Optymalizacja procesów przedsiębiorstw - opis korzyści

W wyniku wdrażanych zmian procesów biznesowych, zasad planowania przepływów materiałów i produktów, organizacji pracy ludzi i wykorzystania pozostałych zasobów, przedsiębiorstwa osiągają wiele korzyści operacyjnych, rynkowych i finansowych. Optymalizacja procesów przedsiębiorstw wpływa na poprawę wielu wzajemnie powiązanych wyników przedsiębiorstwa, w tym m.in.:

  - dostosowanie zakupów i dostaw materiałów do potrzeb planów produkcji i sprzedaży,
  - obniżenie budżetów zakupów, potrzeb kapitałowych oraz lepsze harmonogramowanie płatności,
  - obniżenie poziomu i wartości utrzymywanych zapasów, a tym samym uwolnienie kapitałów zamrożonych w zapasach,
  - lepsze dostosowanie struktury i asortymentu zapasów do potrzeb oraz racjonalna alokacja zapasów w łańcuchu dostaw, umożliwiające wyższy poziom obsługi,
  - poprawę sprawności działań oraz skrócenie czasu realizowanych operacji (np. produkcyjnych, magazynowych, transportowych) – co w efekcie przekłada się na poprawę rotacji aktywów i kapitału przedsiębiorstwa oraz skrócenie cyklu kapitału obrotowego i poprawę płynności finansowej,
  - poprawę poziomu wykorzystania pracy ludzi, maszyn i urządzeń (produkcyjnych, magazynowych) obiektów przedsiębiorstwa – w wyniku redukowana jest pracochłonność i koszty wynagrodzeń, koszty energii i materiałów, obserwowane jest obniżenie kosztów stałych i poprawa rentowności aktywów ,
  - racjonalne planowanie produkcji, obrotu magazynowego, wysyłek i dostaw oraz przewozów umożliwia redukcję kosztów produktu oraz poprawę rentowności sprzedaży i klienta,
  - eliminację wąskich gardeł, przestojów, spiętrzeń i kolejek w realizowanych procesach – a tym samy wzrost wydajności przedsiębiorstwa, podwyższenie potencjału produkcji i sprzedaży oraz zmniejszenie potrzeb finansowania inwestycji,
Dostosowanie procesów do potrzeb rynku wpływa na poprawę niezawodności dostaw i dostępności produktu oraz wzrost elastyczności operacyjnej i szybkości reakcji - co przekłada się na wzrost satysfakcji klienta oraz wartości sprzedaży.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania