CertLog grafika

Przebieg procesu certyfikacji dla European Junior Logistician (przed 2017)


Warunkiem przyznania certyfikatu "European Junior Logistician" jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego zdanego egzaminu, wyniku pozytywnego z czterech egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym (KPK).

 

I. Egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych:


1. dwa egzaminy obowiązkowe z:
     Podstawowych Koncepcji Łańcucha Dostaw,
     Podstawowych Umiejętności w Zakresie Zarządzania,
2. dwa egzaminy spośród pięciu, do wyboru przez kandydata:
     Zarządzanie Zapasami,
     Planowanie Produkcji,
     Zaopatrzenie i Zakupy,
     Zarządzanie Magazynem,
     Zarządzanie Transportem.

 

Ogólne warunki przebiegu egzaminów w poszczególnych obszarach kompetencji zawodowych:

Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch części:

1) Zestawu 10 pytań mających charakter testu wyboru. Rozwiązanie polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania (jednej z pośród czterech możliwych), których zakres obejmuje cały obszar tematyczny określony w materiale pt. "Zakres wiedzy wymaganej podczas egzaminów w ramach certyfikacji logistyków na poziomie Junior”.

2) Zestawu czterech pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi opisowej (od 1/4 do 1 strony formatu A4).

 

Dla uzyskania wyniku pozytywnego z danego egzaminu konieczne jest uzyskanie średniej oceny z obu części egzaminu 60% punktów możliwych do zdobycia. Jednakże UZYSKANIE OCENY NIŻSZEJ NIŻ 50%, Z KTÓREJKOLWIEK Z CZĘŚCI OZNACZA WYNIK NEGATYWNY EGZAMINU.

Całkowity czas trwania egzaminu - 60 minut

Informację o wyniku każdego egzaminu Centrum Transferu Wiedzy  przedstawia w skali dwustopniowej (wynik pozytywny lub negatywny).

 

UWAGA
Egzaminy mogą być prowadzone w trybach:

1) W Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania (lub innej wskazanej przez Centrum Transferu Wiedzy lokalizacji), zgodnie z harmonogramem, publikowanym na witrynie internetowej certyfikacji logistyków. Przewiduje się możliwość zdawania maksymalnie czterech egzaminów w ciągu jednego dnia.

2) Na zakończenie szkoleń, kursów, czy warsztatów logistycznych, na wniosek ich Organizatora, po uprzednim uzgodnieniu z Centrum Transferu Wiedzy. W tym trybie ilość egzaminów zależy od uzgodnień pomiędzy Organizatorem szkolenia, a Centrum Transferu Wiedzy.

3) Na wniosek różnych organizacji mających warunki do przeprowadzania egzaminu i pragnących zarezerwować egzamin dla swoich członków. W tym trybie mogą być prowadzone egzaminy z każdego spośród wymienionych wyżej modułów.

 

II. Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne.


Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne jest kierowane przez Głównego Oceniającego (lub jego Zastępcę) i obejmuje ocenę dorobku zawodowego osoby kandydata.

Warunkiem przystąpienia do procedury KPK jest:

1) Wcześniejsze uzyskanie wyników pozytywnych z czterech egzaminów w wymienionych w pkt. 1 obszarach kompetencji zawodowych

2) Posiadanie przez Kandydata przed przystąpieniem do KPK udokumentowanego, co najmniej dwuletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z logistyką.


W wyniku przebiegu KPK Oceniający może zalecić Kandydatowi wykonanie dodatkowych zadań pojedynczo lub we wskazanym przez Oceniającego zespole.

W wyniku pozytywnej oceny dorobku kandydata oraz wykonanych przez niego opcjonalnych dodatkowych zadań Oceniający przygotowuje rekomendację Kandydata i wraz z dokumentacją procesu certyfikacji przekazuje ją do Kierownika Centrum Transferu Wiedzy, który podejmuje decyzję o przyznaniu Kandydatowi certyfikatu. Wręczenie certyfikatu może mieć uroczysty charakter i odbywać się w trakcie kongresów lub konferencji logistycznych organizowanych przez Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania lub odbywających się pod jego patronatem.

 

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

           

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania