Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

"Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu"

 

I. Zamawiający (Wynajmujący):

Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu przy ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowany pod nr KRS 0000052866 – Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, REGON: 00018603, NIP: 777-00-20-410, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 371).

 

 

II. Przedmiot postępowania:

 1. Przedmiotem postępowania jest najem lokalu oznaczonego nr 017, zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Zamawiającego przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 19,60 m kw. (dalej jako: „Lokal”), w celu prowadzenia bufetu.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania (dalej jako: „OPP”) stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego zaproszenia.

 

III. Tryb przeprowadzenia postępowania:

Konkurs ofert.

 

IV. Forma prawna i okres trwania stosunku najmu Lokalu:

Umowa najmu na czas oznaczony 36 miesięcy.

 

V. Zasady przygotowania i składania ofert.

 1. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
 2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeśli oferta będzie złożona przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
 4. Oferta musi odpowiadać treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami nr 1 – 3.
 5. Do oferty należy załączyć podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Oferta może być poprawiana aż do czasu upływu terminu do składania ofert. Składanie ofert poprawionych odbywa się na tych samych zasadach jak składanie ofert, z tym, że na kopercie należy napisać: "(nazwa oferenta) poprawiona oferta najmu lokalu w celu prowadzenia bufetu". 
 9. W celu prawidłowego przygotowania oferty możliwe jest dokonanie wizji Lokalu, po uprzednim ustaleniu godziny z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania ze strony Wynajmującego.

 

VI. Forma i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia: 9.10.2017 r. do godz. 10.00., w siedzibie Wynajmującego w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6 (wejście A, Kancelaria), w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: "Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu".
 2. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie.
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom w drodze korespondencji elektronicznej na ich adresy e-mail wskazane w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

VII. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

VIII. Kryteria oceny ofert.

 1. Kryterium oceny ofert stanowi kwota netto miesięcznego czynszu za najem Lokalu – 100 pkt.
 2. Oferowana kwota netto miesięcznego czynszu musi obejmować okres wakacyjny i przerwy świąteczne z uwagi na fakt, że Wynajmujący nie przewiduje okresowych zwolnień z opłat z tytułu najmu Lokalu ani w części, ani w całości. 

 

IX. Informacje dodatkowe:

 1. W celu prawidłowego przygotowania oferty dopuszcza się dokonanie wizji Lokalu po uprzednim ustaleniu godziny z osobą obsługującą postępowanie.
 2. Osobą do obsługi postępowania jest: Piotr Rzetelski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , nr tel. 61 8504897, 605 150 503.
 3. Udzielanie informacji nt. postępowania odbywa się w godz. 8.00 – 15.00.

 

X. Załączniki:

 1. Opis przedmiotu postępowania – załącznik nr 1.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
 3. Wzór umowy najmu Lokalu – załącznik nr 3.

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj