CertLog grafika

Przebieg procesu certyfikacji dla European Junior Logistician


Warunkiem przyznania certyfikatu "European Junior Logistician" jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego zdanego egzaminu, wyniku pozytywnego z czterech egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym KPK.

 

I. Egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych:


1.    dwa egzaminy obowiązkowe z:
     •    Business Principles (Podstaw Biznesu),
     •    Supply Chain & Logistics Design (Projektowania Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych),
2.    dwa egzaminy, z pośród pięciu, do wyboru przez kandydata:
     •    Customer Service (Obsługa Klienta),
     •    Demand, Production and Distribution Requirements Planning (Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji),
     •    Sourcing (Zaopatrzenie),
     •    Warehousing (Magazynowanie),
     •    Transportation (Transport).


Ogólne warunki przebiegu egzaminów w poszczególnych obszarach kompetencji zawodowych:


Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch części:

1) Zestawu 20 pytań mających charakter testu wyboru. Rozwiązanie polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania (jednej z pośród czterech możliwych), których zakres obejmuje cały obszar tematyczny określony w materiale pt. "Zakres wiedzy wymaganej podczas egzaminów w ramach certyfikacji logistyków na poziomie Junior”.

2) Zestawu 4 pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi opisowej (od 1 do 1 strony formatu A4).

 

Dla uzyskania wyniku pozytywnego z danego egzaminu konieczne jest uzyskanie średniej oceny z obu części egzaminu 60% punktów możliwych do zdobycia. Jednakże UZYSKANIE OCENY NIŻSZEJ NIŻ 50%, Z KTÓREJKOLWIEK Z CZĘŚCI OZNACZA WYNIK NEGATYWNY EGZAMINU.

Całkowity czas trwania egzaminu - 90 minut.

Informację o wyniku każdego egzaminu Centrum Transferu Wiedzy  przedstawia w skali dwustopniowej (wynik pozytywny lub negatywny).

 

UWAGA: Egzaminy mogą być prowadzone w trybach:

 

1) W Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania (lub innej wskazanej przez Centrum Transferu Wiedzy lokalizacji), zgodnie z harmonogramem, publikowanym na witrynie internetowej certyfikacji logistyków. Przewiduje się możliwość zdawania maksymalnie czterech egzaminów w ciągu jednego dnia.

2) Na zakończenie szkoleń, kursów, czy warsztatów logistycznych, na wniosek ich Organizatora, po uprzednim uzgodnieniu z Centrum Transferu Wiedzy. W tym trybie ilość egzaminów zależy od uzgodnień pomiędzy Organizatorem szkolenia, a Centrum Transferu Wiedzy.

3) Na wniosek różnych organizacji mających warunki do przeprowadzania egzaminu i pragnących zarezerwować egzamin dla swoich członków. W tym trybie mogą być prowadzone egzaminy z każdego spośród wymienionych wyżej obszarów.


II. Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne.

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne do odwołania przeprowadzane będzie w sposób zdalny.
Osoby pragnące przystąpić do egzaminu weryfikujące osiągnięcia zawodowe kandydata proszone są o kontakt z Centrum Transferu Wiedzy - (Zbyszko Krojenka) drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne jest kierowane przez Głównego Oceniającego (lub jego Zastępcę) i obejmuje ocenę dorobku zawodowego osoby kandydata.

 

Warunkiem przystąpienia do procedury KPK jest:

1) Wcześniejsze uzyskanie wyników pozytywnych z czterech egzaminów w wymienionych w pkt. 1 obszarach kompetencji zawodowych.

2) Posiadanie przez Kandydata przed przystąpieniem do KPK udokumentowanego, co najmniej dwuletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z logistyką.

 

W wyniku przebiegu KPK Oceniający może zalecić Kandydatowi wykonanie dodatkowych zadań pojedynczo lub we wskazanym przez Oceniającego zespole.

 

W wyniku pozytywnej oceny dorobku kandydata oraz wykonanych przez niego opcjonalnych dodatkowych zadań Oceniający przygotowuje rekomendację Kandydata i wraz z dokumentacją procesu certyfikacji przekazuje ją do rozpatrzenia przez Kierownika Centrum Transferu Wiedzy, który podejmuje decyzję o przyznaniu Kandydatowi certyfikatu. Negatywna decyzja o przyznaniu certyfikatu zamyka proces.

 

III. Wydanie certyfikatu.
Pozytywna decyzja Kierownika Centrum Transferu Wiedzy o przyznaniu certyfikatu jest równoznaczna z udzieleniem certyfikatu European Logistician. Wydanie certyfikatu następuje po uiszczeniu przez kandydata opłaty za wydanie certyfikatu.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania