CertLog grafika

Przebieg procesu certyfikacji dla European Junior Logistician (od 2017)


Warunkiem przyznania certyfikatu "European Junior Logistician" jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego zdanego egzaminu, wyniku pozytywnego z czterech egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym KPK.

I. Egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych:

1.    dwa egzaminy obowiązkowe z:

•    Business Principles (Podstaw Biznesu),
•    Supply Chain & Logistics Design (Projektowania Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych),

2.    dwa egzaminy, z pośród pięciu, do wyboru przez kandydata:

•    Customer Service (Obsługa Klienta),
•    Demand, Production and Distribution Requirements Planning (Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji),
•    Sourcing (Zaopatrzenie),
•    Warehousing (Magazynowanie),
•    Transportation (Transport).

Ogólne warunki przebiegu egzaminów w poszczególnych obszarach kompetencji zawodowych:


Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch części:

1)       Zestawu 20 pytań mających charakter testu wyboru. Rozwiązanie polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania (jednej z pośród czterech możliwych), których zakres obejmuje cały obszar tematyczny określony w materiale pt. "Zakres wiedzy wymaganej podczas egzaminów w ramach certyfikacji logistyków na poziomie Junior”.

2)       Zestawu 4 pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi opisowej (od 1 do 1 strony formatu A4).

Dla uzyskania wyniku pozytywnego z danego egzaminu konieczne jest uzyskanie średniej oceny z obu części egzaminu 60% punktów możliwych do zdobycia. Jednakże:
UZYSKANIE OCENY NIŻSZEJ NIŻ 50%, Z KTÓREJKOLWIEK Z CZĘŚCI OZNACZA WYNIK NEGATYWNY EGZAMINU.

Całkowity czas trwania egzaminu - 90 minut.

Informację o wyniku każdego egzaminu Jednostka Certyfikująca  przedstawia w skali dwustopniowej (wynik pozytywny lub negatywny).

UWAGA
Egzaminy mogą być prowadzone w trybach:

1)    W Instytucie Logistyki i Magazynowania (lub innej wskazanej przez Jednostkę Certyfikującą lokalizacji), zgodnie z harmonogramem, publikowanym na witrynie internetowej Jednostki Certyfikującej. Przewiduje się możliwość zdawania maksymalnie czterech egzaminów w ciągu jednego dnia.

2)     Na zakończenie szkoleń, kursów, czy warsztatów logistycznych, na wniosek ich Organizatora, po uprzednim uzgodnieniu z Jednostką Certyfikującą. W tym trybie ilość egzaminów zależy od uzgodnień pomiędzy Organizatorem szkolenia, a Jednostką Certyfikującą.

3)     Na wniosek różnych organizacji mających warunki do przeprowadzania egzaminu i pragnących zarezerwować egzamin dla swoich członków. W tym trybie mogą być prowadzone egzaminy z każdego spośród wymienionych wyżej obszarów.


II. Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne.

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne jest kierowane przez Głównego Oceniającego (lub jego Zastępcę) i obejmuje ocenę dorobku zawodowego osoby kandydata.

Warunkiem przystąpienia do procedury KPK jest:

1)       Wcześniejsze uzyskanie wyników pozytywnych z czterech egzaminów w wymienionych w pkt. 1 obszarach kompetencji zawodowych.

2)       Posiadanie przez Kandydata przed przystąpieniem do KPK udokumentowanego, co najmniej dwuletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z logistyką.

W wyniku przebiegu KPK Oceniający może zalecić Kandydatowi wykonanie dodatkowych zadań pojedynczo lub we wskazanym przez Oceniającego zespole.

W wyniku pozytywnej oceny dorobku kandydata oraz wykonanych przez niego opcjonalnych dodatkowych zadań Oceniający przygotowuje rekomendację Kandydata i wraz z dokumentacją procesu certyfikacji przekazuje ją do rozpatrzenia Komitetowi Technicznemu ds. Certyfikacji Osób przy Jednostce Certyfikującej w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy Komitet Techniczny orzeka o przyznaniu certyfikatu. Na podstawie orzeczenia Komitetu Technicznego Kierownik Jednostki Certyfikującej podejmuje decyzję o przyznaniu Kandydatowi certyfikatu. Wręczenie certyfikatu może mieć uroczysty charakter i odbywać się w trakcie kongresów lub konferencji logistycznych organizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania lub odbywających się pod jego patronatem.

 

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania