Artykuły

Forum - 18 maja 2011  Warszawa


 W pierwszej części konferencji przedstawiono podsumowanie i wyniki prac Projektów KASSETTS oraz DiSCwise, których zadaniem jest opracowanie rozwiązania (komunikacyjnego) umożliwiającego efektywną współpracę przedsiębiorstw posiadających potrzeby transportowe celem redukcji kosztów przy zwiększeniu częstotliwości dostaw (Marcin Hajdul, ILiM).


Zaprezentowano korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania KASSETTS zarówno dla użytkowników transportu (koszty, częstotliwość) jak i dostawców usług transportowych (współczynnik wykorzystania ładowności) wynikających z wdrożenia proponowanej koncepcji. Praktyczne przykłady wdrożenia rozwiązań opracowanych w ramach projektu przedstawiono podstawie Grupy Neuca (Violetta Suwałowska, Farmada Transport). Prezentacjom towarzyszyła ożywiona dyskusja, jak i składane na gorąco propozycje rozszerzenia współpracy w zakresie optymalizacji transportu wśród firm uczestników spotkania! Pojawiła się również opcja rozszerzenia projektu i przeprowadzenia badania na próbie firm – uczestników Forum Podażowego. Uczestnicy wyrazili chęć udziału we wspólnym badaniu. W związku z powyższym rozesłane do Państwa zostaną proste ankiety celem pozyskania podstawowych informacji.


Liczymy na Państwa czynny udział w tym wydarzeniu oraz w imieniu ILiM zapraszamy do współpracy w ramach projektów KASSETTS (transport drogowy) oraz DiSCwise (transport intermodalny). W kolejnej części przekazano najnowsze informacje dotyczące wydarzeń związanych z ECR Polska, o konferencjach i przebiegu prac innych grup (w tym projektu pilotowego CPC - Wspólnej Karty Produktu). Od raportu nt. prac wokół „wydajności rozładunków” doszliśmy dyskusją do „analizy łańcucha dostaw end-to-end” (co będzie rozwijane w ramach grupy roboczej), poprzez temat polskiego myta (Paweł Rymarowicz, Raben) i charakterystyki sieci dystrybucji (Jerzy Markow, DB Schenker) doszliśmy do analiz kosztowych transportu intermodalnego w dystrybucji FMCG w Polsce i krajach ościennych (Marcin Hajdul, ILiM, temat będzie kontynuowany i pogłębiany).


Następnie zaczęliśmy nowy blok tematyczny w działalności Forum Podażowego ECR Polska – dotyczący wspólnego prognozowania popytu i planowania podaży, określany również roboczo „demand-driven supply chain”.

 

Poprawiono: środa, 21, sierpień 2013 06:08

Odsłony: 854

Warsztaty transportowe - 11 października 2011  Sopot


Na trzecim już spotkaniu,  mieli Państwo możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju transportu w Europie oraz praktycznymi rozwiązaniami wypracowanymi w europejskich projektach.
W programie znalazł się między innymi blok poświęcony przewozom intermodalnym. Na spotkanie zaprosiliśmy czołowych przedstawicieli  operatorów  intermodalnych w Polsce, którzy przedstawili korzyści płynące z korzystania z tego typu usług. Pokazane zostały także wybrane najlepsze przykłady wykorzystania transportu intermodalnego przez polskie przedsiębiorstwa. W dalszej części programu znalazła się prelekcja o możliwościach rozwoju przewozów intermodalnych i szczegółowa analiza związana z kosztami i czasem przewozów na wybranych trasach, jako wynik prac projektu TransBaltic oraz przykład wykorzystania transportu intermodalnego przez producenta o międzynarodowym zasięgu.


Ponadto zaprezentowano  także innowacyjne działania i koncepcje związane z organizowaniem przewozów przy wykorzystaniu transportu drogowego. Przedstawione zostały również wyniki wdrożenia narzędzia T-Scale umożliwiającego współpracę niezależnych podmiotów gospodarczych przy organizacji procesów transportowych. Wdrożenie to pozwala na optymalizację kosztów transportu, usprawnia komunikację, planowanie oraz umożliwia zrównoważone wykorzystanie zasobów przedsiębiorstw.

 

Poprawiono: środa, 21, sierpień 2013 06:08

Odsłony: 759

Warsztaty transportowe - 5 czerwca 2012  Katowice


Na kolejnym już spotkaniu transportowym, mieli Państwo możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz rozwiązaniami wypracowanymi w europejskich projektach. W trakcie spotkania swoimi bogatymi doświadczeniami podzieli się z Państwem praktycy biznesu  jak i  konsultanci z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

W programie między innymi znalazła się prezentacja rozwiązania transportowego Baltic Rail AS - transportu kontenerów na trasie Koper - Dąbrowa Górnicza.  To  nowe połączenie intermodalne jest konkurencyjne, zarówno cenowo jak pod względem terminów dostaw w stosunku do przewozów kontenerowych realizowanych poprzez porty w Hamburgu lub Gdańsku, szczególnie dla odbiorców z południowej Polski. Nowo uruchomione połączenie jest wstępem do dalszej ekspansji firmy. Niedawno uruchomiono regularne pociągi intermodalne z Dąbrowy Górniczej do terminali kontenerowych portów Trójmiasta a w najbliższej przyszłości planuje się uruchomienie kolejnych relacji łączących Śląsk z Kijowem, Moskwą i Tallinem. Ambitne plany inwestycyjne firmy świadczą o wzrastającym potencjale rynkowym transportu intermodalnego w Polsce.

W trakcie warsztatów uczestnicy mięli także okazję zapoznania się z innowacyjnymi projektami organizowanymi przez  Śląskie Centrum Logistyczne. Spółka ta oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki i transportu, zapewniając nowatorskie rozwiązania i zarządzanie zaawansowanymi projektami logistycznymi. Śląskie Centrum Logistyki SA rozpoczęło działalność w roku 1989 jako Śląski Wolny Obszar Celny, spółka powołana do utworzenia i organizowania Wolnego Obszaru Celnego oraz zarządzania i administrowania portami w Gliwicach i Kędzierzynie-Koźlu.

W dalszej części programu przedstawiono możliwości rozwoju przewozów intermodalnych na przykładzie szczegółowej analizy kosztów i czasu przewozów na wybranych trasach z Dalekiego Wschodu do Polski. Prace te są rezultatem działań realizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach projektu TransBaltic. Temat intermodalności był kontynuowany podczas prezentacji najlepszych praktyk dotyczących praktycznego zastosowania alternatywy dla transportu drogowego. Przykłady te zostały zgromadzone w ramach projektu Flavia.

Ponadto zaprezentowane zostały innowacyjne działania i koncepcje związane z organizowaniem przewozów przy wykorzystaniu transportu drogowego. Przedstawione zostały wyniki wstępnego wdrożenia narzędzia T-Scale umożliwiającego współpracę niezależnych podmiotów gospodarczych (załadowców i usługodawców) przy organizacji wspólnych procesów transportowych. Wdrożenie to pozwala na optymalizację kosztów transportu, usprawnia komunikację, planowanie oraz umożliwia zrównoważone wykorzystanie zasobów przedsiębiorstw. Istotnym zagadnieniem dla przedsiębiorstw zainteresowanych przewozami kontenerowymi jest możliwość wykorzystania narzędzia do konsolidacji dostaw kontenerów przez konsorcja drobnych firm w celu uzyskania korzystniejszych warunków przewozu od towarzystw żeglugowych i operatorów transportu intermodalnego.

Spotkanie umożliwiło nie tylko prezentację możliwości rozwoju w oparciu o przewozy intermodalne lecz pozwoliło na nawiązanie współpracy z władzami lokalnymi, przedstawicielami kolei i terminali intermodalnych w zakresie wsparcia rozwoju transportu intermodalnego oraz rozpoczęcie dyskusji odnośnie regionalnych celów i korzyści wynikających z możliwości wykorzystania transportu intermodalnego w regionie i przesunięcia przepływów towarowych z transportu drogowego na kolej.

 

Poprawiono: środa, 21, sierpień 2013 06:09

Odsłony: 876

Warsztaty transportowe - 21 czerwca 2011  Warszawa


Spotkanie  czerwcowe odbyło się pod auspicjami projektu TRANSBALTIC – Towards an integrated transport systemy in the Baltci Sea region. W programie warsztatów znalazła się m.in.  prezentacja innowacyjnych rozwiązań usprawniających komunikację w łańcuchach transportowych, prelekcja  o możliwościach rozwoju przewozów intermodalnych, analizy związane z kosztami  i czasem przewozów na wybranych trasach, które są wynikiem projektu TransBaltic. W dalszej części zaprezentowano także możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi internetowych wspomagających wymianę „zrozumiałych dla wszystkich” informacji pomiędzy firmami na  przykładzie łańcucha dostaw kontenerów z Dalekiego Wschodu do Polski  w oparciu o rynkowy poziom stawek frachtowych. Była to świetna okazja do dyskusji na temat rozwoju „EDI dla transportu”.


Na spotkanie obecni byli przedstawiciele czołowych operatorów intermodalnych.

Poprawiono: środa, 21, sierpień 2013 06:09

Odsłony: 761

Warsztaty transportowe - 11 października 2012  Warszawa


Spotkanie odbyło się pod auspicjami projektu EMPIRIC (Enhancing Multimodal Platforms, Inland waterways and Railways services Integration in Central Europe), którego głównym celem jest wsparcie rozwoju i udoskonalanie funkcjonujących intermodalnych połączeń pomiędzy portami Północnego Adriatyku a terytorium Europy Centralnej. Gospodarze spotkania, ILiM, ECR Polska i GS1 Polska chcieli wykorzystać to spotkanie również dla twórczej dyskusji o problemach współczesnej logistyki i możliwościach współpracy, adaptacji nowych rozwiązań i optymalizacji procesów.

W spotkaniu udział wzięli liderzy, którzy dzieląc się swoimi doświadczeniami dali inspirację w odpowiedzi na pytania: Kiedy intermodalność się opłaca? Jakie są dostępne rozwiązania wspierające koordynację procesów transportowych? Czym jest „inteligentne cargo”, koncepcja „e-freight”? Jak najlepiej wykorzystywać dostępne zasoby? Czym są technologie mobilne w łańcuchu dostaw? Czy partnerska współpraca niezależnych podmiotów i dzielenie się rzeczywiście uzyskanymi korzyściami są możliwe?

Warsztaty przeznaczone były dla dostawców i użytkowników usług transportowych, operatorów logistycznych, dostawców rozwiązań informatycznych, odpowiedzialnych za efektywność i wydajność procesów logistycznych oraz za strategię rozwoju przedsiębiorstw oraz organizacji otoczenia biznesu i przedstawicieli administracji publicznej.

W programie znalazł się blok poświęcony nowym możliwościom i szansom, które dają przewozy intermodalne. Pokazane zostały także wybrane najlepsze przykłady wykorzystania transportu intermodalnego przez polskie przedsiębiorstwa. Ponadto zaprezentujemy innowacyjne działania i koncepcje związane z organizowaniem przewozów przy wykorzystaniu transportu drogowego umożliwiającego współpracę niezależnych podmiotów gospodarczych przy organizacji procesów transportowych oraz korzyści płynące z wykorzystania technologii mobilnych w logistyce.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość skorzystania z porad dotyczących certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) oraz procedur uproszczonych, które ułatwiają prowadzenie wymiany towarowej (zarówno w eksporcie i imporcie), udzielanych przez przedstawicieli Służby Celnej.

Spotkanie zakończyło się dyskusją w dwóch grupach roboczych nad:

  • wypracowaniem spójnego stanowiska dotyczącego eliminacji podstawowych barier ograniczających rozwój przewozów intermodalnych w Polsce
  • możliwymi wariantami współpracy pomiędzy niezależnymi firmami w oparciu o dostępne narzędzia oraz standardy wymiany informacji

Poprawiono: środa, 21, sierpień 2013 11:47

Odsłony: 863

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania