Artykuły

Projektowanie i usprawnianie procesów transportowych

Wymiernymi efektami wdrożenia usprawnionych procesów transportowych mogą być:

 button korzysci

 


Transport w znaczący sposób wpływa na sprawne funkcjonowanie całego systemu logistycznego firmy oraz stanowi jeden z kluczowych elementów sieci dystrybucji. Efektywna i skuteczna organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów logistycznych oraz na podniesienie standardu obsługi Klienta.

 button opis

 


Prace w zakresie projektowania procesów transportowych są realizowane w ramach kilku etapów, na które składają się: analiza stanu istniejącego w obszarze zarządzania transportem w przedsiębiorstwie, reorganizacja procesów, wdrożenie zaprojektowanej koncepcji i opieka powdrożeniowa.

 button zakres

Poprawiono: środa, 19, czerwiec 2013 07:40

Odsłony: 8862

Podstawowe informacje o usłudze


Autorska metodyka analizy i racjonalizacji procesów transportowych  powstała na bazie wieloletnich doświadczeń consultingowych, szkoleniowych i wdrożeniowych zespołu ekspertów zajmujących się zarządzaniem transportem  oraz projektowaniem sieci dystrybucji w Instytucie Logistyki i Magazynowania.
Transport w znaczący sposób wpływa na sprawne funkcjonowanie całego systemu logistycznego firmy oraz stanowi jeden z kluczowych elementów sieci dystrybucji. Efektywna i skuteczna organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów logistycznych oraz na podniesienie standardu obsługi Klienta. Szczególnie istotne jest określenie zapotrzebowania na środki transportu – własne lub wynajęte, wybór optymalnej kosztowo metody przewozu – np. transportem drogowym, kolejowym, morskim lub intermodalnym. Kolejnym wyzwaniem dla osób zarządzających transportem jest wyznaczenie optymalnej liczby i lokalizacji punktów przeładunkowych.
Warto także pamiętać o właściwym wyborze i wdrożeniu narzędzi informatycznych umożliwiających realizację codziennych zadań transportowych, takich jak zarządzanie zleceniami, monitorowanie środków transportu czy też komunikacją z kierowcami. Dodatkowo należy podkreślić, że efektywna organizacja procesów transportowych jest także związana z przestrzeganiem obowiązujących regulacji prawnych dla różnych gałęzi transportu dotyczących czasu pracy, przewozu towarów szybko psujących się, niebezpiecznych czy ponadgabarytowych.
Prace związane projektowaniem i usprawnianiem systemów transportowych przebiegają kilkuetapowo:

 • analiza stanu istniejącego,
 • reorganizacja procesów transportowych,
 • wdrożenie zaprojektowanych zmian,
 • ocena efektów po 6 miesiącach

 i są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Prowadzone w ramach poszczególnych etapów prace analityczne i projektowe wspierane są poprzez wykorzystanie odpowiednio dobranych narzędzi IT:

 • do symulacji i planowania wybranych procesów transportowych, m.in. z wykorzystaniem notacji BPMN – analiza procesowa,
 • wspierających planowanie tras w transporcie drogowym i kolejowym, m.in. cyfrowe mapy oraz autorskie narzędzie TRAMP,
 • wielokryterialnego wspomagania decyzji do przebudowy systemów transportowych.

Poprawiono: środa, 21, luty 2018 07:54

Odsłony: 2255

Etapy realizacji - opis metodyki

Etap I: Analiza stanu istniejącego w obszarze  zarządzania transportem w przedsiębiorstwie
Zadanie 1. Analiza procesowa - ocena obecnie funkcjonujących procesów związanych z zarządzaniem transportu.
Ocena procesów związanych z zarządzaniem transportu uwzględnia:

 • zidentyfikowanie działań podejmowanych w ramach procesów,
 • zidentyfikowanie podziału obowiązków i odpowiedzialności w ramach procesów,
 • zidentyfikowanie wsparcia informatycznego w zakresie wspomagania procesów (analiza funkcjonalności wykorzystywanego systemu informatycznego),
 • zidentyfikowanie kluczowych problemów w procesach.

Przykładowa mapa wybranego podprocesu związanego z zarządzaniem transportem:

Projektowanie procesów transportowych - mapa procesu
Zadanie 2. Analiza struktury realizowanych przewozów.
W wyniku prac analitycznych określamy aktualną strukturę realizowanych przewozów, a wyniki aktualnego przypisania klientów do magazynów/punktów przeładunkowych prezentujemy w postaci mapy.

Projektowanie procesów transportowych - struktura przewozów
Wykorzystując autorskie narzędzie TRAMP wskazujemy racjonalne przypisanie klientów do magazynów/punktów przeładunkowych, które pozwala na redukcję kosztów transportu w realizowanym systemie transportowym.
Projektowanie procesów transportowych - punkty przeładunkoweWspieramy również zdefiniowanie warunków dostaw (czas, częstotliwość, itp.) i cenniki usług transportowych oferowanych klientom.
Projektowanie procesów transportowych - analiza ABCZadanie 3. Zagregowana ocena obszaru zarządzania transportem.
Zagregowana ocena zawiera analizę silnych i słabych stron wraz z rekomendacją dalszych działań o charakterze krótko oraz długo terminowych. Propozycja dalszych działań zawiera także ocenę potencjalnych korzyści oraz kosztów wdrożenia poszczególnych inicjatyw.

Etap II: Reorganizacja procesów transportowych
Zadanie 1. Racjonalizacja procesów transportowych na poziomie strategicznym i operacyjnym.
Zadanie 2. Optymalizacja kosztów transportu w przedsiębiorstwie.

W ramach przedstawionych zadań realizowane są prace koncepcyjne zależnie od zidentyfikowanych w etapie I wąskich gardeł oraz od potrzeb przedsiębiorstwa i skupiają się głównie w poniżej przedstawionych obszarach:

 • opracowanie modelowych koncepcji lokalizacji magazynów/punktów przeładunkowych pod katem minimalizacji kosztów transportu oraz czasu realizacji dostaw wraz z oszacowaniem kosztów transportu dla zaproponowanych wariantów,
 • projektowanie docelowych procesów przepływu informacji umożliwiających efektywne planowanie tras,
 • opracowanie koncepcji realizacji procesu dynamicznego planowania tras oraz doboru pojazdów do realizacji zadań transportowych,
 • harmonogramowanie pracy kierowców oraz pojazdów,
 • opracowanie zasad monitorowania procesów transportowych w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe,
 • wspieranie decyzji dotyczącej wyboru transportu własnego lub obcego, a także doboru sposobu przewozu do potrzeb firmy,
 • ustalenie polityki wymiany taboru w przedsiębiorstwie,
 • dobór modelu rozliczeń z przewoźnikami zewnętrznymi,
 • opracowanie specyfikacji funkcjonalności narzędzi informatycznych wspierających realizację procesów transportowych.

Etap III: Wdrożenie zaprojektowanej koncepcji funkcjonowania procesów transportowych w przedsiębiorstwie

Etap IV: Opieka wdrożeniowa zgodnie z ustaleniami z Klientem oraz ocena otrzymanych efektów po 6 miesiącach funkcjonowania zaprojektowanych rozwiązań

Poprawiono: wtorek, 13, sierpień 2013 13:19

Odsłony: 7000

Korzyści z wdrożenia 

Do głównych korzyści osiąganych w wyniku prac zrealizowanych w poszczególnych etapach projektu zaliczyć należy:

 • zwiększenie poprawności kodów pocztowych oraz nazw miejscowości i ulic w bazie teleadresowej,
 • identyfikację mocnych i słabych stron funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu transportowego,
 • reorganizację procesów transportowych wraz z opracowaniem koncepcji przepływu informacji,
 • oszacowanie kosztów funkcjonowania sieci dostaw we wskazanych wariantach,
 • zaprojektowanie algorytmu planowania i łączenia tras dostaw do punktów sprzedaży wraz z doborem pojazdu,
 • skuteczne zarządzanie i monitorowanie realizowanych działań,
 • zwiększenie wydajności realizowanych procesów transportowych, np. zwiększenie wskaźnika wykorzystania ładowności nawet do 30%,
 • racjonalizacja kosztów transportu - redukcja kosztów transportu o 10 - 30%,
 • wypracowanie najkorzystniejszego modelu rozliczania usług transportowych,
 • poprawa poziomu obsługi klienta.


Prace w zakresie usprawniania systemów transportowych są realizowane w firmach produkcyjnych, usługowych jak i produkcyjno – usługowych, realizujących przewozy z wykorzystaniem własnego taboru lub korzystających z usług zewnętrznych przewoźników drogowych oraz kolejowych.

Poprawiono: wtorek, 02, kwiecień 2013 05:34

Odsłony: 2782

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji case study projektów optymalizacji procesów transportowych zrealizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania:

Poprawiono: środa, 21, luty 2018 07:54

Odsłony: 1975

Więcej artykułów…

 1. ProjTrans - referencje

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania