Czym jest etykieta logistyczna GS1?

Jak wynika z badań GS1, w Polsce zaledwie 4% uczestników systemu GS1 stosuje standardową etykietę logistyczną. Dla porównania w krajach skandynawskich 90% wszystkich etykiet na paletach w magazynowaniu i dystrybucji to etykiety zgodne z GS1.
GS1 Polska od lat promuje i wdraża standardy identyfikacji jednostek logistycznych. Efektem tych działań są wdrożenia etykiet wśród sieci handlowych i ich dostawców.
Na poziomie europejskim stworzono grupę roboczą GS1, która czuwa nad rozwojem i wdrażaniem standardowej etykiety logistycznej w międzynarodowym otoczeniu.
Zastosowanie etykiety daje wymierne korzyści i szybki zwrot z inwestycji. Z badań Instytutu Logistyki i Magazynowania – czas przyjęcia dostawy z zewnątrz poprzez zastosowanie etykiety wraz z elektroniczną awizacją skraca się do 33% w porównaniu do przyjęcia realizowanego tradycyjnie.

Etykieta logistyczna GS1 jest niczym innym, jak kawałkiem papieru, za pomocą którego przedsiębiorstwa przekazują sobie informacje w ustandaryzowany, czyli jednoznacznie w skali świata zrozumiały sposób. Dane na etykiecie podane są zarówno w formie tekstu czytelnego wzrokowo, jak i w postaci kodu kreskowego GS1-128, za pomocą którego możliwy jest automatyczny odczyt informacji na temat zawartości jednostki logistycznej (np. palety), ilości towaru, a także daty ważności, oznaczenia partii produkcyjnej, danych nadawcy i odbiorcy czy szeregu innych, ważnych w łańcuchu dostaw informacji biznesowych. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy nie jest stosowana Elektroniczna Wymiana Danych – EDI, w której wszelkie dane, zamiast podawać w kodzie kreskowym, można przekazać za pomocą stosownego komunikatu. Tam, gdzie nie ma rozwiniętej EDI – a w chwili obecnej taka sytuacja jest zdecydowanie częściej spotykana – etykieta jest jedynym sposobem na efektywną i jednoznacznie rozumianą komunikację.
Etykieta logistyczna jest jednym ze standardów globalnego systemu GS1, opisanym szczegółowo w dokumencie „Specyfikacje Ogólne GS1”. Wydawać by się mogło, że stosowanie standardowej etykiety nie powinno nastręczać jakichkolwiek trudności użytkownikom, ponieważ wszelkie informacje na temat zasad jej tworzenia są powszechnie dostępne. Rzeczywistość jest jednak inna – wiele przedsiębiorstw stosuje rozwiązania lokalne czy wewnętrzne, wiele też wymaga od swoich dostawców etykiet opartych o standardy GS1, ale zawierające informacje niepoprawne, niepełne lub zbędne, mogące powodować utrudnienia dla wszystkich partnerów w łańcuchach dostaw. Szczególnie uciążliwe jest to na rynku europejskim, zwłaszcza w Unii Europejskiej, który jest rynkiem dość mocno zintegrowanym, gdzie zachodzą liczne relacje biznesowe pomiędzy firmami z różnych krajów.
Zjawiska powyższe były powodem wypracowania w ramach 24 organizacji krajowych GS1 z Europy jednolitych zasad ujednolicenia i zharmonizowania zawartości informacyjnej etykiet logistycznych, szczególnie informacji przedstawianych w kodzie kreskowym GS1-128, czyli przewidzianych do maszynowego odczytu, w odniesieniu do typów jednostek logistycznych i procesów logistycznych, mających miejsce wśród europejskich użytkowników. Ma to służyć wyeliminowaniu rozbieżności pomiędzy podejściem do stosowania etykiety w różnych krajach, a poprzez to wpłynięciu na wzrost poprawności stosowania standardów GS1.

Efektem prac było opracowanie jednolitego dokumentu wytycznych pt. „Etykieta logistyczna GS1 w Europie”. Przyjęto w nim założenie, że jedynym obowiązkowym elementem etykiety logistycznej jest Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej – SSCC (z ang. Serial Shipping Container Code), co jest zgodne z dokumentem nadrzędnym – „Specyfikacjami Ogólnymi GS1”.

Numer SSCC jest unikalnym w skali świata numerem, identyfikującym jednostki logistyczne, niezależnie od ich budowy i zawartości. SSCC identyfikuje każdą odrębną jednostkę logistyczną, jest pewnego rodzaju „tablicą rejestracyjną”. Podobnie jak inne identyfikatory GS1, numer SSCC działa jak klucz dostępu do charakterystyki (opisu) jednostek logistycznych, przechowywanej w systemach informatycznych do obsługi magazynu.
Każda jednostka logistyczna musi być oznaczona unikalnym SSCC, którego nie wolno stosować ponownie przed upływem minimum jednego roku. Pewne przepisy branżowe, na przykład wymogi związane ze śledzeniem ruchu i pochodzenia towarów, czyli tzw „traceability”, mogą wpływać na wydłużenie tego okresu. Jeżeli jednostka logistyczna identyfikowana przy pomocy SSCC jest także jednostką handlową (tzn. pojawia się na liście produktów producenta jako jednostka, która może być zamawiana, wyceniana i fakturowana), może być także identyfikowana przy pomocy Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN). Numery GTIN mogą być przydzielone także takim jednostkom logistycznym, które stanowią standardowy mix innych jednostek handlowych.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania