Etapy realizacji - opis metodyki

Optymalizacja zapasów - rozwiązanie które się opłaca

Dlaczego warto?
Zapasy stanowią istotną składową aktywów obrotowych, ich optymalizacja zwiększa  zyski oraz rentowność przedsiębiorstwa.
Wdrożenie naszych rozwiązań pozwoli na:

 button korzysci

 


Realizacja optymalizacji zapasów jest możliwa poprzez usprawnienie procesów zarządzania zapasami, prowadząc jednocześnie do obniżenia poziomu zapasów i poprawy ich struktury, a dzięki temu do uwolnienia kapitału zamrożonego w utrzymywanych zapasach. Pozwala to na zapewnienie wymaganego poziomu dostępności zapasu (poziomu obsługi) przy oszczędnym inwestowaniu. Ma to szczególne znaczenie dla obsługi popytu o dużej zmienności.

 button opis

 


Podstawowe cele oraz zakres planowanych prac:
Celem prac projektowych jest diagnoza stanu istniejącego w obszarze zarządzania zapasami oraz wypracowanie docelowej koncepcji funkcjonowania gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie.  

button zakres

 

Poprawiono: środa, 19, czerwiec 2013 07:17

Odsłony: 5555

Optymalizacja zapasów - opis rozwiązania

Metodyka optymalizacji zapasów powstała na bazie wieloletnich doświadczeń consultingowych, szkoleniowych i wdrożeniowych zespołu ekspertów zajmujących się optymalizacją zapasów oraz zakupów w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Optymalizacja zapasów ma szczególne znaczenie w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów w łańcuchach dostaw, zwłaszcza w lokalizacjach narażonych na dużą niepewność popytu i może być realizowana w:
•    magazynach regionalnych (finalnych sieci dystrybucyjnych),
•    magazynach centralnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych,
•    magazynach wyrobów gotowych przedsiębiorstw produkcyjnych,
•    magazynach części zamiennych i serwisowych,
•    niektórych obszarach gospodarki materiałowej (zapasy materiałów i surowców o zmiennym zużyciu).
W ramach prac związanych z optymalizacją zapasów analizowane są następujące obszary tematyczne:
•    przepływ informacji oraz towarów w firmie, z uwzględnieniem:
–     bieżących miejsc utrzymywania zapasów (magazyny),
–     sposobów obsługi zamówień Klientów od momentu ich złożenia do chwili dostarczenia towaru (poziom obsługi klienta),
•    prognozowanie sprzedaży,
•    zakupy (Kraj, Europa, Azja):
–     warunki współpracy z dostawcami,
–     sposoby podejmowania decyzji typu: co, kiedy i w jakiej ilości zamówić,
•    monitorowanie danych i wskaźników w obszarze zarządzania zapasami,
•    klasyfikacja asortymentowa (materiałów, towarów, wyrobów gotowych, etc.) z uwzględnieniem procesów zarządzania systemem indeksacji asortymentów.
Metodyka wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych przebiega kilku etapowo i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Prace przebiegają etapowo  z uwzględnieniem:
•    analizy obszarów zarządzania zapasami,
•    reorganizacji procesów związanych z prognozowaniem sprzedaży oraz uzupełnianiem zapasów,
•    wdrożenia systemu informatycznego wspierającego optymalne procesy i wypracowane koncepcję funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania zapasami.

Poprawiono: wtorek, 22, styczeń 2013 16:10

Odsłony: 1203

Etap I optymalizacji zapasów - analiza obszaru zapasów

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje prace w zakresie optymalizacji zapasów w ramach kilku etapów, na które składają się: analiza ilościowa i strukturalna zapasów oraz analiza procesów zarządzania zapasami, wynikające z tych analiz prace projektowe, wdrożeniowe i szkolenia.


ETAP I: Analiza stanu istniejącego w obszarze  zarządzania zapasami
w przedsiębiorstwie

Zadanie 1. Analiza procesowa - ocena obecnie funkcjonujących procesów związanych z zarządzaniem zapasami.

Ocena procesów związanych z zarządzaniem zapasami uwzględnia:
−    zidentyfikowanie działań podejmowanych w ramach procesów,
−    zidentyfikowanie podziału obowiązków i odpowiedzialności w ramach procesów,
−    zidentyfikowanie wsparcia informatycznego w zakresie wspomagania procesów (analiza funkcjonalności wykorzystywanego systemu informatycznego),
−    zidentyfikowanie kluczowych problemów w procesach.

Przykładowa mapa wybranego podprocesu związanego z zarządzaniem zapasami:

 

Zadanie 2. Analiza ilościowo – wartościowa zapasu.

 

 Przykład analizy struktury zapasów:

Zadanie 3. Zagregowana ocena obszaru zarządzania zapasami.

Zagregowana ocena zawiera analizę silnych i słabych stron wraz z rekomendacją dalszych działań o charakterze krótko oraz długo terminowych. Propozycja dalszych działań zawiera także ocenę potencjalnych korzyści oraz kosztów wdrożenia poszczególnych inicjatyw.

Poprawiono: wtorek, 22, styczeń 2013 16:09

Odsłony: 2565

Optymalizacja zapasów - dlaczego warto?

Do głównych korzyści osiąganych w wyniku wdrożenia rozwiązań optymalizacji zapasów zaliczyć należy:

  • zmniejszenie wartości zapasów –o ok. 10 – 40%
  • poprawa dostępności oraz wskaźników poziomu obsługi zamówień –  średni wzrost poziomu realizacji zamówień o ok. 2 – 15 %
  • uporządkowanie procesów związanych z generowaniem zamówień poprzez, automatyzacje tego procesu oraz wdrożenie czytelnych procedur i procesów,
  • poprawa trafności prognoz – o ok. 3 – 20 % w zależności specyfiki zużycia (rotacji) asortymentów,
  • skrócenie wewnętrznego procesu generowania zamówień do dostawcy – do 50% czasu wewnętrznego,
  • zmniejszenie pomyłek związanych ze złożeniem zamówienia - dla niewłaściwego produktu w nieodpowiedniej ilości,
  • racjonalizacja przesunięć międzymagazynowych – ocena skali przesunięć międzymagazynowych i ich analiza.
  • możliwość optymalizacji czasów realizacji dostaw oraz opóźnień – poprzez analizę i monitorowanie realnych czasów dostaw,
  • wprowadzenie czytelnego systemu Monitorowania Zapasów - KPI,

Istotną korzyścią w wyniku wdrożenia optymalizacji zapasów jest dobór optymalnego systemu uzupełniania zapasów, który pozwala na zmniejszenie zapasu w przedsiębiorstwie i uwolnienie kapitału zamrożonego w zapasach nadmiernych. Dobór algorytmów zapasów minimalnych i maksymalnych odbywa się na każdym indeksie poprzez przeprowadzanie serii symulacji.

Poprawiono: wtorek, 22, styczeń 2013 16:10

Odsłony: 1305

Etap II optymalizacji zapasów - koncepcja reorganizacji

W Etapie II zakładamy realizację następujących zadań:
Zadanie 1. Opracowanie algorytmów i procesu prognozowania wielkości popytu dla poszczególnych pozycji asortymentowych.
Zadanie 2. Opracowanie koncepcji systemu uzupełniania zapasów .

Prace koncepcyjne skupiają się głównie na procesach związanych z prognozowaniem sprzedaży oraz generowaniem propozycji zakupów.

Poprawiono: wtorek, 22, styczeń 2013 16:10

Odsłony: 1291

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania