warsztaty transportowe

Warsztaty transportowe - 13 czerwca 2013  Sopot


13 czerwca w Sopocie odbył się kolejny warsztat transportowy zorganizowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania wspólnie z Urzędem Miasta Poznania. Tym razem tematyka dotyczyła zewnętrznych kosztów transportu. Spotkanie zrealizowano pod auspicjami dwóch europejskich projektów ECOTALE (External Costs Of Transport And Land Equalization) oraz ACL (Amber Coast Logistics).
Celem warsztatów była dyskusja nad transportem, który byłby efektywny w aspekcie ekonomicznym, a w aspekcie wymogów zrównoważonego i trwałego rozwoju transportu również ekologiczny i prospołeczny. Innymi słowy jak najmniej szkodzący środowisku naturalnemu, przy zachowaniu pożądanego poziomu usługi.
W pierwszej prezentacji Pani Marta Szymborska z Grupy Raben przedstawiła zagadnienia związane z kosztami społecznymi oraz kosztami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska prezentując praktyczne przykłady szacowania zewnętrznych kosztów transportu w kontekście emisji CO2.
Instytut Logistyki i Magazynowania zaproponował dwie innowacyjne koncepcje rozwiązań pozwalających na optymalizację i wzrost skuteczności i efektywności łańcuchów dostaw, konsolidację ładunków oraz usprawnienia w zakresie wymiany informacji. W prezentacji wraz z firmą CallFeedom dr inż.Marcin Hajdul (ILiM) przedstawił globalny, bezpieczny i tani system track&trace. Jest to usługa która pozwala na monitorowanie pojazdów na całym świecie bez opłat roamingowych w czasie rzeczywistym. Mateusz Boruta dyrektor Zarządzający ECR Polska omówił praktyczne zastosowanie standardów komunikacji w planowaniu przewozów za pomocą platformy T-Scale. T-Scale pozwala na skoordynowaną współpracę niezależnych firm (nabywców i przewoźników), dzięki której następuje kilkunastoprocentowa redukcja kosztów transportu. Wykorzystanie platformy pozwala na zwiększeniu dostępnej powierzchni ładunkowej, lepszym wykorzystaniu ładowności pojazdów oraz eliminacji „pustych przewozów”. Następnie zostało przedstawione zrównoważone wykorzystanie zasobów w optymalizacji sieci dystrybucji- symulacja wdrożenia w firmie Onninem.
W drugiej części warsztatów prezentujący pokazali nowe możliwości i szanse jakie dają przewozy intermodalne oraz podzielili się najlepszymi praktykami wykorzystania transportu intermodalnego przez polskie przedsiębiorstwa. Został omówiony rynek kolejowych przewozów intermodalnych jego potencjał oraz bariery, koszty i kierunki rozwoju. Wystąpiły takie przedsiębiorstwa jak: PCC Intermodal S.A., BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. oraz Urząd Transportu Kolejowego.
Ostatnia prezentacja dotyczyła zagadnienia benchmarkingu łańcuchów dostaw oraz koncepcji platformy "Logistyczny Barotmetr" - tworzonej przez ECR oraz ILiM.

 

Koszty zewnętrzne transportu to pojęcie które pojawiło się jako następstwo wprowadzenia teorii neoliberalnej do gospodarki zachodniej w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Jednym z kanonów tej teorii była liberalizacja i deregulacja. Deregulacja była rozumiana jako odejście od nadmiernych regulacji szczególnie w dostępie do rynku i do zawodu przewoźnika. Liberalizacji uległy także ceny. Koncepcja deregulacji zakładała, że wraz z ułatwieniem dostępu do rynku w transporcie pojawi się wielu nowych przewoźników, co oznaczać będzie większą konkurencję i w rezultacie niższe ceny. Zasadniczy cel deregulacji został osiągnięty bowiem ceny w transporcie drogowym i lotniczym wyraźnie spadły. W wyniku deregulacji pojawiły się nieznane wcześniej usługi: przewozy kurierskie
i tanie linie lotnicze.

Deregulacja zaowocowała bezprecedensowym rozwojem transportu drogowego, bowiem bariery dostępu do rynku w tej gałęzi były stosunkowo niewysokie. Od lat 80. w USA i 90. w Europie Zachodniej udział transportu drogowego w ogóle przewozów nieustannie wzrasta, kosztem innych gałęzi transportu. To zjawisko ma niewątpliwie pozytywne cechy, gdyż niskie koszty transportu nie przyczyniają się do wzrostu inflacji i są korzystne dla użytkowników transportu. Jednak żywiołowy i często niekontrolowany rozwój przewozów drogowych przyniósł zjawiska niekorzystne takie jak wzrost zanieczyszczenia powietrza, wzrost emisji hałasu, pogorszenie bezpieczeństwa.
Stwierdzono, że transport drogowy tworzy koszty środowiskowe, których nie pokrywa. Nazwano to kosztami zewnętrznymi. Problem internalizacji czyli upodmiotowienia kosztów zewnętrznych stał się jednym z głównych elementów polityki transportowej EWG, a później Unii Europejskiej. Przed kryzysem gospodarczym z lat 2008-2009 idee ekologiczne dorównywały neoliberalnym, które koncentrowały się głownie na celach równowagi makroekonomicznej. Podstawowym priorytetem było rozwiązanie problemów finansowych: zrównoważenie budżetu, ograniczenie długu publicznego, problem wspólnej waluty EURO. W nowej agendzie nie znalazły się zagadnienia związane ze środowiskiem. Można odnieść wrażenie, że problemy środowiskowe, demograficzne i społeczne odłożone zostały do czasu przezwyciężenia kryzysu finansowego. Zapomniano, że kryzysy są nieodłączną cechą gospodarki rynkowej. Po jednych następują kolejne. Można postawić tezę, że zdrowe banki wygrały z czystym powietrzem.
Przy czym wystąpiły dwa nowe zjawiska. Jedno zwane eksternalizacją. O ile imperializm przesuwał problemy z metropolii do odległych kolonii, globalizacja – z centrów na peryferie. Niedawna katastrofa budowlana w Bangladeszu jest tego dobitnym przykładem. Drugie zjawisko to temporalizacja, czyli odsuwanie problemów w czasie. W latach 60. i 70. XX wieku sprzeczności maskowano dodrukowywaniem pieniędzy, czyli poprzez inflację. Dzięki temu stosunkowo wysokie zarobki pracowników nie zmniejszały zysków właścicieli. Kiedy monetaryści ograniczyli inflację, zaczęto maskować sprzeczności długiem. A kiedy i to stało się niemożliwe zaczęto obciążać się długiem ekologicznym, demograficznym i edukacyjnym.

Co można zrobić? Można przyjąć postawę fatalistyczną – nie warto nic robić bo i tak nic się nie zmieni. Postawę cyniczną – skoro sam nic nie zmienię przyłącze się do wiodącej idei. W końcu postawę pozytywistyczną – można próbować ograniczyć skutki kryzysu ekologicznego stawiając na solidarność, sieci społeczne, dialog i demokrację. To pewnie nie zlikwiduje sprzeczności, ale pozwoli je społecznie zamortyzować. Przykładem takiej postawy są warsztaty „Zewnętrzne koszty transportu", które poświęcone były m.in. szacowaniu tych kosztów w transporcie drogowym.

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Uniwersytet Gdański

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania