Logo

Etapy realizacji - opis metodyki

Etap I: Analiza stanu istniejącego w obszarze  zarządzania transportem w przedsiębiorstwie
Zadanie 1. Analiza procesowa - ocena obecnie funkcjonujących procesów związanych z zarządzaniem transportu.
Ocena procesów związanych z zarządzaniem transportu uwzględnia:

Przykładowa mapa wybranego podprocesu związanego z zarządzaniem transportem:

Projektowanie procesów transportowych - mapa procesu
Zadanie 2. Analiza struktury realizowanych przewozów.
W wyniku prac analitycznych określamy aktualną strukturę realizowanych przewozów, a wyniki aktualnego przypisania klientów do magazynów/punktów przeładunkowych prezentujemy w postaci mapy.

Projektowanie procesów transportowych - struktura przewozów
Wykorzystując autorskie narzędzie TRAMP wskazujemy racjonalne przypisanie klientów do magazynów/punktów przeładunkowych, które pozwala na redukcję kosztów transportu w realizowanym systemie transportowym.
Projektowanie procesów transportowych - punkty przeładunkoweWspieramy również zdefiniowanie warunków dostaw (czas, częstotliwość, itp.) i cenniki usług transportowych oferowanych klientom.
Projektowanie procesów transportowych - analiza ABCZadanie 3. Zagregowana ocena obszaru zarządzania transportem.
Zagregowana ocena zawiera analizę silnych i słabych stron wraz z rekomendacją dalszych działań o charakterze krótko oraz długo terminowych. Propozycja dalszych działań zawiera także ocenę potencjalnych korzyści oraz kosztów wdrożenia poszczególnych inicjatyw.

Etap II: Reorganizacja procesów transportowych
Zadanie 1. Racjonalizacja procesów transportowych na poziomie strategicznym i operacyjnym.
Zadanie 2. Optymalizacja kosztów transportu w przedsiębiorstwie.

W ramach przedstawionych zadań realizowane są prace koncepcyjne zależnie od zidentyfikowanych w etapie I wąskich gardeł oraz od potrzeb przedsiębiorstwa i skupiają się głównie w poniżej przedstawionych obszarach:

Etap III: Wdrożenie zaprojektowanej koncepcji funkcjonowania procesów transportowych w przedsiębiorstwie

Etap IV: Opieka wdrożeniowa zgodnie z ustaleniami z Klientem oraz ocena otrzymanych efektów po 6 miesiącach funkcjonowania zaprojektowanych rozwiązań

© Instytut Logistyki i Magazynowania