Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Projekt unijny SPOCS - Jednolita procedura on-line dla usług transgranicznych - (2009-2013)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poza granicami własnego kraju stwarza duże problemy biurokratyczne i językowe. Dyrektywa usługowa Komisji Europejskiej, która weszła w życie w końcu 2009 roku ma to zmienić poprzez stworzenie w każdym kraju członkowskim punktu kontaktowego dla przedsiębiorstw, mającego na celu informować i wspierać użytkowników w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w innych krajach.

Więcej o projekcie

Projekt TransBaltic - W stronę zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego - (2009-2012)

Projekt TransBaltic to projekt partnerów reprezentujących władze administracyjne licznych regionów, wspomaganych przez instytucje naukowo-badawcze, operatorów transportu, jak i zrzeszenia organizacji transportowych oraz międzynarodowe instytucje, zrzeszające kraje Regionu Morza Bałtyckiego, jak: CMPR Baltic Sea Commission, Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), Baltic Sea Chambers of Commerce Association (BCCA), Baltic Development Forum (BDF) i Baltic Port Organization (BPO). Projekt ma także wsparcie kilku ministerstw transportu krajów regionu. Koordynatorem projektu jest Region Skåne, Szwecja.

Więcej o projekcie

Projekt DiSCwise - (2010-2012)

Celem projektu DiSCwise jest harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji podczas planowania przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu. Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw stanowiących ogniwa łańcuchów dostaw, zatem zarówno do firm będących właścicielami ładunków, jak i dostawców usług transportowych i logistycznych. Integracja działań związanych z organizacją przewozów ma na celu wypracowanie czytelnych rozwiązań.

Więcej o projekcie

Projekt unijny BRIDGE - rozwój technologii EPC/RFID - (2006-2009)

Celem rozwoju technologii EPC/RFID jak również poszerzenia jej możliwości względem potencjalnych użytkowników od 1 lipca 2006 rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej o nazwie BRIDGE (The Building Radio frequency IDentification solutions for the Global Environment - Budowanie rozwiązań identyfikacyjnych w oparciu o fale radiowe dla środowiska globalnego). Projekt BRIDGE został zainicjowany w odpowiedzi na konkurs rozpoczęty w maju 2005 w ramach obszaru European Union Information Society Technologies (IST) zgodnie z programem "Integracja i wzmocnienie europejskiego obszaru badań" 6-tego programu ramowego.

Czytaj więcej: Projekt unijny BRIDGE - rozwój technologii EPC/RFID - (2006-2009)

TRACEBACK - Zintegrowany system traceability dla spożywczego łańcucha dostaw

1 stycznia 2007 r. rozpoczęła się realizacja projektu TRACEBACK finansowanego z 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego UE.

Głównym celem projektu jest:

  1. Poprawa jakości życia i zdrowia Europejczyków dzięki wdrożeniu uniwersalnego systemu traceability, który zapewni bezpieczeństwo i śledzenie wszystkich parametrów oraz składników żywności.
  2. Zwiększenie zaufania konsumentów do dostawców żywności przez wprowadzenie systemu zapewniającego połączenia dla wymiany danych pomiędzy partnerami
    w łańcuchu dostaw.
  3. Poprawa konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw branży spożywczej, szczególnie sektora MSP.

    Czytaj więcej: TRACEBACK - Zintegrowany system traceability dla spożywczego łańcucha dostaw

FREIGHTWISE - Struktura Zarządzania dla Inteligentnego Transportu Intermodalnego

FREIGHTWISE jest zintegrowanym projektem w ramach 6 Programu Ramowego, którego celem jest podniesienie efektywności transportu w oparciu o transport intermodalny na bazie ścisłej współpracy różnych sektorów biznesowych.
FREIGHTWISE jest projektem badawczym realizowanym przez 56 partnerów z 14 krajów Europy z budżetem równym 14 mln EUR, z którego 7,9 mln EUR pochodzi z środków UE. Koordynatorem projektu jest BMT.

Podstawowym celem projektu FREIGHTWISE jest wspieranie zmiany środków transportu w ramach przepływów towarowych z transportu drogowego na transport wodny morski, wodny śródlądowy oraz transport kolejowy. Cel ten może być osiągnięty dzięki sprawnemu zarządzaniu, łatwemu dostępowi do informacji i jej wymianie pomiędzy małymi i dużymi, prywatnymi i publicznymi przedsiębiorstwami wzdłuż wszystkich sektorów biznesowych i środków transportu.

Czytaj więcej: FREIGHTWISE - Struktura Zarządzania dla Inteligentnego Transportu Intermodalnego

BESTUFS II

Projekt "BEST Urban Freight Solutions" (BESTUFS) finansowany przez Komisję Europejską starał się znaleźć możliwe rozwiązania wobec problemu tak zaniedbanej kwestii logistyki miejskiej. Celem BESTUFS jest utrzymanie i poszerzanie otwartej europejskiej sieci zrzeszającej ekspertów transportu miejskiego, grup reprezentujących użytkowników, projekty, Dyrektoriaty Komisji Europejskiej, reprezentantów administracji krajowych, regionalnych i lokalnych oraz operatorów transportowych, których głównym zadaniem jest zebranie, opisanie i przedstawienie najlepszych praktyk, czynników sukcesu, a także wąskich gardeł transportu towarów w miastach.

Więcej na temat projektu. 

InterBaltic

Projekt Interbaltic został zainicjowany przez Komisję Morza Bałtyckiego oraz wsparty przez Forum Rozwoju Bałtyku w oparciu o założenie znacznego wzrostu transportu i wszelkich działań logistycznych w regionie morza Bałtyckiego w najbliższej przyszłości. Spodziewany wzrost spowoduje rozwój biznesu wielu innych towarzyszących jemu obszarów, stąd konieczne jest podjęcie istotnych decyzji politycznych. Podstawowym zadaniem i celem projektu jest rozwój praktycznych działań w oparciu o partnerstwo sektora publicznego i prywatnego na zasadzie wspólnej platformy współpracy.

Czytaj więcej: InterBaltic

CORELOG (INTERREG III B, 09.2005- 09.2007)

Głównym celem projektu jest Koordynacja logistyki w Regionie poprzez synchronizację działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za tworzenie polityki, finansowanie i podejmowanie decyzji inwestycyjnych z działaniami interesariuszy rynku transportowego, takich jak operatorzy logistyczni, zakłady produkcyjne i dostawcy usług logistycznych. Akcje pilotażowe mają na celu lepsze zrozumienie sił wpływających na łańcuchy dostaw w Regionie.

Baltic Tangent (INTERREG III B BSR; 01.01.2005-01.01.2007)

Działania projekt BT dotyczą badania wpływu szlaków komunikacyjnych i ich połączeń z głównymi korytarzami transportowymi (TEN) na rozwój Regionu Morza Bałtyckiego. Rezultatem projektu będzie kompleksowa wiedza o sposobach rozwijania i czerpania korzyści z połączenia infrastruktury transportowej ze szlakami transportowymi TEN na poziomie lokalnym, regionalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym w tej części Regionu. Wypracowana strategia i trwałe partnerstwo ma pozytywnie wpłynąć na planowanie przestrzenne, powstawanie koncepcji logistycznych i inne warunki rozwoju gospodarczego i rynku pracy państw Regionu BSR.

3H - TRIPLE HELIX (INTERREG IIIC; 09.2004 - 02.2006)

Głównym celem projektu 3H - TRIPLE HELIX (INTERREG IIIC; 09.2004 - 02.2006) jest stworzenie dla regionów projektu STIMENT modelu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami R&D, regionalnymi władzami oraz instytucjami finansowymi. Rozwiązania zaproponowane w modelu mają przyczynić się do wypracowania metod zachęcania firm sektora MSP do współpracy z pozostałymi, przyczyniając się tym do zwiększenie poziomu przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczy 14 jednostek z Polski, Szwecji, Włoch i Finlandii.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj