Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Savoir vivre w biznesie” dla 120 pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania

w dniu 22 listopada 2013 roku.

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów ”Savoir vivre w biznesie” dla około 120 pracowników Instytutu. Szkolenie swoim zakresem powinno obejmować zagadnienia dotyczące obszaru :  

 • protokołu dyplomatycznego,
 • zasad postępowania w międzynarodowych kontaktach biznesowych,
 • negocjacji międzynarodowych w krajach europejskich,
 • akceptowalnego w kontaktach biznesowych wizerunku,
 • zachowania przy stole, w trakcie spotkań biznesowych,
 • prowadzenia konwersacji, prezentacji, powitań.

Szkolenie musi zostać zorganizowane poza siedzibą Instytutu w dniu 22 listopada 2013 roku w Poznaniu. Miejsce zaproponowane przez wykonawcę powinno spełniać wszystkie wymogi niezbędne do należytego wykonania usługi, przeprowadzenia warsztatów. Prowadzący powinien posługiwać się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla przeprowadzenia warsztatów.

Termin wykonania zamówienia
Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia  22 listopada 2013 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • dysponują osobą (trener/coach) reprezentującą wysokie umiejętności interpersonalne oraz posiadającą  wiedzę i doświadczenie dydaktyczne. Osoba ta powinna posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prezentowaniu wiedzy z zakresu zamawianego szkolenia/warsztatu.
 • wyrażą zgodę na termin związania ofertą 30 dni.
 • wyrażą zgodę na termin zapłaty faktury 14 dni.
 • posiadają  status Zakładu Pracy Chronionej.
 • zapewnią możliwość przeprowadzenia warsztatów w języku angielskim.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).
 • Kopie dokumentów poświadczających spełnianie warunków w postępowaniu, zwłaszcza posiadania statusu Zakładu Pracy Chronionej.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
W sprawach merytorycznych : Główny Specjalista ds. Pracowniczych - Iwona Wypysiak-Hapke,  693 101 584, 061 850 4884   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:30 – 15:00

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:
Miejsce składania ofert – pocztą na adres Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
lub na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • Termin złożenia ofert – do dnia 05.11.2013  r. do godz. 12:00.

Sposób obliczenia ceny

 • W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT (procentowo i kwotowo) oraz cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.
 • Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich,
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu  zamówienia.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

Podwykonawstwo

 • Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom.
 • W formularzu oferty Wykonawca powinien wskazać, czy przedmiotowe zamówienie zostanie powierzone do wykonania podwykonawcom, jeśli tak, to w jakim zakresie.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj