Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Projekty europejskie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania

SPROUT - Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition

CEF

Projekt badawczy wyłoniony w konkursie w ramach programu Horyzont 2020: LC-MG-1-3-2018: Wykorzystywanie i zrozumienie wpływu zmian w mobilności miejskiej na kształtowanie polityki poprzez innowacje na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej.
Do konsorcjum projektu należy prawie 30 partnerów z Europy, Chin i Izraela. Celem trzyletniego projektu SPROUT będzie zbadanie oddziaływania nowych technologii na transport towarowy i pasażerski w obszarach miejskich. Wśród miast pilotażowych znajdą się m.in. Walencja, Wenecja, Budapeszt, Tel Aviv, Ningbo z Chin oraz położony w Wielkopolsce Kalisz.
W ramach projektu Instytut Logistyki i Magazynowania będzie pracował nad stworzeniem prototypu sieci sensorycznej i inteligentnej zatoczki, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia testów związanych z zarządzaniem operacjami logistycznymi w obszarze miejskim. W pilotażu weźmie udział Miasto Kalisz, gdzie po zbadaniu przepływów towarowych oraz określeniu metod zarządzania tymi przepływami, wyznaczone zostaną optymalne miejsca załadunku i rozładunku w centrum miasta. Powstanie również aplikacja pozwalającą na planowanie, rezerwowanie i dokonywanie opłat związanych z parkowaniem w obszarach miejskich.


CEF - Connecting Europe Facility, instrument "Łącząc Europę"

CEF

Instrument finansowy, który wspiera rozwój trzech obszarów sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

W związku z terminem wdrożenia dyrektywy 2014/55/UE z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zespół ds. Fakturowania w ramach instrumentu "Łącząc Europę" oferuje pomoc zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu, organizując warsztaty, wydarzenia i seminaria internetowe, zapewniające wsparcie techniczne w zakresie wdrażania e-fakturowania z poszanowaniem normy europejskiej.

Szczegółowe informacje o wsparciu można znaleźć na stronie CEF eFakturowanie

W przypadku projektów e-fakturowania dostępne są również dotacje na stronach internetowych Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA).

Więcej o projekcie

 

Me-CODEX - Maintanance of e-Justice Communication via Online Data Exchange

MARELITT Baltic

Celem projektu Me-CODEX jest zapewnienie rozwoju i utrzymania rezultatów projektu e-CODEX oraz wypracowanie modelu zarządzania i utrzymania tych rezultatów w przyszłości.


Ten cel jest realizowany poprzez:
-    opracowanie modelu utrzymania i zarządzania infrastrukturą e-CODEX,
-    utrzymanie technicznych modułów e-CODEX w trakcie realizacji projektu,
-    utrzymanie aktualności uruchomionych usług,
-    zwiększenie świadomości interesariuszy projektu i ich zaangażowania w projekt,
-   prace badawcze w zakresie identyfikacji nowych obszarów w ramach wymiaru sprawiedliwości, które mogą podlegać cyfryzacji.

Instytut Logistyki i Magazynowania w projekcie zajmuje się kształtowaniem komunikacji projektu na szczeblu europejskim i krajowym a także utrzymaniem uruchomionych elektronicznych usług sądowych.

Więcej o projekcie

 

e-CODEX PLUS

MARELITT Baltic

Celem projektu jest umożliwienie elektronicznego odbioru pism procesowych w ramach dwóch sądowych postępowań transgranicznych – europejskiego nakazu zapłaty (ENZ) oraz postępowania w sprawie drobnych roszczeń (DR), poprzez podłączenie sądów działających w państwach członkowskich uczestniczących w projekcie do portalu e-sprawiedliwość (e-justice.europa.eu). Projekt e-CODEX PLUS stanowi kontynuację wyników osiągniętych w projekcie e-CODEX ponieważ integracja sądów z portalem e-sprawiedliwość nastąpi przy wykorzystaniu systemu e-CODEX.


Instytut Logistyki i Magazynowania koordynuje prace związane z realizacją projektu e-CODEX PLUS w Polsce. Prace są prowadzone w ścisłej współpracy z drugim polskim partnerem projektu – Uniwersytetem Wrocławskim.


Więcej o projekcie

 

TOOP – The Once-Only Principle Project

MARELITT Baltic

Instytut Logistyki i Magazynowania wraz z 51 organizacjami z 21 państw członkowskich bierze udział w realizacji projektu „TOOP” – The Once-Only Principle Project, finansowanym z Programu Badań i Innowacji Horizon 2020 – wartość 8 mln EUR. Celem projektu jest zbadanie i zademonstrowanie w praktyce działania „zasady jednorazowości” w aspekcie transgranicznym (ponad granicami krajów UE) w ramach kontaktów pomiędzy administracją publiczną w UE, a przedsiębiorcami.

Zasada jednorazowości mówi o tym, że administracja publiczna powinna wymagać od obywateli i przedsiębiorców informacji tylko raz. Rolą administracji publicznej jest zapewnienie wymiany informacji między sobą, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących ograniczeń prawnych. Rozwiązanie techniczne stworzone w projekcie TOOP zostanie przetestowane w ramach trzech obszarów pilotażowych: Transgraniczne e-usługi dla biznesu, Aktualizacja danych firm oraz Certyfikaty statku i załogi online.

Rezultatem projektu będzie unikatowa architektura IT, która w optymalny sposób i w oparciu o istniejące już rozwiązania techniczne, połączy rejestry i systemy informatyczne instytucji publicznych UE. Usprawnienie publicznych e-usług w wymiarze transgranicznym pozwoli przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas i koszty związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą na skalę ogólnoeuropejską.

Więcej o projekcie

 

MARELITT Baltic

MARELITT Baltic

Projekt: Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie porzuconych narzędzi połowowych na środowisko Morza Bałtyckiego
(ang. Reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment)

 

Partner wiodący: Gmina Simrishamn, Szwecja.
Partnerzy projektu: 4 (Polska), 2 (Estonia), 1 (Niemcy), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 3,8 mln euro.

Porzucone narzędzia połowowe stanowią na całym świecie źródło odpadów morskich mających skrajnie niebezpieczny wpływ na ekosystem morski. Mimo intensywnego zainteresowania mediów problem ten nie jest powszechnie znany ani w sektorze rybołówstwa ani wśród polityków. Projekt stanowi pierwszą transnarodową inicjatywę na świecie w celu wypracowania kompleksowego, zorientowanego na działania, angażującego wszystkie grupy docelowe rozwiązania w celu przekształcenia tego rozmytego problemu w jasne, przejrzyste i widoczne zagadnienie przyczyniające się do zwiększenia gotowości do działania na arenie międzynarodowej. Projekt będzie stanowić podstawę wszelkich działań przeszukiwania wód Morza Bałtyckiego w przyszłości. Przyczyni się do oczyszczenia Morza Bałtyckiego z odpadów morskich i substancji niebezpiecznych, a także rozwinie zrównoważoną gospodarkę porzuconymi narzędziami połowowymi.

Rolą Instytutu Logistyki i Magazynowania jest wypracowanie rozwiązania w zakresie systemu identyfikacji elementów narzędzi połowowych pozwalającego na wdrożenie rozwiązań systemowych.

 

HubHarmony

Projekt HubHarmony rozwija wzorzec pozwalający na ocenę poziomu harmonizacji procedur operacyjnych i usług oferowanych przez multimodalne huby (węzły przeładunkowe), umożliwiając ich płynną kooperację. W odróżnieniu od poprzednich projektów, projekt HubHarmony nie jest adresowany do pojedynczych hubów (węzłów przeładunkowych), ale skupia się na ocenie poziomu ich wzajemnej harmonizacji. Ze względu na koncentrację projektu na infrastrukturze logistycznej, HubHarmony zamyka istniejącą lukę i przyczynia się do całościowego spojrzenia na zrównoważone procesy logistyczne. Projekt rozważa synergie elementów sieci węzłów przeładunkowych, wspiera rozwój hubów i uwzględnia ich przyszłe plany inwestycyjne.
Projekt ma na celu lepsze zrozumienie zrównoważonego systemu transportu pod kątem węzłów sieci transportowej. Benchmark w zakresie harmonizacji będzie wsparciem operatorów przy planowaniu rozwoju węzłów przeładunkowych. Ponadto umożliwi monitorowanie postępu harmonizacji oraz zbieranie cennych danych, jako wskazówek dla strategii i planów operacyjnych. HubHarmony umożliwi spojrzenie na dynamikę spodziewanych zmian i wskaże nadchodzące potrzeby związane z infrastrukturą logistyczną z naciskiem na interoperacyjność i harmonizację śródlądowych multimodalnych węzłów przeładunkowych.


 

CLOUD

Instytut Logistyki i Magazynowania jest koordynatorem europejskiego projektu badawczego CLOUD realizowanego w ramach programu EraNet Transport. Celem projektu jest integracja istniejących systemów oferujących usługi transportowe i logistyczne oraz w efekcie stworzenie wspólnej platformy pozwalającej na planowanie, zamawianie i realizację multimodalnych procesów logistycznych. Zgodnie z założeniami projektu zostanie to zrealizowane poprzez rozwinięcie wirtualnego Pojedynczego Okna Logistycznego (Logistic Single Window - LSW) jako ekosystemu oferującego usługi i aplikacje dla wszystkich użytkowników transportu i uczestników łańcucha dostaw pozwalające na zarządzanie łańcuchem dostaw w obszarze operacji „door-to-door”:
-    wyszukiwanie
-    zamawianie
-    planowanie
-    realizacja In-transit
-    śledzenie i monitorowanie
LSW połączy ofertę usług oferowanych przez różne gałęzi transportu i różne rodzaje operacji logistycznych: morskich, kolejowych, wodnych i drogowych. Projekt CLOUD dostarczy rozwiązanie, które usprawni współpracę w logistyce poprzez bardziej wydajną komunikację w obszarze B2B, M2M, M2B.


 

e-Impact

W roku 2016, w Instytucie Logistyki i Magazynowania zostały rozpoczęte prace nad projektem e-Impact, realizowanym w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility). Projekt realizowany jest przez 11 partnerów z Portugalii, Włoch i Polski. Celem projektu jest dostosowanie i pilotażowe wdrożenie standardu eFreight do wymiany informacji w portach europejskich, w tym zastosowanie standardu eFreight przy wymianie informacji w trzech korytarzach sieci TEN-T: Atlantyckim, Śródziemnomorskim oraz Bałtyk/Adriatyk.
Pilotażowe zastosowanie standardu eFreight obejmie różne rozwiązania IT, w tym:
-    system informatyczny umożliwiający/usprawniający transport multimodalny oraz planowanie i zarządzanie logistyką zintegrowaną z systemami zarządzania transportem,
-    multimodalne planowanie tras dla transportu towarów,
-    narzędzia do śledzenia,
-    aplikacje inteligentnego cargo,
-    narzędzia do implementacji dokumentów transportowych,
-    infrastrukturę informatyczną do wymiany informacji, autoryzacji i autentykacji użytkowników: eFreight connectivity infrastructure,
-    wsparcie dla interoperacyjności pomiędzy standardami.

Pilotażowe wykorzystanie standardu eFreight zostanie zastosowane w portach sieci TEN-T, ich otoczeniu logistycznym oraz między węzłami multimodalnymi trzech korytarzy transportowych TEN-T. Porty zaangażowane w projekt to: Triest (Włochy), Leixoes i Lizbona (Portugalia), Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście (Polska). Zadania polskiego „pilota” realizują wspólnie Instytut Logistyki i Magazynowania, Bałtycki Terminal Kontenerowy z Gdyni, oraz partner technologiczny – firma Qmak.

 

CORE

Projekt CORE rozwinie innowacyjny ekosystem logistyczny. Ekosystem będący interoperacyjny, bezpieczny i optymalizujący procesy w czasie rzeczywistym, który przyczyni się do rozwoju efektywnych pod względem kosztów, szybkich i prężnych rozwiązań gwarantujących wydajny i bezpieczny przepływ ładunków przez globalny system Łańcucha Dostaw.
Celem projektu jest zademonstrowanie jak ochrona i bezpieczeństwo Globalnego Łańcucha Dostaw oraz obniżenie podatności na zakłócenia może być osiągnięte przy jednoczesnym zagwarantowaniu wydajnego przepływu ładunków przez kraje Unii Europejskiej i inne.
Cele projektu – obszary działań w projekcie CORE:
1.    Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw poprzez standaryzację i harmonizację,
2.    Globalna dostrzegalność ryzyk związanych z bezpieczeństwem i innymi zagrożeniami w łańcuchu dostaw,
3.    Nowoczesne rozwiązania łańcucha dostaw oferujące innowacyjne podejście do projektowania łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym wobec zagrożeń powodowanych wystąpieniem różnych nieprzewidzianych wydarzeń.
Wyniki projektu CORE przyczynią się do zaproponowania zmian w polityce celnej, która wpływa na równowagę korzyści osiąganych przez sektor publiczny i prywatny. 

SULPiTER - Sustainable Urban Logistics PlannIng To Enhance Regional  freight transport

Instytut Logistyki i Magazynowania wraz z  trzynastoma partnerami bierze udział w projekcie SULPiTER - Sustainable Urban Logistics PlannIng To Enhance Regional freight transport, finansowanym z budżetu programu Interreg Central Europe. Celem projektu jest systemowe rozwiązanie problemów związanych z transportem towarowym obszaru funkcjonalnego miast: Bolonia, Budapeszt, Poznań, Brescia, Stuttgart, Maribor i Rijeka.
Głównym zadaniem partnerów będzie znalezienie rozwiązań, które pomogą zmniejszyć negatywny wpływ obecności samochodów ciężarowych w mieście. Nie może się to jednak odbyć kosztem płynności dostaw. Należy więc znaleźć metody, które pozwolą na wprowadzenie zmian na lepsze lub w najgorszym wypadku zmian niezbyt uciążliwych dla wszystkich użytkowników transportu. Efektem końcowym wspólnych działań będzie specjalny dokument dedykowany zagadnieniom logistycznym, w postaci Zrównoważonego Planu Logistyki Miejskiej. Zagadnienia i rekomendacja do prac nad tym dokumentem będzie również zawarta w Zrównoważonym Planie Mobilności Miejskiej opracowywanym na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Więcej o projekcie

 

North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe project)

Projekt NSB CoRe (North Sea – Baltic Connector of Regions) ma na celu poprawę dostępności do wschodniej części korytarza transportowego North Sea Baltic (należącego do sieci TEN-T) i regionu Morza Bałtyckiego w zakresie zrównoważonego transportu towarowego i pasażerskiego. NSB CoRe przyczyni się do realizacji strategii rozwoju europejskiej sieci transportowej TEN-T na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez połączenie jej z obszarem morza bałtyckiego. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego .


Więcej o projekcie

 

 Zakończone:
 

 

 SETRIS
 

 

 
 
 
 
 
 
Celem projektu SETRIS jest wypracowanie spójnego podejścia do rozwijania strategii badawczych i innowacyjnych dla wszystkich środków transportu – drogowego, wodnego, kolejowego i powietrznego. Zadaniem projektu jest zidentyfikowanie synergii pomiędzy agendami badawczymi stworzonymi przez Europejskie Platformy Technologiczne. Platformy zaangażowane w realizację projektu:
1) ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe)
2) ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe)
3) ERRAC (The European Rail Research Advisory Council)
4) ERTRAC (European Road Transport research Advisory Council)
5) WATERBORNE
 
 
 
 
 
Projekt SETRIS rozwija ramy współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi wszystkie środki transportu dla osiągnięcia zintegrowanego systemu transportowego.

 

LOGICON

Projekt Logicon (7PR) ma na celu rozwinięcie, przetestowanie i przygotowanie do zaadoptowania prostych i niedrogich rozwiązań pozawlających na elektroniczną wymianę danych handlowych i logistycznych. Wypracowane rozwiązania umożliwią szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom elektroniczną wymianę informacji, ograniczą błędy i czas, i podniosą ich wiarygodność i konkurencyjność na rynku.


Więcej o projekcie

 

OpenMedicine

Celem projektu jest opracowanie koncepcji jednoznacznej identyfikacji produktów leczniczych, umożliwiającej realizację elektronicznej recepty transgranicznej. Przygotowywana koncepcja ma ścisły związek z określonymi regulacjami prawnymi, a prace są prowadzone z aktywnym udziałem Europejskiej Agencji Leków (EMA) i amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz organizacji standaryzacyjnych, takich jak HL7 czy GS1. Wypracowane rozwiązanie będzie również wspierać bezpieczeństwo pacjentów, zarówno w Europie, jak i w skali świata. 


Więcej o projekcie

 

ESSENCE - Proste eUsługi dla wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej

(Easy eServices to Shape and Empower SME Networks in Central Europe)

Celem projektu ESSENCE jest zwiększenie dostępu przedsiębiorstw Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc w rozwijaniu i obsłudze sieci zaopatrzenia oraz optymalizacji transportu. Ponadto powinny przyczynić się do obniżenia kosztów oraz poprawy wydajności, zarówno wewnętrznej, jak i względem partnerów handlowych.

więcej o projekcie

 

 

iCargo - Intelligent Cargo in Efficient and Sustainable Global Logistics Operations

iCargo jest czteroletnim projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską w ramach  7 Programu Ramowego. Projekt realizowany jest przez 29 partnerów, z obszaru logistyki i ICT, w tym operatorów logistycznych,  stowarzyszeń branżowych, jednostek badawczych i administrację publiczną.

Celem projektu jest budowa architektury (systemu) pozwalającej na efektywną współpracę pomiędzy istniejącymi systemami przedsiębiorstw, aplikacjami i ładunkami w łańcuchu dostaw.

więcej o projekcie

 


 

 e-CODEX - e-Justice Communication via Online Data EXchange

Projekt  „e-Justice Communication via Online Data Exchange” o akronimie e-CODEX jest pilotażowym projektem wielkoskalowym (Large Scale Pilot) realizowanym w ramach ICT Policy Support Programme – Competitiveness and Innovation Framework Programme.

Okres realizacji projektu to 01.12.2010 – 31.01.2015. Instytut Logistyki i Magazynowania przystąpił do projektu w wyniku naboru prowadzonego
w 2012r. i został partnerem projektu z dniem 01.11.2012 r. Obecnie konsorcjum liczy 29 partnerów reprezentujących 24 kraje. Liderem konsorcjum oraz koordynatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości Landu Nadrenia Westfalia (Niemcy). 

 

 

więcej o projekcie

 

 

REAL Bridge - Bazodanowy system informacyjny wspierający europejsko-azjatycki transport kolejowy

Projekt REAL-Bridge stawia sobie za cel rozwinięcie systemu baz danych w różnych językach i systemach znaków dla celów euroazjatyckiego transportu towarów. Rezultatem projektu będzie zebranie i przetworzenie danych, baz danych, list kodów (stacji, towarów, wagonów, kontenerów), narzędzi do określania szlaków kolejowych, odległości, parametrów infrastruktury, wypełniania listów przewozowych, wymiany danych dotyczących śledzenia wagonów oraz mapę kolei euroazjatyckiej.
więcej o projekcie

 
MODULUSHCA (7 Program Ramowy)
 MODULUSHCA to innowacyjny projekt naukowo badawczy finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, powstały przy współpracy europejskich i północnoamerykańskich akademickich środowisk logistycznych, jak również przedstawicieli sektora biznesowego. Celem prac jest opracowanie koncepcji rozwoju sieci dystrybucyjnych towarów szybkorotujacych (FMCG) z perspektywą do 2030r., której wdrożenie pozwoli na osiągniecie zdecydowanej obniżki kosztów logistycznych.
 

 

 

Antilope - Advancing eHealth Interoperability

Celem projektu było wypracowanie wytycznych w zakresie wdrażania interoperacyjnych rozwiązań w obszarze e-zdrowia z wykorzystaniem rekomendowanych standardów, m.in. HL7, Snomed CT, GS1, czy DICOM. W trakcie trwania projektu realizowane były m.in. prace, mające na celu popularyzację koncepcji interoperacyjności w Europie, znanej pod hasłem Health European Interoperability Framework (eEIF).


Więcej informacji na stronie: https://www.antilope-project.eu/front/index.html

 

e-SENS - Electronic Simple European Networked Services

Celem projektu e-SENS jest usprawnienie dostępu do usług publicznych drogą elektroniczną na terenie całej Unii Europejskiej. e-SENS jest kontynuacją projektów pilotażowych zainicjowanych przez Komisję Europejską tj. e-CODEX, epSOS, PEPPOL, SPOCS, STORK. Wszystkie te projekty zmierzają do poprawy świadczenia elektronicznych usług publicznych w Europie w wybranych dziedzinach: prawa, ochrony zdrowia, zamówień publicznych i zakładania działalności gospodarczej. Projekt e-SENS wykorzysta rozwiązania wypracowane przez ww. projekty w celu budowy uniwersalnych modułów, które zostaną pilotażowo wdrożone w wielu dziedzinach świadczenia usług publicznych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców i obywali.  W projekcie uczestniczy ponad 20 krajów członkowskich reprezentowanych przez prawie 100 podmiotów, w  tym organy administracji publicznej, instytuty badawcze,  a także podmioty takie jak ETSI oraz OpenPEPPOL. Dzięki temu, konieczność osobistego kontaktu z organami administracji publicznej przestanie być barierą w rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.


Polska ulotka e-SENS
Znajdź nas na Facebook’u
Więcej informacji na stronie: http://www.esens.eu/

 

WINN - European Platform Driving KnoWledge to INNovations in Freight Logistics

 W październiku 2012 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej rozpoczął się projekt WINN. Celem projektu jest budowa Europejskiej Platformy Technologicznej umożliwiającej współpracę jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki oraz stworzenie ram i mechanizmów współpracy oraz pobudzenie dyskusji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzrostu wydajności i konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego jako czynnika wpływającego na wzrost gospodarczy.
więcej o projekcie

 

 

epSOS - European patient Smart Open Services

Celem projektu jest wypracowanie realistycznej formuły oraz stworzenie infrastruktury informatycznej dla rozwiązań eZdrowia, które umożliwią bezpieczną, transgraniczną wymianę danych medycznych pacjenta, a szczególnie Podstawowego Rejestru Świadczeń i eRecepty pomiędzy różnymi systemami europejskich partnerów.
W 2012 roku zrealizowano zadania przygotowujące pilotaż ePSOS w Polsce. Analizie poddane zostały uwarunkowania prawne dotyczące opieki zdrowotnej, praw i obowiązków pacjenta oraz bezpieczeństwa informacji. Przeanalizowano również architekturę projektu ePSOS, także pod względem informatycznych technologii pozwalających na komunikację międzynarodową

 


 ENCLOSE (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns)

Efektywność energetyczna usług logistyki miejskiej dla małych i średnich miast historycznych w Europie) jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia – Europa (Intelligent Energy Europe – IEE), który wspiera działania zmierzające do zwiększenia efektywnego wykorzystania energii.

Projekt ENCLOSE rozpoczął się w maju 2012r. i jego realizacja potrwa do listopada 2014r. Głównym celem projektu jest zwiększanie świadomości na temat wyzwań stojących przed efektywną energetycznie i zrównoważoną logistyką miejską w małych i średnich miastach historycznych w Europie (MSMH) oraz na temat konkretnych możliwości osiągnięcia znaczącej poprawy i korzyści poprzez wdrażanie i zastosowanie odpowiednich i efektywnych środków specjalnie dostosowanych do tego typu środowisk miejskich.

 więcej o projekcie

 
POLITE (INTERREG IVC)

 Współczesna technika umożliwia bardzo szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się informacji. Często jednak informacja ta nie trafia wprost do zainteresowanych podmiotów lub trafia do nich ze zbyt dużym opóźnieniem. Odpowiednio skierowana informacja, często gromadzona w zamkniętych systemach informatycznych, wymaga odpowiedniego upublicznienia. Jednym z obszarów, w których występuje potrzeba informacji, a nie zawsze jest ona zaspokojona na czas, jest transport publiczny. Wiele wyborów podróżnych podejmowanych jest w środowisku szumu informacyjnego czy medialnego, bez precyzyjnych danych, dostępnych zazwyczaj na serwerach firm transportowych. Infomobilność, rozumiana jako ogólnodostępny system informacji dotyczący transportu publicznego, staje się potrzebą chwili. Pewne źródło aktualnych informacji może stać się antidotum na zatłoczenie dróg, zwiększając atrakcyjność transportu publicznego.

 więcej o projekcie  serwis internetowy projektu: www.polite-project.eu

 

 

EMPIRIC - Poprawa integracji multimodalnych platform, usług transportu kolejowego oraz żeglugi śródlądowej w Europie Centralnej

Projekt EMPIRIC dotyczy problematyki wzrostu znaczenia korytarza transportowego łączącego Adriatyk (wybrzeże Słowenii oraz obszar wybrzeża włoskiego włączając Ravennę i region Emilia Romagna) z Morzem Bałtyckim. Wzrost ten wynika z dynamicznego rozwoju krajów Europy Centralnej i związanego z nim rosnącego popytu na transport. To rosnące zapotrzebowanie na transport jest w głównej mierze zaspokajane przez usługi transportu drogowego z uwagi na brak adekwatnej infrastruktury kolejowej oraz konkurencyjnych usług multimodalnych. Sytuacja ta powoduje powstawanie negatywnych skutków dotyczących zrównoważenia transportu oraz efektów środowiskowych. Porty położone nad Adriatykiem tracą na swojej pozycji konkurencyjnej. W związku z tą sytuacją coraz istotniejsze stały się prace związane z rozwojem infrastruktury oraz rozwojem bardziej efektywnych usług multimodalnych.
więcej o projekcie serwis internetowy projektu: www.empiricproject.eu

 

 

COMCIS - Collaborative Information Services for Container Management

Przedmiotem projektu COMCIS (7PR) jest harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji pozwalające na planowanie przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu. Projekt opiera się na koncepcji e-Freight polegającej na wymianie elektronicznych dokumentów, zrozumiałych przez różne systemy i aplikacje informatyczne, zapewniających szybszą, dokładniejszą i bardziej wiarygodną wymianę informacji w łańcuchu dostaw. Dzięki e-Freight możliwa jest współpraca przedsiębiorstw, współdzielenie w łańcuchu dostaw i wykorzystanie różnych rodzajów transportu. Celem projektu jest opracowanie rozwiązania zapewniającego interoperacyjność stosowanych systemów informatycznych oraz stworzenie szeregu usług w zakresie wymiany informacji, które będą mogły być wykorzystane na rynku.

 

więcej o projekcie

 

 

ECOTALE - Analiza społecznych kosztów transportu na potrzeby decyzji inwestycyjnych oraz internalizacja zewnętrznych kosztów transportu

Cel ogólny projektu to wspólny rozwój lepszych i efektywniejszych rozwiązań wspomagających działania na rzecz zrównoważonego transportu i obniżenia zewnętrznych kosztów transportu poprzez ścisłą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami, regionami i centrami badawczymi. Celem projektu jest integracja tradycyjnego podejścia bazującego na „ekonomicznej” (lub bazującej na rynku) internalizacji kosztów zewnętrznych poprzez wprowadzenie kryteriów i polityk dla szerszej internalizacji uwzględniającej kwestie planowania przestrzennego i środowiskowego.

więcej o projekcie

serwis internetowy projektu: www.ecotale.euAmber Coast Logistics (ACL) - współpraca logistyczna regionów wokół Morza Bałtyckiego

  Amber Coast Logistics ACL - jest wspólnym przedsięwzięciem regionów z Morza Bałtyckiego, który wspiera skoordynowany rozwój centrów logistycznych, a tym samym sprzyja połączeniu obszarów o niskiej dostępności w południowej i wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) z europejską siecią transportową oraz międzynarodowymi przepływami handlowymi. 
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności wyżej wymienionych regionów oraz wsparcie procesów logistycznych zarówno lądowych jak i morskich w celu wzmocnienia powiązań gospodarczych między krajami wschodzącymi takimi jak Białoruś, Rosja i Ukraina z państwami członkowskimi UE w regionie Morza Bałtyckiego.

 

 

więcej o projekcie

 

FLAVIA

Celem projektu jest stymulowanie komodalnego podejścia do organizowania procesów przewozowych poprzez podjęcie szeregu działań związanych z eliminowaniem zidentyfikowanych barier ograniczających wykorzystanie przewozów intermodalnych, transfer najlepszych praktyk związanych z organizacją procesów transportowych oraz stymulowaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami procesów transportowych (dostawy usług transportowych, operatorzy terminali kontenerowych, władze publiczne, firmy korzystające z usług transportowych).

 więcej o projekcie

 

Projekt unijny SPOCS - Jednolita procedura on-line dla usług transgranicznych - (2009-2013)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poza granicami własnego kraju stwarza duże problemy biurokratyczne i językowe. Dyrektywa usługowa Komisji Europejskiej, która weszła w życie w końcu 2009 roku ma to zmienić poprzez stworzenie w każdym kraju członkowskim punktu kontaktowego dla przedsiębiorstw, mającego na celu informować i wspierać użytkowników w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w innych krajach. 


Więcej o projekcie

 

Projekt DiSCwise - (2010-2012)

Celem projektu DiSCwise jest harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji podczas planowania przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu. Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw stanowiących ogniwa łańcuchów dostaw, zatem zarówno do firm będących właścicielami ładunków, jak i dostawców usług transportowych i logistycznych. Integracja działań związanych z organizacją przewozów ma na celu wypracowanie czytelnych rozwiązań. 


Więcej o projekcie

 

SUGAR

SUGAR jest projektem mającym pomóc rozwiązać problem niewydajnego i nieskutecznego zarządzania miejskim transportem towarów, który jest bardzo istotnym elementem ogólnego systemu transportu miejskiego oraz głównym źródłem emisji zanieczyszczeń samochodowych.
SUGAR promuje wymianę, dyskusję i transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Stronami Dobrych Praktyk i Stronami Transferowymi,  poprzez aktualizację polityk i rozwój planowania w zakresie zarządzania miejskim transportem towarów.


więcej o projekcie

 

Projekt TransBaltic - W stronę zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego - (2009-2012)

Projekt TransBaltic to projekt partnerów reprezentujących władze administracyjne licznych regionów, wspomaganych przez instytucje naukowo-badawcze, operatorów transportu, jak i zrzeszenia organizacji transportowych oraz międzynarodowe instytucje, zrzeszające kraje Regionu Morza Bałtyckiego, jak: CMPR Baltic Sea Commission, Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), Baltic Sea Chambers of Commerce Association (BCCA), Baltic Development Forum (BDF) i Baltic Port Organization (BPO). Projekt ma także wsparcie kilku ministerstw transportu krajów regionu. Koordynatorem projektu jest Region Skåne, Szwecja. 

Więcej o projekcie

 

KASSETTS- efektywne rozwiązania transportowe dla MŚP w Europie Centralnej

Celem projektu jest racjonalizacja wybranych procesów transportowych i działań logistycznych prowadząca do wzrostu konkurencyjności MSP i ochrony środowiska dzięki stworzeniu europejskiej sieci koordynatorów logistycznych wykorzystujących narzędzia ICT.

 Główne założenia KASSETTS:

  • Stworzenie stabilnej europejskiej sieci koordynatorów logistycznych wykorzystujących narzędzia informatyczne wspomagające wymianę informacji.
  • Planowanie usług transportowych dla operatorów logistycznych.
  • Wprowadzenie usług poprawiających komunikacje pomiędzy przedsiębiorstwami.

Projekt KASSETTS pracuje nad koncepcja koordynatora logistycznego - usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych i pomocy we współpracy z dostawcami usług logistycznych. Koordynator nie jest nowym operatorem logistycznym typu 3PL lub 4 PL, ale jest integralna częścią działu logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Podstawowa korzyścią jest racjonalizacja procesów transportowych dzięki zastosowaniu rozwiązań oferowanych przez koordynatora procesów logistycznych (Logistics Coordinator). Optymalizacja dokonywana jest przy uwzględnieniu szeregu ograniczeń związanych z punktami nadania czy tez odbioru. Dodatkowo pod uwagę brane są parametry kosztowe oraz jakościowe.

W wyniku przeprowadzonych działań przedsiębiorstwa mogą zredukować koszty transportu oraz zmniejszyć liczbę kilometrów przejechanych przez pojazdy realizujące dostawy.

Projekt jest realizowany w ramach programu CENTRAL EUROPE, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF).

Wyniki projektu są publikowane w serwisie www.kassetts.eu.

 

CASTLE - Identyfikacja najlepszych praktyk w logistyce

CASTLE to projekt finansowany w ramach Programu Interreg IVC, stworzony by spelniać regionalne potrzeby usprawnienia publicznej polityki dotyczącej transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.
Cele Castle wynikają z badań sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju logistyki na poziomie regionalnym w krajach UE, które wykazały, że sieć logistyczna i innowacja sektora MŚP są głównymi obszarami wymagającymi interwencji sektora publicznego.

więcej o projekcie

 

B2B LOCO – Bałtycko – Bałkańska Sieć Kompetencji w Logistyce
Projekt B2B LOCO, w którego skład wchodzi 16 partnerów z 15 krajów obejmujących obszar od Bałtyku po Bałkany, ma na celu utworzenie Sieci Kompetencji w Logistyce. Projekt służyć będzie jako platforma wymiany wiedzy, najlepszych praktyk, nowych technologii i rozwiązań w dziedzinie transportu i logistyki. Celem projektu jest zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w projektach programów ramowych poprzez ukazanie i aktywną promocję najbardziej biznesowych rozwiązań powstałych w zakończonych i obecnie trwających projektach badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
więcej o projekcie
 
 
KOMODA - Ko-modalność - integracja i optymalizacja łańcuchów w logistyce transportu towarowego dostaw

Projekt KOMODA dotyczy optymalizacji łańcuchów logistycznych poprzez zastosowanie koncepcji ko-modalności. Celem szczegółowym projektu jest stworzenie mapy drogowej, wraz z propozycjami konkretnych działań, dzięki której powstanie w przyszłości zintegrowana platforma e-logistyczna obejmująca wszystkie gałęzie transportu i terytorium całej Europy. Platforma taka musi spełniać kilka podstawowych wymogów: być oparta na otwartych standardach, dostępna dla wszystkich oraz zdolna do komunikacji/integracji z istniejącymi aplikacjami.
więcej o projekcie

 
TRACEBACK - Zintegrowany system traceability dla spożywczego łańcucha dostaw

1 stycznia 2007 r. rozpoczęła się realizacja projektu TRACEBACK finansowanego z 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego UE. 

Głównym celem projektu jest:

  1. Poprawa jakości życia i zdrowia Europejczyków dzięki wdrożeniu uniwersalnego systemu traceability, który zapewni bezpieczeństwo i śledzenie wszystkich parametrów oraz składników żywności.
  2. Zwiększenie zaufania konsumentów do dostawców żywności przez wprowadzenie systemu zapewniającego połączenia dla wymiany danych pomiędzy partnerami
    w łańcuchu dostaw.
  3. Poprawa konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw branży spożywczej, szczególnie sektora MSP.

    więcej o projekcie

 
FREIGHTWISE - Struktura Zarządzania dla Inteligentnego Transportu Intermodalnego

FREIGHTWISE jest zintegrowanym projektem w ramach 6 Programu Ramowego, którego celem jest podniesienie efektywności transportu w oparciu o transport intermodalny na bazie ścisłej współpracy różnych sektorów biznesowych. 
FREIGHTWISE jest projektem badawczym realizowanym przez 56 partnerów z 14 krajów Europy z budżetem równym 14 mln EUR, z którego 7,9 mln EUR pochodzi z środków UE. Koordynatorem projektu jest BMT.

Podstawowym celem projektu FREIGHTWISE jest wspieranie zmiany środków transportu w ramach przepływów towarowych z transportu drogowego na transport wodny morski, wodny śródlądowy oraz transport kolejowy. Cel ten może być osiągnięty dzięki sprawnemu zarządzaniu, łatwemu dostępowi do informacji i jej wymianie pomiędzy małymi i dużymi, prywatnymi i publicznymi przedsiębiorstwami wzdłuż wszystkich sektorów biznesowych i środków transportu.

więcej o projekcie

 
Projekt unijny BRIDGE - rozwój technologii EPC/RFID - (2006-2009)

Celem rozwoju technologii EPC/RFID jak również poszerzenia jej możliwości względem potencjalnych użytkowników od 1 lipca 2006 rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej o nazwie BRIDGE (The Building Radio frequency IDentification solutions for the Global Environment - Budowanie rozwiązań identyfikacyjnych w oparciu o fale radiowe dla środowiska globalnego). Projekt BRIDGE został zainicjowany w odpowiedzi na konkurs rozpoczęty w maju 2005 w ramach obszaru European Union Information Society Technologies (IST) zgodnie z programem "Integracja i wzmocnienie europejskiego obszaru badań" 6-tego programu ramowego.

więcej o projekcie

 

InterBaltic

Projekt Interbaltic został zainicjowany przez Komisję Morza Bałtyckiego oraz wsparty przez Forum Rozwoju Bałtyku w oparciu o założenie znacznego wzrostu transportu i wszelkich działań logistycznych w regionie morza Bałtyckiego w najbliższej przyszłości. Spodziewany wzrost spowoduje rozwój biznesu wielu innych towarzyszących jemu obszarów, stąd konieczne jest podjęcie istotnych decyzji politycznych. Podstawowym zadaniem i celem projektu jest rozwój praktycznych działań w oparciu o partnerstwo sektora publicznego i prywatnego na zasadzie wspólnej platformy współpracy.

więcej o projekcie

 

 

 CENTRAL LOCO - Środkowoeuropejska Sieć Kompetencji w Logistyce 

Głównym celem sieci jest promocja i upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w 5 i 6 Programie Ramowym pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i instytucjami wspierającymi biznes działającymi w sektorze transportu i logistyki, a także promocja najlepszych praktyk i wymiana praktycznej wiedzy w różnych dziedzinach logistyki i transportu intermodalnego. 
Sieć stworzyły cztery nowe państwa członkowskie: Czechy, Węgry, Polska oraz Słowacja. 
www.centralloco.net

 

Baltic Tangent (INTERREG III B BSR; 01.01.2005-01.01.2007)

Działania projekt BT dotyczą badania wpływu szlaków komunikacyjnych i ich połączeń z głównymi korytarzami transportowymi (TEN) na rozwój Regionu Morza Bałtyckiego. Rezultatem projektu będzie kompleksowa wiedza o sposobach rozwijania i czerpania korzyści z połączenia infrastruktury transportowej ze szlakami transportowymi TEN na poziomie lokalnym, regionalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym w tej części Regionu. Wypracowana strategia i trwałe partnerstwo ma pozytywnie wpłynąć na planowanie przestrzenne, powstawanie koncepcji logistycznych i inne warunki rozwoju gospodarczego i rynku pracy państw Regionu BSR.

 

CORELOG (INTERREG III B, 09.2005- 09.2007)

Głównym celem projektu jest Koordynacja logistyki w Regionie poprzez synchronizację działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za tworzenie polityki, finansowanie i podejmowanie decyzji inwestycyjnych z działaniami interesariuszy rynku transportowego, takich jak operatorzy logistyczni, zakłady produkcyjne i dostawcy usług logistycznych. Akcje pilotażowe mają na celu lepsze zrozumienie sił wpływających na łańcuchy dostaw w Regionie.

 

e-Mensa

Projekt e-Mensa - Technologie platform elektronicznych w Europejskim łańcuchu dostaw żywności (FP6; 02.2005 - 07.2006), ma za zadanie odpowiedzieć na problemy Europejskiego łańcucha dostaw branży spożywczej w zakresie kooperacji pomiędzy partnerami. Platforma technologiczna, która powstanie w wyniku prac w projekcie, będzie miejscem, gdzie uczestnicy łańcucha dostaw oraz naukowcy będą współpracować nad nowymi technologiami znajdującymi zastosowanie w łańcuchu dostaw celem usprawnienia jego procesów zarządczych. W projekcie udział bierze 10 partnerów.

 

BESTUFS II

Projekt "BEST Urban Freight Solutions" (BESTUFS) finansowany przez Komisję Europejską starał się znaleźć możliwe rozwiązania wobec problemu tak zaniedbanej kwestii logistyki miejskiej. Celem BESTUFS jest utrzymanie i poszerzanie otwartej europejskiej sieci zrzeszającej ekspertów transportu miejskiego, grup reprezentujących użytkowników, projekty, Dyrektoriaty Komisji Europejskiej, reprezentantów administracji krajowych, regionalnych i lokalnych oraz operatorów transportowych, których głównym zadaniem jest zebranie, opisanie i przedstawienie najlepszych praktyk, czynników sukcesu, a także wąskich gardeł transportu towarów w miastach.

 

3H - TRIPLE HELIX (INTERREG IIIC; 09.2004 - 02.2006)

Głównym celem projektu 3H - TRIPLE HELIX (INTERREG IIIC; 09.2004 - 02.2006) jest stworzenie dla regionów projektu STIMENT modelu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami R&D, regionalnymi władzami oraz instytucjami finansowymi. Rozwiązania zaproponowane w modelu mają przyczynić się do wypracowania metod zachęcania firm sektora MSP do współpracy z pozostałymi, przyczyniając się tym do zwiększenie poziomu przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczy 14 jednostek z Polski, Szwecji, Włoch i Finlandii.

 

ECO4LOG (INTERREG III C; 02.2004 - 12.2006)

ECO 4 LOG Wśród oczekiwanych wyników projektu ECO4LOG (INTERREG III C; 02.2004 - 12.2006), realizowanego przez 10 partnerów, jest stworzenie wspólnych rozwiązań dla poprawy transgranicznego zarządzania intermodalnym transportem towarowym w krajach Unii Europejskiej położonych wzdłuż osi Brandenburgia - Saxonia - Austria. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez wzmocnienie współpracy jednostek publicznych oraz przedsiębiorców krajów członkowskich w tym zakresie, wymianę wiedzy o procesach logistycznych oraz stworzenie software'u wspierającego współpracę. 
http://www.eco4log.de

 

BASIM - Autostrady Informacyjne Morza Bałtyckiego

Projekt BASIM - Autostrady Informacyjne Morza Bałtyckiego (Interreg IIIB; 09.2004-06.2006) zrzeszający 27 partnerów z państw nadbałtyckich zajmuje się promocją transportu morskiego oraz multimodalnego w regionie. Projekt dąży do stworzenia podstaw dla przyszłych inwestycji mogących rozwiązać istniejące problemy związane z nadmiernym natężeniem ruchu oraz podstaw usprawnienia komunikacji i współpracy.

 

CO-DESNET (FP6; 09.2004 - 08.2006)

Projekt CO-DESNET (FP6; 09.2004 - 08.2006), skupiający 21 jednostek z Europy oraz jedną z Izraela, ma na celu szerzenie europejskiej wiedzy naukowej na temat zagadnień tworzenia i zarządzania Współpracującymi Sieciami Popytu i Dostaw, tzn. rozległych sieci obejmujących przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe działające w jednej branży. W rezultacie prac projektowych powstanie Wirtualny Instytut z rozbudowanym portalem internetowym. http://www.codesnet.polito.it

 

ENLoCC (INTERREG IIIC; 01.2004-12.2006)

Projekt ENLoCC (INTERREG IIIC; 01.2004-12.2006), tworzący Europejską Sieć Centrów Kompetencji w Logistyce, którego partnerami poza Polską są jednostki z Niemiec (Badenia-Wirtembergia), Włoch (Emilia-Romagna) i Austrii (Karyntia), zajmuje się problemami logistyczno-transportowymi w regionach biorących udział w projekcie. Jego celem jest stworzenie i wdrożenie długoterminowej strategii współpracy centrów kompetencji w logistyce z różnych regionów Europy. 
http://www.enlocc.net/en/index.php

 

InLoC - Sieci Zintegrowanych Centrów Logistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego

Projekt InLoC - tworzący Sieci Zintegrowanych Centrów Logistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego (Interreg IIIB, 08.2004 - 10.2006), służy zwiększeniu konkurencyjności i podniesieniu atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego poprzez współpracę w zakresie planowania przestrzennego, usprawnienia komunikacji i połączeń transportowych. InLoC ma na celu stworzenie lepszych warunków przeprowadzania operacji logistycznych. Wynikiem działań projektu ma być utworzenie innowacyjnych sieci współpracy wszystkich uczestników sieci transportowych. Projekt skupia 34 partnerów. 
http://www.inloc.info

 

SRlog, (INTERREG IIIC; 06.2004 - 12.2005)

Projekt SRlog, (INTERREG IIIC; 06.2004 - 12.2005), którego partnerami poza Polską są jednostki z Finlandii i Szwecji, ma za zadanie odkrycie mocnych stron regionów uczestniczących w projekcie STIMENT z punktu widzenia wykorzystania towarowych przewozów kolejowych przez przedsiębiorstwa sektora MSP. W rezultacie zostaną określone najbardziej korzystne lokalizacje dla "hubów" i centrów logistycznych oraz docelowe branże poszukujące tego typu usług oraz sposoby współpracy zarówno wewnątrz regionów uczestniczących w projekcie jak i pomiędzy nimi.
http://www.srlog.pl

 

Projekt FIAP - Wdrożenie Planu Działań dla Integratorów Frachtu

Projekt FIAP - Wdrożenie Planu Działań dla Integratorów Frachtu (przetarg KE; 12.2004 - 12.2005) Biała Księga prezentująca Europejską politykę transportową do 2010 roku podkreśla rolę "integratorów frachtu" oferujących optymalne rozwiązania w zakresie przewozu towarów w oparciu o mieszane gałęzie transportu. Projekt ma na celu rozwiązanie kwestii prawnych i technicznych, w tym przygotowania Dyrektywy dotyczącej zharmonizowania wymagań technicznych wobec przewozów w UE. Koordynatorem projektu jest firma ECORYS z Holandii, a partnerami 11 jednostek z Europy.

 

POLLOCO - Polish Centre of Logistics Competence

POLLOCO jest akronimem Polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce (Polish Centre of Logistics Competence), uruchomionego jako projekt w ramach 5. Programu Ramowego finansowanego przez Komisje Europejską. W Polsce konkurs na tworzenie Centrów Kompetencji zyskał wyjątkowo żywy oddźwięk. W jego wyniku ok. 150 ośrodków lub zespołów w bardzo różnych obszarach działania uzyskało status Centrum Kompetencji. POLLOCO jest zaś jednym z nielicznych działających na szeroko rozumianym polu logistyki. Sieć POLLOCO służy wymianie wiedzy wspomagającej rozwój logistyki w Polsce. Koordynatorem sieci był Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Projekt zakończył się w 2005 roku.
czytaj więcej...

FOR-EMC

Projekt był uruchomiony w ramach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Celem sieci było utworzenie warunków umożliwiających skuteczne wdrażanie Dyrektywy EMC na poziomie laboratoryjnym w Krajach Kandydujących jak również zainicjowanie stałej współpracy pomiędzy laboratoriami badawczymi i kalibrującymi w Europie.

czytaj więcej...

 

 
e-Thematic - Sieć tematyczna o e-fulfilment (FP5; 07.2002 - 06.2005)

Projekt e-Thematic - Sieć tematyczna o e-fulfilment (FP5; 07.2002 - 06.2005), ma na celu łączenie europejskich projektów badawczych w tematyce e-logistyka i e-fulfilment, identyfikację pojawiających się aplikacji i technologii, poszukiwanie modelowych rozwiązań z firm czy instytucji badawczych, jak i opracowywanie zgodnych standardów dla europejskich badań nad tematyką e-fulfilment. Podejmując powyższe zadania e-Thematic ma wpłynąć na przezwyciężenie segmentacji i rozproszenia europejskiego rynku odnośnie rozwiązań w zakresie e-logistyki i e-fulfilment, rozwijających się dotychczas jedynie na szczeblu krajowych, czy regionalnych grup roboczych. Partnerami projektu jest 10 jednostek z Europy. 
http://www.e-thematic.org

  

 

G-PVLBS - Wirtualny Niemiecko-Polski Logistyczny System Brokerski

Projekt G-PVLBS - Wirtualny Niemiecko-Polski Logistyczny System Brokerski (Eureka, 07.2002-03.2005), w którym uczestniczy 9 jednostek z Polski i Niemiec, tworzy platformę wymiany informacji o towarach w ruchu transgranicznym dla sektora MSP z Brandenburgii, Wielkopolski i Śląska (w późniejszych etapach rozszerzenie) dla firm logistyczno transportowych jak i przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych. 
http://www.vdp.pl

 

SIT (FP5: 01.2003-09.2004)

Projekt SIT (FP5: 01.2003-09.2004); Partnerami Sieci Tematycznej Bezpieczeństwa i zabezpieczeń w transporcie intermodalnym, były instytucje i organizacje działające na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa transportu, operujące na gruncie europejskim i amerykańskim, a nadzór sprawowały DG TREN i US DOT. Celem działania sieci było stworzenie platformy wymiany informacji w zakresie regulacji prawnych i nowoczesnych technologii, umożliwiającej skuteczną realizację założeń polityki UE, zmierzającej do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom ze strony aktów terrorystycznych i wandalizmu.

 
NeLoC (INTERREG IIIB; 02.2002 - 03.2004)

Projekt NeLoC (INTERREG IIIB; 02.2002 - 03.2004) - miał na celu Sieciowanie Centrów Logistycznych w Rejonie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu dążono do podniesienia roli centrów logistycznych w rozwoju regionalnym oraz rozwinięcia lokalnych i międzynarodowych łańcuchów logistycznych z podkreśleniem rozwiązań intermodalnych. Planowano stworzenie trwałej sieci, składającej się z istniejących i mających powstać centrów logistycznych oraz wzrost współpracy w zakresie logistyki pomiędzy krajami Morza Bałtyckiego. 

 
 
 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj