Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

  • 1
  • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-

Historia Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

 

Zmiany nazw Instytutu

  • lata 1966-1978 - Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej,
  • lata 1979-1989 - Instytut Gospodarki Magazynowej,
  • lata 1990-2019 - Instytut Logistyki i Magazynowania
  • 2019 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

 

Kamienie milowe znaczące dla rozwoju Instytutu

 

1950
W 1950 roku na gruzach zespołu zabudowań mieszkalnych przy ul. Szyperskiej 15-18 wzniesiony został przy wschodniej pierzei ulicy Szyperskiej obiekt dla firmy "Centrosan" magazynującej zapasy sanitarne na potrzeby Urzędu Rezerw Państwowych. Następnie firma ta zmieniła nazwę na "Technomag 38", a później na Zarząd Artykułów Sanitarnych (ZAS), kontynuujący usługi związane z magazynowaniem artykułów sanitarnych.

 

1964
W 1964 roku rozpoczęło działalność Centralne Laboratorium Długookresowego Przechowalnictwa Towarów, powołane przez Urząd Rezerw Państwowych które, stało się fundamentem dla powstania Centralnego Ośrodka Gospodarki Magazynowej.

 

1966
Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej
Uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1966 r., powołano Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej (COGM) z siedzibą w Poznaniu w celu "zapewnienia właściwego rozwoju krajowej sieci magazynowej, oparcia jej budowy, modernizacji i eksploatacji na naukowo uzasadnionych podstawach oraz powiązania prac badawczych w tej dziedzinie z bazą praktyczną" .

1967
W związku z aktem powołania COGM i uzyskania decyzji lokalizacyjnej w budynku magazynowym "Centrosanu" zaistniała potrzeba adaptacji istniejących pomieszczeń do nowych wymagań, spowodowało to praktyczne rozpoczęcie działalności przez COGM dopiero w 1967 r.
W tym okresie powstało także Laboratorium Przechowalnictwa co stworzyło możliwość wykonywania badań w zakresie określania trwałości surowców i produktów żywnościowych.

 

1973
Od 1 lipca 1973 roku w ramach COGM rozpoczął działalność zlokalizowany na parterze budynku Zakład Doświadczalny (ZD), powstały na bazie zakładu remontowego "Centrosanu". ZD COGM wykonywał prototypowe urządzenia magazynowo - transportowe zaprojektowane przez projektantów Ośrodka. Produkcję tych urządzeń wdrażano w krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

 

1978
Instytut Gospodarki Magazynowej
Na mocy Zarządzenia nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1978 roku. na drodze przekształcenia Centralnego Ośrodka Gospodarki Magazynowej w 1979 roku powołano Instytut Gospodarki Magazynowej. Powstanie Instytutu było efektem dynamicznego rozwoju kadry naukowej i wysokiego poziomu merytorycznego wykonywanych prac naukowo-badawczych.

 

1984
W 1984 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika pod tytułem "Problemy Magazynowania i Transportu", który był kontynuacją dotychczas ukazującego się kwartalnika "Magazynowanie i Transport Towarów" wydawanego przez Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT w Warszawie oraz "Problemów Magazynowania" wydawanych przez Instytut. Kwartalnik ten w 1994 roku otrzymał nowy tytuł "Logistyka". Obecnie czasopismo "Logistyka" propaguje wiedzę z zakresu logistyki, kodów kreskowych, automatycznej identyfikacji, urządzeń magazynowych i transportu.

 

1990
Instytut Logistyki i Magazynowania - rynkowo zorientowana Jednostka Badawczo-Rozwojowa
Trzeci etap rozwoju zapoczątkowany w 1990 roku, powiązany ze zmianami ustrojowymi Polski, zaowocował powstaniem Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako odzwierciedlenie zmian w działalności merytorycznej IGM, które ukierunkowane zostały na zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem przepływem materiałów i informacji w systemach logistycznych, funkcjonujących w przedsiębiorstwach, jak również w całej wolnorynkowej gospodarce. W ten sposób w Instytucie dominującą rolę zaczęła odgrywać logistyka, rozumiana jako wolnorynkowa koncepcja kształtowania gospodarki, jak również struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. Budowa i rozwój struktur wolnorynkowych w Polsce była w tym okresie związana również z budową bardziej efektywnych struktur logistycznych oraz promocją idei logistycznej. Zgodnie z tym, utożsamianie się całej gospodarki, jak również przedsiębiorstw z regułami wiedzy logistycznej, stanowi jeden z podstawowych warunków osiągnięcia skutecznego przełomu w ekonomicznej sytuacji Polski, pozwalającego sprostać wymogom Unii Europejskiej.

Tak duże znaczenie logistyki we współczesnej gospodarce dało Instytutowi szerokie pole do działania, wziąwszy pod uwagę fakt, że polski system logistyczny trzeba było budować praktycznie od podstaw. Wymagało to jednak przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej, majątkowej, kadrowej i marketingowej Instytutu, dostosowującej zakres jego działalności do potrzeb transformującej się polskiej gospodarki. Na tym tle zrodziła się i zaczęła obowiązywać nowa koncepcja funkcjonowania Instytutu jako rynkowo zorientowanej Jednostki Badawczo-Rozwojowej. W koncepcji tej przyjęto, że wszystkie komórki organizacyjne ILiM muszą być zorientowane na sprawną i kompetentną obsługę klienta, którego utożsamiano z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na polskim rynku.

Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy była zmiana nazwy na Instytut Logistyki i Magazynowania dokonana 2 września 1994 r. Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu.
Ważne, i jak się okazało, brzemienne w skutki było przyjęcie w 1990 roku Instytutu Logistyki i Magazynowania jako organizacji narodowej do stowarzyszenia EAN International wdrażającego globalny system znakowania towarów kodami kreskowymi EAN/UCC. Zaowocowało to powołaniem w Instytucie Centrum Kodów Kreskowych (później GS1 Polska), które uzyskało prawo do nadawania krajowym wyrobom i firmom numerów do oznaczania produktów i lokalizacji firm kodami kreskowymi w systemie EAN oraz korzystania z innych standardów EAN. Instytut Logistyki i Magazynowania od 2005 roku pełni funkcję organizacji krajowej GS1 w Polsce. Od tego roku reprezentuje polskie firmy i instytucje w GS1


1991
W oparciu o zasoby likwidowanego Zakładu Doświadczalnego w 1991 r. powstała Spółka Pracownicza IGMag Sp. z o.o., która wypełniła lukę po zlikwidowanym Zakładzie Doświadczalnym w zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw w urządzenia magazynowe. Spółka funkcjonuje z dobrym skutkiem do dzisiejszego dnia.

 

1992
W 1992 roku Instytut powołał Zakład Poligraficzny we Wrocławiu, w którym drukowano etykiety samoprzylepne z kodami kreskowymi, druk odbywał się na maszynie drukarskiej Nilpeter zakupionej ze środków finansowych pozyskanych z funduszu pomocowego Phare. Zakład ten po spełnieniu swoich zadań wspomagających wdrażanie w Polsce oznaczania towarów systemem kodów kreskowych EAN został w 2002 roku zlikwidowany. Na tę decyzja wpływ miała również rosnącą konkurencję na rynku druku etykiet samoprzylepnych a także większa potrzeba skoncentrowania się Instytutu na nowych wyzwaniach związanych z e-gospodarką.
W roku 1992 Instytut był inicjatorem utworzenia Polskiego Towarzystwa Logistycznego PTL

 

1994
Znaczącym osiągnięciem Instytutu było utworzenie w 1994 roku Laboratorium Technik Automatycznej Identyfikacji, które uzyskało w 1996 roku akredytację przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. Laboratorium realizuje badania urządzeń elektronicznych. Specjalizacją Laboratorium są badania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie odporności na pole elektromagnetyczne, zgodnie z wymogami norm UE. Laboratorium Technik Automatycznej Identyfikacji przeprowadza także badania na znak B (14) w oparciu o normę PN-EN 60950 "Bezpieczeństwo urządzeń informatycznych i elektrycznych urządzeń techniki biurowej". W 2003 roku Laboratorium Technik Automatycznej Identyfikacji uzyskało status jednostki notyfikowanej (notified body) w UE w zakresie dyrektywy Nr 73/23/EEC dotyczącej sprzętu elektrycznego i jednostki kompetentnej (competent body) w zakresie dyrektywy Nr 89/336/EEC dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.

 

1997
Niski poziom wiedzy logistycznej wśród pracowników przedsiębiorstw spowodował, że Instytut przygotował program szkoleń logistycznych odpowiadający europejskim standardom. Duży popyt na szkolenia logistyczne skłonił ILiM do utworzenia w 1997 r. Centrum Edukacji Logistycznej sp. z o.o., oferującego poszerzony wachlarz szkoleń logistycznych opartych na sprawdzonych w wieloletniej praktyce programach szkoleniowych, będących własnością Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Kursy organizowane przez CEL szkolą corocznie przeszło 1200 słuchaczy na szkoleniach stacjonarnych i dedykowanych, przeprowadzanych u klienta. Szkolenia te są zgodne ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) i przygotowują do egzaminów na uzyskanie certyfikatu z logistyki na poziomie Junior i Senior

 

2001
W 2001 roku powstała pierwsza w Polsce niepaństwowa Wyższa Szkoła Logistyki (WSL). Uczelnia została utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-230/RO/2001 i została wpisana 13.03.2001 r. do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 59. Uczelnia prowadzi nauczanie w ramach specjalności logistyka z możliwością specjalizacji: logistyka handlu i dystrybucji, logistyka przedsiębiorstw przemysłowych oraz elektroniczna gospodarka. W 2005 roku rozpoczęto w WSL uzupełniające studia magisterskie.

 

2003
E-gospodarka i integracja z Unią Europejską - nowy etap w rozwoju Instytutu po 2002 roku ILiM prowadząc ciągłe poszukiwania nowych możliwości w ramach obszarów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, analizując zebrane informacji celem określenia przyszłych potrzeb rynku i strategicznych kierunków swego rozwoju. Doprowadziło to w 2003 roku do wejścia Instytutu w czwarty etap działalności ukierunkowanej na elektroniczną gospodarkę oraz funkcjonowanie w ramach europejskiej przestrzeni badawczej.
W tym czasie Instytucie zarejestrowano trzy znaczące wydarzenia sygnalizujące o przejściu ILiM-u na wyższy etapu rozwoju było to:

  • Rozpoczęcie z początkiem 2003 roku budowy Polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce POLLOCO, realizowanej w ramach V Ramowego Programu Badawczego UE. Głównym celem tego projektu jest wspieranie, rozwój i propagowanie wiedzy logistycznej w Polsce i nowych krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transportu intermodalnego i centrów logistycznych. Na potrzeby edukacyjne Centrum Kompetencyjnego zaadaptowano parter i I piętro budynku Instytutu.
  • Podjęcie przez Instytut w 2003 roku na zlecenie UE w ramach projektu FOR-EMC koordynacji działań europejskiej sieci 26 laboratoriów wdrażających dyrektywę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. W ramach tej sieci powstało koordynowane przez działające w Instytucie Laboratorium Technik Automatycznej Identyfikacji "Forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej". Ciało to zajmuje się rozwojem i koordynacją europejskich międzylaboratoryjnych badań nad kompatybilnością elektromagnetyczną, weryfikując i rekomendując nowe procedury badawcze spełniające wymagania obowiązujących przepisów.
  • Rozpoczęcie w lipcu 2003 roku realizacji ustanowionego przez Rząd Polski wieloletniego programu "Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju e-gospodarki w Polsce". Program ten realizowany w latach 2003-2006 ma za zadanie stworzenie fundamentów funkcjonowania i rozwoju w Polsce elektronicznej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Powierzenie Instytutowi realizacji opracowanego przez niego na potrzeby Ministerstwa Gospodarki i Pracy programu wieloletniego stwarza unikalną szansę zajęcia czołowej pozycji wśród ośrodków pracujących na rzecz rozwoju tego obszaru nowych technologii.

 

2003
Przejawem nowego wymiaru działania Instytutu były dokonane w 2003 roku zmiany w koordynowanym przez ILiM Klubie ECR - Polska. Klub ten stał się członkiem europejskiej organizacji ECR - Europe. Powołana została na wzór europejski nowa Rada Zarządzająca skupiająca prezesów największych działających w Polsce firm dystrybucyjnych i produkcyjnych z sektora towarów szybkorotujących.

 

2004
W celu propagowania wiedzy z zakresu elektronicznej gospodarki w 2004 roku Instytut rozpoczął wydawanie nowego czasopisma popularno-naukowego pod nazwą "e-Fakty" promującego wiedzę na temat elektronicznej gospodarki, infrastruktury informatycznej, w tym sprzętu i technologii informatycznych. W późniejszych latach czasopismo przeszło do wersji elektronicznej.

 

2006
Instytut powołuje nową spółkę - SINFOS Polska, która  świadczy usługi w zakresie synchronizacji danych podstawowych pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw. Celem firmy jest optymalizacja elektronicznej wymiany danych i przepływu informacji o produktach przy wykorzystaniu Katalogu EANIC - SINFOS.


2007
Instytut otrzymuje Odznakę Honorową Marszałka Województwa Wielkopolskiego za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego  a dyrektor Grzegorz Szyszka nagrodę "Lider pracy organicznej", przyznaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego


2010
Instytut otrzymuje tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2010 w kategorii KREATOR XXI wieku w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych


2011
Dr Elżbieta Hałas, Kierownik Centrum GS1 Polska zostaje Przewodniczącą GS1 in Europe. Organizacja GS1 od 30 lat zarządza systemem otwartym standardów informacyjnych i komunikacyjnych, wśród których najbardziej rozpowszechnione są kody kreskowe.  GS1 in Europe to współpraca 45 europejskich organizacji krajowych GS1.

Rozpoczyna się również budowa Krajowego Centrum  Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce. Zakończenie prac przewidziane jest na początek 2013 roku. 


2012

Złoty Laur – Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2012 dla T-Scale - kompleksowego narzędzia wspierającego współpracę niezależnych firm w organizacji procesów transportowych, przyznany przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI) w ramach I Forum Innowacji Transportowych 11 grudnia 2012 w Krakowie.

 

2013
Otwarcie nowego budynku z pomieszczeniami laboratoryjno-szkoleniowymi i biurowymi.

Organizacja pierwszej konferencji "e-Administracja dla Biznesu".

 

2016
Powołanie Fundacji GS1 Polska.

 

2019
Instytut Logistyki i Magazynowania częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj