CertLog grafika

Zakres tematyczny dla European Junior Logistician (od 2017)


Business Principles
(Podstawy Biznesu)
[Obowiązkowy Obszar Kompetencji]

Znajomość elementarnych zasad rachunku ekonomicznego
Zrozumienie ogólnej terminologii finansowej
Obliczanie kosztów utrzymywania zapasów
Monitorowanie terminów płatności zarówno po stronie klientów i dostawców
Zrozumienie znaczenia analizy porównawczej w zarządzaniu wydajnością
Zrozumienie związku między poprawą wyniku, a ulepszeniami łańcucha dostaw
Wykorzystanie 4P w planach marketingowych
Planowanie ścieżek kariery (własnej i zarządzanego zespołu)
Zrozumienie zasad zarządzania zmianami
Udział w zespołach wielofunkcyjnych
Dobre umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie
Zdolność do podejmowania decyzji
Spotkania zarządu
Kierowanie zespołem

Supply Chain and Logistics Design
(Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych)
[Obowiązkowy Obszar Kompetencji]

Zrozumienie konieczności kompromisów w łańcuchu dostaw (ang. trade-off)
Opis łańcucha wartości
Zrozumienie wpływu zmienności popytu na łańcuch dostaw
Zrozumienie podstaw koncepcji szczupłego zarządzania (ang. lean)
Zrozumienie w jaki sposób obliczać całkowite koszty łańcucha dostaw
Umiejętność posługiwania się Systemem Zarządzania Jakością
Używanie scenariuszy biznesowych
Zrozumienie różnych typów informacji (danych), używanych przez organizację
Zrozumienie procesowych modeli referencyjnych 
Utrzymanie/Obsługa dokumentacji procesowej
Zrozumienie narzędzi do zarządzania projektami

Demand, Production and Distribution Requirements Planning
(Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Wykorzystywanie modeli uzupełniania zapasów
• Tworzenie i obsługa/utrzymywanie
• Bill of Materials (BOM) i Bill of Labour (BOL)
• Obliczanie i tworzenie raportów dla rotacji zapasu lub pokrycia (tygodniowego)
• Zrozumienie raportów starzenia się zapasów
• Alokacja dostępnych zapasów do zamówień
• Użycie analizy ABC w różnych modelach zarządzania zapasami
• Użycie metod prognozowania do tworzenia prognoz popytu
• Zrozumienie koncepcji Available to Promise (ATP)
• Zrozumienie różnych technik planowania
• Zrozumienie różnych strategii optymalizacji zapasów
• Rozumienie funkcjonalności systemów planowania

Customer Service
(Obsługa Klienta)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Obliczania całkowitego czasu dostawy w łańcuchu dostaw
• Zrozumienie procedur obsługi klienta
• Wykorzystywanie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) do pomiaru Poziomu Obsługi Klienta
• Zrozumienie wielokanałowej komunikacji z klientem
• Zrozumienie kluczowych funkcji Systemów Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM)

Sourcing
(Zaopatrzenie)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Umiejętność opisania procedur obejmujących cykl procesu zamówień
• Wspieranie analizy rynku dostaw
• Umiejętność opisania różnych podejść do kwestii zaopatrzenia
• Zrozumienie procesu oceny i wyboru dostawców
• Zrozumienie procesu negocjacji
• Wykorzystywanie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) do pomiaru wyników dostawcy
• Umiejętność opisania w jakim celu certyfikuje się dostawcę i etapy procesu
• Zrozumienie funkcjonalności Systemów Zamówienia Elektronicznych

Warehousing
(Magazynowanie)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Zrozumienie najważniejszych wyzwań w zarządzaniu magazynem
• Posiadanie szczegółowej wiedzy odnośnie procesów magazynowych
• Zrozumienie różnych strategii kompletacji
• Zrozumienie różnych metod kompletacji
• Dobór odpowiedniego wyposażenia magazynowego
• Zrozumienie zasad projektowania systemów magazynowych
• Organizowanie inwentaryzacji zapasu magazynowego
• Optymalizacja sposobu pakowania towarów przed wysyłką
• Zrozumienie następstw składowania materiałów niebezpiecznych
• Zrozumienie roli dostawców usług logistycznych
• Wdrażanie procedur bezpieczeństwa w magazynie
• Zrozumienie funkcjonalności Systemu Zarządzania Magazynem (WMS)

Transportation
(Transport)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Umiejętność opisania procesu wysyłki
• Zarządzanie drogą i czasem w transporcie
• Umiejętność opisania procesu dostarczenia
• Codzienne zarządzanie operacjami przesyłki
• Rozumienie kluczowych elementów kosztów transportu
• Rozumienie europejskiej polityki transportowej, ustawodawstwa i procedur
• Zrozumienie następstw transportowania materiałów niebezpiecznych
• Zrozumienie funkcjonalności Systemu Zarządzania Transportem (TMS)

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania