Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zaproszenie do składania ofert

(dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia: „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu:

Przedmiotem zakupu jest szkolenie „wystąpienia publiczne i autoprezentacja”, dedykowane dla 15-19 pracowników ILiM.

Zasady realizacji szkolenia:

a)      Szkolenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania zorganizowane będzie w formie warsztatów w trzech grupach szkoleniowych.

b)     Szkolenie przeprowadzane zostanie w miesiącu lipcu lub sierpniu 2013 r., dokładny termin realizacji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

c)      Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim.

d)     Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz na płycie CD.

Celem szkolenia jest :

  • Kształtowanie własnego wizerunku i budowanie własnej marki;
  • Umiejętność  panowania nad stresem;
  • Opanowanie  sztuki dobrej prezentacji ( w jaki sposób wykonać prezentację żeby trafiła do odbiorców);
  • Zdobycie umiejętności robienia dobrego wrażenia na odbiorcach, budzenia w nich zaufania i mówienia w sposób przyciągający uwagę;
  • Poznanie zasad decydujących o tym, że przekaz zostaje zapamiętany;
  • Dowiedzenie się  jak skutecznie argumentować i przekonywać innych do własnego zdania;
  • Poznanie technik skutecznego wpływania na innych;
  • Poznanie modeli wystąpień publicznych;
  • Zdobycie wiedzy na temat postępowania w sytuacjach trudnych i zakłócających wystąpienia.

 

2.      Warunki finansowania/rozliczania/płatności

Płatność nastąpi 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Faktura wystawiona po realizacji całego zamówienia.

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty materiałów szkoleniowych (wersja papierowa i elektroniczna), wydania certyfikatu ze szkolenia, oraz inne opłaty.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.


3.     
Istotne postanowienia umowy:

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy sporządzona zostanie umowa na realizację zamawianego  szkolenia.


4.     
Kryteria oceny ofert

O wyborze ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny a w kontekście merytorycznej oferty szkolenia, uwzględnienie pełnego programu szkolenia oraz spełnienie warunków organizacyjnych. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania w pkt 1, 2 i 5.

 

5.      Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:

a)      pełną nazwę Wykonawcy,

b)     adres siedziby Wykonawcy,

c)      cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2,

d)     szczegółowy program szkolenia.

 

6.      Data i miejsce składania oferty

Ostateczny termin składania oferty upływa w dniu 27 czerwca 2013 r. do godz. 15 tej. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej  na adres emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub dostarczyć do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania przy ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań w terminie wskazanym powyżej.

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie poprzez wysłanie maila zwrotnego na adres nadawcy.

 7.      Wybór najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia. 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj