Audyt traceability i recall - opis

Krajowy System Usług (KSU) - usługi doradcze dla MSP


Wprowadzasz innowacje w przedsiębiorstwie? Skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji!

Jeśli prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. Możesz liczyć m.in. na profesjonalną analizę potrzeb technologicznych i potencjału innowacyjności w Twojej firmie, pomoc w znalezieniu środków na finansowanie innowacji oraz na wsparcie w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii.

Dzięki nowym technologiom Twój biznes przejdzie na wyższy poziom rozwoju, a Ty podniesiesz konkurencyjność przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Doradztwa w zakresie innowacyjności udzielają wyspecjalizowane w tej dziedzinie podmioty świadczące usługi w ramach Krajowego Systemu Usług. Ośrodki KSI KSU oferują usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym na podstawie umów podpisanych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na podstawie standardu świadczenia przedmiotowych usług, który został opracowany wspólnie z PARP.

Dlaczego warto korzystać z usług KSI KSU?

Z usług proinnowacyjnych KSI KSU mogą skorzystać osoby prowadzące działalność w sektorze MSP, które planują innowacje w przedsiębiorstwie. Ideą oferowanych usług jest wsparcie procesu dyfuzji innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku ze sfery nauki (jednostek naukowych) do przedsiębiorstw. Dzięki usługom KSI KSU przedsiębiorca może zyskać przewagę technologiczną nad konkurencją i wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Zakres usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym KSI KSU obejmuje analizę potrzeb przedsiębiorcy i jego możliwości rozwoju w zakresie innowacji (w tym identyfikację i analizę źródeł finansowania innowacji), a także pomoc w procesie wdrażania rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas analizy.

Usługa doradztwa proinnowacyjnego składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap to audyt innowacyjności (etap I) obejmujący ocenę potencjału i potrzeb przedsiębiorcy w zakresie możliwości wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej. W ramach audytu innowacyjności konsultanci Krajowej Sieci Innowacji KSU przeprowadzają u przedsiębiorcy analizę pozycji rynkowej, modelu biznesowego, finansów, organizacji zarządzania i dojrzałości technologicznej.

Drugi etap usługi to doradztwo we wdrażaniu innowacji (etap II) wskazanych w rekomendacjach z audytu innowacyjności (etapu I). Wdrożenie innowacji może dotyczyć opracowania przez jednostkę naukową rozwiązania innowacyjnego wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub nabycia istniejącego już rozwiązania lub prawa do jego wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej.


Zakres usług KSI KSU

1. Audyt innowacyjności (etap I) – identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

Definicja usługi – ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Zakres usługi – audyt innowacyjności może obejmować jeden bądź kilka z poniższych komponentów:

A0: Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę
A1.1: Analiza pozycji rynkowej
A2.1: Analiza modelu biznesowego
A3.1: Analiza finansowa
A4.1: Analiza organizacji i zarządzania
A5.1: Analiza dojrzałości technologicznej.

2. Doradztwo we wdrożeniu innowacji (etap II) – kompleksowe doradztwo mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w I etapie usługi.

Definicja usługi – doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować nowe rozwiązania zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.

Zakres usługi – doradztwo we wdrożeniu innowacji może obejmować jeden bądź kilka z poniższych komponentów:

D1: Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju
D2: Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju
D3.1: Opracowanie szczegółowego modelu finansowego
D3.2: Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego
D4: Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii
D5: Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii
D6: Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej
D7.1: Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii
D7.2: Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii
D8.1: Końcowa weryfikacja kształtu umowy
D8.2: Wsparcie w przygotowaniu umowy
D9.1: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia
D9.2: Analiza ryzyka wdrożenia
D10: Wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania
D11: Wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania
D12: Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne
D13.1: Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich
D13.2: Stworzenie systemu motywacyjnego
D14.1: Wsparcie zarządzania własnością intelektualną
D14.2: Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną.

Instytut Logistyki i Magazynowania świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym w następujących obszarach:

-> wdrażanie innowacyjnych technologii i metod elektronicznego fakturowania jako czynnika wzrostu współpracy, konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Tadeusz Rudnicki, tel. +61 850 48 85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


-> wdrażanie innowacyjnych technologii identyfikacyjnych, teleinformatycznych oraz telematycznych w łańcuchach współpracy gospodarczej

• kody kreskowe i ADC: Grzegorz Sokołowski, tel. +61 850 48 85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
• RFID, WMS: dr Michał Grabia, tel. +61 850 49 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


-> doradztwo i wdrażanie rozwiązań spełniających wymagania w zakresie unikalnej identyfikacji wyrobów medycznych zgodnie z koncepcją Unique Device Identification oraz wymaganiami amerykańskiej agencji Food and Drug Administration (FDA), a także trendami europejskimi i nowymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi identyfikacji pacjentów w szpitalach (mających status przedsiębiorstw MŚP)

dr Anna Gawrońska, tel. +61 850 49 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


-> wspieranie działań zapewniających zgodność metod produkcji z normami europejskimi oraz sposoby redukcji kosztów poprzez przebudowę procesów projektowania i modelowania innowacyjnych wyrobów

dr Krzysztof Sieczkarek, tel. +61 850 49 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Poprawiono: czwartek, 03, styczeń 2019 12:22

Odsłony: 2732

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania