Laboratorium urządzeń elektronicznych

O laboratorium EMC


Laboratorium Urządzeń Elektronicznych działające w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu przeprowadza kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych oraz badania bezpieczeństwa ich użytkowania (LVD).


Podstawowe Informacje o laboratorium
Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji spełniającą wymagania systemu jakości wg. PN-EN ISO/IEC 17025 na badania EMC już od 1996 roku a obecnie jest także notyfikowane przez Komisję Europejską w zakresie dyrektywy Nr 2014/30/EU (dawniej 2004/108/EC) dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, tzw. dyrektywa EMC i dyrektywy 2014/53/EU dotyczącej sprzętu radiowego tzw. dyrektywa RED (dawniej 1999/5/EC  RTTE), które są powiązane ze znakowaniem CE. Laboratorium wyposażone jest w samodzielne stanowiska badawcze światowych producentów aparatury. Wśród stosowanych technik badawczych należy wymienić: pomiar emisji napięć, mocy i pól zaburzeń, harmonicznych prądu i migotań światła oraz badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) - EN 61000-4-2, odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych - EN 61000-4-3, odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) - EN 61000-4-4, odporności na zaburzenia udarowe (surge) - EN 61000-4-5, odporności na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów - EN 61000-4-6, odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej - EN 61000-4-8, odporności na impulsowe pole magnetyczne - EN 61000-4-9 oraz odporności na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego - EN 61000-4-11. Są one powoływane przez normy zharmonizowane z dyrektywą EMC.


O jakości laboratorium świadczy jednak przede wszystkim jego wykwalifikowany personel, który od lat wykonuje badania dla zadowolonych klientów zarówno z kraju jak i z zagranicy. Pracownicy laboratorium ILiM uczestniczą w pracach Komitetu Technicznego nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, brali udział w pracach Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego (International Electrotechnical Commission) IEC TC 77 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Komitetu Specjalnego ds. Zakłóceń Radioelektrycznych (Comite International Special des Pertutbations Radioelectriques CISPR). Instytut jest członkiem ETSI oraz posiada sukcesy na arenie międzynarodowej: koordynował prace sieci tematycznej FOR-EMC Forum of laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive FOR-EMC (forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę nt. kompatybilności elektromagnetycznej), składającej się z 26 podmiotów z 20 krajów europejskich. Program był finansowany przez Komisję Europejską i miał na celu przygotowanie laboratoriów badawczych z krajów kandydujących UE do wdrażania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej. Szeroka działalność normalizacyjna i badawcza oraz uczestnictwo w wielu konferencjach EMC w kraju i za granicą pozwalają na pozyskiwanie aktualnej wiedzy, co jest szczególnie ważne w prowadzonych badaniach urządzeń dla Przedsiębiorców.


Oferowane analizy wykonywane są na najwyższym poziomie technicznym i stanowią podstawę dla procesu certyfikacji oraz uzyskania deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy. Umożliwiają również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

 


 Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania