Optymalizacja procesów biznesowych - zakres prac


Model I
Pierwszy model dotyczy identyfikacji procesów, która obejmuje:

• określenie rzeczywistych procesów realizowanych w organizacji,
• ustalenie działań realizowanych w odniesieniu do poszczególnych procesów,
• szczegółowe przedstawienie przebiegu wydzielonych procesów,
• uzgodnione relacje pomiędzy procesami,
• określenie konkretnych obszarów zaangażowanych w przebieg procesów,
• przeprowadzenie rekomendacji popartych analizą procesową.

Model II
Drugi model obejmuje wszystkie poprzednie czynności zawierające się w Modelu A oraz dodatkowo doskonalenie procesów, które składa się z następujących etapów:

• parametryzacja procesu (ilość, czas, koszt),
• symulacja procesu wg założonych scenariuszy rozwoju,
• opracowanie płaszczyzny decyzyjnej.

Model III
Trzeci model obejmuje w sobie poprzednie modele - A i B oraz oferuje hosting procesów, dzięki któremu firmy uzyskują dostęp do swoich modeli procesów oraz mają możliwość zgłaszania uwag i komentarzy.

Potencjalni klienci
Klientami CDP mogą być wszystkie organizacje, które dostrzegają potrzebę zarządzania swoimi procesami. Zmiana podejścia do zarządzania rzutuje na możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dlatego też Centrum Doskonałości Procesowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta oferując swój produkt, który w pełni pozwoli zaspokoić te potrzeby.
Istnieje możliwość wykorzystania dofinansowania usług oferowanych przez CDP zarówno z funduszu państwowego jak i Unii Europejskiej.

Innowacyjność
Innowacyjność produktu Centrum Doskonałości Procesowej przejawia się w możliwości doskonalenia procesów biznesowych nie tylko w trakcie bezpośrednich spotkań u klienta, ale także podczas wymiany informacji na platformie internetowej. Dzięki temu klient otrzymuje stały dostęp do swojego wirtualnego modelu funkcjonowania organizacji oraz ciągłą możliwość pracy nad nim. Dodatkową korzyścią płynącą z hostingu procesów jest scentralizowanie zarządzania procesami oraz możliwość ich zmiany niekoniecznie przy bezpośrednim spotkaniu z klientem, ale w trybie on line zarówno ze strony klienta jak i Centrum Doskonałości Procesowej.

Standard BPMN 2.0

• Standard BPMN 2.0 jest obecnie najpopularniejszym narzędziem do opisywania procesów biznesowych, uznanym przez wiele komercyjnych i niekomercyjnych organizacji nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.
• Zalety BPMN w mapowaniu procesów biznesowych:
• przyjazny dla użytkownika sposób opisu procesu, pozwalający na jego lepsze zrozumienie zarówno przez specjalistów, jak i osoby postronne.
• daje możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki branży,
• symbole stosowane w mapie procesów są znane w wielu krajach, co znakomicie ułatwia porównywanie standardów w przedsiębiorstwach z innych państw,
• ułatwia diagnozę operacji zbędnych (nieprzynoszących wartości dodanej).

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania