Elektroniczna obsługa urzędu - opis

Optymalizacja procesów przedsiębiorstw


Usługa optymalizacji to kompleksowy zespół działań obejmujący analizę operacyjno-ekonomiczną procesów w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw (m.in. planowania, zakupów i zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, zarządzania zapasami, transportu, utrzymania ruchu, sprzedaży, controllingu i innych), wskazanie obszarów poprawy efektywności procesów, zaprojektowanie zmian i ich wdrożenie oraz monitorowanie wyników i ciągłą opiekę nad doskonaleniem procesów wg wymagań strategii przedsiębiorstwa.

 button opis

 


Korzyści: Doświadczenia wdrożonych projektów pokazują liczne korzyści, jakie odnoszą przedsiębiorstwa, w tym m.in. redukcję kosztów działalności gospodarczej, uwolnienie zamrożonego kapitału operacyjnego i poprawę płynności finansowej, eliminację przestojów i wąskich gardeł - a tym samym wzrost przepustowości i poziomu wykorzystania zasobów (np. ludzi, maszyn, budynków), poprawę sprawności i wydajności pracy oraz przepływu materiałów i produktów w łańcuchu dostaw.

 button korzysci

 


Zakres prac: Mapowanie procesów przedsiębiorstwa i ich pomiar są podstawą oceny potencjału poprawy efektywności, analizy i rekomendacji zmian. Działania wynikają zazwyczaj z potrzeby dostosowania działań przedsiębiorstwa do zmian otoczenia rynkowego. Optymalizacja procesów przedsiębiorstw obejmuje ciąg działań adaptacji procesów i zasobów przedsiębiorstwa do celów rynkowych, finansowych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

button zakres

 

Poprawiono: środa, 16, październik 2013 07:49

Odsłony: 8542

Optymalizacja procesów przedsiębiorstw - opis rozwiązania

Mapowanie i szczegółowa analiza procesów oraz projektowanie zmian i ciągła optymalizacja wielu działań realizowanych przez przedsiębiorstwo - obsługi klienta, zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, dystrybucji, transportu, planowania i koordynacji - wynikają z potrzeby poprawy wyników finansowych, poprawy konkurencyjności produktu, czy adaptacji przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu rynkowym. Projektowanie efektywnych zmian uwzględnia integrację procesów w łańcuchu dostaw i wielu innych kluczowych procesów – m.in. sprzedaży, zarządzania finansami, marketingu, inwestycji, badań i rozwoju, utrzymania ruchu.
Odwzorowanie aktualnej sytuacji na mapach procesów jest wstępem do szczegółowego pomiaru obciążenia procesów (w tym przepływów materiałów i produktów, zapasów), wielowymiarowej analizy ponoszonych kosztów i wydajności zasobów oraz identyfikacji wąskich gardeł, przestojów i spiętrzeń prac czy marnotrawstwa (czasu, zasobów, materiałów, energii, itd.). Stąd optymalizacja procesów obejmuje kompleksową analizę i projektowanie zmian:

 • sourcingu, kwalifikacji dostawców, decyzji zakupowych i warunków kontraktów z dostawcami,
 • planowania zamówień i organizacji dostaw,
 • zarządzania zapasami (w tym dostosowanie poziomu, struktury i lokalizacji utrzymywanych zapasów - opcjonalnie eliminację zapasów lub ich alokację u dostawców),
 • planowania potrzeb materiałowych,
 • procesów i przepływów magazynowych oraz wymiarowania infrastruktury magazynowej,
 • planowania i organizowania procesów produkcyjnych,
 • koordynacji współpracy z podwykonawcami i outsourcingu,
 • planowania i organizowania procesów transportowych (opcjonalnie dla własnej floty transportowej – planowania tras transportowych, załadunku i przewozów),
 • planowania i organizowania procesów dystrybucji i obsługi klienta,
 • planowania i organizowania procesów transportowych (opcjonalnie dla własnej floty transportowej – planowania tras transportowych, załadunku i przewozów),

Optymalizacja procesów wykonywana w kontekście wartości przedsiębiorstwa jest ukierunkowana na przeniesienie (mapowanie) wymagań klientów i produktów przedsiębiorstwa (wg sprawdzonych metodyk eksperckich, np. VSM – Value Stream Mappping, QFD – Quality Function Deployment), na planowanie działań, przepływów i zasobów w łańcuchach zaopatrzenia, produkcji i kooperacji oraz dystrybucji na docelowe rynki.

Poprawiono: środa, 16, październik 2013 07:58

Odsłony: 2360

Optymalizacja procesów przedsiębiorstw - zakres prac

Zakres prac optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw jest wykonywany wg eksperckiej metodyki zarządzania procesami, opracowanej w ILiM.  Z wieloletnich doświadczeń wynika, że za każdym razem zakres prac jest kształtowany wg dedykowanych potrzeb przedsiębiorstw i zakresu działalności gospodarczej. Kolejne etapy prac obejmują m.in.:

 1. analizę strategii operacyjnej przedsiębiorstwa – w tym:
  • struktury produktu (wyrobu, usługi) i rynków dla produktów,
  • głównych strategii operacyjnych (np. produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji),
  • wymagań klientów i krytycznych czynników sukcesu na docelowych rynkach,
  • określenie portfela procesów dla produktów i ich celów,
 2. opracowanie mapy procesów przedsiębiorstwa (głównych, podprocesów, działań i operacji) wg stanu obecnego (z wykorzystaniem wielu stosowanych notacji procesowych: BPMN, IDEF, UML, DFD),
 3. analizę procesów w łańcuchu dostaw wg stanu AS-IS z wykorzystaniem wielu metodyk analizy wartości procesów (np. VSM, QFD, AVE) – w tym analizowane są zasady realizacji działań (w tym: metody, procedury, instrukcje, …), zasoby realizacji procesów, funkcjonalność systemów informatycznych, mierniki procesu i metody ich pomiaru (m.in. koszty i efektywność procesu), ograniczenia i ścieżki alternatywne działań, ryzyka procesów, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz obieg dokumentów,
 4. projektowania zmian i sporządzania mapy stanu przyszłego procesu, która stanowi jednocześnie rekomendację zmian i podstawę dla planu wdrożenia – w tym m.in:
  • poszukiwanie zakłóceń i barku optymalizacji procesów,
  • krytyczną analizę procesu i określenie koncepcji zmian procesu,
  • projektowanie przepływów, przebiegów (marszrut) procesów i wymaganych zasobów,
  • definiowanie dysponowanych zasobów i bilansowanie różnic – określenie wymaganego potencjału,
  • symulację wyników oraz wartości mierników kluczowych (KPI) i operacyjnych (OPI) po wprowadzeniu zmiany,
  • szacowanie korzyści optymalizacji procesów,
  • wstępne określenie wymaganych budżetów, horyzontu czasu i kapitału inwestycyjnego wdrożenia zmian,
 5. wdrożenie zmian w procesach i przepływach: materiałowym, informacyjnym i finansowym:
  • wdrożenie zmian (zmiana lokalizacji zasobów, zakresu i sposobu realizacji operacji, procedur i instrukcji wykonania czynności, norm, itd.),
  • wdrożenie struktur organizacyjnych zarządzania procesami,
  • wdrożenie systemu informatycznego wspomagania zarządzania procesami,
  • organizacja systemu zarządzania procesami (w tym: zdefiniowanie kompetencji i obowiązków właściciela procesu, dokumentowanie zmian w procesie, opracowanie procedur i instrukcji dla procesu),
  • definiowanie kluczowych i operacyjnych mierników procesowych; zdefiniowanie pomiaru procesu,
  • definiowanie audytu dla procesów,
  • wdrożenie systemu raportowania procesu,
  • wdrożenie zasad i narzędzi doskonalenia procesu.

 

Poprawiono: środa, 16, październik 2013 08:08

Odsłony: 2290

Optymalizacja procesów przedsiębiorstw - opis korzyści

W wyniku wdrażanych zmian procesów biznesowych, zasad planowania przepływów materiałów i produktów, organizacji pracy ludzi i wykorzystania pozostałych zasobów, przedsiębiorstwa osiągają wiele korzyści operacyjnych, rynkowych i finansowych. Optymalizacja procesów przedsiębiorstw wpływa na poprawę wielu wzajemnie powiązanych wyników przedsiębiorstwa, w tym m.in.:

  - dostosowanie zakupów i dostaw materiałów do potrzeb planów produkcji i sprzedaży,
  - obniżenie budżetów zakupów, potrzeb kapitałowych oraz lepsze harmonogramowanie płatności,
  - obniżenie poziomu i wartości utrzymywanych zapasów, a tym samym uwolnienie kapitałów zamrożonych w zapasach,
  - lepsze dostosowanie struktury i asortymentu zapasów do potrzeb oraz racjonalna alokacja zapasów w łańcuchu dostaw, umożliwiające wyższy poziom obsługi,
  - poprawę sprawności działań oraz skrócenie czasu realizowanych operacji (np. produkcyjnych, magazynowych, transportowych) – co w efekcie przekłada się na poprawę rotacji aktywów i kapitału przedsiębiorstwa oraz skrócenie cyklu kapitału obrotowego i poprawę płynności finansowej,
  - poprawę poziomu wykorzystania pracy ludzi, maszyn i urządzeń (produkcyjnych, magazynowych) obiektów przedsiębiorstwa – w wyniku redukowana jest pracochłonność i koszty wynagrodzeń, koszty energii i materiałów, obserwowane jest obniżenie kosztów stałych i poprawa rentowności aktywów ,
  - racjonalne planowanie produkcji, obrotu magazynowego, wysyłek i dostaw oraz przewozów umożliwia redukcję kosztów produktu oraz poprawę rentowności sprzedaży i klienta,
  - eliminację wąskich gardeł, przestojów, spiętrzeń i kolejek w realizowanych procesach – a tym samy wzrost wydajności przedsiębiorstwa, podwyższenie potencjału produkcji i sprzedaży oraz zmniejszenie potrzeb finansowania inwestycji,
Dostosowanie procesów do potrzeb rynku wpływa na poprawę niezawodności dostaw i dostępności produktu oraz wzrost elastyczności operacyjnej i szybkości reakcji - co przekłada się na wzrost satysfakcji klienta oraz wartości sprzedaży.

Poprawiono: poniedziałek, 14, styczeń 2013 01:10

Odsłony: 6258

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania