Etap I optymalizacji zapasów - analiza obszaru zapasów

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje prace w zakresie optymalizacji zapasów w ramach kilku etapów, na które składają się: analiza ilościowa i strukturalna zapasów oraz analiza procesów zarządzania zapasami, wynikające z tych analiz prace projektowe, wdrożeniowe i szkolenia.


ETAP I: Analiza stanu istniejącego w obszarze  zarządzania zapasami
w przedsiębiorstwie

Zadanie 1. Analiza procesowa - ocena obecnie funkcjonujących procesów związanych z zarządzaniem zapasami.

Ocena procesów związanych z zarządzaniem zapasami uwzględnia:
−    zidentyfikowanie działań podejmowanych w ramach procesów,
−    zidentyfikowanie podziału obowiązków i odpowiedzialności w ramach procesów,
−    zidentyfikowanie wsparcia informatycznego w zakresie wspomagania procesów (analiza funkcjonalności wykorzystywanego systemu informatycznego),
−    zidentyfikowanie kluczowych problemów w procesach.

Przykładowa mapa wybranego podprocesu związanego z zarządzaniem zapasami:

 

Zadanie 2. Analiza ilościowo – wartościowa zapasu.

 

 Przykład analizy struktury zapasów:

Zadanie 3. Zagregowana ocena obszaru zarządzania zapasami.

Zagregowana ocena zawiera analizę silnych i słabych stron wraz z rekomendacją dalszych działań o charakterze krótko oraz długo terminowych. Propozycja dalszych działań zawiera także ocenę potencjalnych korzyści oraz kosztów wdrożenia poszczególnych inicjatyw.

 

Zobacz ulotkę produktu:

Optymalizacja poziomu zapasów ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania