Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu

1 marca 2019 r. ruszył projekt Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu. Celem projektu jest usprawnienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez udostępnienie jednego miejsca dla obsługi przedsiębiorców – Biznes.gov.pl

Dzięki połączeniu serwisów CEIDG i Biznes.gov.pl nastąpi:
- uproszczenie architektury systemów,
- ujednolicenie technologii,
- stworzenie spójnych kanałów komunikacji,
- obniżenie kosztów realizacji i promocji e-usług.

Przedsiębiorcy, ich pełnomocnicy oraz urzędnicy zyskają dostęp do jednego Konta, w którym będą przechowywane wszystkie dane. W ramach projektu zostanie stworzona nowa e-usługa wpisu do rejestru CEIDG – prostsza i bardziej intuicyjna. Przedsiębiorca, który skorzysta z e-usługi wpisu do CEIDG otrzyma listę sugerowanych spraw (np. rejestracja kasy fiskalnej, zezwolenie na alkohol), jakie musi załatwić, aby zacząć działać w danej branży. Co ważne, będzie mógł je od razu załatwić online w jednym miejscu, bez konieczności rejestracji w kolejnym systemie.

Dzięki projektowi uruchomiona zostanie też obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli załatwiać sprawy online, i odbierać odpowiedzi z urzędu w Koncie przedsiębiorcy. Na Biznes.gov.pl przedsiębiorca otrzyma wszystkie informacje publikowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz objaśnienia prawne, publikowane w tej chwili przez urzędy na stronach BIP.

Projekt realizują Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. Będzie trwał do końca lutego 2022 roku. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Całkowity koszt projektu to 41 mln zł.

 

Badania i poprawa kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i taboru - EMC4CCS

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje od 01.09.2018 r. projekt „Badania i poprawa kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i taboru”. Projekt realizowany jest w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK w poddziałaniu 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków PKP PLK S.A.


Projekt ma na celu opracowanie wytycznych technicznych, które pozwolą na osiągnięcie odpowiedniego środowiska pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), które są szczególnie narażone na zaburzenia pochodzące od nowoczesnego taboru w postaci pól magnetycznych/elektromagnetycznych.

Instytut Logistyki i Magazynowania wraz z partnerem – firmą Signal Cert Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonych badań i analiz określą wytyczne techniczne w trzech aspektach: limitów emisji zaburzeń generowanych przez urządzenia kolejowe, progów odporności tych urządzeń oraz metod ekranowania i ograniczania oddziaływania zaburzeń propagowanych przez urządzenia pokładowe taboru do urządzeń przytorowych i na odwrót. Prowadzone prace znajdą również odniesienie do istniejących uwarunkowań środowiskowych oraz obowiązujących dokumentów normatywnych.

Projekt składa się z 8 etapów. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy celem określenia jak najszerszego spektrum problemów w eksploatacji urządzeń mogących mieć genezę w braku kompatybilności pomiędzy urządzeniami przytorowymi a urządzeniami taboru. Następnie zostaną przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne emisji zaburzeń, których celem będzie m.in. wyznaczenie modelu zaburzeń od taboru. Po zakończeniu badań zostanie przeprowadzona analiza otrzymanych wyników badań, również w kontekście obowiązujących standardów określonych przez dotychczasowe dokumenty normalizacyjne.

W dalszej części zostaną przeprowadzone prace związane z badaniami odporności potencjalnych urządzeń podatnych na zaburzenia pochodzące ze środowiska, w tym szczególnie urządzenia detekcji taboru. W przedostatnim etapie zostaną opracowane metody ekranowania i ograniczania wpływu szkodliwych zaburzeń na bazie polimerów przewodzących. Ostatni etap będzie polegał na wyspecyfikowaniu właściwych wytycznych technicznych mających szczególne znaczenie dla poprawy kompatybilności pomiędzy urządzeniami srk i taborem.

REALIZOWANE PROJEKTY - KRAJOWE

Projekty w których Instytut brał lub bierze udział od 2002 r.
 
realizowane
 
zakończone

 

Intermodalna sieć logistyczna w Polsce – koncepcja rozwiązań modelowych i uwarunkowania wdrożeniowe

Zespół badawczy Instytutu Logistyki i Magazynowania, poszerzony o prof. Jerzego Wronkę (Uniwersytet Szczeciński), pracujący pod kierownictwem prof. Leszka Mindura podjął w 2009 roku realizację projektu pt. Intermodalna sieć logistyczna w Polsce  – koncepcja rozwiązań modelowych i uwarunkowania wdrożeniowe. Celem projektu było opracowanie metodyki tworzenia modelowych rozwiązań intermodalnej sieci logistycznej w Polsce oraz definiowania szczegółowych warunków i możliwości jej wdrożenia, a także określenie, w oparciu o tą metodykę, koncepcji modelowej sieci, odpowiadającej aktualnym uwarunkowaniom.

Szczegółowy zakres prac realizowanych w ramach projektu obejmował:

 • Diagnozę stanu w zakresie prac badawczych, programów, aktów prawnych mających odniesienie możliwości realizacji intermodalnej sieci logistycznej.
 • Diagnozę stanu krajowej infrastruktury transportowo-logistycznej z punktu widzenia możliwości realizacji intermodalnej sieci logistycznej.
 • Badania analitycznych i prognostycznych ukierunkowane głownie na określenie scenariuszy rozwojowych dla Polski (wraz z oceną ich wpływu na potrzeby związane z funkcjonowaniem logistycznej sieci intermodalnej) oraz założeń strategicznych, wynikających z różnych uwarunkowań.
 • Opracowanie ogólnej metodyki tworzenia rozwiązań modelowych intermodalnej sieci logistycznej.
 • Opracowanie – w oparciu o przyjętą metodykę – koncepcji modelowej intermodalnej sieci logistycznej w Polsce uwzględniającej aktualne uwarunkowania.

Problematyka transportu intermodalnego i rozwoju infrastruktury warunkującej jego skuteczne funkcjonowanie było wcześniej przedmiotem szeregu projektów, opracowań, raportów i publikacji. W większości przypadków koncentrowały się one jednak na określonych korytarzach transportowych, wskazywały dla nich potrzeby rozwoju infrastruktury liniowej i definiowały konkretne lokalizacje punktów węzłowych (terminali transportu intermodalnego, centrów logistycznych).

Autorzy, badając stan aktualny i przyczyny wciąż niesatysfakcjonującego stopnia stosowania transportu intermodalnego, doszli do wniosku, że w głównej mierze wynika to z:

 • braku spójnej, długofalowej polityki logistyczno-transportowej – tak na poziomie kraju, jak i na poziomie regionalnym (wojewódzkim),
 • braku koordynacji w planowaniu inwestycji transportowo-logistycznych na poziomie województw. Wojewódzkie programy rozwoju infrastruktury transportowej i logistycznej w poszczególnych województwach mają charakter zróżnicowany pod względem efektywności oraz zakresu tematycznego, a nawet uchwalone strategie rozwojowe nie są kompleksowo monitorowane.

Dlatego też główny nacisk w trakcie realizacji projektu położono nie na określeniu fizycznej lokalizacji i charakterystyki komponentów krajowej sieci logistycznej, a raczej na stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tej sieci. W tym celu stworzono metodykę tworzenia rozwiązań modelowych intermodalnej sieci logistycznej. Opiera się ona na systemach wieloagentowych, zakładających skoordynowane działanie na rzecz rozwiązania konkretnego problemu za pomocą współpracujących agentów (holonów). Agentami, w przypadku stworzonego modelu, są przedsiębiorstwa produkcyjne, dostawcy usług transportowych oraz koordynatorzy procesów transportowych. Tworzony model definiuje także role pełnione przez uczestników (agentów), zależności pomiędzy nimi (wewnątrz wirtualnego łańcucha dostaw) oraz pomiędzy współpracującymi firmami, a regionem w którym są one aktywne. Metodyka uwzględnia także silne relacje pomiędzy skalą mikro (przedsiębiorstwa), a skalą makro (rejon). Zidentyfikowano kluczowe problemy właściwe dla określonych grup interesariuszy (agentów/holonów):

 • użytkowników transportu (nadawców lub odbiorców transportowanych ładunków),
 • usługodawców logistycznych (firm spedycyjno-transportowych, brokerów, koordynatorów usług transportowych),
 • inicjatorów tworzenia infrastruktury transportowo-logistycznej (liniowej i punktowej), a także developerów i dysponentów (zarządców) infrastruktury,
 • inicjatorów i twórców regulacji prawnych dotyczących transportu, przepisów celnych, taryf przewozowych.

Analiza najlepszych praktyk i rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej przeprowadzona przez zespół realizatorów projektu wskazuje na dużą rolę funkcji koordynacyjnych, tak na szczeblu centralnym (krajowym), jak i regionalnym lokalnym) w tworzeniu warunków dla rozwoju logistycznych sieci intermodalnych. Dlatego ta rola także znalazła swoje miejsce w proponowanym modelu. Jednocześnie należy podkreślić kluczowe znaczenie właściwego monitorowania rozwoju i funkcjonowania intermodalnej sieci logistycznej – tak w warstwie infrastrukturalnej, jak i w odniesieniu do różnego rodzaju regulacji. Konieczne jest zatem określenie zarówno narzędzi monitoringu, jak i miejsc, z których będzie on prowadzony.

Jednostka wykonująca: Instytut Logistyki i Magazynowania

Okres realizacji projektu: lipiec 2009 – czerwiec 2011

Projekt finansowany ze środków na naukę w latach 2009 – 2011 jako projekt badawczy

Sieć NAUKOWA CELTRAnet

Celem działalności Sieci Naukowej CELTRANET była poprawa stanu makrologistyki w Polsce i jej dostosowanie do wymogów wynikających z integracji europejskiej. Główna przesłanką utworzenia sieci była potrzeba lepszego wykorzystania potencjału badawczego jednostek naukowych działających w obszarze szeroko rozumianej logistyki. Dzielenie się informacjami o realizowanych programach i projektach badawczych oraz kompetencjach pracowników, udostępnianie zasobów bibliotecznych, dostęp do baz wiedzy - to wszystko służy lepszym efektom pracy naukowej i badawczej. Rezultatem działań sieci jest nie tylko rozwój naukowy kadry, ale również rozpowszechnianie wyników prac mających praktyczne zastosowanie w gospodarce.

Efekty pracy Sieci Naukowej CELTRANET koncentrują się na rozwoju rozwiązań makro- logistycznych w Polsce, a zwłaszcza na:

 • projektowaniu, tworzeniu i rozwoju centrów logistycznych i ich sieci,
 • rozwoju transportu multimodalnego, nakierowanego na zmniejszenie obciążeń w transporcie drogowym,
 • rozwoju inteligentnych systemów transportowych, wspomaganych rozwiązaniami z zakresu e-logistyki (elektronicznych platform logistycznych).

Inicjatorem i koordynatorem sieci był Instytut Logistyki i Magazynowania - Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce.
Projekt był finansowany w latach 2005-2007 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl
Materiały konferencyjne "Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2006"
"Logistyka w Polsce - Raport 2005"

PRZEWOZY MULTIMODALNE ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH W POLSCE, W RELACJI ZACHÓD - WSCHÓD I WSCHÓD - ZACHÓD

Projekt badawczy

Polska jako kraj tranzytowy przecinających się najważniejszych europejskich szlaków transportowych wschód - zachód traci zamiast zarabiać na tranzycie. Przewozy tranzytowe koleją ze Wschodu na Zachód wynoszą poniżej 1 mln t rocznie i są niezadowalające. Polskie koleje przewożą w tranzycie zaledwie 4% towarów. Kolejowe przewozy tranzytowe w Polsce wynoszą 0,2 mln ton ze Wschodu na Zachód i 0,7 mln ton z Zachodu na Wschód. Wpływ na takie ukształtowanie potoków ma wiele czynników do których możemy zaliczyć między innymi dotychczasowe powiązania handlowe, oferowane stawki przewoźnego za całą trasę przewozu, właściwą współpracę pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha transportowego, bezpieczeństwo przesyłki oraz uwarunkowania polityczne.

Przeprowadzone badania określiły uwarunkowania wzrostu tranzytowych przewozów multimodalnych w relacji W - Z - W w aspekcie interoperacyjności transportu kolejowego, który jest podstawową gałęzią w przewozach multimodalnych. Opracowano założenia modelowe do przewozów multimodalnych w relacji Zachód - Wschód - Zachód w systemie MODALOHR i Ro - La i przygotowano studium wdrożeniowe przewozów multimodalnych ładunków zjednostkowanych przy jednoczesnym określeniu barier natury ekonomicznej, technicznej i administracyjnej. Wyspecyfikowano uwarunkowania prowadzące do przejęcia części ładunków przewożonych transportem drogowym przez transport kolejowy. Przygotowano aplikację informatyczną pozwalającą na szybkie obliczenia danych do poszczególnych modeli przewozów multimodalnych uwzględniających realne stawki przewozowe i możliwe rabaty. Działania symulacyjne w opracowanym narzędziu informatycznym pozwalają zobrazować relacje pomiędzy modelem drogowym i multimodalnym uwzględniające m.in. parametry kosztu i czasu przewozu. Dowiedziono, że transport multimodalny przy zaistnieniu korzystnych warunków może się rozwijać i być konkurencyjny dla transportu drogowego.

Inicjatorem i koordynatorem projektu był Instytut Logistyki i Magazynowania.

Projekt był finansowany w latach 2005-2007 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

TWORZENIE MECHANIZMÓW I STRUKTUR ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE (Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - eHandel)

Program Wieloletni

Celem strategicznym Programu, była "poprawa konkurencyjności gospodarki w wyniku dostosowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej". Zadania szczegółowe zgrupowane zostały wokół czterech obszarów tematycznych, obejmowały:

 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym.
 2. Adaptacja i wdrażanie standardów w zakresie elektronicznej gospodarki.
 3. Przygotowanie i wdrożenie Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu - eHandel.
 4. Upowszechnianie wiedzy na temat elektronicznej gospodarki.

W ramach zaplanowanych zadań osiągnięto szereg postawionych celów, m. in.:

 • stworzono system monitoringu, który dostarcza bogatej wiedzy o stanie elektronicznej gospodarki w Polsce i przebiegu procesu budowania społeczeństwa informacyjnego; powstały 4 edycje rocznego raportu o stanie elektronicznej gospodarki w Polsce;
 • wprowadzono w Polską rzeczywistość szereg otwartych i globalnych standardów dotyczących definicji opisu danych, struktur dokumentów elektronicznych oraz metod wymiany informacji; opracowano 21 wzorów komunikatów elektronicznych, z których w bieżącej współpracy drogą elektroniczną korzysta blisko 2000 przedsiębiorstw;
 • zapoczątkowano proces transferu wiedzy do przedsiębiorców i pracowników administracji różnego szczebla o nowoczesnych rozwiązaniach i korzyściach biznesowych jakie niesie ze sobą idea elektronicznej gospodarki; zrealizowano ponad 50 wystąpień na konferencjach, seminariach, spotkaniach informacyjnych i warsztatach, do działań promocyjno-edukacyjnych wykorzystano ponadto takie media jak TV (emisja 3 programów), prasa (publikacja ok. 20 artykułów) i Internet;
 • stworzono szereg elementów infrastruktury informatycznej wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu elektronicznych narzędzi i platform elektronicznych; m. in. udostępniono do działań operacyjnych:
  • usługi wymiany informacji o produktach i podmiotach poprzez katalog elektroniczny produktów i usług, z których w ramach projektów pilotowych skorzystało dotychczas 38 przedsiębiorstw lokując w katalogu blisko 6000 opisów produktów;
  • platformę ofertowo-informacyjną Trade Point Poznań, na której umieściło swoje oferty ponad 280 polskich przedsiębiorstw;
  • bazę standardów interoperacyjności w postaci repozytorium (CRWDE), za pomocą której zarządza się (przechowuje, aktualizuje i udostępnia) m. in. opracowane wzory dokumentów dla obsługi komunikacji biznesowej drogą elektroniczną, repozytorium jest wykorzystane jako jeden z podstawowych elementów opracowywanego systemu Wirtualnego Inkubatora
   e-gospodarki;
 • umożliwiono podnoszenie kwalifikacji pracownikom przedsiębiorstw sektora MSP poprzez system szkoleń dostępnych poprzez portal internetowy z wykorzystaniem technologii e-learningu; do grudnia 2006 roku skorzystało z tej formy ponad 150 przedsiębiorstw.

Wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji Programu potwierdziły, iż wiele działań, z natury rzeczy, ma charakter ciągły a kontynuacja ich w latach następnych wynika z realnych potrzeb szerokiej rzeszy beneficjentów. Dotyczy to m. in. obszarów związanych z:

 • monitoringiem elektronicznej gospodarki,
 • tworzeniem i adaptacją standardów,
 • transferem wiedzy do sfery przedsiębiorstw,
 • wdrażaniem i bieżącą obsługą opracowanych narzędzi i rozwiązań e-gospodarki.

Stąd też wynika bardzo ważna rola struktur państwowych, które tak jak dotychczas winny inicjować i wspierać istniejące przedsięwzięcia realizujące przyjęte założenia programowe w obszarze elektronicznej gospodarki.


Koordynatorem projektu był Instytut Logistyki i Magazynowania.

Projekt był finansowany w latach 2003-2006 głównie ze środków Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej, Instytutu Logistyki i Magazynowania, sektora prywatnego

 

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA EMC-JBR

BADANIA WSPÓLNE SIECI NAUKOWEJ

Celem ogólnym Sieci Naukowej EMC-JBR jest rozwój nowych metod badawczych kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Badania i rozwój wiedzy związanej z kompatybilnością elektromagnetyczną są priorytetem Sieci Naukowej "Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC-JBR". Jednostki naukowo - badawcze wchodzące w skład sieci są zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi nowych metod badawczych EMC, a w szczególności szybkim wdrażaniem tych metod w swoich laboratoriach. Rozwój metod badawczych EMC jest procesem ciągłym, związanym z postępem technologicznym w elektronice i telekomunikacji. Stosowane dotychczas powszechnie w krajowych laboratoriach EMC metody badawcze kompatybilności elektromagnetycznej, związane z oceną EMC w aspekcie Dyrektywy 2004/108/EC (zastępującą 89/336/EEC) regulującej prawne aspekty kompatybilności elektromagnetycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ograniczone są do częstotliwości maksymalnej 1 GHz. W związku z rozwojem technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz zmianami aktualnie wprowadzanymi do norm zharmonizowanych z wymienioną Dyrektywą istnieje pilna potrzeba rozwoju metod badawczych powyżej częstotliwości 1 GHz. Większość nowych opracowań urządzeń techniki informatycznej posiada wbudowane procesory taktowane zegarem powyżej 1 GHz. Obserwuje się dynamiczny rozwój i wzrost zastosowań technologii komunikacji bezprzewodowej wykorzystujących częstotliwości w paśmie 2,4 GHz lub 5.1 GHz. Wykorzystywane i rozwijane technologie telefonii komórkowej operujące na częstotliwościach znacznie powyżej 1 GHz stanowią potencjalne źródło zaburzeń dla urządzeń mikroprocesorowych.
Wdrożenie nowych metod badawczych w laboratoriach EMC jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego zaplecza badawczego, zdolnego do wykonywania badań wyrobów elektronicznych wprowadzanych na Jednolity Rynek Unii Europejskiej, zgodnie z Ustawą o Systemie Oceny Zgodności. Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń są konieczne do legalnego sporządzenia deklaracji zgodności przez polskie podmioty gospodarcze i oznakowania CE wyrobów.

Inicjatorem i koordynatorem sieci jest Instytut Logistyki i Magazynowania. Sieć działa od 2007 roku.

Jednostki naukowe tworzące sieć:

 • Instytut Logistyki i Magazynowania,
 • Instytut Elektrotechniki,
 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

OPRACOWANIE PROTOTYPU ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM KONCEPCJI 4PL/5PL

Projekt badawczy rozwojowy

Podstawowym celem projektu jest opracowanie koncepcji i wykonanie oprogramowania prototypu Elektronicznej Platformy Logistycznej (EPL/e-Logistyka) z zamiarem obsługi logistycznej oraz usprawnienia i poprawy efektywności procesów logistycznych w sektorze MSP. Platforma zostanie opracowana w oparciu o badania i analizy potrzeb działalności logistyczno-transportowej przedsiębiorstw oraz szczegółowe badania przebiegów procesów gospodarczych (handlowych, transakcyjnych i logistycznych), w wybranej grupie przedsiębiorstw sektora MSP.
Wraz z rozwojem zakresu i zasięgu usług logistycznych oraz wzrostem zapotrzebowania na usługi kompleksowe ("door to door"), powiększa się obszar wykorzystania i praktycznego zastosowania koncepcji tradycyjnej integracji zewnętrznych usług logistycznych 4PL ("Fourth Party Logistics") oraz elektronicznej integracji usług logistycznych 5PL ("Fifth Party Logistics"). Notowany jest także dynamiczny wzrost transakcji handlu elektronicznego na świecie i w Polsce wywołujących komplementarną potrzebę realizacji transakcji elektronicznych dla obsługi logistycznej. Zakłada się konieczność wykorzystania i przetestowania najnowszych technologii informatycznych, nowoczesnych koncepcji logistycznych oraz zaawansowanych narzędzi optymalizacji i wspomagania decyzji, a następnie ich wykorzystanie do stworzenia środowiska EPL/e-logistyka. Naszym zdaniem EPL/e-Logistyka może służyć jako wirtualny integrator łańcuchów dostaw oraz elektroniczne narzędzie zaawansowanego outsourcingu logistycznego dla sektora MSP, zgodnie ze współczesnymi tendencjami logistyki 4PL/5PL. EPL/e-Logistyka poprzez wymianę informacji z innymi platformami oraz współpracę z urządzeniami telematycznymi monitorującymi systemy transportowo-logistyczne ma za zadanie wspierać użytkowników w realizacji procesu zakupowo-sprzedażowego i organizować dla nich obsługę logistyczną. EPL/e-Logistyka będzie służyć małym i średnim przedsiębiorstwom w procesie integracji łańcuchów dostaw oraz wspomagać kadrę zarządzającą tych przedsiębiorstw, w projektowaniu własnych systemów logistycznych, ich monitorowaniu i zarządzaniu nimi. Funkcje te będą realizowane poprzez wykorzystanie zaawansowanych elektronicznych narzędzi symulacji, wspomagania decyzji i optymalizacji.


Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Instytut Logistyki i Magazynowania.

Realizację projektu wspierają doświadczeni naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl/

METODYKA IDENTYFIKACJI I ANALIZY KOSZTÓW LOGISTYKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

Projekt badawczy rozwojowy

Celem projektu jest opracowanie metodyki identyfikacji i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych w formie programu komputerowego, będącego narzędziem wspomagającym proces zarządzania w tego typu przedsiębiorstwach, między innymi poprzez umożliwienie oceny efektywności systemów logistycznych w tego rodzaju przedsiębiorstwach. Jako podstawową zasadę budowy przedmiotowej metodyki przyjęto, iż powinna ona odzwierciedlać przepływ materiałów i informacji towarzyszących określonym procesom produkcyjnym, co oznacza, że powinna ona identyfikować wszystkie koszty, jakie są generowane na każdym etapie takiego procesu w przedsiębiorstwie rolniczym, w całym łańcuchu dostaw (od dostawców przez przedsiębiorstwo, do końcowych odbiorców). Umożliwi to w szczególności:

 • poznanie poziomu i struktury kosztów logistyki i ich wpływ na całokształt działalności przedsiębiorstwa,
 • zidentyfikowanie zróżnicowanej kosztochłonności i rentowności wynikających z dostarczania poszczególnym klientom różnych kombinacji portfela produktów i usług logistycznych.
 • identyfikowanie zmian w kosztach całkowitych i rentowności przedsiębiorstwa wywołanych decyzjami dotyczącymi kategorii klientów, produktów czy kanałów dystrybucji, wskazanie czynników kształtujących poziom i strukturę kosztów logistyki,
 • określanie wpływu zachowania uczestników łańcucha dostaw (klientów i dostawców) na koszty i rentowność przedsiębiorstwa, wskazanie na możliwości redukcji tychże kosztów.
 • stałe lub czasowe podwyższanie jakości, efektywności lub tempa poszczególnych działań i całych procesów logistycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, proponowany projekt, którego efektem końcowym jest opracowanie metodyki identyfikacji
i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych w formie programu komputerowego, realizując przedstawione zadania, skutecznie wpisuje się w system informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Instytut Logistyki i Magazynowania jest partnerem projektu, natomiast inicjatorem i koordynatorem projektu jest Katedra Zarządzania i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - http://www.au.poznan.pl/wes


Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj