Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

 • 1
 • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

Na wynajem powierzchni użytkowej  pod automaty z napojami gorącymi, zimnymi i przekąskami w budynku

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu najmu
Przedmiotem postępowania jest  wynajem 5 m2 powierzchni użytkowej pod automaty żywnościowe oferujące napoje gorące i zimne oraz przekąski znajdującej się w budynku Instytutu na terenie Centrum Kompetencyjnego

 

W ofercie należy podać ceny netto bez podatku VAT, oraz brutto za wynajem oferowanych 5m2 powierzchni , w oparciu o załącznik nr 3 lokalizacja powierzchni.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV

Opis

70130000-1

Wynajem nieruchomości stanowiącej własność

Termin obowiązywania umowy
Umowa będzie obowiązywać przez 12 m-cy  licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O wynajem mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Oferta musi zawierać Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

W sprawach merytorycznych:
Piotr Rzetelski tel. 618504897 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

W sprawach formalnych:
Magdalena Wróż tel. 618504911, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:00 – 15:00

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:

 • Miejsce składania ofert – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6,    61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)

  Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej  pod automaty z napojami gorącymi, zimnymi i przekąskami w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania
 • Termin złożenia ofert – do dnia 20.02.2014 r. do godz. 9:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a z wybranym oferentem  zostanie zawarta umowa.

Sposób obliczenia ceny

 • Oferta musi zawierać ostateczną zaoferowaną wysokość czynszu obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu najmu. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najwyższy czynsz  brutto za najem oferowanej powierzchni będącej przedmiotem najmu.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj