Etapy realizacji - opis metodyki

 

Etapy realizacji metodyki:

 


Faza przygotowawcza
Pierwszym etapem niniejszej metodyki jest faza przygotowawcza. Zakłada ona, że przed przystąpieniem do prac nad projektem niezbędne jest zebranie podstawowych informacji oraz przygotowanie założeń na bazie których realizowany będzie projekt.

Faza mapowania procesów
Fazę mapowania można podzielić na dwie części:
1.    mapowanie AS IS (Stan aktualny)
2.    mapowanie TO BE (Stan docelowy)
Celem mapowania AS IS jest z jednej strony odzwierciedlenie przebiegu procesów zgodnie z praktyką ich stosowania oraz z drugiej strony –  przygotowanie wniosków z analiz, ukazujących stwierdzone rozbieżności w stosunku do referencji zawartych w przepisach (regulaminy, wytyczne, zwyczaje, księga jakości itp.). Zakończenie prac nad mapowaniem AS IS i weryfikacja poprawności efektów mapowania przez klienta, umożliwiają rozpoczęcie drugiego etapu prac, jakim jest mapowanie TO BE. Celem tego etapu jest zobrazowanie na mapach procesowych planowanych zmian, a następnie sprawdzenie za pomocą przeprowadzonej analizy procesowej ich poprawności oraz logiki.

Faza symulacji
 Fazę symulacji również dzieli się na dwie części:
1.    utworzenie i symulacja modelu AS IS,
2.    utworzenie i symulacja modelu TO BE.
Celem symulacji modelu AS IS jest weryfikacja, czy przygotowana w fazie modelowania mapa AS IS odzwierciedla stan faktyczny zachodzących u klienta procesów. Zakończenie prac nad modelem AS IS poprzez weryfikację map z klientem umożliwia rozpoczęcie drugiego etapu prac, jakim jest symulacja stanu docelowego w oparciu o przyjęte scenariusze zmian procesowych.
W celu zapewnienia oczekiwanego poziomu obsługi klienta wszystkie wersje map i modeli procesowych są przechowywane oraz udostępniane klientowi z poziomu repozytorium procesowego. Takie postępowanie gwarantuje odpowiednie wersjonowanie zmian oraz umożliwia współdzielenie z klientami dokumentacji badawczej. Klient nie musi posiadać specjalistycznego oprogramowania.

Faza zakończenia
Faza ta zakłada scalanie w jeden dokument wszystkich raporty i materiałów wygenerowanych na poszczególnych etapach realizacji prac.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania