Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

 • 1
 • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę tonerów i tuszy do drukarek

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę tonerów i tuszy do drukarek dla

Instytutu Logistyki i Magazynowania  w Poznaniu

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek produkcji firmy Hewlett-Packard na podstawie zamówienia precyzowanego każdorazowo poprzez Wykonawcę.

Termin wykonania zamówienia
Dostawy będą realizowane w terminie od 15.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

Warunki  realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, sukcesywnie dostarczać tonery i atramenty firmy Hewlett Packard zwane dalej materiałami.
 2. Szczegółowy zakres dostaw będzie precyzowany każdorazowo poprzez dostarczenie zamówienia przez Zamawiającego.
 3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 15.03.2014 r. do 31.12.2014 r.
 4. Umowa wygaśnie automatycznie, gdy wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy przekroczy równowartość 14 tys. euro, przeliczoną zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów [wydanym na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych] w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
 5. Realizacja umowy będzie następować sukcesywnie w drodze składanych przez Zamawiającego zamówień. Termin realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 6. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie.
 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały fabrycznie nowe, objęte gwarancją zgodnie z warunkami firmy Hewlett-Packard: atramenty – do daty umieszczonej na opakowaniu, ale nie krócej niż 6 miesięcy, tonery – do wyczerpania proszku.
 8. Na zamawiane materiały będą obowiązywać ceny jednostkowe podane w Ofercie Wykonawcy.
 9. Termin płatności za zrealizowaną dostawę wynosi 21 dni od daty dostarczenia materiałów i prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za opóźnienie w płatności mogą zostać naliczone odsetki w wysokości ustawowej.
 10. W przypadku stwierdzenia, że dostawa jest niezgodna ze złożonym zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego.
 11. Za opóźnienie w realizacji zamówienia może zostać naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
 12. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody poniesionej przez Zamawiającego, to Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
 13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały własnym transportem lub poprzez firmę kurierską na własny koszt do siedziby Zamawiającego przy ul. E. Estkowskiego 6 w Poznaniu, pok. 2 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00.
 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia materiałów powstałe w trakcie transportu.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

W sprawach merytorycznych (technicznych): Łukasz Graja, 601-07-27-13 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:00 – 15:00

 

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:

 • Miejsce składania ofert – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
 • Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres : lukasz.graja@ilim.poznan.pl
 • Termin złożenia ofert – do dnia 11.03.2014 r. do godz. 12:00.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej

Sposób obliczenia ceny

 • W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie puste komórki.
 • Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu  zamówienia.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj