doradztwo logistyczne dla magazynowania doradztwo logistyczne dla transportu doradztwo logistyczne dla zarządzania zapasami doradztwo logistyczne dla realizacji zamównień

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa - kompleksowe doradztwo logistyczne

Na podstawie wieloletniego doświadczenia szacujemy, że wdrożenie wynikajacych z audytu zaleceń pozwala naszym Klientom na osiągnięcie następujących korzyści:

 button korzysci

 


Audyt logistyczny jest kluczowym produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu ocenę aktualnego stanu logistyki firmy oraz uwidocznienie i wskazanie ewentualnych obszarów poprawy jej efektywności. Audyt logistyczny dotyczyć może następujących obszarów logistyki: zarządzania zapasami, transportu, magazynowania, realizacji zamówień, dystrybucji. Audyt zrealizowany może być zarówno dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych jak i produkcyjnych.

 button opis

 


Podstawowy zakres prac:
Audyt logistyczny przeprowadzany w obszarach logistyki wykonuje się dla:

 • zdiagnozowania stanu istniejącego,
 • określenia poziomu wskaźników do  oceny stanu logistyki,
 • wskazanie kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych)  i długoterminowych (inwestycyjnych) pozwalających na obniżenie kosztów,
 • oszacowania nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień.

 button zakres

 

Poprawiono: środa, 19, czerwiec 2013 07:31

Odsłony: 10353

Podstawowe informacje o audycie logistycznym przedsiębiorstwa

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa jest to produkt konsultingowy służący do oceny stanu logistyki w przedsiębiorstwie w następujących obszarach funkcjonalnych:

 Celem audytu logistycznego przeprowadzanego w wybranych obszarach logistyki jest:

 • zdiagnozowanie istniejącego stanu,
 • określenie poziomu wskaźników oceny stanu logistyki,
 • wskazanie kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych) pozwalających na obniżenie kosztów,
 • oszacowanie nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień.

  Na rysunku poniżej przedstawiono kroki przeprowadzania audytu.

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa realizowany jest zarówno dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych jak i produkcyjnych. Dotyczy zarówno firm posiadających jak i nie dysponujących własnymi magazynami i transportem. Prace mogą być realizowane we wszystkich lub w wybranych obszarach logistyki. Wyniki audytu są podstawą realizacji projektów dla rekomendowanych kierunków usprawnień. Taka kolejność działań pozwala wskazać obszary kluczowe z punktu widzenia logistyki przedsiębiorstwa, oszacować koszty i efekty wdrożenia usprawnień a w następnej fazie przygotować projekty wdrożeniowe i przejść do fazy ich realizacji.

Realizacja audytu logistycznego przedsiębiorstwa jest prowadzona w oparciu o wypracowaną w ILiM metodykę oraz opracowane narzędzia informatyczne wspierające prace konsultantów.

Poprawiono: czwartek, 23, maj 2013 12:38

Odsłony: 2842

kwadrat ico redAudyt logistyczny przedsiębiorstwa - obszar magazynowania

Podstawowy zakres prac audytu logistycznego dla obszaru magazynowania:

 1. Identyfikacja i ocena stanu istniejącego magazynu w zakresie:
  • organizacji procesu magazynowania,
  • infrastruktury magazynowej,
  • zasobów ludzkich,
  • sposobu monitorowania procesów.
 1. Określenie wskaźników efektywności funkcjonowania magazynu.
 2. Identyfikacja kluczowych problemów.
 3. Rekomendacje dla reorganizacji procesu magazynowania:
  • wskazanie źródeł podniesienia efektywności obsługi magazynowej uzyskanych w wyniku:
   - działań operacyjnych (krótkoterminowych),
   - działań o charakterze inwestycyjno – restrukturyzacyjnych.
  • oszacowanie efektów rekomendowanych zmian.

Poprawiono: czwartek, 23, maj 2013 07:50

Odsłony: 4546

Dlaczego warto przeprowadzić audyt logistyczny przedsiębiorstwa?


 

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa powinien zgodnie z jego celem, wskazać metody redukcji kosztów logistyki na podstawie rekomendowanych działań. Potencjalne korzyści
z realizacji audytu to:

 • wskazanie kierunków usprawnień operacyjnych i długoterminowych,
 • porównanie na podstawie zestawu wyznaczonych wskaźników, stanu logistyki przedsiębiorstwa w stosunku do tendencji światowych.

W wyniku realizacji audytu logistycznego przedsiębiorstwa otrzymają Państwo informacje o funkcjonowaniu danego obszaru i jego wpływu na całość logistyki:

1. Obszar magazynowania:

 • słabych punktów gospodarki magazynowej w zakresie realizacji i organizacji procesów magazynowych,
 • stopniu wykorzystania zasobów magazynowych (pojemności składowej, infrastruktury, personelu etc.) przy wskazanym strumieniu przepływów oraz poziomie zapasów magazynowych,
 • kierunków usprawnień w obszarze magazynowania,
 • porównania podstawowych wskaźników funkcjonowania magazynu z wartościami referencyjnymi dla wykorzystywanej technologii w branży.

2. Obszar zarządzania zapasami:

 • struktury i wielkości zapasu,
 • wskaźnik pokrycia, rotacji,
 • procesu uzupełniania zapasu.
 • kierunków usprawnień w obszarze zarządzania zapasami,

3. Obszar transportu:

 • oceny planowanie tras i wykorzystania pojemności środków transportu,
 • realizacji procesów transportowych pod względem kosztów,
 • poprawności kompozycji i efektywności wykorzystania taboru samochodowego,
 • kierunków usprawnień w obszarze transportu.

 

Najbardziej wskazane i dające strategiczne rezultaty jest szerokie spojrzenie na całość działania logistyki przedsiębiorstwa, poprzez audyt sieci dystrybucji obejmujący, poza wymienionymi powyżej obszarami logistyki przedsiębiorstw, także ich wzajemne korelacje oraz ponad obszarowe spojrzenie na całą sieć powiązań w łańcuchu dostaw.

Każde ze proponowanych usprawnień ma jednak jeden podstawowy cel – redukcję kosztów operacyjnych logistyki oraz wielkości kapitału zamrożonego w zapasie, oczywiście przy zachowaniu lub poprawie efektywność procesów logistycznych i poziomu obsługi klienta.

Poprawny audyt logistyczny nie tylko wskazuje możliwe zmiany, szacunkowo bilansuje także konieczne nakłady i osiągane rezultaty ich wprowadzenia. Dla decydentów audytowanego przedsiębiorstwa informacje te stanowią podstawę do wykonania szczegółowych analiz i racjonalnego zarządzania ewentualnymi zmianami.

Poprawiono: środa, 07, grudzień 2016 10:57

Odsłony: 4199

kwadrat ico yellowAudyt logistyczny przedsiębiorstwa - zarządzanie zapasami

Podstawowy zakres prac audytu logistycznego dla obszaru zarządzania zapasami:

 1. Ogólna ocena obecnie funkcjonującego systemu uzupełniania zapasów, stosowanych metod prognozowania sprzedaży oraz funkcjonalności systemu informatycznego.
 2. Klasyfikacja towarów własnych zgodnie z metodyką analizy ABC (np. wartość wydań, wielkość wydań) oraz 123 (częstotliwość wydań).
 3. Analizy wskaźnikowa zapasu.
 4. Szczegółowa analiza zapasu i sposobu uzupełniania 3 wybranych pozycji asortymentowych w celu określenia możliwości optymalizacji zapasu.
 5. Oszacowanie wielkości zapasu nadmiernego.
 6. Analiza słabych oraz mocnych stron systemu uzupełniania zapasów.
 7. Wskazanie kierunków usprawnień w obszarze zarządzania zapasami.

Poprawiono: czwartek, 23, maj 2013 07:44

Odsłony: 4058

 

Zobacz ulotkę produktu:

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania