Artykuły

Projektowanie centrów logistycznych - zakres prac

Podstawowy zakres prac związanych z projektowaniem Centrum Logistycznego

Poniżej przedstawiono przykładowy zakres prac dla wariantów realizacji projektu Centrum Logistycznego.

Koncepcja lokalizacji Centrum Logistycznego:

 1. Określenie zasadności powołania centrum logistycznego.
 2. Analiza przepływu potoków towarowych przez centrum logistyczne wg stanów aktualnych i prognozowanych.
 3. Funkcje gospodarcze i forma organizacyjno-prawna Centrum Logistycznego.
 4. Projekt funkcjonalnego zagospodarowania terenów CL.
 5. Wstępna ocena efektywności finansowej przedsięwzięcia.


Studium wykonalności Centrum Logistycznego
1    Streszczenie.
2    Wstęp.
  2.1    Przedmiot projektu.
  2.2    Geneza projektu.
  2.3    Cel projektu.
  2.4    Koncepcja projektu.
  2.5    Charakterystyka podmiotu.
3    Ocena stanu realizacji sieci centrów logistycznych.
  3.1    Centra logistyczne  w Europie.
  3.2    Centra logistyczne w Polsce.
4    Uwarunkowania gospodarcze i społeczne dla projektu.
  4.1    Potencjalny zasięg oddziaływania inwestycji.
  4.2    Potencjał gospodarczy regionu.
  4.3    Potencjał logistyczny regionu.
  4.4    Wielkość potoków towarowych w regionie.
  4.5    Rynek pracy.
  4.6    Polityka rządowa i regionalna.
  4.7    Identyfikacja głównych problemów.
5    Zarys strategii marketingowej.
6    Lokalizacja projektu.
  6.1    Charakterystyka potencjalnych lokalizacji.
  6.2    Wybór lokalizacji.
7    Projekt centrum logistycznego.
  7.1    Koncepcja funkcjonalna.
  7.2    Założenia do planu zagospodarowania terenu.
  7.3    Plan zagospodarowania terenu.
  7.4    Harmonogram realizacji inwestycji.
  7.5    Nakłady inwestycyjne.
  7.6    Koszty operacyjne.
  7.7    Przychody.
  7.8    Wskaźniki oceny projektu.
8    Zasoby ludzkie.
9    Oddziaływanie inwestycji na środowisko.
10    Analiza efektywności finansowej projektu.
  10.1    Źródła finansowania.
  10.2    Założenia do analizy finansowej.
  10.3    Wyniki analizy.
  10.4    Wskaźniki efektywności finansowej.
  10.5    Analiza wrażliwości projektu.
11    Słabe i mocne strony projektu.
12    Wnioski / Podsumowanie.

Projekt zagospodarowania Centrum Logistycznego
1.    Ocena wskazanego obszaru inwestycyjnego pod budowę CL uwzględniająca:
  a)    uwarunkowania terenowe,
  b)    istniejącą zabudowę przestrzenną,
  c)    obecny i planowany układ komunikacyjny,
  d)    dostęp do sieci podstawowych mediów,
  e)    warunki i ograniczenia wynikające z koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub studium kierunków i uwarunkowań           zagospodarowania gminy).
2.    Określenie wielkości możliwych przepływów towarowych przez CL.
3.    Wskazanie możliwych funkcji CL.
4.    Oszacowanie wielkości powierzchni oraz pojemności poszczególnych obiektów funkcjonalnych CL.
5.    Opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru CL.
6.    Oszacowanie nakładów inwestycyjnych na zagospodarowanie CL.
7.    Analiza efektywności finansowej projektu budowy CL.

Podobne prace wykonujemy w obszarze projektowania terminali kontenerowych występujących jako samodzielne ogniwa łańcuchów logistycznych lub jako integralny element składowy centrów logistycznych.

Poprawiono: niedziela, 27, styczeń 2013 17:21

Odsłony: 5630

Projektowanie centrów logistycznych

Centra logistyczne są zorganizowanymi węzłami sieci logistycznych skupiającymi różnorodną infrastrukturę logistyczną wykorzystywaną przez operatora świadczącego usługi logistyczne.

Instytut jako ośrodek naukowo-badawczy, od ponad 15 lat prowadzi prace teoretyczne i implementacyjne w zakresie centrów logistycznych gromadząc w tym czasie zasoby wiedzy i unikalne kompetencje.wiecej ico


Potencjalne korzyści dla Klienta z realizacji prac jest przekazanie wiedzy, kompetencji i doświadczeń międzynarodowych w zakresie powstawania, funkcjonowania centrów logistycznych.wiecej ico


W zakresie projektowania centrów logistycznych przygotowujemy:

 • koncepcje lokalizacyjne,
 • studia wykonalności,
 • projekty zagospodarowania.wiecej ico

Poprawiono: wtorek, 19, marzec 2013 13:18

Odsłony: 4034

Projektowanie centrów logistycznych - korzyści

W wyniku realizacji prac Klient otrzyma:

 • niezbędna wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania centrum logistycznego,
 • informacje na temat możliwych i źródeł finansowania inwestycji,
 • ocenę zagrożeń przy realizacji inwestycji,
 • projekt racjonalnego wykorzystania dostępnych lub dysponowanych zasobów inwestycyjnych,
 • ocenę efektywności finansowej przedsięwzięcia,
 • informacje dotyczące możliwego wsparcia ze strony władz samorządowych.

Poprawiono: niedziela, 27, styczeń 2013 17:20

Odsłony: 1754

Projektowanie centrów logistycznych - o usłudze

Powodzenie inwestycji związanych z budową centrum logistycznego wymaga dobrego rozpoznania:

 •  popytu na usługi logistyczne,
 •  otoczenia konkurencyjnego,
 •  dostępności wielogałęziowej infrastruktury transportowej,
 •  potencjału gospodarczego obszaru oddziaływania centrum,
 •  wpływu przyszłej inwestycji na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowisko naturalne.

 

Projektowanie centrów logistycznych jest usługą konsultingową służącą do wskazania Klientowi:

 • rozwiązań technologiczno-organizacyjnych i prawnych powstania i funkcjonowania centrum logistycznego,
 • lokalizacji centrum logistycznego,
 • określenia wielkości popytu na usługi świadczone w centrum logistycznym,
 • efektywności finansowej inwestycji.

 

Realizacja prac przy projektowaniu centrów logistycznych jest prowadzona w oparciu
o wypracowaną w ILiM metodykę oraz posiadane narzędzia informatyczne wspierające prace konsultantów.

Poprawiono: niedziela, 27, styczeń 2013 17:20

Odsłony: 1639

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania