Etapy realizacji - opis metodyki

Optymalizacja procesów biznesowych - zakres prac


Model I
Pierwszy model dotyczy identyfikacji procesów, która obejmuje:

• określenie rzeczywistych procesów realizowanych w organizacji,
• ustalenie działań realizowanych w odniesieniu do poszczególnych procesów,
• szczegółowe przedstawienie przebiegu wydzielonych procesów,
• uzgodnione relacje pomiędzy procesami,
• określenie konkretnych obszarów zaangażowanych w przebieg procesów,
• przeprowadzenie rekomendacji popartych analizą procesową.

Model II
Drugi model obejmuje wszystkie poprzednie czynności zawierające się w Modelu A oraz dodatkowo doskonalenie procesów, które składa się z następujących etapów:

• parametryzacja procesu (ilość, czas, koszt),
• symulacja procesu wg założonych scenariuszy rozwoju,
• opracowanie płaszczyzny decyzyjnej.

Model III
Trzeci model obejmuje w sobie poprzednie modele - A i B oraz oferuje hosting procesów, dzięki któremu firmy uzyskują dostęp do swoich modeli procesów oraz mają możliwość zgłaszania uwag i komentarzy.

Potencjalni klienci
Klientami CDP mogą być wszystkie organizacje, które dostrzegają potrzebę zarządzania swoimi procesami. Zmiana podejścia do zarządzania rzutuje na możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dlatego też Centrum Doskonałości Procesowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta oferując swój produkt, który w pełni pozwoli zaspokoić te potrzeby.
Istnieje możliwość wykorzystania dofinansowania usług oferowanych przez CDP zarówno z funduszu państwowego jak i Unii Europejskiej.

Innowacyjność
Innowacyjność produktu Centrum Doskonałości Procesowej przejawia się w możliwości doskonalenia procesów biznesowych nie tylko w trakcie bezpośrednich spotkań u klienta, ale także podczas wymiany informacji na platformie internetowej. Dzięki temu klient otrzymuje stały dostęp do swojego wirtualnego modelu funkcjonowania organizacji oraz ciągłą możliwość pracy nad nim. Dodatkową korzyścią płynącą z hostingu procesów jest scentralizowanie zarządzania procesami oraz możliwość ich zmiany niekoniecznie przy bezpośrednim spotkaniu z klientem, ale w trybie on line zarówno ze strony klienta jak i Centrum Doskonałości Procesowej.

Standard BPMN 2.0

• Standard BPMN 2.0 jest obecnie najpopularniejszym narzędziem do opisywania procesów biznesowych, uznanym przez wiele komercyjnych i niekomercyjnych organizacji nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.
• Zalety BPMN w mapowaniu procesów biznesowych:
• przyjazny dla użytkownika sposób opisu procesu, pozwalający na jego lepsze zrozumienie zarówno przez specjalistów, jak i osoby postronne.
• daje możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki branży,
• symbole stosowane w mapie procesów są znane w wielu krajach, co znakomicie ułatwia porównywanie standardów w przedsiębiorstwach z innych państw,
• ułatwia diagnozę operacji zbędnych (nieprzynoszących wartości dodanej).

 

Poprawiono: wtorek, 27, październik 2015 12:30

Odsłony: 1560

Optymalizacja Procesów Biznesowych - wybrane referencje


Ocena efektywności i przepustowości procesów produkcyjnych po wdrożeniu innowacji technologicznej.

 

Opracowanie koncepcji poprawy efektywności procesu produkcyjnego.

 

Utworzenie modelu symulacyjnego  pozwalającego na testowanie efektywności  procesu obsługi klienta w różnych wariantach.

 

Analiza procesów produkcyjnych i opracowanie innowacji technologicznych oraz organizacyjnych.

 

Ocena efektywności i skuteczności procesów produkcyjnych w stanie obecnym i po wdrożeniu zmian technologicznych.

 

Identyfikacja procesu produkcyjnego i analiza efektów proponowanych zmian.

 

Ocena efektywności i skuteczności realizacji procesu.


 

Poprawiono: poniedziałek, 14, maj 2018 13:15

Odsłony: 1452

Optymalizacja procesów biznesowych - opis rozwiązania


Optymalizacja procesów biznesowych przy użyciu standardu BPMN 2.0. jest podstawowym produktem Centrum Doskonałości Procesowej (CDP) w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Produkt ten pozwala prawidłowo odwzorować procesy zachodzące w organizacji, poprzez analizę wykonywanych czynności, czasów ich trwania, zdarzeń oraz wykorzystanych zasobów. Dzięki temu możliwe jest szybkie i precyzyjne wykrycie obszarów potencjalnych usprawnień, a w konsekwencji zastosowanie działań korygujących, pozwalających opracować docelowy model funkcjonowania procesu. Najczęściej skutkuje to obniżeniem kosztów działalności, eliminacją „wąskich gardeł”, jak również poprawą wydajności pracy oraz ogólnej sprawności działania systemu.

Co robimy?
Optymalizujemy procesy biznesowe przy użyciu standardu BPMN 2.0, który pozwala prawidłowo odwzorować procesy zachodzące w organizacji.

W jaki sposób?
Poprzez analizę wykonywanych czynności, czasów ich trwania, zdarzeń, oraz wykorzystanych zasobów.

 

 

 

 

 

 

 

Co nam to daje?
Umożliwia szybkie i precyzyjne wykrycie obszarów potencjalnych usprawnień, a w konsekwencji zastosowanie działań korygujących, pozwalających opracować docelowy model funkcjonowania organizacji. Warto dodać, że analiza i optymalizacja procesów biznesowych, opiera się na zasadzie ciągłego doskonalenia.

 

Poprawiono: wtorek, 27, październik 2015 12:30

Odsłony: 1531

Optymalizacja procesów biznesowych


Optymalizacja procesów biznesowych przy użyciu standardu BPMN 2.0. jest podstawowym produktem Centrum Doskonałości Procesowej (CDP) w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Produkt ten pozwala prawidłowo odwzorować procesy zachodzące w organizacji, poprzez analizę wykonywanych czynności, czasów ich trwania, zdarzeń oraz wykorzystanych zasobów.button opis

 


Korzyści: W wyniku osiągniętych rezultatów symulacji oraz optymalizacji procesów, klient osiągnie przewagę nad konkurencją – usprawni swoje procesy, zwiększy efektywność pracy i ogólną sprawność organizacji, co pozwoli również na zwiększenie ilości obsługiwanych klientów oraz poprawi jakość obsługi.button korzysci

 


Zakres prac: Klientami CDP mogą być wszystkie organizacje, które dostrzegają potrzebę zarządzania swoimi procesami. Zmiana podejścia do zarządzania rzutuje na możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dlatego też Centrum Doskonałości Procesowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta oferując swój produkt, który w pełni pozwoli zaspokoić te potrzeby.button zakres

 

 

Poprawiono: wtorek, 27, październik 2015 12:52

Odsłony: 5148

Optymalizacja procesów biznesowych - opis korzyści


Klient korzystający z usług Centrum Doskonałości Procesowej może uzyskać szereg korzyści, do których można zaliczyć:

• wsparcie w podejmowaniu decyzji zarządczych (wybór najbardziej efektywnego scenariusza zmiany),
• jednoznaczną i pełną identyfikacje przebiegu procesów,
• ujednolicenie wiedzy o procesach na poziomie zarządczym i operacyjnym,
• rozpoznanie i eliminację „wąskich gardeł” procesowych,
• wyznaczenie poziomu zaangażowania zasobów w proces,
• wsparcie w zarządzaniu zmianą procesów (przedimplementacyjna dokumentacja, analiza oraz ocena skutków wdrożenia),
• monitoring efektów i korzyści (ilość, czas, koszty).

W wyniku osiągniętych rezultatów symulacji oraz optymalizacji procesów, klient osiągnie przewagę nad konkurencją – usprawni swoje procesy, zwiększy efektywność pracy i ogólną sprawność organizacji, co pozwoli również na zwiększenie ilości obsługiwanych klientów oraz poprawi jakość obsługi.

 

Poprawiono: wtorek, 27, październik 2015 12:30

Odsłony: 1299

 

Zobacz ulotkę produktu:

Optymalizacja poziomu zapasów ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania