Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Komora bezodbiciowa wraz z wyposażeniem sprzętowym do badań technologii automatycznej identyfikacji obiektów w oparciu o fale radiowe – RFID i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń - EMC” realizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania  w Poznaniu

Postępowanie zostało unieważnione

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Komora bezodbiciowa wraz z wyposażeniem sprzętowymdo badań technologii automatycznej identyfikacji obiektów w oparciu o fale radiowe – RFID i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń - EMC” realizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania i współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, szczegółowo opisanego w Załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia [zwanego dalej: „Projektem”].

 

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie sposobu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1237 z późn. zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie przeprowadzania audytu”.

Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Oferent sporządzi pisemne sprawozdanie oraz opinię z audytu Projektu w co najmniej 3 kopiach.

Sprawozdanie oraz opinia muszą w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.

 

Celem przeprowadzenia audytu Projektów jest, zgodnie z § 11 Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu, wydanieopinii przez audytorów na temat:

1)     wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym Projektem;

2)     realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym Projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;

3)     poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego Projektu ewidencji księgowej.

Audyt Projektu, zgodnie z  § 8 Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu, obejmie sprawdzenie przez Oferenta:

1) osiągnięcia celu Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z umową;

2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;

3) płatności wydatków związanych z Projektem;

4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu;

5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację Projektu;

6) sposobu monitorowania realizacji celów Projektu;

7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej Projektu;

8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji Projektu;

10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu Projektu musi zawierać elementy wymienione w  § 14 Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu oraz zawierać dołączoną opinię, o której mowa w § 6 Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu.

 

W przypadku dokonania zmian lub korekt w Sprawozdaniu i konieczności przeprowadzenia ponownego audytu, Oferent dokona audytu w ramach niniejszego zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Kod CPV

Opis

79212300-6

Usługi audytu ustawowego

 

 

Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają niezbędne doświadczenie, pracowników oraz wiedzę techniczną do prawidłowego przeprowadzenia audytu
 • wyrażą zgodę na termin zapłaty faktury 14 dni.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Oferent, który wykaże, iż:

 • może przeprowadzić audyt, zgodnie z  § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu to znaczy, że jest:

1) osobą spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

2) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zatrudniającą przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt powyżej.

 • zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu, że nie jest zależny od Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz nie wykonał badania sprawozdania finansowego Instytutu Logistyki i Magazynowania w okresie 3 lat poprzedzających przedmiotowy audyt.
 • w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy co najmniej 4 usługi audytu projektów, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615 z późniejszymi zmianami);
 1. Wykazane usługi powinny zostać potwierdzone dokumentami pochodzącymi od odbiorców tych usług.
 2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Oferenta wraz z ofertą.
 3. Zamawiający wykluczy Oferentów, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Oferta musi zawierać Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 2).

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

W sprawach merytorycznych (technicznych): dr inż. Krzysztof Sieczkarek 603 783 289, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

W sprawach formalnych: Krzysztof Urbański: tel. 61 666 4830, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 8:00 – 15:00

 

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:

 • Miejsce składania ofert – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)
 • Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Komora bezodbiciowa wraz z wyposażeniem sprzętowym”
 • Termin złożenia ofert – do dnia 09.12.2013 r. do godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a z wybranym oferentem  zostanie zawarta umowa .

 

Sposób obliczenia ceny

 

 • Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich,
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu  zamówienia.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.

 

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj