Projektowanie centrów logistycznych - zakres prac

Podstawowy zakres prac związanych z projektowaniem Centrum Logistycznego

Poniżej przedstawiono przykładowy zakres prac dla wariantów realizacji projektu Centrum Logistycznego.

Koncepcja lokalizacji Centrum Logistycznego:

  1. Określenie zasadności powołania centrum logistycznego.
  2. Analiza przepływu potoków towarowych przez centrum logistyczne wg stanów aktualnych i prognozowanych.
  3. Funkcje gospodarcze i forma organizacyjno-prawna Centrum Logistycznego.
  4. Projekt funkcjonalnego zagospodarowania terenów CL.
  5. Wstępna ocena efektywności finansowej przedsięwzięcia.


Studium wykonalności Centrum Logistycznego
1    Streszczenie.
2    Wstęp.
  2.1    Przedmiot projektu.
  2.2    Geneza projektu.
  2.3    Cel projektu.
  2.4    Koncepcja projektu.
  2.5    Charakterystyka podmiotu.
3    Ocena stanu realizacji sieci centrów logistycznych.
  3.1    Centra logistyczne  w Europie.
  3.2    Centra logistyczne w Polsce.
4    Uwarunkowania gospodarcze i społeczne dla projektu.
  4.1    Potencjalny zasięg oddziaływania inwestycji.
  4.2    Potencjał gospodarczy regionu.
  4.3    Potencjał logistyczny regionu.
  4.4    Wielkość potoków towarowych w regionie.
  4.5    Rynek pracy.
  4.6    Polityka rządowa i regionalna.
  4.7    Identyfikacja głównych problemów.
5    Zarys strategii marketingowej.
6    Lokalizacja projektu.
  6.1    Charakterystyka potencjalnych lokalizacji.
  6.2    Wybór lokalizacji.
7    Projekt centrum logistycznego.
  7.1    Koncepcja funkcjonalna.
  7.2    Założenia do planu zagospodarowania terenu.
  7.3    Plan zagospodarowania terenu.
  7.4    Harmonogram realizacji inwestycji.
  7.5    Nakłady inwestycyjne.
  7.6    Koszty operacyjne.
  7.7    Przychody.
  7.8    Wskaźniki oceny projektu.
8    Zasoby ludzkie.
9    Oddziaływanie inwestycji na środowisko.
10    Analiza efektywności finansowej projektu.
  10.1    Źródła finansowania.
  10.2    Założenia do analizy finansowej.
  10.3    Wyniki analizy.
  10.4    Wskaźniki efektywności finansowej.
  10.5    Analiza wrażliwości projektu.
11    Słabe i mocne strony projektu.
12    Wnioski / Podsumowanie.

Projekt zagospodarowania Centrum Logistycznego
1.    Ocena wskazanego obszaru inwestycyjnego pod budowę CL uwzględniająca:
  a)    uwarunkowania terenowe,
  b)    istniejącą zabudowę przestrzenną,
  c)    obecny i planowany układ komunikacyjny,
  d)    dostęp do sieci podstawowych mediów,
  e)    warunki i ograniczenia wynikające z koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub studium kierunków i uwarunkowań           zagospodarowania gminy).
2.    Określenie wielkości możliwych przepływów towarowych przez CL.
3.    Wskazanie możliwych funkcji CL.
4.    Oszacowanie wielkości powierzchni oraz pojemności poszczególnych obiektów funkcjonalnych CL.
5.    Opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru CL.
6.    Oszacowanie nakładów inwestycyjnych na zagospodarowanie CL.
7.    Analiza efektywności finansowej projektu budowy CL.

Podobne prace wykonujemy w obszarze projektowania terminali kontenerowych występujących jako samodzielne ogniwa łańcuchów logistycznych lub jako integralny element składowy centrów logistycznych.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania