ProjTrans grafika

Etapy realizacji - opis metodyki

Etap I: Analiza stanu istniejącego w obszarze  zarządzania transportem w przedsiębiorstwie
Zadanie 1. Analiza procesowa - ocena obecnie funkcjonujących procesów związanych z zarządzaniem transportu.
Ocena procesów związanych z zarządzaniem transportu uwzględnia:

 • zidentyfikowanie działań podejmowanych w ramach procesów,
 • zidentyfikowanie podziału obowiązków i odpowiedzialności w ramach procesów,
 • zidentyfikowanie wsparcia informatycznego w zakresie wspomagania procesów (analiza funkcjonalności wykorzystywanego systemu informatycznego),
 • zidentyfikowanie kluczowych problemów w procesach.

Przykładowa mapa wybranego podprocesu związanego z zarządzaniem transportem:

Projektowanie procesów transportowych - mapa procesu
Zadanie 2. Analiza struktury realizowanych przewozów.
W wyniku prac analitycznych określamy aktualną strukturę realizowanych przewozów, a wyniki aktualnego przypisania klientów do magazynów/punktów przeładunkowych prezentujemy w postaci mapy.

Projektowanie procesów transportowych - struktura przewozów
Wykorzystując autorskie narzędzie TRAMP wskazujemy racjonalne przypisanie klientów do magazynów/punktów przeładunkowych, które pozwala na redukcję kosztów transportu w realizowanym systemie transportowym.
Projektowanie procesów transportowych - punkty przeładunkoweWspieramy również zdefiniowanie warunków dostaw (czas, częstotliwość, itp.) i cenniki usług transportowych oferowanych klientom.
Projektowanie procesów transportowych - analiza ABCZadanie 3. Zagregowana ocena obszaru zarządzania transportem.
Zagregowana ocena zawiera analizę silnych i słabych stron wraz z rekomendacją dalszych działań o charakterze krótko oraz długo terminowych. Propozycja dalszych działań zawiera także ocenę potencjalnych korzyści oraz kosztów wdrożenia poszczególnych inicjatyw.

Etap II: Reorganizacja procesów transportowych
Zadanie 1. Racjonalizacja procesów transportowych na poziomie strategicznym i operacyjnym.
Zadanie 2. Optymalizacja kosztów transportu w przedsiębiorstwie.

W ramach przedstawionych zadań realizowane są prace koncepcyjne zależnie od zidentyfikowanych w etapie I wąskich gardeł oraz od potrzeb przedsiębiorstwa i skupiają się głównie w poniżej przedstawionych obszarach:

 • opracowanie modelowych koncepcji lokalizacji magazynów/punktów przeładunkowych pod katem minimalizacji kosztów transportu oraz czasu realizacji dostaw wraz z oszacowaniem kosztów transportu dla zaproponowanych wariantów,
 • projektowanie docelowych procesów przepływu informacji umożliwiających efektywne planowanie tras,
 • opracowanie koncepcji realizacji procesu dynamicznego planowania tras oraz doboru pojazdów do realizacji zadań transportowych,
 • harmonogramowanie pracy kierowców oraz pojazdów,
 • opracowanie zasad monitorowania procesów transportowych w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe,
 • wspieranie decyzji dotyczącej wyboru transportu własnego lub obcego, a także doboru sposobu przewozu do potrzeb firmy,
 • ustalenie polityki wymiany taboru w przedsiębiorstwie,
 • dobór modelu rozliczeń z przewoźnikami zewnętrznymi,
 • opracowanie specyfikacji funkcjonalności narzędzi informatycznych wspierających realizację procesów transportowych.

Etap III: Wdrożenie zaprojektowanej koncepcji funkcjonowania procesów transportowych w przedsiębiorstwie

Etap IV: Opieka wdrożeniowa zgodnie z ustaleniami z Klientem oraz ocena otrzymanych efektów po 6 miesiącach funkcjonowania zaprojektowanych rozwiązań

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania