Przebieg procesu certyfikacji Candidate European Master Logistician


Warunkiem przyznania certyfikatu "European Master Logistician" jest uzyskanie na koniec toku akredytowanego nauczania Uczelni/ Szkoły wyższej odpowiedniego wyniku. Akredytowany tok nauczania to przedmioty realizujące wymaganiami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego przedstawione w „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content, EQF Level 7”.

 

I. Uzyskanie potwierdzenia wymaganej od kandydata wiedzy:

 

A. Osoba pragnąca uzyskać certyfikat "Candidate European Master Logistician" pobiera formularz zgłoszeniowy.

B. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy jest przesyłany do Centrum Transferu Wiedzy Instytutu wraz z informacją od Uczelni/Szkoły wyższej o przekroczeniu Granicy wyniku kwalifikującego.

C. Kandydat uiszcza opłatę za przeprowadzenie procesu certyfikacji oraz wydanie certyfikatu.

D. Centrum Transferu Wiedzy Instytutu weryfikuje dostarczoną dokumentację. Instytut może poprosić o potwierdzenie wyniku Uczelnię/Szkołę wyższą.

E. Poprawna weryfikacja dostarczonej dokumentacji jest podstawą dla wydania przez Kierownika Centrum Transferu Wiedzy pozytywnej Decyzji w sprawie przyznania certyfikatu.


II. Wydanie certyfikatu.


Pozytywna Decyzja Kierownika Centrum Transferu Wiedzy w sprawie przyznania certyfikatu jest równoznaczna z udzieleniem certyfikatu "Candidate European Master Logistician".

Certyfikat "Candidate European Master Logistician".jest certyfikatem potwierdzającym wiedzę osoby będącej jego posiadaczem.

Certyfikat "Candidate European Master Logistician".jest wydawany na okres 5 lat.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania