Optymalizacja procesów przedsiębiorstw - zakres prac

Zakres prac optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw jest wykonywany wg eksperckiej metodyki zarządzania procesami, opracowanej w ILiM.  Z wieloletnich doświadczeń wynika, że za każdym razem zakres prac jest kształtowany wg dedykowanych potrzeb przedsiębiorstw i zakresu działalności gospodarczej. Kolejne etapy prac obejmują m.in.:

 1. analizę strategii operacyjnej przedsiębiorstwa – w tym:
  • struktury produktu (wyrobu, usługi) i rynków dla produktów,
  • głównych strategii operacyjnych (np. produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji),
  • wymagań klientów i krytycznych czynników sukcesu na docelowych rynkach,
  • określenie portfela procesów dla produktów i ich celów,
 2. opracowanie mapy procesów przedsiębiorstwa (głównych, podprocesów, działań i operacji) wg stanu obecnego (z wykorzystaniem wielu stosowanych notacji procesowych: BPMN, IDEF, UML, DFD),
 3. analizę procesów w łańcuchu dostaw wg stanu AS-IS z wykorzystaniem wielu metodyk analizy wartości procesów (np. VSM, QFD, AVE) – w tym analizowane są zasady realizacji działań (w tym: metody, procedury, instrukcje, …), zasoby realizacji procesów, funkcjonalność systemów informatycznych, mierniki procesu i metody ich pomiaru (m.in. koszty i efektywność procesu), ograniczenia i ścieżki alternatywne działań, ryzyka procesów, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz obieg dokumentów,
 4. projektowania zmian i sporządzania mapy stanu przyszłego procesu, która stanowi jednocześnie rekomendację zmian i podstawę dla planu wdrożenia – w tym m.in:
  • poszukiwanie zakłóceń i barku optymalizacji procesów,
  • krytyczną analizę procesu i określenie koncepcji zmian procesu,
  • projektowanie przepływów, przebiegów (marszrut) procesów i wymaganych zasobów,
  • definiowanie dysponowanych zasobów i bilansowanie różnic – określenie wymaganego potencjału,
  • symulację wyników oraz wartości mierników kluczowych (KPI) i operacyjnych (OPI) po wprowadzeniu zmiany,
  • szacowanie korzyści optymalizacji procesów,
  • wstępne określenie wymaganych budżetów, horyzontu czasu i kapitału inwestycyjnego wdrożenia zmian,
 5. wdrożenie zmian w procesach i przepływach: materiałowym, informacyjnym i finansowym:
  • wdrożenie zmian (zmiana lokalizacji zasobów, zakresu i sposobu realizacji operacji, procedur i instrukcji wykonania czynności, norm, itd.),
  • wdrożenie struktur organizacyjnych zarządzania procesami,
  • wdrożenie systemu informatycznego wspomagania zarządzania procesami,
  • organizacja systemu zarządzania procesami (w tym: zdefiniowanie kompetencji i obowiązków właściciela procesu, dokumentowanie zmian w procesie, opracowanie procedur i instrukcji dla procesu),
  • definiowanie kluczowych i operacyjnych mierników procesowych; zdefiniowanie pomiaru procesu,
  • definiowanie audytu dla procesów,
  • wdrożenie systemu raportowania procesu,
  • wdrożenie zasad i narzędzi doskonalenia procesu.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania