CertLog grafika

Przebieg procesu certyfikacji Candidate European Senior Logistician


Warunkiem przyznania certyfikatu "European Senior Logistician" jest uzyskanie odpowiedniego wyniku w toku nauczania zgodnym z wymaganiami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego przedstawionymi w „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS” na poziomie EQF-6.

 

I. Proces certyfikacji :

 

A. Osoba pragnąca uzyskać certyfikat "Candidate European Senior Logistician" pobiera formularz zgłoszeniowy.

B. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy jest przesyłany do Centrum Transferu Wiedzy Instytutu wraz z informacją od Uczelni/Szkoły wyższej o przekroczeniu Granicy wyniku kwalifikującego.

C. Kandydat uiszcza opłatę za przeprowadzenie procesu certyfikacji oraz wydanie certyfikatu.

D. Centrum Transferu Wiedzy Instytutu weryfikuje dostarczoną dokumentację. Instytut może poprosić o potwierdzenie wyniku Uczelnię/Szkołę wyższą.

E. Poprawna weryfikacja dostarczonej dokumentacji jest podstawą dla wydania przez Kierownika Centrum Transferu Wiedzy pozytywnej Decyzji w sprawie przyznania certyfikatu.

W przypadku stwierdzania niezgodności zostanie wydana negatywna Decyzja w sprawie udzielenia certyfikatu i zwrócona opłata za wydanie certyfikatu.

 

II. Wydanie certyfikatu.

 

Pozytywna Decyzja Kierownika Centrum Transferu Wiedzy w sprawie przyznania certyfikatu jest równoznaczna z udzieleniem certyfikatu "Candidate European Senior Logistician".

Certyfikat "Candidate European Senior Logistician".jest certyfikatem potwierdzającym wiedzę osoby będącej jego posiadaczem.

Jest wydawany na okres 5 lat.

 

 

III. Procesu European Senior Logistician.

[Zakończenie procesu certyfikatem European Senior Logistician jest opcjonalne]

 

Wydanie certyfikatu "Candidate European Senior Logistician" rozpoczyna 5-letni okres procesu European Senior Logistician.

W tym czasie Posiadacz powinien zdobyć właściwe dla poziomu Senior doświadczenie zawodowe.

Po zgromadzeniu właściwego doświadczenia zawodowego Posiadacz certyfikatu może przystąpić do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego dla oceny dorobku zawodowego.

Przystąpienie do KPK oraz pozostałe procedury kończące proces certyfikacji European Senior Logistician przedstawione są w opisie procesu są European Senior Logistician.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania