Projektowanie centrów logistycznych - zakres prac

Podstawowy zakres prac związanych z projektowaniem Centrum Logistycznego

Poniżej przedstawiono przykładowy zakres prac dla wariantów realizacji projektu Centrum Logistycznego.

Koncepcja lokalizacji Centrum Logistycznego:

  1. Określenie zasadności powołania centrum logistycznego.
  2. Analiza przepływu potoków towarowych przez centrum logistyczne wg stanów aktualnych i prognozowanych.
  3. Funkcje gospodarcze i forma organizacyjno-prawna Centrum Logistycznego.
  4. Projekt funkcjonalnego zagospodarowania terenów CL.
  5. Wstępna ocena efektywności finansowej przedsięwzięcia.


Studium wykonalności Centrum Logistycznego
1    Streszczenie.
2    Wstęp.
  2.1    Przedmiot projektu.
  2.2    Geneza projektu.
  2.3    Cel projektu.
  2.4    Koncepcja projektu.
  2.5    Charakterystyka podmiotu.
3    Ocena stanu realizacji sieci centrów logistycznych.
  3.1    Centra logistyczne  w Europie.
  3.2    Centra logistyczne w Polsce.
4    Uwarunkowania gospodarcze i społeczne dla projektu.
  4.1    Potencjalny zasięg oddziaływania inwestycji.
  4.2    Potencjał gospodarczy regionu.
  4.3    Potencjał logistyczny regionu.
  4.4    Wielkość potoków towarowych w regionie.
  4.5    Rynek pracy.
  4.6    Polityka rządowa i regionalna.
  4.7    Identyfikacja głównych problemów.
5    Zarys strategii marketingowej.
6    Lokalizacja projektu.
  6.1    Charakterystyka potencjalnych lokalizacji.
  6.2    Wybór lokalizacji.
7    Projekt centrum logistycznego.
  7.1    Koncepcja funkcjonalna.
  7.2    Założenia do planu zagospodarowania terenu.
  7.3    Plan zagospodarowania terenu.
  7.4    Harmonogram realizacji inwestycji.
  7.5    Nakłady inwestycyjne.
  7.6    Koszty operacyjne.
  7.7    Przychody.
  7.8    Wskaźniki oceny projektu.
8    Zasoby ludzkie.
9    Oddziaływanie inwestycji na środowisko.
10    Analiza efektywności finansowej projektu.
  10.1    Źródła finansowania.
  10.2    Założenia do analizy finansowej.
  10.3    Wyniki analizy.
  10.4    Wskaźniki efektywności finansowej.
  10.5    Analiza wrażliwości projektu.
11    Słabe i mocne strony projektu.
12    Wnioski / Podsumowanie.

Projekt zagospodarowania Centrum Logistycznego
1.    Ocena wskazanego obszaru inwestycyjnego pod budowę CL uwzględniająca:
  a)    uwarunkowania terenowe,
  b)    istniejącą zabudowę przestrzenną,
  c)    obecny i planowany układ komunikacyjny,
  d)    dostęp do sieci podstawowych mediów,
  e)    warunki i ograniczenia wynikające z koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub studium kierunków i uwarunkowań           zagospodarowania gminy).
2.    Określenie wielkości możliwych przepływów towarowych przez CL.
3.    Wskazanie możliwych funkcji CL.
4.    Oszacowanie wielkości powierzchni oraz pojemności poszczególnych obiektów funkcjonalnych CL.
5.    Opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru CL.
6.    Oszacowanie nakładów inwestycyjnych na zagospodarowanie CL.
7.    Analiza efektywności finansowej projektu budowy CL.

Podobne prace wykonujemy w obszarze projektowania terminali kontenerowych występujących jako samodzielne ogniwa łańcuchów logistycznych lub jako integralny element składowy centrów logistycznych.

Doradztwo logistyczne:


Projektowanie magazynów i centrów dystrybucjiProjektowanie magazynów

Optymalizacja przestrzeni magazynowej i procesów logistycznych w magazynie

Kompleksowy audyt logistyczny przedsiębiorstwaAudyt logistyczny

Analiza i usprawnienia dla obszarów: zapasów, transportu, magazynowania, dystrybucji

Audyt traceability i recallAudyt traceability

Weryfikacja skuteczności i optymalizacja  systemu wycofania produktów z rynku

Elektroniczna obsługa urzędu administracjiElektroniczna obsługa urzędu

Wdrożenia elektronicznej obsługi klienta urzędu z wykorzystaniem rządowej platformy ePUAP

Elektroniczna wymiana danychElektroniczna wymiana danych

Doradztwo i wdrożenia systemów elektronicznej wymiany danych w przesiębiorstwach i urzędach publicznych

 

Systemy informatyczne dla wsparcia logistyki:


 

 

Tworzenie etykiet logistycznych GS1 - system EtLogTworzenie etykiet logistycznych GS1

Wydruk etykiet logistycznych na popularnych drukarkach - gwarancja standardów GS1

Urządzania i materiały eksploatacyjne ADCUrządzenia i materiały ADC

Doradztwo, dostawa i wdrożenia urządzeń i materiałów do automatycznej identyfikacji

 

Badania laboratoryjne i edukacja logistyczna:


Wdrażanie standardów GS1Wdrażanie standardów GS1

Standardy GS1 w praktyce: kody kreskowe, numery GTIN, numery GLN, EDI, kody DataBar

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Laboratorium badawcze EMC

Badania kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń

Krajowe Laboratorium EPC/RFIDKrajowe Laboratorium EPC/RFID

Kompleksowe badania laboratoryjne systemów RFID, projektowanie i wdrożenia systemów RFID

Europejski System Certyfikacji LogistykówEuropejski System Certyfikacji Logistyków

Certyfikaty dla logistyków: European Junior Logistician i European Senior Logistician

Logistyczny Pakiet Edukacyjny Logistyczny pakiet edukacyjny

Zestaw edukacyjnych wersji systemów logistycznych i programów dydaktycznych

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania