Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

"Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu"

 

I. Zamawiający (Wynajmujący):

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowanym pod nr KRS 0000052866 – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534), REGON: 00018603, NIP: 777-00-20-410,

 

 

II. Przedmiot postępowania:

  1. Przedmiotem postępowania jest najem lokalu oznaczonego nr 017, zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Zamawiającego przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 19,60 m kw. (dalej jako: „Lokal”), w celu prowadzenia bufetu.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania (dalej jako: „OPP”) stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego zaproszenia.

 

III. Tryb przeprowadzenia postępowania:

Konkurs ofert.

 

IV. Forma prawna i okres trwania stosunku najmu Lokalu:

Umowa najmu na czas oznaczony 36 miesięcy.

 

V. Zasady przygotowania i składania ofert.

1. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeśli oferta będzie złożona przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
4. Oferta musi odpowiadać treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami nr 1 – nr 3.
5. Do oferty należy załączyć podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferta może być poprawiana aż do czasu upływu terminu do składania ofert. Składanie ofert poprawionych odbywa się na tych samych zasadach jak składanie ofert, z tym, że w temacie wiadomości e-mail lub na kopercie należy napisać: „(nazwa oferenta) poprawiona oferta najmu lokalu w celu prowadzenia bufetu”.  
9. W celu prawidłowego przygotowania oferty możliwe jest dokonanie wizji Lokalu po uprzednim ustaleniu godziny z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania ze strony Wynajmującego.

 

VI. Forma i termin składania ofert:

1. Ofertę można złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 16-09-2019 r. do godz. 12.00, w siedzibie Wynajmującego w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6 (wejście A Kancelaria), w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: „Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu” lub przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom w drodze korespondencji elektronicznej na ich adresy e-mail wskazane w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

VII. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

VIII. Kryteria oceny ofert.

  1. Kryterium oceny ofert stanowi kwota netto miesięcznego czynszu za najem Lokalu – 100 pkt.
  2. Oferowana kwota netto miesięcznego czynszu musi obejmować okres wakacyjny i przerwy świąteczne z uwagi na fakt, że Wynajmujący nie przewiduje okresowych zwolnień z opłat z tytułu najmu Lokalu ani w części, ani w całości. 

 

IX. Informacje dodatkowe:

  1. W celu prawidłowego przygotowania oferty dopuszcza się dokonanie wizji Lokalu po uprzednim ustaleniu godziny z osobą obsługującą postępowanie.
  2. Osobą do obsługi postępowania jest: Piotr Rzetelski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , nr tel. 61 8504897, 605 150 503.
  3. Udzielanie informacji nt. postępowania odbywa się w godz. 8.00 – 15.00.

 

X. Załączniki:

  1. Opis przedmiotu postępowania – załącznik nr 1.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2.

 

 


 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj