Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

 • 1
 • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-
dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej na potrzeby ILiM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej na potrzeby

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętowej chmury obliczeniowej zbudowanej na serwerach najnowszej generacji z wielordzeniowymi procesorami najnowszej generacji i bardzo wydajnymi przestrzeniami dyskowymi oraz z łączem internetowym o gwarantowanej przepustowości.

 

1.   Zamawiający wymaga, aby dzierżawiona chmura obliczeniowa posiadała następujące parametry:

 1. Wirtualny rdzeń procesorowy o częstotliwości taktowania min. 2,25 GHz  13 sztuk,
 2. Pamięć RAM 34 GB,
 3. Serwery wirtualne – 4 szt,
 4. Przestrzeń dyskowa FiberChannel, 15 krpm, w macierzy RAID5 lub wyższej:
  Macierz I - 260 GB,
  Macierz II - 100 GB,
 5. Zewnętrzne adresy IP – 5 szt.,
 6. Pula wewnętrznych adresów IP – 32 szt.
 7. Dedykowany dostęp do Internetu:
  - łącze główne z gwarantowaną przepustowością (CIR) – 10 Mb/s,
  - rozliczanie łącza metodą 95 percentyla z ograniczeniem górnym przepustowości do 20 Mb/s,
  - dodatkowe łącze administracyjne z tunelem VPN dla 20 niezależnych kont,
  - ochrona systemem firewall,
 8. Możliwość wykonania kopii typu SnapShot całego środowiska jak i poszczególnych serwerów w „locie”, czyli w trakcie normalnej pracy chmury.

2.   Wymagania dotyczące dostępności, serwisu i bezpieczeństwa:

 1. Gwarantowana dostępność chmury (SLA) na poziomie minimum 99,95 % liczona w skali miesiąca,
 2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 1 h,
 3. Czas usunięcia awarii – 2 h,
 4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań lub posiadanie certyfikatu poświadczającego spełnienie wymagań normy ISO 27001.

3.   Wymagania dotyczące łączy dostępowych do internetu:

Gwarantowany dostęp do internetu poprzez co najmniej 3 przyłącza internetowe niezależnych operatorów zewnętrznych doprowadzone niezależnymi kanałami dostępowymi z niżej wymienionych:

 • TPSA
 • Netia
 • GTS Energis
 • ATM
 • Crowley
 • PLIX
 • Pionier
 • PIX
 • TK Telekom

4.   Wymagania dotyczące zasilania serwerowni:

 1. Infrastruktura serwerowa zasilana z 2 niezależnych przyłączy energetycznych,
 2. wyposażona we własny agregat prądotwórczy zapewniający zasilanie bez względu na długość trwania awarii (oświadczenie o posiadaniu agregatu prądotwórczego zapewniającego zasilanie bez względu na długość trwania awarii).

5.   Wymagania dotyczące instalacji i migracji danych:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji chmury wraz z instalacją (i ew. konwersją) dostarczonych przez Zamawiającego obrazów maszyn wirtualnych w formacie VMware najpóźniej do dnia rozpoczęcia realizacji umowy t.j.; do dnia 01.01.2014 r.

6.   Wynagrodzenie i zasady płatności.

 1. Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w postaci miesięcznych opłat ryczałtowych, w wysokości podanej w punkcie I formularza ofertowego, płatnych z góry.
 2. W przypadku przekroczenia miesięcznego transferu danych dla łącza internetowego za każdy dodatkowy 1 Mbit/s ponad 10 MBit/s, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenia wg stawki zaoferowanej przez Wykonawcę w punkcie I h) formularza ofertowego, płatne z dołu.
 3. W w/w wynagrodzeniu zawarte są również wszelkie koszty świadczeń i obowiązków niewyspecyfikowanych w zapytaniu, a niezbędne dla wykonania całości usług objętych niniejszym Zamówieniem, w tym wymagania dotyczące instalacji i migracji danych.
 4. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT w terminie do 3 dnia każdego miesiąca.
 5. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca bez dodatkowych opłat wystawiał faktury z podziałem na pozycje, w taki sposób, aby wyszczególnić koszty poszczególnych serwerów wirtualnych oraz procent wykorzystania przez nie łącza internetowego.
 6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzania zakresu niniejszego zamówienia poprzez składanie zamówień dodatkowych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wyliczania wartości tych zamówień dodatkowych w oparciu o ceny  jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w punkcie I a) - g) formularza ofertowego.
 9. Łączna miesięczna wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50 % wartości opłaty ryczałtowej podanej w punkcie I formularza ofertowego.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV

Opis

72415000-2

Usługi hostingowe dla stron WW

 

Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania określonych prac.
 • spełniają warunki określone w normie ISO 27001 w tym określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024).
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia, tj. w szczególności:
  a) posiadanie dostępu do Internetu poprzez co najmniej 3 przyłącza internetowe niezależnych operatorów zewnętrznych doprowadzone niezależnymi kanałami dostępowymi z: TP S.A., Netia, GTS Energis, ATM, Crowley, PLIX, Pionier, PIX;
  b) posiadanie infrastruktury serwerowej zasilanej z dwóch niezależnych przyłączy energetycznych,
  c) posiadanie infrastruktury serwerowej wyposażonej w agregat prądotwórczy zapewniający zasilanie bez względu na długość trwania awarii
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

Oferta musi zawierać Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

W sprawach merytorycznych (technicznych):
Zbigniew Szuliński tel. 618504915, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

W sprawach formalnych:
Magdalena Wróż tel. 618504911, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:00 – 15:00

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:

 • Miejsce składania ofert – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)
 • Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej”
 • Termin złożenia ofert – do dnia 12.12.2013 r. do godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a z wybranym oferentem  zostanie zawarta umowa.

Sposób obliczenia ceny

 • Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu  zamówienia.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj