Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

  • 1
  • 2

Spedycja i Transport - dowiedz się o Pakiecie Mobilności i innych regulacjach UE podczas szkolenia ONLINE (na …

Spedycja i Transport - dowiedz się o Pakiecie Mobilności i innych regulacjach UE podczas szkolenia ONLINE (na żywo) 28.08.2020

W tym roku wchodzą w życie przepisy unijne, które mogą oznaczać spore perturbacje dla polskich przewoźników, związane przede wszystkim ze wzrostem kosztów transportu. Wynikać one będą z Dyrektywy o pracownikach delegowanych i Pakietu Mobilności.

więcej

NOWOŚĆ - szkolenie ONLINE (na żywo) skierowane dla branży ochrony zdrowia - 27.08.2020

NOWOŚĆ - szkolenie ONLINE (na żywo) skierowane dla branży ochrony zdrowia - 27.08.2020

  Zapraszamy na szkolenie producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych zainteresowanych Rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych, tzw. MDR (ang. Medical Device Regulation). Rozporządzenie sprzyja standaryzacji i elektronizacji wybranych procesów w firmie.

więcej
A+ A A-
Przeprowadzenie szkolenia doszkalającego z metodyki SCRUM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przeprowadzenie szkolenia doszkalającego z metodyki SCRUM  

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia, które  ma dotyczyć metodyki SCRUM, którą obecnie zamawiający stosuje w 2 zespołach programistycznych oraz współpracujących z nimi zespołami analitycznymi. Celem szkolenia jest wyrównanie poziomy znajomości tej metodyki przez zespoły programistów  i analityków oraz weryfikacja sposobu zaimplementowania tej metodyki w ILiM oraz ewentualne jej dostrojenie.

Szczegółowy zakres usługi to:

  • szkolenie dla programistów i analityków w pracy w metodyce scrum, w ramach zespołów wraz z przeprowadzeniem przykładowych sesji planowania, retrospekcji, standup meeting;
  • szkolenie product ownerów do tworzenia bucklogu productu oraz sprintu, zarządzanie backlogiem, spisywania funkcjonalności;
  • szkolenie scrum masterów z prowadzenia pracy zespołów w metodyce scrum;
  • indywidualny coaching i wsparcie zespołów przy bieżących projektach w trakcie jednego sprintu.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV

Opis

80510000-2

Usługi szkolenia specjalistycznego

Termin wykonania zamówienia
Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia 31 grudnia 2013 r.

Warunki zapłaty
Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości podanej w ofercie.
Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu usługi  w terminie do 31 grudnia br.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
Zbigniew Szuliński tel. 618504915, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:00 – 15:00

Termin składania i otwarcia ofert cenowych:

  • Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Termin złożenia ofert – do dnia 18.12.2013 r. do godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a z wybranemu oferentowi zostanie udzielone zamówienie.

Sposób obliczenia ceny
Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu  zamówienia.
Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.
Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.
Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj