Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

 • 1
 • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-
Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Wprowadzasz innowacje w przedsiębiorstwie? Skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji!

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. Możesz liczyć m.in. na profesjonalną analizę potrzeb technologicznych i potencjału innowacyjności w Twojej firmie, pomoc w znalezieniu środków na finansowanie innowacji oraz na pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii.
Dzięki nowym technologiom Twój biznes przejdzie na wyższy poziom rozwoju, a Ty podniesiesz konkurencyjność przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Doradztwa w zakresie innowacyjności udzielają wyspecjalizowane w tej dziedzinie podmioty świadczące usługi w ramach Krajowego Systemu Usług. Ośrodki KSI KSU oferują usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym na podstawie umów podpisanych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na podstawie standardu świadczenia przedmiotowych usług, który został opracowany wspólnie z PARP. Zawarte w ww. dokumentach zasady stanowią gwarancję najwyższej jakości usług świadczonych we wszystkich ośrodkach na terenie Polski
i dają przedsiębiorcom pewność, że ośrodek jest wiarygodnym i sprawdzonym partnerem biznesowym.

Dlaczego warto korzystać z usług KSI ?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 19 środków, które do połowy 2015 roku będą realizować usługę systemową „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Z usługi proinnowacyjnej mogą skorzystać osoby prowadzące działalność w sektorze MŚP, które planują innowacje w przedsiębiorstwie. Pośrednio projekt wesprze proces dyfuzji innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku ze sfery nauki (jednostek naukowych) do przedsiębiorstw. Dzięki usłudze świadczonej przez KSI KSU przedsiębiorca może zyskać przewagę technologiczną nad konkurencją i wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Zakres usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym KSU będzie obejmował analizę potrzeb przedsiębiorcy i jego możliwości rozwoju w zakresie innowacji (w tym identyfikację i analizę źródeł finansowania innowacji) a także pomoc w procesie wdrażania rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas analizy. Objęcie usługi wsparciem w ramach projektu będzie możliwe pod warunkiem, że przynajmniej jedna innowacja w postaci rozwiązania technologicznego zostanie wdrożona w związku z otrzymaną usługą doradztwa. Jednocześnie nie ma przeszkód, by razem z rozwiązaniem technologicznym były wdrażane inne, związane z nim innowacje nietechnologiczne.
Zobacz także:http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwie/dlaczego_ksi?first=Y

Usługa doradztwa proinnowacyjnego składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap to audyt innowacyjności (Etap I) obejmujący ocenę potencjału i potrzeb przedsiębiorcy w zakresie możliwości wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej.
W ramach takiego audytu konsultanci Krajowej Sieci Innowacji KSU obligatoryjnie przeprowadzają u przedsiębiorcy analizę pozycji rynkowej, modelu biznesowego, finansową, organizacji zarządzania i dojrzałości technologicznej.

Drugi etap usługi to doradztwo we wdrażaniu innowacji (Etap II) wskazanych w rekomendacjach z audytu innowacyjności (Etapu I). Wdrożenie innowacji może dotyczyć opracowania przez jednostkę naukową rozwiązania innowacyjnego wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub nabycia istniejącego
już rozwiązania lub prawa do jego wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej.
Zobacz także: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwie/zakres_uslug_ksi?first=Y


Warunki odpłatności

Usługa proinnowacyjna będzie częściowo odpłatna dla przedsiębiorcy. Wysokość tej odpłatności zależeć będzie od skali wykorzystania usługi oraz sposobu wdrożenia innowacji. Wartość maksymalna usługi KSI objętej wsparciem PARP (jako jednej usługi świadczonej na rzecz jednego przedsiębiorcy) nie może przekroczyć:

1)       13 000 zł – dla Etapu I - Audytu innowacyjności

2)       55 000 zł – dla Etapu II - Doradztwa we wdrożeniu innowacji.

Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców z tytułu usług świadczonych w ramach projektu przez Wnioskodawcę, w ramach wsparcia może wynosić w części obejmującej:

 1. audyt innowacyjności: do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji (łącznie świadczony Etap I i Etap II). Przedsiębiorca otrzymuje wówczas usługę Audytu bezpłatnie, opłata za Etap II według pkt.3) lub 4) poniżej.
 2. audyt innowacyjności: do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony wyłącznie audyt innowacyjności (tylko Audyt – Etap I); przy wartości maksymalnej usługi o wartości  13 000 zł. Przedsiębiorca wpłaca 10 % wartości Etapu I, czyli maksymalnie 1 300 zł.
 3. doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać rozwiązania technologicznego opracowanego wyłącznie na potrzeby tego przedsiębiorcy przez inny podmiot, w szczególności jednostkę naukową w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki: do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel; łączna wartość usług maksymalnie: Audyt 13 000 zł plus  Doradztwo 55 000 = razem 68 000 zł. Przedsiębiorca wpłaca 15 % wartości Etapu II, czyli maksymalnie 8 250 zł, Audyt (Etap I) jest świadczony bezpłatnie.
 4. doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać gotowego rozwiązania technologicznego, w szczególności mającego postać maszyny lub urządzenia, jeżeli to rozwiązanie technologiczne, lub prawo do jego wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej zostały nabyte przez przedsiębiorcę od innego podmiotu niż jednostka naukowa: do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel (bez jednostki naukowej). Łączna wartość usług maksymalnie wynosi: Audyt 13 000 zł plus Doradztwo 55 000 = razem 68 000 zł. Przedsiębiorca wpłaca 50 % wartości Etapu II, czyli maksymalnie  27 500 zł, Audyt (Etap I) jest świadczony bezpłatnie.


Zakres usług Etapu I i Etapu II

Zakres usług Etapu I i Etapu II jest negocjowany z Przedsiębiorcą, jednak musi spełniać wymagania Standardu świadczenia usługi Doradztwo we wdrożeniu innowacji opisane poniżej:

Usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym w ramach niniejszego projektu obejmuje:

1. Etap I usługi - audyt innowacyjności – identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych

Definicja usługi- ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Zakres usługi - pełny zakres przedmiotowy audytu innowacyjności obejmuje 13 komponentów, w tym:

komponenty obowiązkowe (komponenty fakultatywne – nieobowiązkowe - stanowią rozszerzenie obowiązkowych i są dodatkowo płatne):

A0: Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę

A1.1: Analiza pozycji rynkowej

A2.1: Analiza modelu biznesowego

A3.1: Analiza finansowa

A4.1: Analiza organizacji i zarządzania

A5.1: Analiza dojrzałości technologicznej.

 

2. Etap II usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji – kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane w I etapie usługi potrzeby.

Definicja usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.

Zakres usługi - zakres przedmiotowy Etapu II obejmuje 20 komponentów (do wyboru przez Przedsiębiorcę):

D1: Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju

D2: Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju

D3.1: Opracowanie szczegółowego modelu finansowego

D3.2: Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego

D4: Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii

D5: Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii

D6: Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej

D7.1: Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii

D7.2: Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii

D8.1: Końcowa weryfikacja kształtu umowy

D8.2: Wsparcie w przygotowaniu umowy

D9.1: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia

D9.2: Analiza ryzyka wdrożenia

D10: Wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania

D11: Wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania

D12: Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne

D13.1: Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich

D13.2: Stworzenie systemu motywacyjnego

D14.1: Wsparcie zarządzania własnością intelektualną

D14.2: Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną.

 

ILiM świadczy Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym w następujących obszarach:

 • wdrażanie innowacyjnych technologii i metod elektronicznego fakturowania jako czynnika wzrostu współpracy, konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw

  Kontakt: Tadeusz Rudnicki tel. +61 850 48 85 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • wspieranie metod zapewniających zgodność metod produkcji z normami europejskimi oraz sposobów redukcji jej kosztów poprzez przebudowę procesów projektowania i modelowania innowacyjnych wyrobów

  Kontakt: dr Krzysztof Sieczkarek tel. +61 850 49 89 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W celu ustalenia możliwości skorzystania z Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz ustalenia szczegółowego zakresu usług, skontaktuj się z nami.

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj