTIMODE TRANSPORT OF CONTAINERIZED CARGOS IN POLAND, IN THE DIRECTIONS WEST - EAST AND EAST - WEST

Projekt badawczy

Polska jako kraj tranzytowy przecinających się najważniejszych europejskich szlaków transportowych wschód - zachód traci zamiast zarabiać na tranzycie. Przewozy tranzytowe koleją ze Wschodu na Zachód wynoszą poniżej 1 mln t rocznie i są niezadowalające. Polskie koleje przewożą w tranzycie zaledwie 4% towarów. Kolejowe przewozy tranzytowe w Polsce wynoszą 0,2 mln ton ze Wschodu na Zachód i 0,7 mln ton z Zachodu na Wschód. Wpływ na takie ukształtowanie potoków ma wiele czynników do których możemy zaliczyć między innymi dotychczasowe powiązania handlowe, oferowane stawki przewoźnego za całą trasę przewozu, właściwą współpracę pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha transportowego, bezpieczeństwo przesyłki oraz uwarunkowania polityczne.

Przeprowadzone badania określiły uwarunkowania wzrostu tranzytowych przewozów multimodalnych w relacji W - Z - W w aspekcie interoperacyjności transportu kolejowego, który jest podstawową gałęzią w przewozach multimodalnych. Opracowano założenia modelowe do przewozów multimodalnych w relacji Zachód - Wschód - Zachód w systemie MODALOHR i Ro - La i przygotowano studium wdrożeniowe przewozów multimodalnych ładunków zjednostkowanych przy jednoczesnym określeniu barier natury ekonomicznej, technicznej i administracyjnej. Wyspecyfikowano uwarunkowania prowadzące do przejęcia części ładunków przewożonych transportem drogowym przez transport kolejowy. Przygotowano aplikację informatyczną pozwalającą na szybkie obliczenia danych do poszczególnych modeli przewozów multimodalnych uwzględniających realne stawki przewozowe i możliwe rabaty. Działania symulacyjne w opracowanym narzędziu informatycznym pozwalają zobrazować relacje pomiędzy modelem drogowym i multimodalnym uwzględniające m.in. parametry kosztu i czasu przewozu. Dowiedziono, że transport multimodalny przy zaistnieniu korzystnych warunków może się rozwijać i być konkurencyjny dla transportu drogowego.

Inicjatorem i koordynatorem projektu był Instytut Logistyki i Magazynowania.

Projekt był finansowany w latach 2005-2007 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

CREATING MECHANISMS AND STRUCTURES FOR ELECTRONIC COMMERCE DEVELOPMENT IN POLAND (Electronic Platform for Supporting Commerce - eCommerce)

Program Wieloletni

Celem strategicznym Programu, była "poprawa konkurencyjności gospodarki w wyniku dostosowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej". Zadania szczegółowe zgrupowane zostały wokół czterech obszarów tematycznych, obejmowały:

 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym.
 2. Adaptacja i wdrażanie standardów w zakresie elektronicznej gospodarki.
 3. Przygotowanie i wdrożenie Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu - eHandel.
 4. Upowszechnianie wiedzy na temat elektronicznej gospodarki.

W ramach zaplanowanych zadań osiągnięto szereg postawionych celów, m. in.:

 • stworzono system monitoringu, który dostarcza bogatej wiedzy o stanie elektronicznej gospodarki w Polsce i przebiegu procesu budowania społeczeństwa informacyjnego; powstały 4 edycje rocznego raportu o stanie elektronicznej gospodarki w Polsce;
 • wprowadzono w Polską rzeczywistość szereg otwartych i globalnych standardów dotyczących definicji opisu danych, struktur dokumentów elektronicznych oraz metod wymiany informacji; opracowano 21 wzorów komunikatów elektronicznych, z których w bieżącej współpracy drogą elektroniczną korzysta blisko 2000 przedsiębiorstw;
 • zapoczątkowano proces transferu wiedzy do przedsiębiorców i pracowników administracji różnego szczebla o nowoczesnych rozwiązaniach i korzyściach biznesowych jakie niesie ze sobą idea elektronicznej gospodarki; zrealizowano ponad 50 wystąpień na konferencjach, seminariach, spotkaniach informacyjnych i warsztatach, do działań promocyjno-edukacyjnych wykorzystano ponadto takie media jak TV (emisja 3 programów), prasa (publikacja ok. 20 artykułów) i Internet;
 • stworzono szereg elementów infrastruktury informatycznej wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu elektronicznych narzędzi i platform elektronicznych; m. in. udostępniono do działań operacyjnych:
  • usługi wymiany informacji o produktach i podmiotach poprzez katalog elektroniczny produktów i usług, z których w ramach projektów pilotowych skorzystało dotychczas 38 przedsiębiorstw lokując w katalogu blisko 6000 opisów produktów;
  • platformę ofertowo-informacyjną Trade Point Poznań, na której umieściło swoje oferty ponad 280 polskich przedsiębiorstw;
  • bazę standardów interoperacyjności w postaci repozytorium (CRWDE), za pomocą której zarządza się (przechowuje, aktualizuje i udostępnia) m. in. opracowane wzory dokumentów dla obsługi komunikacji biznesowej drogą elektroniczną, repozytorium jest wykorzystane jako jeden z podstawowych elementów opracowywanego systemu Wirtualnego Inkubatora
   e-gospodarki;
 • umożliwiono podnoszenie kwalifikacji pracownikom przedsiębiorstw sektora MSP poprzez system szkoleń dostępnych poprzez portal internetowy z wykorzystaniem technologii e-learningu; do grudnia 2006 roku skorzystało z tej formy ponad 150 przedsiębiorstw.

Wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji Programu potwierdziły, iż wiele działań, z natury rzeczy, ma charakter ciągły a kontynuacja ich w latach następnych wynika z realnych potrzeb szerokiej rzeszy beneficjentów. Dotyczy to m. in. obszarów związanych z:

 • monitoringiem elektronicznej gospodarki,
 • tworzeniem i adaptacją standardów,
 • transferem wiedzy do sfery przedsiębiorstw,
 • wdrażaniem i bieżącą obsługą opracowanych narzędzi i rozwiązań e-gospodarki.

Stąd też wynika bardzo ważna rola struktur państwowych, które tak jak dotychczas winny inicjować i wspierać istniejące przedsięwzięcia realizujące przyjęte założenia programowe w obszarze elektronicznej gospodarki.


Koordynatorem projektu był Instytut Logistyki i Magazynowania.

Projekt był finansowany w latach 2003-2006 głównie ze środków Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej, Instytutu Logistyki i Magazynowania, sektora prywatnego

 

EMC-JBR RESEARCH NETWORK

BADANIA WSPÓLNE SIECI NAUKOWEJ

Celem ogólnym Sieci Naukowej EMC-JBR jest rozwój nowych metod badawczych kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Badania i rozwój wiedzy związanej z kompatybilnością elektromagnetyczną są priorytetem Sieci Naukowej "Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC-JBR". Jednostki naukowo - badawcze wchodzące w skład sieci są zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi nowych metod badawczych EMC, a w szczególności szybkim wdrażaniem tych metod w swoich laboratoriach. Rozwój metod badawczych EMC jest procesem ciągłym, związanym z postępem technologicznym w elektronice i telekomunikacji. Stosowane dotychczas powszechnie w krajowych laboratoriach EMC metody badawcze kompatybilności elektromagnetycznej, związane z oceną EMC w aspekcie Dyrektywy 2004/108/EC (zastępującą 89/336/EEC) regulującej prawne aspekty kompatybilności elektromagnetycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ograniczone są do częstotliwości maksymalnej 1 GHz. W związku z rozwojem technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz zmianami aktualnie wprowadzanymi do norm zharmonizowanych z wymienioną Dyrektywą istnieje pilna potrzeba rozwoju metod badawczych powyżej częstotliwości 1 GHz. Większość nowych opracowań urządzeń techniki informatycznej posiada wbudowane procesory taktowane zegarem powyżej 1 GHz. Obserwuje się dynamiczny rozwój i wzrost zastosowań technologii komunikacji bezprzewodowej wykorzystujących częstotliwości w paśmie 2,4 GHz lub 5.1 GHz. Wykorzystywane i rozwijane technologie telefonii komórkowej operujące na częstotliwościach znacznie powyżej 1 GHz stanowią potencjalne źródło zaburzeń dla urządzeń mikroprocesorowych.
Wdrożenie nowych metod badawczych w laboratoriach EMC jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego zaplecza badawczego, zdolnego do wykonywania badań wyrobów elektronicznych wprowadzanych na Jednolity Rynek Unii Europejskiej, zgodnie z Ustawą o Systemie Oceny Zgodności. Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń są konieczne do legalnego sporządzenia deklaracji zgodności przez polskie podmioty gospodarcze i oznakowania CE wyrobów.

Inicjatorem i koordynatorem sieci jest Instytut Logistyki i Magazynowania. Sieć działa od 2007 roku.

Jednostki naukowe tworzące sieć:

 • Instytut Logistyki i Magazynowania,
 • Instytut Elektrotechniki,
 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

DEVELOPING A PROTOTYPE OF AN ELECTRONIC PLATFORM FOR PROVIDING LOGISTIC SERVICES TO COMPANIES, BASED ON THE 4PL/5PL CONCEPT

Projekt badawczy rozwojowy

Podstawowym celem projektu jest opracowanie koncepcji i wykonanie oprogramowania prototypu Elektronicznej Platformy Logistycznej (EPL/e-Logistyka) z zamiarem obsługi logistycznej oraz usprawnienia i poprawy efektywności procesów logistycznych w sektorze MSP. Platforma zostanie opracowana w oparciu o badania i analizy potrzeb działalności logistyczno-transportowej przedsiębiorstw oraz szczegółowe badania przebiegów procesów gospodarczych (handlowych, transakcyjnych i logistycznych), w wybranej grupie przedsiębiorstw sektora MSP.
Wraz z rozwojem zakresu i zasięgu usług logistycznych oraz wzrostem zapotrzebowania na usługi kompleksowe ("door to door"), powiększa się obszar wykorzystania i praktycznego zastosowania koncepcji tradycyjnej integracji zewnętrznych usług logistycznych 4PL ("Fourth Party Logistics") oraz elektronicznej integracji usług logistycznych 5PL ("Fifth Party Logistics"). Notowany jest także dynamiczny wzrost transakcji handlu elektronicznego na świecie i w Polsce wywołujących komplementarną potrzebę realizacji transakcji elektronicznych dla obsługi logistycznej. Zakłada się konieczność wykorzystania i przetestowania najnowszych technologii informatycznych, nowoczesnych koncepcji logistycznych oraz zaawansowanych narzędzi optymalizacji i wspomagania decyzji, a następnie ich wykorzystanie do stworzenia środowiska EPL/e-logistyka. Naszym zdaniem EPL/e-Logistyka może służyć jako wirtualny integrator łańcuchów dostaw oraz elektroniczne narzędzie zaawansowanego outsourcingu logistycznego dla sektora MSP, zgodnie ze współczesnymi tendencjami logistyki 4PL/5PL. EPL/e-Logistyka poprzez wymianę informacji z innymi platformami oraz współpracę z urządzeniami telematycznymi monitorującymi systemy transportowo-logistyczne ma za zadanie wspierać użytkowników w realizacji procesu zakupowo-sprzedażowego i organizować dla nich obsługę logistyczną. EPL/e-Logistyka będzie służyć małym i średnim przedsiębiorstwom w procesie integracji łańcuchów dostaw oraz wspomagać kadrę zarządzającą tych przedsiębiorstw, w projektowaniu własnych systemów logistycznych, ich monitorowaniu i zarządzaniu nimi. Funkcje te będą realizowane poprzez wykorzystanie zaawansowanych elektronicznych narzędzi symulacji, wspomagania decyzji i optymalizacji.


Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Instytut Logistyki i Magazynowania.

Realizację projektu wspierają doświadczeni naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl/

METHODOLOGY OF LOGISTICS COSTS IDENTIFICATION AND ANALYSIS FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

 

 

 

Projekt badawczy rozwojowy

Celem projektu jest opracowanie metodyki identyfikacji i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych w formie programu komputerowego, będącego narzędziem wspomagającym proces zarządzania w tego typu przedsiębiorstwach, między innymi poprzez umożliwienie oceny efektywności systemów logistycznych w tego rodzaju przedsiębiorstwach. Jako podstawową zasadę budowy przedmiotowej metodyki przyjęto, iż powinna ona odzwierciedlać przepływ materiałów i informacji towarzyszących określonym procesom produkcyjnym, co oznacza, że powinna ona identyfikować wszystkie koszty, jakie są generowane na każdym etapie takiego procesu w przedsiębiorstwie rolniczym, w całym łańcuchu dostaw (od dostawców przez przedsiębiorstwo, do końcowych odbiorców). Umożliwi to w szczególności:

 • poznanie poziomu i struktury kosztów logistyki i ich wpływ na całokształt działalności przedsiębiorstwa,
 • zidentyfikowanie zróżnicowanej kosztochłonności i rentowności wynikających z dostarczania poszczególnym klientom różnych kombinacji portfela produktów i usług logistycznych.
 • identyfikowanie zmian w kosztach całkowitych i rentowności przedsiębiorstwa wywołanych decyzjami dotyczącymi kategorii klientów, produktów czy kanałów dystrybucji, wskazanie czynników kształtujących poziom i strukturę kosztów logistyki,
 • określanie wpływu zachowania uczestników łańcucha dostaw (klientów i dostawców) na koszty i rentowność przedsiębiorstwa, wskazanie na możliwości redukcji tychże kosztów.
 • stałe lub czasowe podwyższanie jakości, efektywności lub tempa poszczególnych działań i całych procesów logistycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, proponowany projekt, którego efektem końcowym jest opracowanie metodyki identyfikacji
i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych w formie programu komputerowego, realizując przedstawione zadania, skutecznie wpisuje się w system informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Instytut Logistyki i Magazynowania jest partnerem projektu, natomiast inicjatorem i koordynatorem projektu jest Katedra Zarządzania i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - http://www.au.poznan.pl/wes


Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj