CertLog grafika

Zakres tematyczny dla European Junior Logistician (przed 2017)


Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw (obowiązkowy obszar kompetencji):

 • rola i zakres składowych działań w ramach łańcucha dostaw,
 • mapa łańcucha dostaw identyfikującą składowe działania,
 • identyfikacja Ľródeł i cechy charakterystyczne podaży i popytu,
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez sterowanie łańcuchem dostaw,
 • identyfikacja, jak działanie łańcucha dostaw wpływa na ciągłość,
 • określenie finansowego wpływu działań łańcucha dostaw,
 • wyjaśnienie jak działają konfiguracje MTS, ATO, MTO ETO,
 • określenie czasów realizacji (ang. lead times) w ramach łańcuchów dostaw,
 • identyfikacja istnienia wzmocnienia podaży i jego wpływ,
 • ocena barier utrudniających przepływy w łańcuchu dostaw,
 • identyfikacja, jak zmiany w popycie i podaży wpływają na koszt obsługi,
 • identyfikacja podstawowych ról informatyzacji i działań IT w ramach łańcucha dostaw.

W wyniku ciągłego rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych nie zdefiniowano w modułach wymaganych technologii. Ważnym jest by obecne technologie miały zastosowanie na wszystkich polach. Kompetencje obejmujące znajomość technologii informatycznych i telekomunikacyjnych wymagane są w każdym module.

 Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania (Obszar kompetencji obowiązkowy)

    Stworzenie, utrzymanie i poprawa efektywnych zależności w pracy.
    Efektywny sposób komunikowania się.
    Interpretacja wyników finansowych.
    Wspomaganie rozwoju przyjętych celów poprzez uzyskiwanie i rozprzestrzenianie informacji.
    Określanie kierunków i działań dla polepszenia efektywności operacyjnej.
    Pozyskiwanie, ocena i prezentacja istotnych informacji dotyczących łańcucha dostaw innym działom w firmie.
    Planowanie, organizacja i poprowadzenie prac zespołu i jednostek.
    Wspomaganie rozwoju zespołów i jednostek.
    Implementacja procesu śledzenia rzeczywistych kosztów w stosunku do przyjętego budżetu.
    Wspomaganie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska pracy.
    Stosowanie obowiązującego ustawodawstwa i przepisów.
    Stosowanie narzędzi, metod i technik zarządzania, takich jak statystyka oraz zarządzanie procesowe.
    Inicjowanie inicjatywy wdrożenia zmian.
    Identyfikacja, jak różne działania w ramach łańcucha dostaw wpływają na siebie.
    Identyfikacja możliwości stworzenia funkcji pozwalających na pracę inaczej razem.


Zarządzanie Zapasami (Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata)

    Ocena środowisk związanych zapasami.
    Uzgadnianie celów działań w zakresie zapasów.
    Klasyfikacja produktów w oparciu o właściwości popytu.
    Identyfikacja podstawowych segmentów zapasu w oparciu o analizy ABC.
    Określanie zmienność popytu i próba przewidywania błędu.
    Określenie popytu przy zastosowaniu odpowiednich technik badania zmienności popytu.
    Ustalenie poziomu bezpiecznego zapasu i punkty wywołujące zapas (ang. stock trigger points).
    Określenie zamawianych ilości.
    Stosowanie różnych systemów zarządzania zapasami.
    Ocena i poprawa działania dostawcy.
    Weryfikacja poziomów zapasu i wskazanie możliwości poprawy.
    Określanie zastosowań IT dla działań związanych z zarządzaniem zapasami.
    Uaktualnienie, analiza i weryfikacja (rekordów) listy zapasów.
    Weryfikacja działań związanych z zapasami stosując odpowiednie pomiary.
    Inicjowanie zabezpieczeń zasobów zapasu.
    Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z zapasami.
    Wspomaganie rozwoju planów i procedur.
    Wspomaganie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących zapasów.


Planowanie Produkcji (Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata)

    Ocena środowiska związanego z produkcją.
    Uzgodnienie celów działań w zakresie planowania produkcji.
    Identyfikacja popytu i jego określenie.
    Budowa planów produkcyjnych, wnoszenie poprawek i jego monitorowanie.
    Przygotowanie planów produkcyjnych.
    Określanie spisów materiałowych.
    Budowa i przeglądy planów możliwości produkcyjnych.
    Ocena zapotrzebowań materiałowych i składanie zamówień u dostawcy.
    Ocena i poprawa działań dostawcy.
    Weryfikacja poziomów zapasu materiału i możliwości jego poprawy.
    Określanie zastosowań IT dla działań związanych z planowaniem produkcji.
    Uaktualnianie, analiza i weryfikacja (rekordów) listy materiałowe.
    Weryfikacja działań związanych z planowaniem produkcji przy zastosowaniu odpowiednich pomiarów.
    Inicjowanie zabezpieczania zasobów planowania produkcją.
    Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z planowaniem produkcji.
    Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
    Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących planowania produkcji.


Zaopatrzenie i Zakupy  (Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata)

    Ocena środowisk związanych z zaopatrzeniem.
    Uzgodnienie celów działań w zakresie zaopatrzenia
    Uszczegóławianie zapotrzebowania materiałowego.
    Identyfikacja źródeł materiałowych.
    Przygotowanie planów dostawy i składanie zamówień do dostawców.
    Kontrolę jakości i działania związane z przeglądem.
    Weryfikacja działań związanych z odbiorem zamówienia.
    Ocena i poprawa działań dostawcy.
    Określenie zastosowań IT dla działań związanych z zaopatrzeniem.
    Weryfikacja działań związanych z zaopatrzeniem stosując odpowiednie pomiary.
    Inicjowanie zabezpieczenia zasobów związanych z zaopatrzeniem.
    Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z zaopatrzeniem.
    Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
    Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących zaopatrzenia.


Zarządzanie Transportem (Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata)

    Ocena środowiska związanego z transportem.
    Uzgadnianie celów działań w zakresie transportu.
    Wybór formy transportu.
    Określenie działań operacyjnych związanych z planowaniem transportu.
    Planowanie podstawowych operacji związanych z transportem realizujące założone cele.
    Planowanie podstawowych operacji związanych z transportem (dostawy lokalne) realizujące założone cele.
    Planowanie operacji związanych transportem dalekosiężnym (ang. transhipment) realizujące założone cele.
    Określenie operacji transportowych związanych z załadunkiem i wyładunkiem.
    Weryfikacja prawidłowości pakowania jednostek (produktów) na czas transportu.
    Utrzymanie wyposażenia związanego z transportem.
    Określenie zastosowań IT dla działań związanych z transportem.
    Weryfikacja działań związanych z transportem przy zastosowaniu odpowiednich pomiarów.
    Inicjowanie zabezpieczania zasobów związanych z transportem.
    Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z transportem.
    Inicjowanie zgodności działań z ustawodawstwem dotyczącym transportu.
    Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
    Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących transportu.


Zarządzanie Magazynem (Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata)

    Ocena środowiska związanego z magazynowaniem.
    Uzgodnienie celów działań w zakresie magazynowania.
    Określanie operacji związanych z przyjęciami do magazynu.
    Określanie operacji związanych ze składowaniem w magazynie.
    Określanie operacji związanych z gromadzeniem zamówień i pakowaniem.
    Określanie operacji związanych z wysyłką.
    Określanie operacji związanych z kontrolą zapasu w magazynie.
    Określanie i zapewnienie wymaganego wyposażenia magazynu.
    Określanie zastosowania IT dla działań związanych z magazynowaniem.
    Inicjowanie zabezpieczania zasobów związanych z magazynowaniem.
    Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z magazynowaniem.
    Inicjowanie zgodności działań z ustawodawstwem dotyczącym magazynowania.
    Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
    Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących magazynowania.


Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

           

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania