Audyt traceability i recall - opis

Wdrażanie etykiety logistycznej

Jak wynika z badań GS1, w Polsce zaledwie 4% uczestników systemu GS1 stosuje standardową etykietę logistyczną. Dla porównania w krajach skandynawskich 90% wszystkich etykiet na paletach w magazynowaniu i dystrybucji to etykiety zgodne z GS1.

GS1 Polska od lat promuje i wdraża standardy identyfikacji jednostek logistycznych. Efektem tych działań są wdrożenia etykiet wśród sieci handlowych i ich dostawców.
Na poziomie europejskim stworzono grupę roboczą GS1, która czuwa nad rozwojem i wdrażaniem standardowej etykiety logistycznej w międzynarodowym otoczeniu.
Zastosowanie etykiety daje wymierne korzyści i szybki zwrot z inwestycji. Czas przyjęcia dostawy poprzez zastosowanie etykiety wraz z elektroniczną awizycją skraca się o ok. 50% w porównaniu do przyjęcia realizowanego tradycyjnie (na podstawie badań ILiM).

 button opis

 


Korzyści z zastosowania standardowej etykiety logistycznej GS1 w łańcuchach dostaw:

 button korzysci

 


Jak wdrożyć etykietę?
Istnieją dwa scenariusze wdrożenia etykiety logistycznej GS1:

 • wdrożenie etykiety w celu zaspokojenia oczekiwań odbiorców np. sieci handlowych.
 • wdrożenie etykiety w celu usprawnienia zarządzania magazynem w łańcuchu dostaw.button wiecej

 

Poprawiono: środa, 18, grudzień 2013 13:41

Odsłony: 9698

Czym jest etykieta logistyczna GS1?

Jak wynika z badań GS1, w Polsce zaledwie 4% uczestników systemu GS1 stosuje standardową etykietę logistyczną. Dla porównania w krajach skandynawskich 90% wszystkich etykiet na paletach w magazynowaniu i dystrybucji to etykiety zgodne z GS1.
GS1 Polska od lat promuje i wdraża standardy identyfikacji jednostek logistycznych. Efektem tych działań są wdrożenia etykiet wśród sieci handlowych i ich dostawców.
Na poziomie europejskim stworzono grupę roboczą GS1, która czuwa nad rozwojem i wdrażaniem standardowej etykiety logistycznej w międzynarodowym otoczeniu.
Zastosowanie etykiety daje wymierne korzyści i szybki zwrot z inwestycji. Z badań Instytutu Logistyki i Magazynowania – czas przyjęcia dostawy z zewnątrz poprzez zastosowanie etykiety wraz z elektroniczną awizacją skraca się do 33% w porównaniu do przyjęcia realizowanego tradycyjnie.

Etykieta logistyczna GS1 jest niczym innym, jak kawałkiem papieru, za pomocą którego przedsiębiorstwa przekazują sobie informacje w ustandaryzowany, czyli jednoznacznie w skali świata zrozumiały sposób. Dane na etykiecie podane są zarówno w formie tekstu czytelnego wzrokowo, jak i w postaci kodu kreskowego GS1-128, za pomocą którego możliwy jest automatyczny odczyt informacji na temat zawartości jednostki logistycznej (np. palety), ilości towaru, a także daty ważności, oznaczenia partii produkcyjnej, danych nadawcy i odbiorcy czy szeregu innych, ważnych w łańcuchu dostaw informacji biznesowych. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy nie jest stosowana Elektroniczna Wymiana Danych – EDI, w której wszelkie dane, zamiast podawać w kodzie kreskowym, można przekazać za pomocą stosownego komunikatu. Tam, gdzie nie ma rozwiniętej EDI – a w chwili obecnej taka sytuacja jest zdecydowanie częściej spotykana – etykieta jest jedynym sposobem na efektywną i jednoznacznie rozumianą komunikację.
Etykieta logistyczna jest jednym ze standardów globalnego systemu GS1, opisanym szczegółowo w dokumencie „Specyfikacje Ogólne GS1”. Wydawać by się mogło, że stosowanie standardowej etykiety nie powinno nastręczać jakichkolwiek trudności użytkownikom, ponieważ wszelkie informacje na temat zasad jej tworzenia są powszechnie dostępne. Rzeczywistość jest jednak inna – wiele przedsiębiorstw stosuje rozwiązania lokalne czy wewnętrzne, wiele też wymaga od swoich dostawców etykiet opartych o standardy GS1, ale zawierające informacje niepoprawne, niepełne lub zbędne, mogące powodować utrudnienia dla wszystkich partnerów w łańcuchach dostaw. Szczególnie uciążliwe jest to na rynku europejskim, zwłaszcza w Unii Europejskiej, który jest rynkiem dość mocno zintegrowanym, gdzie zachodzą liczne relacje biznesowe pomiędzy firmami z różnych krajów.
Zjawiska powyższe były powodem wypracowania w ramach 24 organizacji krajowych GS1 z Europy jednolitych zasad ujednolicenia i zharmonizowania zawartości informacyjnej etykiet logistycznych, szczególnie informacji przedstawianych w kodzie kreskowym GS1-128, czyli przewidzianych do maszynowego odczytu, w odniesieniu do typów jednostek logistycznych i procesów logistycznych, mających miejsce wśród europejskich użytkowników. Ma to służyć wyeliminowaniu rozbieżności pomiędzy podejściem do stosowania etykiety w różnych krajach, a poprzez to wpłynięciu na wzrost poprawności stosowania standardów GS1.

Efektem prac było opracowanie jednolitego dokumentu wytycznych pt. „Etykieta logistyczna GS1 w Europie”. Przyjęto w nim założenie, że jedynym obowiązkowym elementem etykiety logistycznej jest Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej – SSCC (z ang. Serial Shipping Container Code), co jest zgodne z dokumentem nadrzędnym – „Specyfikacjami Ogólnymi GS1”.

Numer SSCC jest unikalnym w skali świata numerem, identyfikującym jednostki logistyczne, niezależnie od ich budowy i zawartości. SSCC identyfikuje każdą odrębną jednostkę logistyczną, jest pewnego rodzaju „tablicą rejestracyjną”. Podobnie jak inne identyfikatory GS1, numer SSCC działa jak klucz dostępu do charakterystyki (opisu) jednostek logistycznych, przechowywanej w systemach informatycznych do obsługi magazynu.
Każda jednostka logistyczna musi być oznaczona unikalnym SSCC, którego nie wolno stosować ponownie przed upływem minimum jednego roku. Pewne przepisy branżowe, na przykład wymogi związane ze śledzeniem ruchu i pochodzenia towarów, czyli tzw „traceability”, mogą wpływać na wydłużenie tego okresu. Jeżeli jednostka logistyczna identyfikowana przy pomocy SSCC jest także jednostką handlową (tzn. pojawia się na liście produktów producenta jako jednostka, która może być zamawiana, wyceniana i fakturowana), może być także identyfikowana przy pomocy Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN). Numery GTIN mogą być przydzielone także takim jednostkom logistycznym, które stanowią standardowy mix innych jednostek handlowych.

Poprawiono: poniedziałek, 18, luty 2013 16:07

Odsłony: 11253

Jak wdrożyć etykietę logistyczną w Twojej firmie?

Istnieją dwa scenariusze wdrożenia etykiety logistycznej GS1:
I.    Wdrożenie etykiety w celu zaspokojenia oczekiwań odbiorców np. sieci handlowych.
II.    Wdrożenie etykiety w celu usprawnienia zarządzania magazynem w łańcuchu dostaw.

W pierwszym przypadku wdrożenie polega na przystosowaniu się do zgodnych ze standardami GS1 wymogów partnera handlowego. Kroki wdrożenia wyglądają następująco:

 • Firma musi być uczestnikiem systemu GS1 i posiadać swój własny numer identyfikacyjny.
 • Firma powinna znać wymagania partnera handlowego odnośnie zawartości etykiet logistycznych.
 • Firma powinna posiadać odpowiednią wiedzę na temat zawartości i zasad tworzenia etykiet logistycznych GS1.
 • Firma powinna posiadać odpowiednie oprogramowanie do generowania i drukowania etykiet logistycznych.
 • Firma musi stale dbać o jakość merytoryczną i techniczną tworzonych etykiet.

W drugim przypadku etykieta logistyczna jest częścią kompleksowego wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji (ADC) w przedsiębiorstwie.

 • Firma musi zdefiniować wymagania odnośnie etykiet tworzonych u siebie oraz u partnerów handlowych oraz wykorzystywania ich w usprawnieniu procesów produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych.
 • Firma musi przekazać wymagania swoim partnerom handlowym.
 • Firma musi wprowadzić niezbędne modyfikacje w użytkowanym systemie informatycznym.
 • Firma musi stale dbać o jakość merytoryczną i techniczną tworzonych etykiet własnych, a także monitorować zawartość etykiet przychodzących.

W celach edukacyjnych zostało opracowane i jest dostępne na stronie: www.gs1-labelview.at narzędzie internetowe, które jest prostym drzewem decyzyjnym, stanowiącym zestaw prostych pytań i odpowiedzi, których udziela użytkownik stojący przed zadaniem przygotowania poprawnych etykiet logistycznych w swoim przedsiębiorstwie. Efektem końcowym jest widok przykładowej etykiety, zawierającej wybrane wcześniej parametry.

Poprawiono: piątek, 26, lipiec 2013 07:05

Odsłony: 4982

Wdrażanie etykiety logistycznej - dlaczego warto stosować?

Korzyści z zastosowania standardowej etykiety logistycznej GS1 w łańcuchach dostaw:

 • Zmniejszenie o 66% czasu przyjęcia dostawy z zewnątrz w porównaniu z przyjęciem realizowanym tradycyjnymi metodami.
 • Jeden standard służący jednocześnie producentom, handlowcom i przewoźnikom, we wszystkich fazach obrotu towarowego, a przez co zrozumiałe dane dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw.
 • Umożliwienie jednoznacznej identyfikacji jednostek wysyłkowych, niezależnie od ich składu, o jednorodnej i zróżnicowanej zawartości, dla celów: administracyjnych, ewidencyjnych, logistycznych i kontrolnych, w tym szczególnie do śledzenia ruchu i pochodzenia towarów, czyli tzw „traceability”.
 • Umożliwienie poprzez zastosowanie standardowego kodu kreskowego GS1-128 obok wzrokowego, również automatycznego odczytu danych, co powoduje bezbłędną oraz błyskawiczną ich identyfikację i rejestrację.
 • Zastosowanie danych z etykiety w elektronicznej wymianie danych – EDI, szczególnie w dokumencie awizo dostawy.
 • Stosowanie etykiety usprawnia i obniża koszty działań ewidencyjno – kontrolnych w magazynowaniu i w dystrybucji,
 • Etykieta GS1, jako międzynarodowy standard, zastępuje różne lokalne rozwiązania, co obniża koszty jej wdrożenia.

Poprawiono: piątek, 26, lipiec 2013 07:05

Odsłony: 5552

Wdrożenie standardów GS1 w firmie Raben Polska Sp. z o.o.

Posiadająca 80-letnią tradycję w Europie, Grupa Raben rozpoczęła działalność na rynku polskim w 1991 roku. Reprezentowana jest przez spółki Raben oraz Fresh Logistics. Jako operator TSL oferuje pełen zakres usług logistycznych. Standardy GS1 są niezbędne w realizacji celów, które stawia sobie Grupa Raben. Będąc aktywnym uczestnikiem organizacji, wdrażano kolejne standardy: Etykieta logistyczna GS1, traceability bazujące na rozwiązaniach GS1, standardy komunikacyjne GS1.

Wdrożenie etykiety logistycznej u dostawców do sieci NETTO przez ILiM - GS1 Polska
Firma handlowa NETTO Sp. z o.o. (NETTO) wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania (ILiM - GS1 Polska) podjęła się wdrożenia globalnego standardu etykiety logistycznej zgodnej z systemem GS1 w łańcuchu dostaw do swoich centrów dystrybucyjnych. Realizowany przez NETTO, a wdrażany przez ILiM - GS1 Polska projekt wdrożenia standardowej etykiety logistycznej GS1 doprowadzi do efektywnego wprowadzenia systemu automatycznej identyfikacji na bazie globalnych standardów systemu GS1 w szerszym stopniu we wszystkich polskich przedsiębiorstwach i wykorzystywania jej w łańcuchach dostaw.

Poprawiono: niedziela, 13, styczeń 2013 17:57

Odsłony: 2605

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania