ProjMag grafika

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - wybrane referencje


Sanpol Sp. z o.o.
Koncepcja rozbudowy magazynuJanmar Centrum Sp. z o.o.
Koncepcja innowacji organizacyjnej i technologicznej w magazynie automatycznym


SpeedUp IQbator Sp. z o.o.
Koncepcja magazynu usługowego obsługującego sklepy internetowe


  Tryumf Sp. z o.o.
Koncepcja usprawnienia i rozbudowy magazynu. Ocena infrastruktury magazynowej


  BMP Sp. z o.o.
Usprawnienie przepływów materiałowych oraz audyt opakowań w magazynie


Logit Spółka Jawna
KBadanie kosztów magazynowania w firmach sektora MSPHolkap Sp. z o.o.
Koncepcja technologiczna portalu nowoczesnych usług logistycznych


Holkap Sp. z o.o.
Koncepcja technologiczno-organizacyjna magazynuPolpharma logo 40Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Koncepcja reorganizacji strefy kompletacji w magazynie wysokigo składowania

Kontrast logo 20Przedsiębiorstwo KONTRAST Krzysztof Koc
Koncepcja zagospodarownia Centrum Logistycznego wraz z analizą efektywności finansowej inwestycji

Unirol logo 60PW UNIROL Spółka Jawna
Opracowanie koncepcji procesów magazynowych w zakresie przyjęć, składownia, kompletacji i wydań wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wkół magazynu wyrobów gotowych 

Luvena logo 40Zakłady Chemiczne "Luboń" Sp. z o.o.
Prace projektowe w zakresie identyfikacji potoków towarowych, oceny rynku usług magazynowych i planowanej lokalizacji, opracowanie projektu techniczno-organizacyjnego magazynu dystrybucyjnego 

WGRO logo 40Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
Optymalne zagospodarowanie przestrzeni boksów handlowych w halach spożywczych na paltformie komunikacyjnej

Unilever logo 70Unilever Polska S.A. Oddział Żywności
Koncepcja techniczno-organizacyjna zagospodarowania magazynów. Projekt obejmował: ustalenie grup asortymentowych, oracowanie programów przyjęć, składowania, kompletacji i wydań z magazynów.

ShopLine logo 40Shop Line Sp. z o.o.
Projekt procesów magazynowych, projekt zagospodarownia techniczno-organizacyjnego ze wskazaniem wyposażenia i urządzeń oraz oszacowaniem nakładów inwestycyjnych

Prochem logo 40Prochem S.A.
Koncepcja technologiczna modernizacji obiektów magazynowych. Opracowanie programów magazynowych w zakresie:przyjęć, składowania, kompletacji i wydań.

PortGliwice logo 40Śląskie Centrum logistyki S.A.
Analiza rynku powierzchni magazynowych  na terenie Gliwic i na Górnym Śląsku.

PortGdynia logo 60Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Wariantowy projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu i budowy obiektów magazynowych wysokiego składowania na terenie Portu Zachodniego w Porcie Gdynia.

PolmosLublin logo 60Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS Sp. z o.o.
Koncepcja techniczno-organizacyjna zagospodarowania magazynu oraz racjonalizacja procesu wysyłek wyrobów gotowych. 

NTT System logo 40NTT System S.A.
Koncepcja techniczno-organizacyjna magazynu oraz audyt logistyczny w obszarze zarządzania zapasami

Kompania-Piwowarska logo 60Kompania Piwowarska S.A.
Koncepcja lokalizacji nowej linii rozlewniczej z uwzględnieniem organizacji logistyki na terenie Browaru Poznań. Opracowanie wariantów lokalizacji linii produkcyjnej oraz technologii transportu wewnętrznego.

Aluminium-Konin logo 40Aluminium Konin - Impexmetal S.A.
Koncepcja techniczno-organizacyjna magazynu. Weryfikacja i modernizcja procesu technologicznego w zakresie przyjęć, składowania, kompletacji i wydań, projekt zagospodarowania przestrzeni magazynu.

Install-Fittings logo 60IBP Installfittings Sp. z o.o.
Koncepcja techniczno-organizacyjna magazynu oraz organizacja sieci dystrybucji(identyfikacja przepływów towarowych oraz tras przewozowych, analiza procesowa przepływów towarowych i informacyjnych).


text=pobierz plik pdf

Poprawiono: wtorek, 02, sierpień 2016 05:47

Odsłony: 3105

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji

Doświadczenie naszych specjalistów pozwala na dobór optymalnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych uwzgledniających specyfikę obrotu towarowego oraz składowanego zapasu magazynowego.

Szacujemy, że w wyniku realizacji koncepcji technologiczno-organizacyjnej magazynu nasi Klienci mogą:

 button korzysci

 


Usługa Instytutu Logistyki i Magazynowania  skierowana do przedsiębiorców mający na celu dobór efektywnej technologii magazynowania i organizacji pracy magazynu, centrum dystrybucji. Nowoczesny magazyn, centrum dystrybucji jest ważnym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw.
Wybór odpowiedniej technologii, organizacji magazynu ma decydujący wpływ na sprawną i efektywną realizację procesu magazynowania. W projektach stosujemy innowacyjne rozwiązania oparte o najnowsze technologie, urządzenia oraz systemy informatyczne.

 button opis

 


 Podstawowy zakres prac realizowanych w ramach projektowania magazynów , centrów dystrybucji  przedstawiono w rozszerzeniu opisu. Nasze prace realizujemy dwuetapowo:

 • etap 1 - prace analityczne identyfikujące specyfikę obrotu towarowego, i zapasu magazynowego,
 • etap 2 - prace koncepcyjne, projektowe.button zakres

 

 

Poprawiono: środa, 19, czerwiec 2013 07:22

Odsłony: 13249

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - dlaczego z nami?

 Do głównych korzyści Klienta wynikających z realizacji  koncepcji  technologiczno-organizacyjnej magazynu, centrum dystrybucji  zaliczyć należy:

 • zaprojektowanie efektywnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w magazynie, centrum dystrybucji wynikających ze specyfiki obrotu towarowego oraz składowanego zapasu  magazynowego,
 • zaprojektowanie efektywnych rozwiązań technologicznych transportu wewnętrznego w magazynie, centrum dystrybucyjnym,
 • racjonalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej lub dysponowanych zasobów inwestycyjnych (wskazanej działki),
 • racjonalne wykorzystanie wskazanej działki inwestycyjnej w zakresie:
  - lokalizacji obiektu magazynu, centrum dystrybucji na działce,
  - organizacji transportu zewnętrznego,
 • dobór parametrów urządzeń i wyposażenia magazynowego,
 • wskazanie wielkości i struktury zatrudnienia,
 • wskazanie potencjalnych dostawców wyposażenia magazynowego
 • wskazanie kierunków i zakresu wykorzystywania wspomagania informatycznego w procesie magazynowania w zakresie zapewnienia identyfikacji produktów i monitorowania procesów.
 • wzrost wydajności i jakości procesów magazynowych,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania magazynu poprzez dobór racjonalnego wyposażenia oraz sposobu realizacji procesu magazynowania,
 • osiągnięcie zakładanego poziomu obsługi Klienta.

Istotną korzyścią z realizacji prac jest dobór racjonalnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w magazynie, centrum dystrybucji wynikających ze specyfiki obrotu towarowego oraz składowanego zapasu  magazynowego.

Poprawiono: piątek, 05, kwiecień 2013 14:02

Odsłony: 2378

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - podstawowe informacje

Projektowanie magazynów, centrów dystrybucyjnych to produkt konsultingowy służący do wskazania Klientowi rozwiązań technologiczno-organizacyjnych magazynu, centrum dystrybucji najbardziej efektywnych pod względem kosztowym. Opierając się na maksymie „...Klient wie co, my wiemy jak...” nakreślamy cele i efekty prac takie jak:

 • obniżenie kosztów magazynowania,
 • optymalne wykorzystanie
  (przestrzeni magazynu, infrastruktury technicznej, zasobów ludzkich),
 • szybka i bezbłędna realizacja zleceń Klientów,
 • zapewnienie zakładanego poziomu obsługi Klienta,
 • identyfikacja produktów w magazynie, monitorowanie przebiegu procesu magazynowania.

Wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania dokonujemy w oparciu o analizę wielokryterialną, przy czym wyboru wariantu dokonujemy wspólnie z Klientem o zdefiniowanie kryteria wyboru.

Na rysunku poniżej przedstawiono kroki metodyczne prowadzenia prac.

 

Usługa „Projektowanie magazynów, centrów dystrybucyjnych”, dotyczy magazynów  dowolnego przeznaczenia:

 • przemysłowych (surowców, półfabrykatów, opakowań, wyrobów gotowych, materiałów do utrzymania ruchu, itp),
 • dystrybucyjnych (handlowych),
 • przeładunkowych (cross-dockingowych),
 • dla dowolnych branż oraz różnych form własności.

W trakcie realizacji prac wykorzystujemy:

 • sprawdzone wewnętrzne metodyki ILiM,
 • autorskie programy informatyczne w aplikacjach,
 • dostępne aplikacje informatyczne:
 • MS Access,
 • MS Excel,
 • AutoCAD ,
 • wiedzę i bogate doświadczenie naszych specjalistów.

Poprawiono: piątek, 05, kwiecień 2013 14:03

Odsłony: 2653

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - zakres prac

Poniżej przedstawiono  pełny zakres  prac koncepcji technologiczno-organizacyjnej magazynu, centrum dystrybucyjnego:

 • Ustalenie grup asortymentowych (przechowalniczych).
 • Opracowanie programów magazynowania w zakresie przyjęć, składowania i wydań z magazynu.
 • Ustalenie procesu technologicznego magazynowania w zakresie przyjęć, składowania, kompletacji i wydań z magazynu:
  1. technologia procesu magazynowania
  2. identyfikacja ogniw przepływu towarów i dokumentów
  3. identyfikacja stref funkcjonalnych magazynu.
  4. Ustalenie wymaganych pojemności stref magazynu na podstawie zakładanych wielkości:
   1. zapasów w składowaniu,
   2. potoków materiałowych w fazach przyjęcia i wydania. 
 • Zagospodarowanie technologiczno-organizacyjne przestrzeni magazynu według przyjętej technologii magazynowania.
 • Opracowanie wytycznych wykorzystania automatycznej identyfikacji  (ADC) w magazynie.
 • Zwymiarowanie procesu magazynowania i określenie:
  1. ilości niezbędnego wyposażenia,
  2. wielkości wymaganego zatrudnienia.
 • Opracowanie specyfikacji technologicznego wyposażenia magazynu:
  1. wykaz zastosowanych urządzeń i ich parametrów technicznych,
  2. oszacowanie wielkości nakładów inwestycyjnych na wyposażenie technologiczne.
 • Wskaźnikowa ocena przyjętego rozwiązania.
 • Opracowanie wytycznych branżowych.

Koncepcję przygotowujemy w wersji jednowariantowej lub wielowariantowej,
a szczegółowy zakres prac jest każdorazowo uzgadniany z Klientem na etapie ofertowania i podpisywania umowy.

Poprawiono: piątek, 05, kwiecień 2013 14:05

Odsłony: 3122

 

Zobacz ulotkę produktu:

 ProjMag grafika ulotka

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania